اثر تزریق داخل تخم مرغی پیریدوکسین، متیونین و ترکیب آنها به تخم مرغ های مادر گوشتی بر میزان جوجه درآوری، وزن جوجه یکروزه و صفات تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

مواد مغذی موجود در کیسه زرده برای تامین احتیاجات مورد نیاز رشد جنین تا زمان خروج آن محدود بوده و از جمله راه­های تامین نیازها تزریق مواد به تخم­مرغ است . به­منظور بررسی اثر تزریق پیریدوکسین، متیونین و ترکیب آنها به تخم­مرغ­های مادر گوشتی بر میزان جوجه­­درآوری، وزن جوجه یکروزه و صفات تولیدی این مطالعه انجام شد. در روز 18 جوجه­کشی 400 عدد تخم­مرغ بارور از مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 5 گروه آزمایش با 4 تکرار و هر تکرار شامل 20 عدد تخم مرغ تقسیم و برای تزریق (در مایع آمنیوتیک­) آماده شدند. تیمارها شامل کنترل منفی، بدون تزریق (NC)، کنترل مثبت، تزریق 5/0 میلی­لیتر آب مقطر (PC)، تزریق 5/0 میلی­لیتر ویتامین پیریدوکسین (B6)، تزریق 5/0 میلی­لیتر متیونین (Met)، تزریق 5/0 میلی­لیتر پیریدوکسین به همراه متیونین (B6+Met) بودند. پس از تفریخ، جوجه­ها شمارش، توزین و به سالن پرورش منتقل و تا روز 42 پرورش یافتند. افزایش وزن و خوراک مصرفی بصورت هفتگی رکورد­برداری و ضریب تبدیل غذا نیز محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق محلول­های مورد آزمایش روی میزان جوجه­­درآوری و وزن جوجه یکروزه تأثیر معنی­داری نداشت (05/0<P). در دوره 3-0 هفتگی خوراک مصرفی در تیمار B6+Met (04/37±82/911 گرم) نسبت به تیمار  PC (30/33±07/1049 گرم) بطور معنی­داری کمتر بود (05/0>P). استنتاج نهایی این است که تزریق ویتامین پیریدوکسین، متیونین و ترکیب آنها در مایع آمنیوتیک روی درصد جوجه­در­آوری و وزن جوجه یکروزه اثر معنی­دار نداشته، علیرغم کاهش خوراک مصرفی در تیمارهای B6، Met و ترکیب آنها نسبت به PC، شاخص­های افزایش وزن و ضریب تبدیل دارای تفاوت معنی­دار نبوده که دلیل آن ممکن است ارتقای راندمان خوراک در تیمارهای تزریقی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of in-Ovo injection of pyridoxine, methionine and their combination on hatchability, chick hatch weight and production traits in broiler breeder eggs

نویسندگان [English]

  • M. Mottaghitalab 1
  • Y. Shafeeimanesh 2
1 Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
2 MSc graduated Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
چکیده [English]

This study was conducted to clarify the effects of in-Ovo injection of pyridoxine, methionine, and their combination on broiler breeder eggs hatchability, chick weight, and production attributes. On day 18 of incubation, 400 Ross 308 breeder fertile eggs were weighted and allocated to 5 treatments with 4 replicates of 20 eggs each, in a CRD design. The treatments included: negative control (no injection), positive control (injection of 0.1 ml of Sodium chloride), injection 0.5 ml of pyridoxine (B6), injection of 0.5 ml methionine (Met), injection of 0.5 ml pyridoxine and methionine (B6+Met). The solutions were injected into the amniotic fluid of eggs. Upon hatch, hatchling chicks counted, weighted and then transferred to farm and reared to 42 d of age.  Feed intake, weight gain and feed efficiency ratio were recorded.The results of this study indicated that, hatchability, day-old chick weight and hatched chick body weight / Initial egg weightshowed no significant differences (P>0.05). No significant differences was obtained for feed intake, except at 0-3 weeks, while compared to PC, B6+ Met, showed significant differences (P<0.05). Conclusion was that, under the condition of present study, injection of vitamin pyridoxine, methionine and their combination had no significant effects on hatchability and day old chick, despite feed reduction in B6 and Met compared to PC, no significant differences were observed in weight gain and feed conversion ratio, probably due to better efficiency of feed in chicken hatched from treated eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-Ovo feeding
  • Hatchability
  • Methionine
  • Vit B6
پوررضا ج.، صادقی ق. و مهری م.1387.تغذیه مرغ. انتشارات ارکان دانش،  صفحه 305.
پوررضا ج. و کریمی ا. 1377. کتاب جوجه­کشی. ترجمه. انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر.
حاجی حسینی م. 1383. بررسی اثرات تزریق مخلوط اسید آمینه در تخم­مرغ نژاد گوشتی و نقش آن روی رشد و عملکرد جوجه­های تولیدی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.
جان­محمدی ح. و صوفی سیاوش ر. 1388. تغذیه دام.انتشارات عمیدی، صفحه 138-137
رجب ا. و افشار مازندران ن.1380. راهنمای عملی استفاده از ویتامین­ها در جیره غذایی طیور تجاری. انتشارات نوربخش، صفحه 148-140.
کرمانشاهی ح. 1386. پرورش طیور. انتشارات دانشگاه فردوسی، صفحه 236.
موسوی س ن. و توسلی م.1390. اثرات تغذیه درون تخم­مرغ گلوتامین بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه­های گوشتی. فصلنامه علمی - پژوهشی محیط زیست جانوری، 3(2).
Bhanja S. K., Mandal A. B., Agraval S. K., Majumdar S. and Bhattacharyya A. 2007. Effect of In Ovo injection of vitamins on the chick weight and post-hatch growth performance in broiler chickens. Central Avian Research Institute, Izatnagar- 243 122 INDIA.
Brody T. 1994. Nutritional Biochemistry. New York: Academic press.
Elaroussi M. A., Abu-Taleb A. M. and Elbarkouky E. 2003. Manipulating embryonic growth by in ovo nutrient administration to Japanese quail eggs. Journal of Egypt and German Society of Zoology, Vertebrate Anatomy & Embryology, 40B: 31-48.
Foye O. T., Uni Z. and Ferket P. R. 2006. Effect of in ovo feeding egg white protein, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, and carbohydrates on glycogen status and neonatal growth of turkeys. Poultry Science, 85: 1185-1192.
Halbersleben D. L. and Mussehl F. E. 1922. The relation of egg weight to chick weight athatching. Poultry Science, 1: 1443-1444.
Hulet R. M. 2007. Managing incubation: where are we and why? Poultry Science, 86: 1017–1019.
Ibrahim N. S. and Wakwak M. M. and Khalifa H. H. 2012. Effect of In Ovo Injection of some nutrients and vitamins upon improving hatchability and hatching performance of ostrich embryos. Poultry Science, 32(4): 981-994.
Ipek A., Sahan U. and  Ylmaz B. 2004. The effect of in ovo ascorbic acid and glucose injectionin broiler breeder eggs on hatchability and chick weight. Archiv Fur Geflugelkunde, 68: 132-135.
Jochemsen P. and Jeurissen S. H. 2002. The localization and uptake of in ovo injected soluble and particulate substances in the chicken. Poultry Science, 81: 1811–1817.
Johnston A. P., Liv H., Oconnell T., Phelps P., Bland M., Tyczkowski J., Kemper A., Hording T., Avakian A.,          Handdad E., Whitfill C., Gildesleeve R. and Ricks G. 1997. Application of In Ovo­ Technology. Poultry Science, 76: 165-178.
Moran Jr E. T. 2007. Nutrition of the developing embryo and hatchling. Poultry Science, 86: 1043-1049.
Paul H. 1995. PYRIDOXINE – VITAMIN B6. Journal of Australian College of Nutritional and Environmental Medicine, 14 (1): 5 – 16.
Robel   E. J. and Christensen V. L. 1991. Increasing hatchability of turkey eggs by injection eggs with pyridoxine. British Poultry Science, 32: 509-513.
Shanawany M. M. 1984. Inter-relationship between egg weight, parental age and embryonic development.British Poultry Science, 25: 449-455.    
Uni Z.  and  Ferket P. R. 2003. Enhancement of development of oviparous species by in ovo feeding. US Regular Patent US 6,592,878. North Carolina State Univ., Raleigh, and Yissum Research andDevelopmnet Co. of the Hebrew Univ. Jerusalem, Jerusalem, Israel.
Uni   Z., Ferket P. R., Tako E. and Kedar O. 2005.  In ovo feeding improves energy status of Late-Term chick embryos. Poultry Science, 84: 764-770.
Uni Z., and Ferket P. R. 2004. Methods for early nutrition and their potential. World’s Poultry Journal, 60: 101-111.
Uni   Z., Ferket   P. R., Tako  E. and Kedar O. 2005. In ovo feeding improves energy status of late- term chicken embryos. Poultry Science, 84: 764-770.
Vazquez-Anon M., Gonzalez-Esquerra   R., Saleh   E., Hampton T., Ritcher S., Firman J. and Knight C. D. 2006. Evidence for 2- hydroxy-4(methylthio) butanoic acid and DL-methionine having different dose responses in growing broilers. Poultry Science, 85: 1409–1420.
Wilson H. R. 1991. Interrelationship of egg size, chick size, post-hatching growth andhatchability. World’s Poultry Science Journal, 47: 5-20.
Zhai   W., Neuman S. L., Latour M. A. and Hester P. Y. 2008. The effect of male and female supplementation of L-carTraining courses on reproductive traits of White Leghorns. Poultry Science, 87: 1171-1181.
Zhai W., Gerard P. D., Pulikanti R. and Peebles E. D. 2011. Effects of in ovo injection of carbohydrates on embryonic metabolism, hatchability, and subsequent somatic characteristics of broiler hatchlings. Poultry Science, 90: 2134-2143.