تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی بود. برای اجرای آزمایش تعداد 256 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در 4 تکرار و در هر تکرار 16 قطعه­ در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جیره­های آزمایشی شامل: 1- جیره ­پایه (شاهد)؛ 2- جیره ­پایه + 5 گرم در کیلوگرم بنتونیت؛ 3- جیره­ پایه + 1 میلی­گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 و 4- جیره­پایه + 1 میلی­گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 + 5 گرم در کیلوگرم بنتونیت بودند. جوجه­ها، تیمارهای آزمایشی را از سن 1 الی 35 روزگی دریافت کردند. صفات مربوط به عملکرد به­صورت هفتگی اندازه­گیری شد. در سن 28 روزگی تعداد 2 پرنده از هر تکرار به­صورت تصادفی انتخاب و آنتی­ژن گلبول قرمز گوسفندی تزریق شد. در پایان دوره آزمایشی تعداد 4 پرنده از هر تیمار کشتار و وزن نسبی بخش­های مختلف لاشه و اندام­های لنفاوی آن اندازه­گیری شد. آفلاتوکسین B1 در مقایسه با جیره­ شاهد سبب کاهش افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی و بدتر شدن ضریب تبدیل غذایی در طی دوره­های پرورشی آغازین و رشد شد (05/0P<). افزودن بنتونیت به جیره غذایی اثرات سوء آفلاتوکسین بر مصرف خوراک و افزایش وزن بدن جوجه­های گوشتی را کاهش داد ولی تفاوت معنی­داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت. از لحاظ سیستم ایمنی، شاخص وزن نسبی بورس فابرسیوس و میزان تولید پادتن بر علیه گلبول قرمز گوسفند با مصرف جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین بطور معنی­دار کاهش یافت (05/0P<).  به­طور کلی مکمل­سازی جیره غذایی با بنتونیت ایرانی مورد استفاده در این آزمایش باعث کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین بر عملکرد جوجه­های گوشتی شد، بنابراین از این توکسین بایندر می­توان تا 5 گرم در کیلوگرم به عنوان جاذب سم استفاده کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Bentonite as a natural adsorbent to ameliorate the adverse effects of aflatoxin B1 on performance and immune systems in broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Z. Nemati 1
  • H. Janmohammadi 2
  • A. Taghizadeh 3
  • H. Maleki Nejad 4
  • Gh. Mogaddam 3
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and natural resources, University of Tabriz,Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz,Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz,Tabriz, Iran
4 Professor, Department of Pharmacology & Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The objective of this experiment was to evaluate the effect of Bentonite as a natural adsorbent to ameliorate the adverse effects of aflatoxin B1 on growth performance and immune systems in broiler chicks. A total of 256 Ross 308 one-day-old broiler chicks were randomly divided into 4 treatments, with 4 replicate pens per treatment and 16 chicks per pen based on a completely randomized design. The following dietary treatments were applied: 1) Basal diet not containing AFB1or Bentonite  (control), 2) Basal diet + 5 g/kg Bentonite , 3) Basal diet + 1 mg/kg AFB1, 4) Basal diet + 1 mg/kg AFB1 + 5 g/kg Bentonite. The broiler chicks were fed the experimental treatments from 1 to 35 days of age. Performance parameters were recorded weekly. At d 28, two birds of each replicate were randomly selected and injected with sheep red blood cell antigens. At the end of experiment, four birds in each treatment group were sacrificed for measurement of relative weight of various components of carcasses and lymphatic organ weights in broiler chickens. The results indicated that aflatoxin B1 decreased significantly the BW gain, feed intake and impaired feed conversion ratio in starter and grower periods compared to the control diet (P< 0.05). The addition of Bentonite to diet ameliorated significantly the negative effects of 1 mg/kg of AFB1 on feed intake and weight gain (P< 0.05) but no significant effect on feed conversion rate. Aflatoxin B1 significantly decreased antibody response to the SRBC antigen and bursa of Fabricius relative weight. The addition of bentonite in the contaminated diet not significantly alleviated the inhibitory effect of aflatoxin B1 on immunity parameters. Feeding AFB1 alone caused significant increases in the relative weights of livers and preventiculos compared with the control (P< 0.05). It is concluded that addition of Iranian Bentonite used in the present study could alleviate the adverse effects of aflatoxin B1 in growing broiler diets and this product can be used as a suitable toxic adsorbent in poultry nutrition up to 5 gr/kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Bentonite
  • Performance
  • Immune System
  • Broiler chickens
حاذق ع.، افضلی ن.، کرمانشاهی ح. و فرهنگ فر ه. 1387. تاثیر سطوح مختلف افلاتوکسین B1 بر روی عملکرد و وزن برخی اندامهای داخلی طیور گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور . 1-3.
صفامهر ع. اشرفی هلان ج.، علامه ع. و شیوازاد م. 1383. مطالعه پاتولوژیک ضایعات کبدی ناشی از آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 60 (3): 253-297.
عظیمی ج. کریمی ترشیزی م. ا.، علامه ع. و اهری ح. 1391. تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، 4 (4): 292-297.
نعمتی ذ. جانمحمدی ح.، تقی زاده ا. ، ملکی نژاد ح.، مقدم غ.، ارزانلو م. و علیجانی ص. 1392. تاثیر جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 و افزودنی بنتونیت بر قابلیت هضم ایلئومی انرژی و پروتئین در جوجه­های گوشتی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 147.
Bailey C. A., Latimer G. W., Barr A. C., Wigle W. L., Haq A. U., Balthrop J. E. and Kubena L. F. 2006. Efficacy of montmorillonite clay (NovaSil PLUS) for protecting full-term broilers from aflatoxicosis. Journal of Applied Poultry Research,  15:198–206.
Binder E., Tan M., Chin L. M., Handl L. J. and Richard J. 2007. Worldwide occurrence of mycotoxins in commodities, feeds and feed ingredients. Animal Feed Science and Technology, 137: 265–282.
Butt M. A. A., Sheikh, Z. U., Qurreshi M. M., Ali M. and Saeed T. 1984. Characterization of Pakistani bentonite clays. Journal of the Pakistan Institute of Chemical Engineers, 12 (1-4): 38-48.
Çelik I., Oguz H., Demet Ö., Dönmez H. H., Boydak M., Sur E. 2000. Efficacy of polyvinyl polypyrrolidone in reducing the immunotoxicity of aflatoxin in growing broilers. British Poultry Science, 41: 430–439.
Denli M., Blandon J. C., Guynot M. E., Salado S. and Perez J. F. 2009. Effects of dietary AflaDetox on performance, serum biochemistry, histopathological changes, and aflatoxin residues in broilers exposed to aflatoxin B1. Poultry Science, 88: 1444–1451
Denli M., Okan F., Doran F. and Inal T. C. 2005. Effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on carcass quality, serum lipid variables and histopathological changes of broiler chickens infected with aflatoxin B1.  South African Journal of Animal Science, 35: 109–116.
Dersjant-Li Y., Verstegen M. W. A. and Gerrits W. J. J. 2003. The impact of low concentrations of aflatoxin, deoxynivalenol or fu.monisin in diets ongrowing pigs and poultry. Nutrition Research Reviews, 16: 223–239.
Diaz D. E. and Smith T. K. 2005. Mycotoxin sequestering agents: practical tools for the neutralisation of mycotoxins. Pages 323-339 in TheMycotoxin Blue Book.Duarte Diaz, ed. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
Ghahri H., Habibian R. and AbdolahFam M. 2010. Effect of sodium bentonite, mannan oligosaccharide and humate on performance and serum biochemical parameters during aflatoxicosis in broiler chickens. Global Veterinaria, 5(2): 129-134.
Gowda N. K. S., Ledoux D. R., Rottinghaus 1. G. E., Bermudez A. J. and Chen Y. C. 2008. Efficacy of Turmeric, Containing a Known Level of Curcumin, and a Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate to Ameliorate the Adverse Effects of Aflatoxin in Broiler Chicks. Poultry Science, 87: 1125–1130.
Gratz S., Wu Q. K., El-Nezami H., Juvonen R. O., Mykkänen H. and Turner P. C. 2007. Lactobacillus rhamnosus strain GG reduces aflatoxin B transport, metabolism and toxicity in caco-2cells.  Applied and Environmental Microbiology, 73: 3958–3964.
He J., Zhang K. Y., Chen D. W., Ding X. M., Feng G. D. and Ao X. 2013. Effects of maize naturally contaminated with aflatoxin B1 on growth performance, blood profiles and hepatic histopathology in ducks. Livestock Science, 152: 192–199.
Juglal S., Govinden R. and Odhav B. 2002. Spice oils for the control of co-occurring mycotoxin-producing fungi. Journal of Food Protection, 65: 683–687.
Kana J. R., Teguia A. and Tchoumboue J. Effect of dietary plant charcoal from Canariumschweinfurthii Engl. and maize cob on aflatoxin B toxicosis in broiler chickens. Advances in Animal Biosciences, 1: 462–463.
Kermanshahi H., Akbari M., Maleki R. M. and Behgar M. 2007. Effect of prolonged low level inclusion of aflatoxin B1 into diet on performance, nutrient digestibility, histopathology and blood enzymes of broiler chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 6: 686–692.
Kermanshahi H., Hazegh A. R. and Afzali N. 2009. Effect of sodium bentonite in broiler chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8: 1631-1636.
Kubena L., Harvey R., Bailey R., Buckley S. and Rottinghaus G. 1998. Effects of a hydrated sodium calcium aluminosilicate (T-Bind) on mycotoxicosis in young broiler chickens. Poultry Science, 77: 1502–1509.
Kubena L. F., Harvey R. F., Phillips T. D., Corrier D. E. and Huff W. E. 1990. Diminution of aflatoxicosis in growing chickens by the dietary addition of a hydrated sodium calcium aluminosilicate. Poultry Science, 69: 727-735.
Ledoux D., Rottinghaus G., Bermudez A. and Alonso-Debolt M. 1999. Efficacy of a hydrated sodium calcium aluminosilicate to ameliorate the toxic effects of aflatoxin in broiler chicks. Poultry Science, 78: 204–210.
Ledoux D., Rottinghaus G., Bermudez A. and Alonso-Debolt M. 1999. Efficacy of a hydrated sodium calcium aluminosilicate to ameliorate the toxic effects of aflatoxin in broiler chicks. Poultry Science, 78: 204–210.
Manafi M. 2012. Cunteracting effect of high grade sodium bentonite during Aflatoxicosis in broilers. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 539-547.
Manafi M., Murthy H. N. N., Pirany N. and Narayana Swamy H. D. 2012. Comparative study of several mycotoxin binders during aflatoxicosis in body weight, feed consumption, feed efficiency and egg production parameters of broiler breeders. Global Veterinaria, 8 (5): 484-490.
Miazzo R., Peralta M. F., Magnoli C., Salvano M., Ferrero S., Chiacchiera S. M., Carvalho E. C. Q., Rosa C. A. R. and Dalcero A. 2005. Efficacy of sodium bentonite as a detoxifier of broiler feed contaminated with aflatoxin and fumonisin. Poultry Science, 84: 1–8.
Neeff D. V., Ledoux D. R., Rottinghous G. E., Bermudez A. J., Dakovic A, Murarolli R. A. and Oliviera C. A. F. 2013. In vitro and in vivo efficiency of a hydrated sodium calcium aluminosilicate to bind and reduce aflatoxin residues in tissues of broiler chicks fed aflatoxin B1. Poultry Science, 92: 1131–1137.
Nisarani K. S., Godwa Ledoux D. R., Rottinghous G. E., Bermudez A. J. and hen Y. C. 2009 Antioxidant efficiency of curcuminoids from turmeric (Curcuma longa L.) power in broiler chickens fed diet containing aflatoxin B1. British Journal of Nutrition, 102: 1629–1634.
Oguz H., Kececi T., Birdane F., Onder F. and Kurtoglu V. 2000. Effect of clinoptilolite on serum biochemical and haematological characters of broiler chickens during aflatoxicosis. Research in Veterinary Science, 69: 89-93.
Osweiler G. D., Jagannatha S., Trampel D. W., Imerman P. M, Ensley S. M., Yoon I. and Moore D. T. 2010. Evaluation of XPC and prototypes on aflatoxin-challenged broilers. Poultry Science, 89: 1887–1893.
Ortatatli M., Oguz H., Hatipoglu F. and Karaman M. 2005. Evaluation of pathological changes in broilers during chronic aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure. Research in Veterinary Science, 78: 61-68.
Pasha T. N., Farooq M. U., Khattak F. M., Jabbar M. A. and Khan A. D. 2007. Effectiveness of sodium bentonite and two commercial products as aflatoxin absorbents in diets for broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 132: 103–110.
Pasha T. N., Mahmood A., Khattak F. M., Abdul Jabbar M. and Khan A. D. 2008. The effect of feed supplemented with different sodium bentonite treatments on broiler performance. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32: 245-248.
Pemberton A. D. and Simpson J. J. 1991. The chemical degradation of mycotoxins. Pages 797–813 in Mycotoxins and Animal Foods. J. E. Smith, and R. S. Henderson, ed. CRC Press, Boca Raton, FL.
Pizzolitto  R. P., Armando   M. R.,  Salvano M. A., Dalcero A. M. and  Rosa C. A. 2013. Evaluation of Saccharomyces cerevisiae as an antiaflatoxicogenic agent in broiler feedstuffs. Poultry sciences, 92: 1655–1663.
Ramos A. J., Hernández E., Plá-Delfina M. and Merino M. 1996. Intestinal absorption of zearalenone and in vitro study of nonnutritive sorbent materials. International Journal of Pharmaceutics, 128: 129-137.
Rocha O., Ansari K. and Doohan F. M. 2005. Effects of trichothecene mycotoxins on eukaryotic cells: a review. Food Additives and Contaminants, 22: 369-378.
Tung H.-T., Donaldson W. E. and Hamilton P. B. 1970. Effects of aflatoxin on some marker enzymes oflysosomes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 222: 665–667.
Valdivia A. C., Martinez A., Damian F. J., Quezada T., Ortiz R., Martinez C., Llamas J., Rodriguez M. L., Yamamoto L., Jaramillo F., Loarca-Pina M. G. and Reyes J. L. 2001. Efficacy of N-acetylcysteine to reduce the effects of aflatoxin B1 intoxication in broiler chickens. Poultry Science, 80: 727–734.
Van der Zijpp A. J. and Leenstra F. R. 1980. Genetic analysis of the humoral immune response of white leghorn chicks. Poultry Science, 59: 1363-1369.
Wan X. L., Yang Z. B., Yang W. R., Jiang S. Z., Zhang G. G., Johnston S. L. and Chi F. 2013. Toxicity of increasing aflatoxin B concentrations from contaminated corn with or without clay adsorbent supplementation in ducklings. Poultry Science, 92: 1244–1253.
Wang R. J., Fu S. X., Miao C. H.  and Feng D. Y. 2006 Effects of different mycotoxin adsorbents on performance, meat characteristics and blood profiles of avian broilers fed mold contaminated corn. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 19: 72–79.
Yiannikouris A. and Jouany J. P. 2002. Mycotoxins in feeds and their fate in animals: A review. Animal Research, 51: 81–99.
Zaghini A., Martelli G., Roncada P., Simioli M. and Rizz L. 2005. Mannanoligosaccharides and Aflatoxin B1 in feed for laying hens: Effects on egg quality, Aflatoxins B1 and M1 residues in eggs, and Aflatoxin B1 levels in liver. Poultry Science, 84: 825–832.
Zhao J., Shirley R. B., Dibner J. D., Uraizee F., Officer M., Kitchell M., Vazquez-Anon M. and Knight C. D. 2010. Comparison of hydrated sodium calcium aluminosilicate and yeast cell wall on counteracting aflatoxicosis in broiler chicks. Poultry Science, 89: 2147–2156.