ارزش اقتصادی صفات تولیدی و عملکردی در گاو‏های دورگ و هلشتاین استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

ارزش­های اقتصادی صفات تولیدی، تولیدمثلی، رشد و عملکردی در سیستم‏های تولیدی گاوهای دورگ و هلشتاین استان گیلان با استفاده از اطلاعات جمعاً 16 گله با میانگین به­ترتیب 12 و 30 رأس گاو مولد و یک مدل زیست اقتصادی برآورد شدند. ارزش­های اقتصادی 12 صفت که در چهار گروه تولیدی، تولیدمثلی، رشد و بقاء جای می­گرفتند، برای دو سیستم تولیدی محاسبه شدند. ارزش اقتصادی هر صفت، به صورت مقدار تغییر در سود سالانه سیستم تولید، در اثر یک واحد افزایش در میانگین صفت مورد نظر در حالی که میانگین سایر صفات ثابت بمانند، برآورد شد.ارزش اقتصادی صفات به صورت نسبتی از طول عمر تولیدی، برای تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین، سن در اولین زایش، فاصله زایش، افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، افزایش وزن روزانه بعد از شیرگیری، وزن تولد، وزن زنده بالغ، نرخ بقاء قبل از شیرگیری و بعد از شیرگیری در سیستم تولیدی گاوهای دورگ به­ترتیب 7/3، 003/0، 01/0-، 26/7-، 6/32-، 35/4-، 4/23-، 55/46-، 78/0-، 26/4 و 68/68 و برای سیستم تولیدی گاوهای هلشتاین به­ترتیب 92/0، 001/0، 002/0-، 72/6-، 64/20-، 10/1-، 10/6- ، 82/11-، 21/0، 49/30 و 29/25بود. نتایج نشان داد که اگر چه اهمیت برخی از صفات در دو سیستم تولیدی متفاوت است، که انعکاسی از تفاوت کلی دو سیستم تولید می­باشد، اما با توجه به شباهت زیاد ارزش اقتصادی صفات در دو سیستم، اهداف اصلاحی این دو جمعیت باید بسیار نزدیک به هم باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic value of production and functional traits for crossbred and Holstein cows in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • B. Athari Mortazavi 1
  • A. A. Shadparvar 2
1 Graduated M. Sc. student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Economic values for production, reproduction, growth and functional traits in crossbred and Holstein cow production systems in Guilan province were estimated using a total of 16 herds consisting in average 12 and 30 cow, respectively, and a bio-economic model. Economic values were calculated in two production systems for 12 traits, classifying into four categories of production, reproduction, growth and survival. Economic value of each trait was estimated as the amount of change in the annual profit of production system by one unit increase in mean of the considered trait while the means of other traits were hold unchanged. Economic values, relative to the economic value for productive lifetime, for milk yield, fat yield, protein yield, age at first calving, calving interval, pre-weaning daily gain, post-weaning daily gain, birth weight, mature live weight, pre-weaning survival rate and post-weaning survival rate were, respectively 3.7, 0.003, -0.01, -7.26, -32.6, -4.35, -23.4, -46.55, -0.78, 4.26 and 68.68 for crossbred production system, and were 0.92, 0.001, -0.002, -6.72, -20.64, -1.10, -6.10, -11.82, 0.21, 30.49 and 25.29, for Holstein production system. The results showed, although the importance of some traits in two production systems were different, which was a reflection of overall difference in two production systems, the breeding objective of two population should be very close together, considering high similarity of economic values of traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic value
  • Production traits
  • functional traits
  • crossbred cows
  • Holstein cows
اطهری مرتضویب.، شادپرور ع. ا.، میر مهدوی چابک ا. و مهدی زادهم.1389. برآورد ضرایب اقتصادی برخی ازصفات گاو بومی استان گیلان در سیستم پرورش میان‌بند. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. مشهد.
شادپرور ع. 1376. تعیین مناسبترین هدف اصلاح نژاد گاو‌های هلشتاین در ایران. پایان نامه دکتری اصلاح نژاد دام. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران.
صادقی سفید مزگی ع.‌، مرادی شهر بابک م.، نجاتی جوارمی ا. و شادپرور ع. ا. 1387. برآورد ارزش اقتصادی برای صفات تولیدی و طول عمر در گاو‌های هلشتاین. علوم کشاورزی ایران. 39 (2): 227-235.
صحراگرد احمدی س. 1389. برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی و طول عمر گله گاو‌های آمیخته و هلشتاین استان لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام. دانشگاه گیلان. ایران.
میرمهدوی چابک س.، شادپرور ع.، قربانی ا. و داداشی م. 1386. برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان. فصلنامه روستا و توسعه. 10 (2): 169-195.
Albera A., Carnier P. and Groen A. F. 2004. Definition of a breeding goalfor the Piemontese breed: economic and biological values and their sensitivity to production circumstances. Livestock Production Science, 89: 67-78.
AFRC. 1990. Nutritive requirements of ruminant animals: energy. Nutrition Abstract Review Series B, 60: 729-804.
Amer P. R., Simm G., Keane M. G., Diskin M. G. and Wickham B. W. 2001. Breeding objectives for beef cattle in Ireland. Livestock Production Science, 67: 223–239.
Bekman H. and Van Arendonk J. A. M. 1993. Derivation of economic values for veal, beef and milk production traits using profit equations. Livestock Production Science, 34: 35 – 56.
Cardoso V. L., Nogueira J. R. and Van Arendonk J. A. M. 1999. Optimum replacement and insemination policies for Holstein cattle in the southeastern region of Brazil: the effect of selling animals for production. Journal of Dairy Science, 82: 1449–1458.
Fernandez-Perea M. T. and Alenda Jimenez R. 2004. Economic weights for a selection index in Avilena purebred beef cattle. Livestock Production Science, 89: 223-233.
Gibson J. P. 1989. Economic weights and index selection of milk production traits when multiple production quotas apply. Animal Production, 49: 171–181.
Goddard M. E. 1998. Consensus and debate in the definition of breeding objectives. Journal of Dairy Science, 81: 6-18.
Groen A. F. 1989. Cattle breeding goals and production circumstances. PhD Thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen, The Netherlands.
Groen A. F. and Ruyter T. P. L. 1990. Derivation of economic values of milk production traits: A literature review. Proceeding of 4th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production, 14: 191-194.
Harris D. L. 1970. Breeding for efficiency in livestock production: defining the economic objectives. Journal of Animal Science, 30: 860-865.
Hirooka H., Groen A. F. and Hillers J. 1998. Development of breeding objectives for beef cattle production 2. Biological and economic values of growth and carcass traits in Japan. Journal of Animal Science, 66: 623– 633.
Kahi A. K. and Nitter G. 2004. Developing breeding schemes for pasture based dairy production systems in Kenya. I. Derivation of economic values using profit functions. Livestock Production Science, 88: 161-177.
Komlosi M., Wolfova M., Wolf J., Farkas B., Szendrei Z. and Beri B. 2008. Economic weights of production and functional traits for Holstein- Friesian cattle in Hungary. Journal of Animal Breeding and Genetics, 157: 143-153.
Miglior F., Muir B. L. and Van Doormal B. J. 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Journal of Dairy Science, 88: 1255-1263
Pirlo G., Miglior F. and Speroni M. 2000. Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins. Journal of Dairy Science, 83: 603-608.
Phocas F., Bloch C., Chapelle P., Be´ cherel F., Renand G. and Me´ nissier F. 1998. Developing a breeding objective for a French pure-bred beef cattle selection programme. Livestock Production Science, 57: 49–65.
Van Arendonk J. A. M. 1985. Studies on the replacement policies in dairy cattle. PhD Thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen, the Netherlands.
Van Arendonk J. A. M. 1991. Use of profit equations to determine relative economic value of dairy cattle herd life and production from field data. Journal of Dairy Science, 74: 1101 – 1107.
Van Raden P. M. and Wiggans G. R. 1995. Production life evaluations: calculation, accuracy and economic value. Journal of Dairy Science, 78: 631-638.
Vargas B., Groen A. F., Herrero M. and Van Arendonk J. A. M. 2002. Economic values for production and functional traits in Holstein cattle of Costa Rica. Livestock Production Science, 75: 101-116.
Visscher P. M., Bowman P. J. and Goddard M. E. 1994. Breeding objectives for pasture based dairy production systems. Livestock Production Science, 40: 123–137.
Wolfová M., Wolf J., Přibyl J., Zahrádková R. and Kica J. 2005. Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 1. Model development. Livestock Production Science, 95: 201-215.