شناسایی جهش های موجود در نیمه اول (منتهی به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای رومانوف و لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه علوم دامی دانشکده مهندسی علوم دامی و زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

برای کاهش تعداد میش­های مولد روی مراتع و جلوگیری از تخریب مراتع به نظر می­رسد که برنامه‏های اصلاح­نژادی جهت شناسایی ژن­های کاندیدای موثر بر صفت چندقلوزایی در نژادهای بومی کشور و استفاده از آنها مفید هستند. از جمله مهم­ترین عوامل مؤثر بر چندقلوزایی گوسفندان ژن­های خانواده  TGFβهستند. ژن فاکتور رشد و تمایز شماره 9(GDF9)   از اعضای مهم این خانواده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی چندشکلی­های تک­نوکلئوتیدی موجود در نیمه اول (منتهی به  5َ رشته پیشرو) اگزون 2 ژنGDF9  در گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی بین قوچ­های نژاد رومانوف با میش­های نژاد لری­بختیاری به روش PCR-SSCP بود. در تحقیق حاضر پس از استخراج DNA به روش نمکی از 36 نمونه خون گوسفندان آمیخته نر و ماده 6-3 ماهه (17 نر و 19 ماده)، از واکنش زنجیرهای پلیمراز برای تکثیر قطعه 634 جفت بازی DNA استفاده شد. سپس بررسی چندشکلی فرم فضایی رشته­های منفرد (SSCP) محصولات PCR به وسیله ژل پلی­اکریل­آمید 8 درصد و رنگ­آمیزی نیترات نقره انجام و سپس از هر الگو یک نمونه تعیین توالی شد. در نمونه­­های مورد مطالعه، سه الگوی باندی 1، 2 و 3 به ترتیب با فراوانی 305/0، 584/0 و 111/0 برای قطعه تکثیر شده به­دست آمد. همچنین نتایج توالی­یابی منجر به شناسایی چهار جهش در موقعیت­های نوکلئوتیدی 471، 477، 520 و 721 ژن GDF9 در جمعیت مورد مطالعه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of available mutations in the first-half (from 5’ end) of exon 2 of GDF9 gene in crossbred sheep from crossing of Romanov and Lori-Bakhtiari breeds

نویسندگان [English]

  • R. Khodabakhshzadeh 1
  • M. R. Mohammadabadi 2
  • H. Moradi-Shahrebabak 3
  • A. Esmailizadeh Koshkoieh 2
1 MSc Student, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

For decreasing the number of breeding ewes on pastures and prevention of demolition pastures, it seems that animal breeding programs are benefit for identifying effective candidate genes on litter size in Iranian sheep breeds and using those. The TGFβ family genes are one of the most important effective factors on litter size in sheep. The GDF9 gene is one of the most important members from this family.  The aim of the present study was to identify available mutations in exon 2 of GDF9 gene in crossbred sheep (Romanov rams × Lori-Bakhtiari ewes) using PCR-SSCP. In this study, after extraction genomic DNA from blood samples of 36 crossbred animals with 3-6 months old (17 males and 19 females), the first region (from 5’ end) of exon 2 (634bp segments) of GDF9 gene was amplified using PCR. The single stranded conformation polymorphism (SSCP) patterns of PCR products were studied using acrylamide gel electrophoresis and silver staining method and then from any pattern one sample sequenced. In the studied population, 3 banding patterns 1, 2, and 3 obtained with frequencies of 0.305, 0.584 and 0.111, respectively. The sequencing results showed presence of 4 mutations (471, 477, 520 and 721 situations) in the studied population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litter Size
  • GDF9 gene
  • Crossbred sheep
  • PCR-SSCP
بادبرین ن.، میرحسینی س. ض.، بهمنی ا. و سیدشریفی ر. 1392. بررسی چند شکلی ژن GDF9 و همبستگی آن با صفات وزن بدن در گوسفند نژاد قره گل. همایش دام و طیور شمال کشور، 1: 1073- 1076.
بهمنی ا.، میرحسینی ض.، دلیرصفت ب. و انصاری ز. 1389. بررسی چند شکلی ژن FecG در گوسفند نژاد قره‌گل با استفاده از روش SSCP. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 1: 3590-3593.
توحیدی نژاد ف.، محمدآبادی م. ر.، اسمعیلی زاده ع. ک. و نجمی نوری ع. 1393. مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb  در بافت های مختلف بز کرکی راینی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 6(4): 37-50.
سلیمانی ب.، رحیمی میانجی ق. و برومند چ. آ. 1389. میزان اثر ژن GDF9 روی دوقلوزایی و صفات وزنی در گوسفند سنجابی. ژنتیک نوین، 5(1): 53-59.
رحیمی ا. و محقق دولت آبادی م. 1392. تفاوت فرم فضایی رشته های منفرد ناحیه پیش برنده و اگزون 2 ژن GDF9 در گوسفندان نژادهای بهمئی و لک قشقایی. همایش دام و طیور شمال کشور، 1: 1454- 1458.
قادری آ.، میرزاده خ.، فیاضی ج.، محمودی م. و صدر آ .1388. بررسی چند شکلی ژن GDF9 در گوسفند نژاد کردی با استفاده از روش PCR-RFLP. دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، 1: 498-504.
Abadi M. R. M., Askari N., Baghizadeh A. and Esmailizadeh A. K. 2009. A directed search around caprine candidate loci provided evidence for microsatellites linkage to growth and cashmere yield in Rayini goats. Small Ruminant Research, 81: 146-151.
Barzegari A., Atashpaz S., Ghabili K., Nemati Z., Rustaei M. and Azarbaijani R. 2010. Polymorphisms in GDF9 and BMP15 associated with fertility and ovulation rate in Moghani and Ghezel sheep in Iran. Reproduction in Domestic Animals, 45: 666–669.
Chu M. X., Cheng G. H., Chen L., Fang Y. and Ye S. C. 2005. Study on morphogenetic protein 15 as a candidate gene for prolificacy of Small Tailed Han sheep and Hu sheep. Journal Anhui Agriculture University, 32: 278-282.
Dong J., Altertini D. F., Nishimori K., Rajendra Kumar T., Lu N. and Matzuk M. M. 1996. Growth ifferentiation factor-9 is required during early ovarian folliculogenesis. Nature Genetics, 383: 531-535.
Eghbalsaied S.h., Ghaedi k., Shahmoradi S., Pirestani A., saeidi T., Amini H., Nicol L. and McNielly A. 2012. Presence of SNPs in GDF9 mRNA of Iranian Afshari sheep. International Journal of Fertilization Sterility, 5: 225-230.
Hadizadeh M., Mohammadabadi M. R., Niazi A., Esmailizadeh A. K. and Mahdizadeh Gazooei Y. 2014. Search for polymorphism in growth and differentiation factor 9 (GDF9) gene in prolific beetal and tali goats (Capra hircus). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 4: 186-191.
Hanrahan J. P., Gregan S. M., Mulsant P., Mullen M., Davis G. H., Powell R. and Galloway S. M. 2004. Mutations in the genes for oocyte derived growth factors GDF9 and BMP15 are associated with both increased ovulation rate and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovis aries). Biology of Reproduction, 70: 900–909.
Hongcai S., Jie B., Zhigang N., Muniresha M., Lijun F. and Bin J. 2010. Study on candidate gene for fecundity traits in Xingjiang Cele black sheep. African Journal of Biotechnology, 8498-8505.
Liandris E., Kominakisb A., Andreadoua M., Kapeoldassia K., Chadioa S., Tsiligianni Th., Gazoulid M. and Ikonomopoulosa I. 2012. Associations between single nucleotide polymorphisms of GDF9 and BMP15 genes and litter size in two dairy sheep breeds of Greece. Small Ruminant Research, 107: 16-21.
Luis V., Ricardo P., Tejedor M. T., Adolfo L. and Isidro S. 2009. A 17 bp deletion in the Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Arago-nesa sheep breed. Animal Reproduction Science, 110: 139-146.
Mishra A. K., Arora A. L., Kumar S. and Prince L. L. 2009. Studies on effect of Booroola (FecB) genotype on lifetime ewes’ productivity efficiency, litter size and number of weaned lambs in Garole×Malpura sheep. Animal Reprodution Science,113: 293-298.
Moradband F., Rahimi G. and Gholizadeh M. 2011. Association of polymorphisms in Fecundity Genes of GDF9, BMP15 and BMP15-1B with Litter Size in Iranian Baluchi Sheep. Asian-Australian Journal Animal Science, 9: 1179-1183.
Mousavizadeh A., Mohammad Abadi M. R., Torabi A., Nassiry M. R., Ghiasi H. and Esmailizadeh A. K. 2009. Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). Iranian Journal of Biotechnology, 7(1): 51-53.
Otsuka, F., Yao Z., Lee T. H., Yamamoto S., Erickson G. F. and Shimasaki S. 2000. Bone morphogenetic Protein-15. Identification of target cells and biological functions. Journal of Biology and Chemistry, 50: 39523-39528.
Sadighi, M., Bodensteiner K. J., Beattie A. E. and Galloway S. M. 2002. Genetic mapping of ovine growth differentiation factor 9 (GDF9) to sheep chromosome 5. Animal Genetics, 33: 244-245.
Shimasaki S., Moore R. K., Erickson G. F. and Otsuka F. 2000. The role of bone morphogenetic proteins in ovarian function. Reproduction, 61: 323-337.
Yefen X., Erlin L., Yedong H., Ling C. and Zhuang X. 2010. Differential expression of mRNAs encoding BMP/Smad pathway molecules in antral follicles of high and low fecundity Hu sheep. Animal Reproduction Science, 120: 47–55.