اثر افزودن دی آمونیوم سیترات و اوره به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

این آزمایش جهت بررسی افزودن منابع نیترو‍ژن غیرپروتئینی بر اسید اوریک خون و عملکرد، ویژگی­های لاشه و مقاومت جوجه­های گوشتی به تنش گرمایی انجام شد. از 200 قطعه جوجه ­گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار استفاده شد. جوجه­ها از سن 24 روزگی با جیره­های حاوی 35/0 (U0.35) و 70/0 (U0.7) درصد اوره، 29/1 (A1.29) و 58/2 (A2.58) درصد دی­آمونیوم سیترات و همچنین فاقد اوره و دی­آمونیوم سیترات (شاهد) تغذیه شدند. طی آزمایش، افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل به صورت هفتگی اندازه­گیری شد. تنش گرمایی از 28 روزگی با دمای C˚ 1±35 در سالن اعمال شد. در 27 و 41 روزگی به منظور تعیین غلظت اسید اوریک و مالون­ دی آلدئید سرم، نمونه خون از ورید بال دو پرنده از هر تکرار جمع آوری شد. نتایج نشان داد در 41-36 روزگی، ضریب تبدیل خوراک تیمار A2.58(96/1) کمتر از U0.7(38/2) بود (05/0>P)، هرچند با شاهد (05/2) تفاوت معنی­داری نداشت (05/0P>). در 27 و 41 روزگی، میزان اسید اوریک سرم در تیمار U0.7 (به ترتیب 38/3 و mg/dL 03/6) بیشتر از شاهد بود (05/0>P). در 41 روزگی، غلظت مالون دی­آلدئید سرم تیمارهای  U0.7(µmol/L 923/0) و   A2.58(µmol/L 06/1) کمتر از شاهد (µmol/L 28/1) بود (05/0>P). این مطالعه نشان داد که با افزودن اوره یا دی آمونیوم سیترات به جیره جوجه­ها می­توان از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی خون باعث کاهش اثرات نامطلوب تنش گرمایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of adding di-ammonium citrate and urea to the diet on performance of broiler chickens under heat stress

نویسندگان [English]

  • A. Mohit 1
  • H. Chezgi 2
  • M. Mohiti-Asli 1
1 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 MSc Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate effects of blood uric acid on performance and resistance of broilers under heat stress. 200 day old Ross 308 chicks were used in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 10 chicks in each replicate. Chickens were fed from 24 days of age with diets containing 0.35 (U0.35) and 0.70 (U0.70) % of urea and 1.29 (A1.29) and 2.58 (A2.58) % of di-ammonium citrate and without urea or di-ammonium citrate. During the experiment, weight gain, average feed intake and feed conversion were measured weekly. Heat stress was applied with exposing the birds to a 35 ± 1 ˚C temperature from 28 days of age onwards. At 27 and 41 days of age, two birds from each replicate were selected randomly and blood samples were collected from brachial vein to determine the concentration of serum uric acid and malondialdehyde. The results showed that at 36-42 days of experiment, the FCR of A2.58 (1.96) was significantly (P<0.05) lower than that in U0.7 (2.38), but there was no significant difference with control (2.05) group (P>0.05). The content of serum uric acid of U0.7 at 27 and 41 days (2.38 and 6.03 mg/dL respectively) was significantly higher than the control (P<0.05). The content of serum malondialdehyde was significantly lower in U0.7 (0.923 μmol/L) and A2.58 (1.06 μmol/L) than control (1.28 μmol/L) group at 41 days of age (P<0.05). This study showed that the addition of urea or diammonium citrate to broiler diet can improve oxidative stress by increasing the concentration of uric acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uric acid
  • Urea
  • Diammonium citrate
  • Broiler
  • Performance
بحرینی ا.، پوررضا ج.، دستغیب بهشتی م. ک. و برنائی ل. 1385. استفاده از اوره به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه­های گوشتی. مجله دانش نوین کشاورزی، 3: 21-11.
پوررضا ج.، صادقی ق. ع. و مهری م. 1387. تغذیه مرغ. انتشارات ارکان دانش. 672 صفحه.
طایفی نصرآبادی ح. و خدارحمی ر. 1386. ارزیابی دو روش TRAP و FRAP  جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش صحرایی. فصلنامه علمی پژوهشی یافته، 9(3).
مسلمی پور ف.، گلزار ادبی ش.، داودی ج. و کمالی سروستانی م. ع. 1390. اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. نشریه دامپزشکی(پژوهش و سازندگی)، 91: 52-43.
Benjakul S., Visessanguan W., Phongkanpai V. and Munehiko T. 2005. Antioxidative activity of caramelisation products and their preventive effect on lipid oxidation in fish mince. Food Chemistry, 90: 231-239.
Blair R., Shannon D., Mcnab J. and Lee D.1972. Effects on chick growth of adding glycine, proline, glutamic acid or diammonium citrate to diets containing crystalline essential amino acide. British Poultry Science,13: 215-228.
Chavez R. and Thoms J. M. 1966. The utilization of non-protein nitrogen by laying hens. Poultry Science, 45: 547- 553.
Chlang S. H. 1983. Effect of dietary non-protein nitrogen on abdominal fat broilers. Journal of theTaiwan Livestock Research, 16(2): 15-19.
Curi R., Newsholme P., Lima M. M. R., Pithon-curi  T. C. and Procopio J. 2003. Glutamine and glutamate-their central role in cell metabolism and function. Cell Biochemistry and Function, 21:1-9.
Donsbough, P. L., Powell, S., Waguespack, A., Bidner, T. D. and Southern, L. L. 2010. Uric acid and ammonia concentrations in serum and uric acid concentration in excreta and indicators of amino acid utilization in diets for broilers. Poultry Science, 89(2): 287-294.
Du R., Lin H. and Zhang Z. Y. 2000. Peroxide status in tissues of heat-stressed broilers. Animal Science, 10: 1373-1376.
Featherston W. R., Bird H. R. and Harrer A. E. 1962. Effectiveness of urea and ammonium nitrogen for the synthesis of dispensable amino acids by the chick. Journal of Nutrition, 78: 198-206.
Geraert, P. A., Padilha, J. C. F.  and Guillaumin S. 1996. The phenomenon could be attributed to hormonal control of lipid metabolism in heat stressed chickens. British Journal of Nutrition, 75: 205-216.
Kamran Z., Sarwar M., Nisa M., Nadeem M. A., Mahmood S., Babar M. E. and Ahmed S. 2008. Effect of lowprotein diets having constant energy to protein ration on performance and carcass characteristics of broiler chickens. Poultry Science, 87: 468- 474.
Klandorf H. D., Rathore M., Iqbal X., Shi M., Simoyi M. F. and VanDyke K. 2002. Acceleration of tissue aging in chickens caused by oxidative stress using allopurinol and detected by cellular humoral chemiluminescence. Luminescence Biotechnology.CRC Press, New York, NY, pp 393-407.
Kubena L. F., Edrington T. S., Kamps-Holtzapple C., Harvey R. B., Elissaled M. H. and Rottinghaus G. E. 1995. Influence of Fumonisin B1, present in Fusarium moniliforme culture material, and T-2 Toxin on turkey pullets. Poultry Science, 74(2): 306-313.
Lee D. J. W. and Blair W. 1972. Effect on chich growth of adding various non-protein nitrogen source or dried auto cloved poltry manure to diets containig crystalin essential amino acids. British Poultry Science,13: 243-249.
Lin H., Jlao H. C., Buyse J. and Decuypere E. 2006. Strategies for preventing heat stress in poultry.Worlds Poultry Science, 62: 71-85.
Machin M., Simoyi M. F., Blemings K. P. and Klandorf H. 2004. Increased dietary protein elevates plasma uric acid and is associated with decreased oxidative stress in rapidly-growing broilers. Comparative Biochemistry and Physiology, 137: 383–390.
McFarland D. C. and Coon C. N. 1980. Purine metabolism studies in high and low uric acid containing lines of chickens: denovo uric acid synthesis and xanthine dehydrogenase activities. Poultry Science, 59(10): 2250-2255. 
Nagalakashmi D., Sastry V. R., Katiyar R. C., Agrawal D. K.  and Verma S. V. 1999. Performance of broiler chicks fed on diets containing urea ammoniated neem(Cazadirachta indica) kernel cake. British Poultry Science,40: 77-83.
Pervaz S. 1994. Hematological and enzymological studies of urea induced toxicity in broiler chicks. M. Sc. (Hones) Thesis, Department Veterinary Pathology, University of Agriculture, Faisalabad.
Sanchez P. L., Morinigo J. L. and Pabon P. 2004. Prognostic relations between inflammatory markers and mortality in diabetic patients with non-ST elevation acute coronary syndrome. Heart, 90(3): 264-269.
Settle T., Carro M. O., Falkstein E., Radke W. and Klandrf H. 2012.The effect of allopuriol, uric acid and inosine administration on xanthin oxidoreductase activity and uric acid concentrations in broilers. Poultry Science, 91(11): 2895-2903.
Shahzad M. N., Javed M. T., Shabir S., Irfan M. and Hussain R. 2012. Effects of feeding urea and copper sulphate in different combinations on live body weight, carcass weight, percent weight to body weight of different organs and histopathological tissue changes in broilers. Experimental Toxicological Pathology, 64: 141-147.
Simoyi M. F., Dyke K. V.  and Klandorf H. 2002. Manipulation of plasma uric acid in broiler chicks and its effect on leukocyte oxidative activity. American Journal of Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 282: 791-796.
Tawfeek S. S., Hassanin K. M. A. and Youssef I. M. I. 2014.The effect of dietary supplementation of some antioxidants on perfprmanace, oxidative stress and blood parameters in broilers under natural summer codition. Journal of World's Poultry Research, 4(1): 10-19.