اثر انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و لاکتوفید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پرورش و مدیریت تولید طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک لاکتوفید بر عملکرد، فراسنجه­های خونی و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی بود. تعداد 280 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- شاهد 2- اسپری لاکتوفید روی پرنده 3- آشامیدنی لاکتوفید 4- اسپری+ آشامیدنی لاکتوفید 5- اسپری باکتری انتروکوکوس فاسیوم دستگاه گوارش سبزقبا (SE) روی پرنده 6- آشامیدنی SE 7- آشامیدنی + اسپری SE بودند. برای اسپری و آشامیدنی از محلول حاوی از CFU 1011×1 باکتری در روزهای اول، دهم، بیست و چهارم و سی ‌و پنجم استفاده شد. در 24 و 42 روزگی دو قطعه پرنده از هر تکرار کشتار و صفات بررسی گردید و فراسنجه‌های خونی نیز با خونگیری در 28 و 42 روزگی از دو پرنده از هر تکرار مطالعه شد. لاکتوفید و SE باعث افزایش معنی‌دار وزن بدن پایان دوره و کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک شد. عیار پادتن بر ضد SRBC در تیمارهای‌ آزمایشی (12/8) در مقایسه با شاهد (83/5) افزایش یافت ولی عیار IgM و  IgG‌ تغییر معنی­داری در مقایسه با شاهد نشان نداد. غلظت کلسترول (176 به 121) و تری‌گلیسرید (105 به 65)، با افزودن لاکتوفید و SE به طور معنی‌داری کاهش یافت. جمعیت میکروبی ژژنوم نیز نشان داد که با افزودن پروبیوتیک یا SE، جمعیت باکتری‌های گرم مثبت افزایش (05/4 به 38/18) و باکتری‌های گرم منفی (68/13 به 99/4) کاهش یافت. بنابراین استفاده از لاکتوفید یا SE به روش آشامیدنی یا توأم آشامیدنی و اسپری احتمالاً باعث بهبود عملکرد، کاهش کلسترول و تری‌گلیسرید خون و افزایش پاسخ ایمنی و جمعیت باکتریایی گرم مثبت مجرای گوارشی جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Enterococcus facium isolates from Coracias garrulus and Lactofeed probiotic on performance, blood parameters and intestine microflora of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • H. Jahanbani 1
  • S. J. Hosseini-Vashan 2
  • S. E. Ghiasi 2
  • A. Mohammadi 3
1 MSc Student, Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Plant Protection Department, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Enterococcus facium isolates from intestine of Coracias Garrulus(SE) and lactofeed probiotic on performance and carcass characteristics parameters of broiler chickens. A total of 280 chicks were arranged into 28 experimental units with 7 treatments in a completely randomized design. The treatments were included control, spraying Lactofeed, drinking Lactofeed and spraying+ drinking Lactofeed(LF) and spraying SE, drinking SE and spraying+ drinking SE. Spraying and drinking suspension with 1×1011 cfu were done on 1, 10, 24 and 35 days. The blood of two birds from each replicate was gathered at 28 and 42days. The body weight was increased when birds received SE and LF. The FCR were lower in birds received drinking probiotic and in spraying+ drinking SE as compared to control. The addition of SE and LF were decreased the serum cholesterol (176 vs, 121 and triglyceride (105 vs. 65)concentration of broilers. The antibody response against SRBC was increased in birds received SE and LF (8.12 vs. 5.83. The jejunum population of gram positive (4.05 vs. 18.38) and gram negative bacteria (13.68 vs. 4.99) were increased and decreased, respectively, in experimental treatments. It is concluded that supplementation of Enterococcus faciumisolates or lactofeed probiotic to water of chicks or spraying may improve the body weight and FCR, immune system and jejunum microflora of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver Enzymes
  • Enterococcus facium isolates
  • Broiler chick
  • Lactofeed
  • Blood lipids
بوستانی ع. د.، صادقی م. و.، ایزدی غ. ع. و عشایری زاده ا. 1389. مقایسه اثر ماست و تپاکس به عنوان یک پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات جوجه گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، 403-405.
بی­نام. 1387. جایگاه ایران در کشاورزی جهان، رهیافتی برای برنامه ایران 1400. ماهنامه بررسی های بازرگانی.
پوررضا ج. 1392. اصول علمی و عملی پرورش طیور. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ایران. اصفهان.
توکلی م.، حسینی س. ع. و زارعی، ا. 1393. اثرات اسانس پونه کوهی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی، 3(13): 79-92.
رحیمی ش. 1382. تغذیه مقایسه ای پرندگان (ترجمه). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ایران، تهران.
رحیمی ش.، خاک سفیدی ا. و موسوی ط. 1382. مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سامانه ایمنی جوجه‌های گوشتی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 58(2): 159-162.
شلایی م.، حسینی س. م. و افضلی ن. 1392. بررسی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل‌های مختلف (آنتی‌بیوتیک، اسیدهای آلی، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک) تحت شرایط تنش حرارتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
شماع م.، ساعدی ه.، نیکپور تهرانی ک. و مروارید ع. 1368. غذاهای دام و طیور و روشهای نگهداری آنها. جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران، ص 337.
شیرمحمد ف.، جوزی شکالگورابی س. و محرمی و. 1394. اثر پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 4(2):‌ 9-19.
فیروزی ک.، شکوری م.، میرزایی ف. و نویدشاد ب. 1390.  اثر پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان.
کاکه باوه م.، طاهری ح. ر. و هرکی نژاد م. ط. 1393. بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک، پربیوتیک و سینبیوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی. پژوهش های تولیدات دامی، 5(10): 44-56.
کریمی ک. و رحیمی ش. 1383. تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر چربی ها و گلبول های خون جوجه‌های گوشتی. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 62: 40-45.
کریمی ک. و رحیمی ش.1381. تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 60: 90-94
لطفی ح.، حجازی م.ا.، ملکی زنجانی ب. و برزگری ا.‌ 1389. جداسازی، شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی مناطق هریس و سراب. مجله پژوهش‌های صنایع غذایی، 3: 20
مال گنجی ش.، ایوانی م. ج.، سهراب وندی س. و مرتضویان ا. م. 1391. پروبیوتیک‌ها و خواص سلامت بخش آنها. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 5: 579-590.
محمدیان ا.، مهدی زاده س. م.، لطف الهیان ه. و نوروزیان ح. 1389. اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد و سامانه ایمنی مرغ­های تخم گذار. مجله دانش و پژوهش علوم دامی، 7: 65-72.
 ممتازان ر.، مروج ح.، زاغری م. و منصور بهمنی م. 1390. اثر استفاده همزمان پروبیوتیک و مولتی آنزیم (پریمالاک و کمین)  بر عملکرد جوجه‌های گوشتی با جیره های بر پایه گندم و جو. نشریه دامپزشکی، 93: 19- 32.
مهرآبادی م.، شریعتمداری ف.، و کریمی ترشیزی م. ا. 1390. مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنیSRBC  در جوجه‌های گوشتی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 27(3):‌ 431-439.
یوسفی کلاریکلائی ک.، محیطی اصل م.، حسینی س. ع.، و یوسفی کلاریکلائی ح. 1391. اثرات آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و پری­بیوتیک و مولتی آنزیم در جیره های پلت شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 4: 63-72.
Alavi S. A. N., Zakeri A., Kamrani B. and Pourakbari Y. 2012. Effect of prebiotics, probiotics, acidfire, growth promoter antibiotics and synbiotic on humural immunity of broiler chickens. Global Veterinary, 8: 612-617.
Ashayerizadeh A., Dabiri N., Ashayerizadeh O., Mirzadeh K. H., Roshanfekr H. and Mamooee M. 2009. Effect of dietary antibiotic, probiotic and prebiotic as growth promoters, on growth performance, carcass characteristics and hematological indices of broiler chickens. Pakistan Journal of Biological Science, 12: 52-57.
Chiang S. H. and Hasaiem W. M. 1995. Effect of direct feed microorganisms on broiler growth performance and litter ammonia level. Asian Australasian Journal of Animal Science, 8: 159–162.
Chichlowski M., Croom W. J., Edens F. W., MacBride B. W., Qiu R., Chiang C. C., Daniel L. R., Havenstein G. B. and Koci M. D. 2007. Microarchitecture and spatial relationship between bacteria and ileal, cecal and colonic epithelium in chicks fed a direct-fed microbial, PrimaLac, and salinomycin. Poultry Science, 86: 1121-1132.
Dhama K. and Singh S. D. 2010. Probiotics improving poultry health and production: An overview. Poultry Punch, 26: 41-41.
Dhama K., Tiwari R., Khan R. U., Chakraborty S., Gopi M., Karthik K., Saminathan M., Desingu P. A. and Sunkara L. T. 2014. Growth promoters and novel feed additives improving poultry production and health, bioactive principles and beneficial applications: The Trends and Advances-a Review. International Journal of Pharmacology, 10: 129-159.
Dhama K., Verma V., Sawant P. M., Tiwari R., Vaid R. K. and Chauhan R. S. 2011. Applications of probiotics in poultry: Enhancing immunity and beneficial effects on production performances and health: A review. Journal of Immunology and Immunopathology, 13: 1-19.
Grill J. M., Marginaturr C., Schneider F. and Ballongue J. 1995. Influence of dietary fibers and whole grain on fecal microbiota. Current Microbiology, 31: 23.
Gupta A. R. and Das S. 2013. The benefits of probiotics in poultry production: An overview. International Journal of Livestock Research, 3: 18-22.
Huang R. L., Yin Y. L., Wu G. Y., Zhang Y. G., Li T. J., Li L. L., Li M. X., Thang Z. R., Zhang J., Wang B., He J. H. and Nie. X. Z. 2005. Effects of dietary oligochitosan supplementation on ileal digestibility of nutrients and performance in broilers. Poultry Science, 84:1383-1388.
Jin L. Z., Ho Y. W., Abdullah N. and Jalaludin S. 2000. Digestive and bacterial enzyme activities in broilers fed diets supplemented with Lactobacillus cultures. Poultry Science, 79: 886-891.
Kabir S. M. L., Rahman M. M., Rahman, M. B., and Ahmad S. U. 2004. The dynamics of probiotics on growth performance and immune response in broilers. International Journal of Poultry Science, 3(5): 361-364.
Kalavathy R., Abdullah N., Jalaludin S. and Ho Y. W. 2003. Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens. British Poultry Science, 44: 139-144.
Khan A. S., Khalgue A. and Pasha T. N. 2000. Effect of dietary supplementation of various level of Fermacto on the performance of broiler chicks. International Journal of Agriculture and Biology, 2: 32-33.
Macfaddin. 1985. Media for isolation- cutivaton- indentification- maintenance bacteria, vol.1. willwams and wilkins, Baltiore, MD.
Mansoub N. H. 2010. Effect of probiotic bacteria utilization on serum cholesterol and triglycrides contents and performance of broiler chickens. Global Veterinary, 5: 184-186.
Mookiah S., Sieo C. C., Ramasamy K., Abdullah N. and Ho Y. W. 2014. Effects of dietary prebiotics, probiotic and synbiotics on performance, caecal bacterial populations and caecal fermentation concentrations of broiler chickens. Journal of Science and Food Agriculture, 94: 341-348.
Nelson N. A., Lakshmanan N. and Lamoni S. J. 1995. Sheep red blood cell and Brucella abortus antibody responses in chickens selected for multitrait immunocompetence. Poultry Science, 74: 1603-1609.
NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th Edn., National Academy Press, Washington, DC., USA., ISBN-13: 9780309048927, pp: 20-81.
Panda A. K., Reddy M. R., Rama Rao S. V., Raju M. V. L. N. and Paraharaj N. K. 2000. Growth, carcass caracteristics, immunocomponence and response to Escherchia coli of broiler fed diets with various level of probiotic. Archive fur Geflugelkunde, 64: 152-156.
Patterson J. A. and Burkholder K. M. 2003. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry Science, 82: 627-631.
Ramarao S. V., Reddy M. R., Raju M. V. L. N. and Panda A. K. 2004. Growth, nutrient utilization and immune competence in broiler chicken fed probiotic, gut acidifier and antibacterial compounds. Indian Journal of Poultry Science, 39(2): 125-130.
Rath N. C., Huff W. E. and Huff G. R. 2006. Effects of humic acid on broiler chickens. Poultry Science, 85: 410-414.
Saeed A. K., Mohamad S. N. and Ashraf A. K. 2005. Selective isolation of multi drug resistant Entrococcus spp. From poultry and dairy farms: Detection of virulence and vancomycin resistance gene markers by PCR. Molecular Cellular Probes, 19: 27-34.
SAS institute. 2003. SAS/STAT®, user’s guide, release 9.1 edition, SAS institute Inc, cary, NC.
Simon O., Jadamus A. and Vahjen W. 2001 Probiotic feed additives-effectiveness and expected modes of action. Journal of Animal and Feed Sciences, 10: 51-67.
Talebi A., Amirzadeh B., Mokhtari B. and Gahri H. 2008. Effects of a multi-strain probiotic (PrimaLac) on performance and antibody responses to Newcastle disease virus and infectious bursal disease virus vaccination in broiler chickens. Avian Pathology, 37: 509-512.
Tamime A. Y., Robinson R. and Yoghurt K. 1999. Science and technology. Wood head publishing, P. 619.
Torres-Rodriguez A., Sartor C., Higgins S. E., Wolfenden A. D., Bielke L. R., Pixley C. M., Sutton L., Tellez G. and Hargis B. M. 2005. Effect of Aspergillus meal prebiotic (Fermacto) on performance of broiler chickens in the starter phase and fed Low protein diets. Journal of Applied Poultry Research, 14: 665-669.