اثر تغذیه درون تخم‌مرغ اسیدآمینه، آلبومین و دکستروز بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تغذیه در مرحله جنینی بر درصد جوجه­درآوری، عملکرد رشد، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تا سن 14 روزگی انجام گرفت. تعداد 360 عدد تخم بارور مرغ‌های مادر گوشتی سویه راس  308 (سن گله مادر 33 هفته) در قالب طرح کاملاً تصادفی به شش گروه آزمایشی با چهار تکرار و در هر تکرار پانزده عدد تخم‌مرغ تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تخم‌مرغ‌های بدون تزریق (شاهد 1) و 2، 3، 4، 5 و 6 به ترتیب تخم‌مرغ‌های تزریق ‌شده با 7/0 میلی‌لیتر از هر کدام از محلول­های آب مقطر (شاهد 2)، محلول اسیدآمینه، آلبومین 20 درصد، دکستروز 20 درصد و دکستروز 10 درصد بودند. عمل تزریق در روز 5/17 انکوباسیون به وسیله سرنگ با سوزن شماره 23 در کیسه آمنیون انجام شد. تزریق آلبومین به داخل تخم، وزن تولد جوجه‌های گوشتی را نسبت به تیمارهای شاهد افزایش داد. در یک‌روزگی، وزن نسبی کیسه زرده در تیمار با تزریق آلبومین بیشتر از تیمارهای شاهد بود (05/0P<). همچنین سطح کلسترول کل و لیپوپروتئین با چگالی کم سرم خون جوجه‌های یک‌روزه در تیمارهای شاهد به‌طور معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت (01/0P<). تیمار شاهد 2 بیشترین وزن کبد را نسبت به سایر تیمارهای تزریقی در یک‌روزگی نشان داد  (05/0P<). بر اساس نتایج این آزمایش، تزریق داخل تخم‌مرغی مواد مغذی می‌تواند در بهبود وزن تولد جوجه‌ها مؤثر باشد و در بین مواد مغذی، احتمالاً تزریق آلبومین سودمندتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of In-ovo feeding of amino acids, albumin and dextrose on growth performance, blood parameters and carcass characteristics in broilers

نویسندگان [English]

  • M. Eslami 1
  • M. Salarmoini 2
1 Graduated MSc student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of in ovo injection of few nutrients on growth performance, some blood metabolites and carcass characteristics of broilers to 14 days of age. Three hundred and sixty  fertile eggs assigned to 6 groups (including, 1: non-injected (or control 1), 2,3,4,5 and 6: injected into the amnion with 0.7 ml distilled water (control 2), blend of amino acids, albumin 20%, dextrose 20% and dextrose 10%, respectively) in a complete randomized design with 4 replicates of 15 eggs in each replicate. Injections were done into amnion by 23- gauge needle on 17.5 d of incubation. The results showed that in ovo injection of albumin increased body weight in the first day of hatch in comparison to control treatments. The relative weight of yolk sac was higher by the injection of albumin solution in comparison to control treatments on day of hatch. Chicks under control treatments also showed more blood's cholesterol and LDL at this age. The relative weight of liver in chicks hatched from eggs injected with distilled water was significantly higher than other treatments. Finally, referring to our results, it seems that in ovo injection of nutrients, especially albumin can be useful to improve chicks' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-ovo injection
  • Broiler
  • Performance
  • Yolk sac
  • Hatch weight
پناهی دهقان م.، رسول ن‍ژاد فریدونی س.، زنده روح کرمانی ر.، مدیرصانعی م.، معافی محمودآبادی م.، میرسلیمی س. م. و نیک نفس ف. 1374. فیزیولوژی پرندگان، تألیف پی.دی. استورکی.  چاپ اول، انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر.
تشرفی ش. و رحیمی ش. 1384. تأثیر تزریق مواد مغذی به تخم‌مرغ جنین دار بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، 20(5): 111-120.
توسلی م.، موسوی س. ن. و عابدینی م. 1390. اثرات تغذیه درون تخم‌مرغ گلوتامین بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 3(2): 49-58.
متقی طلب م.، کاظمی میانگسکری م. و قوی حسین زاده ن. 1392. اثر تزریق داخل تخم‌مرغ بتا هیدروکسی بتا بوتیرات و گلوکز روی عملکرد رشد و ریخت شناسی روده کوچک. تحقیقات تولیدات دامی، 2(4): 43-51.
موسوی س. ن.، شیوازاد م.،  چمنی م.، صادقی ع. ا. و لطف الهیان ه. 1387. بررسی استفاده از تغذیه جنینی جوجه‌های گوشتی به‌عنوان یک روش تغذیه اولیه. کشاورزی پویا، 5(4): 417-425.
Aviagen. 2009. Ross Broiler Management Manual. pp.: 1-114. Scotland, UK. Available at: http://www.aviagen.com.
Chamani M., Tasharrofi S., Forudi F., Sadeghi A. and Aminafshar M. 2012. Evaluation the effects of in ovo injection of different nutrients on hatch percentage, performance and carcass parameters of broilers. Annals of Biological Research, 3(7): 3771-3776.
Dooley M., Peebles E. D., Zhai W., Mejia L., Zumwalt C. D. and Corzo A. 2011. Effects of L-carnitine via in ovo injection with or without L-carnitine feed supplementation on broiler hatchability and posthatch performance. Journal of Applied Poultry Research, 20: 491– 497.
Dos Santos T. T., Corzo A., Kidd M. T., McDaniel C. D. and Araújo L. F. 2010. Influence of in ovo inoculation with various nutrients and egg size on broiler performance. Journal of Applied Poultry Research, 19: 1–12.
Ebrahimnezhad Y., Salmanzadeh M., Aghdamshahryar H., Beheshti R. and Rahimi H. 2011. The effects of in ovo injection of glucose on characters of hatching and parameters of blood in broiler chickens. Annals of Biological Research, 2(3): 347-351.
Foye O. T., Uni Z., Mcmurtry J. P. and Ferket P. R. 2006b. The effects of amniotic nutrient administration, ‘in ovo feeding’ of arginine and/or β -hydroxy- β -methyl butyrate (HMB) on insulin-like growth factors, energy metabolism and growth in turkey pullets. International Journal of Poultry Science, 5: 309–317.
Foye O. T., Uni Z. and Ferket P. R. 2006a. Effect of in ovo feeding egg white protein, β-hydroxy-β-methylbutyrate, and carbohydrates on glycogen status and neonatal growth of turkeys. Poultry Science, 85: 1185–1192.
Henry M. H. and Burke W. 1999. The Effects of in ovo administration of testosterone or an antiandrogen on growth of chick embryos and embryonic muscle characteristics. Poultry Science, 78: 1006-1013.
Jochemsen P. and Jeurissen S. H. M. 2002. The location and uptake of in ovo injected soluble and particulate substances in the chicken. Poultry Science, 81: 1811–1817.
Keralapurath M. M., Corzo A., Pulikanti R., Zhai W. and Peebles E. D. 2010. Effects of in ovo injection of l-carnitine on hatchability and subsequent broiler performance and slaughter yield. Poultry Science, 89: 1497–1501.
Leitão R. A., Leandro N. S. M., Pedroso A. A., Stringhini J. H., Oliveira Neto J. R. and Café M. B. 2006. Effect of glucose in ovo supplementation at starter performance of broilers. Brazilian Journal of Avian Science, 7: 69.
Lopes K. L. A., Pedroso A. A., Leandro N. S. M., Stringhini J. H. and Barbosa C. E. 2006. Glutamine in ovo inoculation effect at the starter on performance of broilers. Brazilian Journal of Avian Science, 8: 103.
McGruder B. M., Zhai W., Keralapurath M. M., Bennett L. W., Gerard P. D. and Peebles E. D. 2011. Effects of in ovo injection of electrolyte solutions on the pre- and post-hatch physiological characteristics of broilers. Poultry Science, 90: 1058–1066.
NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev. Ed. Washington D.C: National Academy press.
Ohta Y., Kidd M. T. and Ishibashi T. 2001. Embryo growth and amino acid concentration profiles of broiler breeder eggs, embryos and chicks after in ovo administration of amino acids. Poultry Science, 80: 1430-1436.
Oliveira J. E. 2007. Effects of in ovo feeding on turkey embryos development, energy status, intestinal maturation, gene expression and post-hatch development. PhD. Dissertation, North Carolina State University, Carolina, United States.
Pedroso A. A., Chaves L. S., Café M. B., Leandro N. S. M., Stringhini J. H. and Menten J. F. M. 2006. Glutamin as broilers embryos nutrient. Brazilian Journal of Avian Science, 8: 43.
Richmond W. 1973. Preparation and properties of a cholesterol oxidase from Nocardia sp and its application to the enzymatic assay of total cholesterol in serum. Clinical Chemistry, 19: 1350-1356.
SAS Institute. 2005. Statistical analysis system, version 9.1 (release TS1M3). SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, United States.
Shanawany M. M. 1984. Inter-relationship between egg weight, parental age and embryonic development. British Poultry Science, 25: 449–455.
Smirnov A., Tako E., Ferket P. R. and Uni Z. 2006. Mucin gene expression and mucin content in the chicken intestinal goblet cells are affected by in ovo feeding of carbohydrates. Poultry Science, 85: 669–673.
Takahashi K. and Akiba Y. 2005. Single administration of xylitol to newly hatched chicks enhances growth, digestive enzyme activity and immune responses by 12 day of age. British Poultry Science, 46(5): 635-40.
Tako E., Ferket R. P. and Uni Z. 2004. Effects of in ovo feeding of carbohydrates and β-hydroxy-β-methylbutyrate on the development of chicken intestine. Poultry Science, 83: 2023–2028.
Uni Z. and Ferket P. R. 2004. Methods for early nutrition and their potential. World’s Poultry Science Journal, 60: 103– 113.
Uni Z., Ferket P. R., Tako E. and Kedar O. 2005. In ovo feeding improves energy status of late-term chicken embryos. Poultry Science, 84: 764–770.
Uni Z., Yadgary L. and Yair R. 2012. Nutritional limitations during poultry embryonic development. Journal of Applied Poultry Research, 21: 175–184.
Vieira S. L. and Moran E. T. 1998. Eggs and chicks from broiler breeders of extremely different ages. Journal of Applied Poultry Research, 7: 372-376.
Wilson J. H. 1991. Bone strength of caged layers as affected by dietary calcium and phosphorus concentrations, reconditioning and ash content.  British Poultry Science, 32(3): 501-508.
Yi G. F., Allee G. L., Knight C. D. and Dibner J. J. 2005. Impact of glutamine (GLM) and Oasis hatchling supplement on growth performance and immune responses of broiler vaccinated and challenged with Eimeria maxima. Poultry Science, 84(2): 283-293.
Zhai W., Gerard P. D., Pulikanti R. and Peebles E. D. 2011a. Effects of in ovo injection of carbohydrates on embryonic metabolism, hatchability and subsequent somatic characteristics of broiler hatchlings. Poultry Science, 90: 2134–2143.
Zhai W., Neuman S., Latour M. A. and Hester P. Y. 2008. The effect of in ovo injection of L-carnitine on hatchability of white Leghorns. Poultry Science, 87: 569–572.
Zhai W., Rowe D. E. and Peebles E. D. 2011b. Effects of commercial in ovo injection of carbohydrates on broiler embryogenesis. Poultry Science, 90: 1295–1301.