اثر اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر عملکرد، تلفات و برخی فراسنجه های خونی مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دامی، گروه کشاورزی. دانشگاه پیام نور، تهران

2 مربی علوم دامی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

برای بررسی اثرات اسانس بادرنجبویه بر  عملکرد و تلفات ناشی از آسیت، آزمایشی با 600 قطعه جوجه یکروزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار، 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار از 0 تا 49 روزگی انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون اسانس) و سطوح 5، 10 و 20 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه در لیتر آب آشامیدنی بودند. در روز 49 آزمایش، از هر تکرار چهار جوجه به طور تصادفی انتخاب و برای تعیین شاخص آسیتی استفاده شدند. فراسنجه­های گلبول قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، شمارش گلبول­های سفید، فعالیت آنزیم­های کراتین­کیناز (CK)، آلکالین­فسفاتاز (ALP)، آسپارتات­ترانس­آمیناز(AST)، آلانین­ترانس­آمیناز (ALT) و فراسنجه­های مربوط به وضعیت اکسیداتیو پلاسما شامل مالون­دی­آلدئید (MDA)، وضعیت آنتی­اکسیدانی­ کل پلاسما (TAS)، آنزیم­های سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون­پراکسیداز (GPX) و فراسنجه­های گلوکز، پروتئین، تری­گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد سطح 5 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه اثر معنی­داری بر عملکرد رشد نداشت، اما سبب کاهش شاخص آسیتی (24/0) و درصد تلفات (10%) شد. هم­چنین 5 میلی­لیتر بادرنجبویه سبب کاهش معنی­دار کلسترول پلاسما شد (56/92 میلی­گرم در دسی­لیتر). فعالیت آنزیم­های AST، ALP و CK در پرندگان مصرف­کننده 5 میلی­لیتر بادرنجبویه کاهش (به ترتیب 254، 675 و 2495 واحد در لیتر) و فعالیت آنزیم­های TAS و GPX افزایش یافت (به ترتیب 97/1 نانومول در میلی­لیتر و 287 واحد در گرم هموگلوبین). استفاده از تیمار 5 میلی­لیتر بادرنجبویه سبب کاهش MDA پلاسما در پرندگان شد (02/2 نانومول در میلی­لیتر). بنابراین، استفاده از 5 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه در جهت کاهش تلفات آسیتی جوجه­های گوشتی می­تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Lemon Balm (Melissa officinalis) essential oil on performance, mortality and some blood parameters related to ascites in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • M. Fathi 1
  • M. Haydari 2
1 Assistant Professor of Animal Science, Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Scientific Member of Animal Science, Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Essential Oil on Growth, mortality and Ascites Parameters in Broiler chickens. Research was performed in a completely randomize design with 4 treatments, 5 replicate and 30 broilers in each replicate for 49 days. The treatments consist of the control  (0), 5, 10 and 20 ml of Lemon Balm essential oil in drinking water. At day 49, four chicks from each replicate were randomly slaughtered and ascetic index calculated Total red blood cell, Wight blood cell, hemoglobin, hematocrit, glucose, protein, cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein (HDL), activity of Alanine transaminase (ALT), Aspartate transaminase (AST), Alkaline Phosphatase (ALP), Cratine Kinase  (CK), Glutathione peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) total antioxidant status (TAS) and malondialdehyde (MDA) content of plasma were determined at day 49. Results showed that, 5 ml of essential oil had no significant effect on growth performance but, reduced ascetic index (0.24), mortality due to ascites (%10).It is also, 5 ml of essential oil significantly, reduced MDA (2.02 n mol/ml), cholesterol (92.56 mg/dl), AST, ALP and CK activity in plasma (254, 675 and 2495 U/L).  Moreover, level of 5 ml of essential oil increased GPx activity (278 u/g Hg)  and TAS (1.97 n mol/ml) in plasma. In concluded that, 5 ml of essential oil of lemon balm can reduce mortality due to Ascites in broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascites
  • Lemon balm essential oil
  • Broilers
  • Performance
  • blood parameters
ارژنگ م.، دخیلی م. و فراهانی ف. 1394. بررسی ترکیبات شیمیایی وفعالیت ضدمیکروبی اسانس حاصل ازگیاه بادرنجبویه. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 9 (1) : 13-7.
سپند م. ر.، سودی م.، سلیمانی م. و حاجی­مهدی­ پ. ه. 1391. بررسی اثرات حفاظتی عصاره گیاه بادرنجبویه بر استرس اکسایشی ایجاد شده توسط پپتید بتاآمیلوئید (35-25) در سلول­های PC12. فصلنامه گیاهان دارویی. 42: 85-74.
شریفی د.، حسنی خورسندی س.، خادم ع. ا. و صالحی ع. 1390. اثرات چهارگیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه­های­گوشتی. فصلنامه گیاهان دارویی. (8)1: 92-83.

فتحی م.، تنها ت.، دانشیار م. و نبی زاده ف. 1393. تاثیر مکمل سازی ویتامین E و آرژنین بر عملکرد، فعالیت برخی آنزیم­های پلاسما و پارامترهای خون جوجه­های گوشتی درگیر با سندرم افزایش فشارخون ریوی )آسیت(. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 104: 172-161.

متجدد و.، نصیری مقدم ح. و حسن آبادی ا. 1392. تأثیرگیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده باجیره­های حاوی سطوح مختلف گندم. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران. 5 (1): 19-11.
نامجو ع.، میروکیل م.، رفیعی انکوپائی م. و فغانی م. 1392. اثرات سمیت تحت حاد عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه بر بافت کبد و کلیه در موشهای سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 15 (4): 72-62.
نوبخت ع. و اقدم شهریار ح. 1389. اثر مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خار شتر و نعناع برعملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای خون در جوجه­های گوشتی. فصلنامه تخصصی علوم دامی. 3:  63-51.
Abdolahi M., Karimpour H. and Monsef-Esfahani H. R. 2003. Anti-nonciceptive effects of Teucrium polium total extract and essential oil in mouse writhing test. Pharmacology Research, 48: 31-35.
Bottje W. G., Enkvetchakul B. and Moore R. 1995. Effect of α-tocopherol on antioxidants, lipid peroxidation, and the incidence of pulmonary hypertension syndrome (ascites) in broilers. Poultry Science, 74: 1356–1369.
Cross D. E., McDevitt R. M., Hillman K. and Acamovic T. 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science, 48: 496–506.
Daneshyar M., Kermanshahi H. and Golian A. G. 2009. Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites. Poultry Science, 88:106–110.
Dastmalchia K., Damien D. H. J., Paivi P., Oinonena Darwisd I., Laaksoa Y. and Hiltunena R. 2008. Chemical composition and in vitro antioxidative activity of a lemon balm (Melissa officinalis L.) extract, LWT, 41: 391 – 400.
El-Emary N. A. 1993. Egyptian Medicinal Plants: An overview I, overview series, 2: 18-19.
Fathi M., Tanha T. and Daneshyar M. 2014. Effects of glutamine supplementation on growth performance and antioxidant status in broilers with pulmonary hypertension syndrome (PHS). Iranian Journal of Applied Animal Science, 4(3): 579-585.
Forman M. F. and Wideman R. F. 2000. Measurements of pulmonary arterial pressure in anesthetized male broilers at two seven weeks of age. Poultry Science, 79(11): 1645-1649.
Geng A. L., Guo Y. and Yuan J. 2004a. Effects of dietary L-carnitine and coenzyme Q10 supplementation on performance and ascites mortality of broilers. Archives of Animal Nutrition, 58: 473–482.
Geng A. L., Guo Y. and Yuan J. 2004b. Reduction of ascites mortality in broilers by coenzyme Q10. Poultry Science, 83: 1587–1593.
Hernandez F., Madrid J., Garcia V., Orengo J. and Megias M. D. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Science, 83: 169–174.
Iqbal M. D., Cawthon K., Beers R., Wideman F. and Bottje W. G. 2002. Antioxidant enzyme activities and mitochondrial fatty acids in pulmonary hypertension syndrome (PHS) in broilers. Poultry Science, 81: 252–260.
Ipu M. A., Akhtar M. S., Anjumi M. I. and Raja M. L. 2006. New dimension of medicinal plants as animal feed. Pakistan Veterinary Journal, 26: 144-148.
Julian R. J. 2007. The Response of the heart and pulmonary arteries to hypoxia, pressure, and volume. A Short Review. Poultry Science, 86: 1006–1011.
Julian R. J. 2000. Physiological, management and environmental triggers of the ascites syndrome: A review. Avian Pathology, 29: 519–527.
Julian R. J. 2005. Production and growth related disorders and other metabolic diseases of poultry—A review. Veterinary Journal, 69: 350–369.
Kramer J. W. Hoffman W. E. 1997. Clinical enzymology. In: Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Academic Press. San Diego: Toronto, 303-25.
Lee K. W., Everts H., Kappert H. J., Yeom H. K. and Beynen A. C. 2003. Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. Applied Journal of Poultry Science, 12 (4): 394-399.
Lorenzoni A. G. and Ruiz-Feria C. A. 2006. Effects of vitamin E and L-arginine on cardiopulmonary function and ascites parameters in broilers chickens reared under sub-normal temperatures. Poultry Science, 85: 2241–2250.
Metwally M. A. A. 2009. Effects of garlic (Allium sativum) on some antioxidant activities in TilapiaNilotica (Oreochromis niloticus). World Journal of Fish Marine Science, 1(1): 56-64.
Naveena B. M., Sen A. R., Vaithiyanathan S., Babji Y. and Kondaiah, N. 2008. Comparative efficacy of pomegranate juice, pomegranate rind powder extract and BHT as antioxidants in cooked chicken patties. Meat Science, 80: 1304–1308.
Negi P. S. and Jayaprakasha G. K. 2003. Antioxidant and antibacterial activities of Punica granitum peel extracts. Journal of Food Science, 68: 1473–1477.
Ocak N., Erener G., Burak A. K. F., Sungu M., Altop A. and Ozmen A. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Czech Journal of Animal Science, 53 (4): 169–175.
Pereira R. P., Fachinetto R., de Souza Prestes A.,Puntel R. L., Santos da Silva G. N., Heinzmann B. M.,Boschetti T. K., Athayde M. L., Bürger M. E., Morel A. F., Morsch V. M. and Rocha J. B. 2008. Antoxidant effects of different extracts from Melissa officinalis, Matricaria recutita and Cymbopogon citrates. Neurochemistry Researches, 34: 973-983.
Robaszkiewicz A., Balcerczyk A. and Bartosz G. 2007. Antioxidative and prooxidative effects of quercetin on A549 cells. Cell Biology, 31(10): 1245-50.
Roch G.H., Boulianne  M. and Roth L.D. 2000. Dietary antioxidants reduce ascites in broiler. World’s Poultry Science, 16: 2–18.
Ruiz-Feria C.A. 2009. Concurrent supplementation of arginine, vitamin E, and vitamin C improve cardiopulmonary performance in broilers chickens. Poultry Science, 88:526–535.
Soliman A. Z., Abd El-Malak N. Y. and Abbas A. M. 1995. Effect of using some commercial feed additives as promoters on the performance of growing and adult rabbits. Egyptian Journal of Applied Science, 10: 501.
Stinefelt M. S. C. 2003. Uric acid as an antioxidant and the effect of changes in plasma uric acid concentrations on broiler susceptibility to ascites. M. Sc. Thesis. Western Virginia University.
Watjen W., Michels G., Steffan B., Niering P., Chovolou Y.  and Kampkotter A. 2005. Low concentrations of flavonoids are protective in rat H4IIE cells whereas high concentrations cause DNA damage and apoptosis. Journal of Nutrition, 135(3): 525-31.
Xiang R. P., Sun W. D., Wang J. Y. and Wangxiang X. L. 2002. Effect of vitamin C on pulmonary hypertension and muscularisation of pulmonary arterioles in broilers. British Poultry Science, 43: 705–712.
Xianglin S., Ding M., Dong Z., Chen F., Ye J., Wang S., Leonard S. S., Castronova V. and Vallyathan V. 1999. Antioxidant properties of aspirin: characterization of the ability of aspirin to inhibit silica-induced lipid peroxidation, DNA damage, NF-B activation, and TNF-a production. Molecular Cell Biochemistry, 199: 93–102.
Yosofi M., Hojjati M. R., Moshtaghi E., Rahimiyan R., Dawodiyan-Dehkordi A. and Rafieian Kopaei M. 2011. The effect of hydro-alcoholic extract of Melissa officinalis on learning and spatial memory in Balb/c mice. Journal of Shahrekord University Medicine Science, 13(4): 51-59.
Zargari A. 1995. Iranian Medicinal Plants, Vol. 4, Tehran University Press, Tehran, pp: 103-104.