اثر سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر عملکرد، فراسنجه‎های خونی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه‏های گوشتی در جیره بر پایه گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر اسانس اسطوخدوس بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه‏های گوشتی در جیره بر پایه گندم در قالب طرح کاملاً تصادفی و با آرایش فاکتوریل 3×2 با چهار تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف گندم (صفر و 50 درصد جیره) و سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس (صفر، 200 و 400 میلی‎گرم در کیلوگرم) بودند. تنها در دوره آغازین مصرف خوراک در جیره حاوی گندم و بدون گندم، با افزودن سطح اسانس اسطوخدوس به طور معنی‎داری افزایش یافت (05/0>P). افزایش وزن تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). اثر متقابل گندم و اسانس باعث کاهش معنی­دار ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره شد (05/0>P). LDL خون نیز تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار گرفت (05/0>P)، بطوریکه با افزودن اسانس به جیره بدون گندم و دارای گندم مقدار  LDLخون به طور معنی‎داری کاهش یافت. اعمال تیمارها اثر معنی‎داری بر خصوصیات لاشه جوجه گوشتی از جمله ران، طحال، پانکراس و سنگدان داشت (05/0>P)، بطوریکه با افزون اسانس وزن ران به طور معنی‎داری افزایش و وزن طحال، پانکراس و سنگدان کاهش یافت. pH ایلئوم، گرانروی و جمعیت میکروبی سکوم تحت تاثیر اثر متقابل اسانس و گندم قرار نگرفتند (05/0<P). به طور کلی افزودن 400 میلی‌گرم اسانس اسطوخدوس در کیلوگرم به جیره حاوی گندم ضمن کاهش ضریب تبدیل خوراک و غلظت LDL خون، سبب بهبود عددی جمعیت میکروبی سکوم جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of various levels of Lavandula Officinalis essential oil on performance, blood metabolites and cecal microbiology of broilers fed diets based on wheat

نویسندگان [English]

  • K. Salami 1
  • S. Salari 2
  • M. Boujarpour 3
  • M. R. Ghorbani 2
1 M.Sc graduated student of Animal Nutrition, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Animal Science Department, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate various levels of Lavandula Officinalis essential oil (L.O. E.O) on performance, microbiology and some blood parameters of broilers fed diets based on wheat. Completely randomized design with factorial arrangement 2×3 with four replicates was performed for 42 days. Treatments consisted of different levels of wheat (0 and 50 percent of diet) and different levels of L.O. E. O )0, 200 and 400 mg/ kg). The results of this experiment showed that addition of  L.O. E.O  on the wheat-based diet or corn- based diet caused significant increased in feed intake in starter period (P<0.05). Body weight gain was not affected by the treatments (P>0.05). In wheat-based diet, feed conversion ratio decreased significantly. The LDL concentration decreased significantly by increasing levels of L.O. E.O in both diet (P<0.05). Addition of L.O E.O to the diet increased significantly percentage of thigh and decreased relative weight of spleen, pancreas and gizzard. Ileum pH, viscosity and cecum microbial population were not affected by the treatments (P>0.05). According to the results, addition of L. O. E. O at level of 400 ppm could be decreased feed conversion ratio and blood LDL concentration and cecum microbial population improved numerically but it seems that more experiment is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandula Officinalis essential oil
  • Microbial population
  • Broiler chicken
  • Performance