بررسی استفاده از پارامترهای گازهای خونی به عنوان صفات نشانگر در شاخص انتخاب برای کاهش میزان حساسیّت به آسیت در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سندرم آسیت یک اختلال متابولیکی در جوجه­های گوشتی با رشد سریع است. به دلیل میزان تلفات بالای ناشی از این سندرم، زیان اقتصادی بالایی به صنعت طیور گوشتی وارد می­آید. صفات مرتبط به آسیت وراثت­پذیری بالایی دارند. بنابراین، عوامل ژنتیکی نقش عمده­ای در حساسیت پرندگان به آسیت دارند و با استفاده از انتخاب ژنتیکی می­توان حساسیت به آسیت را کاهش داد. هدف از بررسی حاضر ارزیابی شاخص­های انتخاب مختلف برای افزایش وزن بدن و کاهش حساسیت به آسیت با استفاده از شبیه­سازی قطعی بود. صفات موجود در شاخص­های انتخاب شامل وزن بدن در 5 هفتگی، صفات پارامترهای گازی خون از جمله فشار جزئی اکسیژن در خون سیاهرگی، بیکربنات و درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن و همچنین نسبت وزن بطن راست به وزن دو بطن بود. علاوه بر شاخص­های انتخاب مختلف اثر استفاده از نشانگرهای ژنتیکی پیوسته با حساسیت به آسیت نیز بررسی شد. شاخص­های انتخاب بر اساس پیشرفت ژنتیکی برای وزن بدن و میزان هم­خونی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که با استفاده از صفات فوق می­توان حساسیت به آسیت را کنترل نمود، اما رشد ژنتیکی برای وزن بدن کاهش می­یابد. کاهش رشد ژنتیکی برای وزن بدن با ورود صفات پارامترهای خونی به شاخص انتخاب به ترتیب در شاخص­های 1 تا 6 برابر20، 23، 69، 8/16، 8/18 و 7/15 درصد نسبت به انتخاب تک صفتی بود. نتایج برنامه­های انتخاب به کمک نشانگر نیز نشان داد هنگامی که اطلاعات QTL، 50 درصد از واریانس ژنتیکی حساسیت به آسیت را توجیه کند کاهش پاسخ به انتخاب برای وزن بدن ناچیز بود (8/2 درصد). البته سودمندی استفاده از اطلاعات نشانگر به تجزیه و تحلیل اقتصادی برنامه­های اصلاح نژادی نیز بستگی خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of blood gas parameters as indicator traits in selection index to reduce ascites susceptibility in broilers

نویسندگان [English]

  • J. Ahmadpanah 1
  • A. A. Shadparvar 2
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 3
  • A. Pakdel 4
1 Ph.D Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Ascites syndrome is a metabolic disorder in fast growing broilers. Due to high mortality, the poultry industry carries economic detriment. Ascites related traits have high heritability which shows impressibility of genetic factors. Therefore, genetic selection against ascites susceptibility is possible. The aim of the current study was to evaluate consequences of alternative selection indices to reduce ascites susceptibility using deterministic simulation. The traits investigated were partial pressure of oxygen in venous blood, bicarbonate, oxygen saturation in venous blood and ratio of right to total ventricular weight. In addition, the consequences of having information on the underlying genes (MAS) were identified. Alternative selection strategies were compared based on the selection response for body weight and ascites susceptibility, accuracy of selection as well as the rate of inbreeding. The results showed that by including blood gas parameters as indicator traits to ascites, reduced genetic response for BW5 based on indices number 1, 2, 3, 4, 5, 6 were 20, 23, 69, 16.8, 18.8 and 15.7 percent of  genetic response for BW5 based on single trait selection, respectively. The results of schemes comprising QTL information of ascites susceptibility showed that ascites susceptibility can be reduced appropriately with considering different values of genetic variance due to QTL. This reduction was lower by including QTL information and was about 2.8 percent for BW5 in which QTL explains 50% of the genetic variance of ascites syndrome. The profitability of MAS was depended on economic analysis of animal breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascites
  • Genetic selection
  • Blood gas parameters
  • Broiler
  • QTL
بی­نام. 1393. چالش­های صنعت مرغداری در ایران و راهکارهای مقابله با آن. مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت پژوهشهای صنعتی.
جوزی شکالگورابی س. و شادپرور ع. 1388. اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. 1:  20-13.
معینی­زاده ه. و شاهولی م. 1386. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تلفات حیوانی در واحدهای مرغداری گوشتی کشور. مجله علوم کشاورزی ایران. 2: 347-333.
منصوربهمنی م.، مروج ح.، زاغری م. و شیوازاد م. 1390. مطالعه­ی میزان بروز آسیت و صفات مربوطه در پنج سویه جوجه­ی گوشتی. نشریه پژوهشهای علوم دامی. 2: 20-9.
Balog J. M., Anthony N. B., Cooper M. A., Kidd B. D., Huff G. R., Huff W. E. and Rath N. C. 2000. Ascites syndrome and related pathologies in feed restricted broilers raised in a hypobaric chamber. Poultry Science, 79: 318–323.
Bendheim H., Berman E., Zadikov I. and Shlosberg A. 1992. The effect of poor ventilation, low temperatures, type of food and sex of bird on the development of ascites in broilers. Production parameters. Avian Pathology, 21: 383–388.
Bulmer M. G. 1971. The effect of selection on genetic variability. The American Nationalist, 105: 253–266.
Closter  A. M.,  van As P. Groenen M. A. M., Vereijken A. L. J., Van Arendonk J. A. M. and Bovenhuis H. 2009. Genetic and phenotypic relationships between blood gas parameters and ascites-related traits in broilers. Poultry Science, 88: 483–490.
Daneshyar M., Kermanshahi H. and Golian A. 2007. Changes of blood gases, internal organ weights and performance of broiler chickens with cold induced ascites. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2: 729-735.
De Greef K. H., Janss L. L., Vereijken A. L., Pit R. and Gerritsen C. L. 2001. Disease-induced variability of genetic correlations: ascites in broilers as a case study. Journal of Animal Science, 79: 1723-1733.
Decuypere E., Buyse J. and Buys N. 2000. Ascites in broiler chickens: Exogenous and endogenous structural and functional causal factors. World’s Poultry Science Journal, 56: 367–377.
Dekkers J. C. M. 1992. Asymptotic response to selection on best linear unbiased predictors of breeding values. Animal Production Science, 54: 351-360.
Dekkers J. C. M. and Hospital F. 2002. The use of molecular genetics in the improvement of agricultural populations. Nationalist Revolution Genetic, 22: 22–32.
Druyan S., Shlosberg A. and Cahaner A. 2007. Evaluation of growth rate, body weight, heart rate, and blood parameters as potential indicators for selection against susceptibility to the ascites syndrome in young broilers. Poultry Science, 86: 621–629.
Gibson, J. P., Dekkers J. C. M. 1994. Design and optimization of animal breeding strategies. Guelph University press.
Hassanzadeh M., Maddadi M., Mirzaie S., Assasie K. and Moayyedian H. 2010. Partial pressure of carbondioxide in the venous blood of young birds as a predictor of ascites susceptibility in broiler chickens. ActaVeterinaria Hungarica, 58: 221-230.
Havenstein G. B., Ferket P. R., Scheideler S. E. and Larson B. T. 1994.Growth, livability, and feed conversion of 1957 vs. 1991 broilers when fed “typical” 1957 and 1991 broiler diets. Poultry Science, 73: 1758-1794.
Julian R. J. 1998. Rapid growth problems: Ascites and skeletal deformities in broilers, Poultry Science, 77: 1773–1780.
Julian R. J. and Mirsalimi S. M. 1992. Blood oxygen concentration of fast-growing and slow-growing broiler chickens, and chickens with ascites from right ventricular failure. Avian Disease, 36: 730– 732.
Kempthrone O. and Nordosg A. W. 1959.Restricted selection indexes, Biometrics, 15: 10-19.
Lubritz D. L., Smith J. L. and Mcpherson B. N. 1995. Heritability of ascites and the ratio of right to total ventricle weight in broiler breeder male lines. Poultry Science, 74: 1237-1241.
Meuwissen T. H. E. 1991. Reduction of selection differentials in finite populations with a nested full-half sib family structure. Biometrics, 47: 195–203.
Meuwissen T. H. E. 1997. Maximizing the response of selection with a predefined rate of inbreeding. Journal of Animal Science, 75: 934–940.
Moghadam H. K., McMillan I., Chambers J. R. and Julian R. J. 2001.Estimation of genetic parameters for ascites syndrome in broiler chickens. Poultry Science, 80: 844-848.
Morris A. J and Pollott G. E. 1997. Comparison of selection based on phenotype, selection index and best linear unbiased prediction using data from a closed broiler line. British Poultry Science, 38: 249–254.
Pakdel A. 2004. Genetic analysis of ascites-related traits. Ph.D. dissertation Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. 
Pakdel A., Bijma P., Ducro B. J. and Bovenhuis H. 2005.Selection strategies for body weight and reduced ascites susceptibility in broilers. Poultry Science, 84: 528–535.
Pavlidis H. O., Balog J. M., Stamps L. K., Hughes Jr J. D., Huff W. E. and Anthony N. B. 2007. Divergent selection for ascites incidence in chickens. Poultry Science, 86: 2517–2529.
Rabie T. S. K. M. 2004. Pulmonary hypertension syndrome in chicken: Peeking under QTL peaks. Ph.D. dissertation Wageningen University, Wageningen, The Netherlands.
Rutten M. J. M., Bijma P., Woolliams J. A. and Van Arendonk A. M. 2002. SelAction: software to predict selection response and rate of inbreeding in livestock breeding programs. Journal of Heredity, 93: 456–458.
Schrooten C., Bovenhuis H., van Arendonk A. M. and Bijma P. 2005. Genetic progress in multistage dairy cattle breeding schemes using genetic markers. Journal of Dairy Science, 88: 1569-1581.
Shlosberg A., Zadikov I., Bendheim U., Habdji V. and Berman E. 1992. The effects of poor ventilation, low temperatures, type of food and sex of bird on the development of ascites in broilers. Physiological factors. Avian Pathology, 21: 369–382.
Siegel P. B. and Dunnington E. A. 1997. Genetic selection strategies—Population genetics. Poultry Science, 76: 1062–1065.
Siller W. G. and Hemsley L. A. 1966. The incidence of congenital heart disease in seven flocks of broiler chickens. Veterinary Record, 79: 541–545.
Smith A. H., Wilson W. O. and Pace N. 1954. The effect of high altitude on the growth of turkeys. Growth, 18: 27–35.
Villanueva B., Wray N. R. and Thompson R. 1993. Prediction of asymptotic rates of response from selection on multiple traits using univariate and multivariate best linear unbiased predictors. Animal Production science, 57: 1-13.
Wray N. R. and Thompson T. 1990. Prediction of rates of inbreeding in selected populations. Genetic Research, 55: 41–54.