بررسی بهره وری کل عوامل تولید و عوامل موثر بر آن در واحدهای پرورش کرم ابریشم استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 عضو گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به محدودیت­های بخش کشاورزی در ایران، بهبود بهره­وری عوامل تولید عامل مهم جهت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. هدف این تحقیق اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل تولید (تخم نوغان، نیروی کار و برگ توت) و اثر متغیرهای مشارکت، رضایت شغلی، انگیزه، علاقه، علم­گرایی و نوآوری در بهره­وری واحدهای نوغانداری است. جامعه آماری تحقیق 1150 نوغاندار استان مازندران بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 240 نوغاندار محاسبه شده و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. نمونه­ها به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای و تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب شدند. جهت اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل تولید، از تابع تولید کاب-داگلاس و برای بررسی اثر متغیرهای موثر ذکر شده از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین بهره­وری کل عوامل تولید واحدهای نوغانداری در استان مازندران 787/0 بوده است و عواملی چون انگیزه، به کارگیری یافته­های علمی و نوآوری با میزان بهره وری رابطه داشته (در سطح 95 درصد)، اما متغیرهای علاقه، مشارکت و رضایت شغلی رابطه معنی­داری (در سطح 95 درصد) در بهره­وری واحدهای پرورش کرم ابریشم نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the productivity of total production factors and factors affecting it in sericulture of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • A. Abedi Parijaei 1
  • M. K. Motamed 2 3
  • M. Kavoosi Kalashami 4
1 MSc. Student of Rural Development, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Associate Professor of Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan|Member of Research Department of Sericulture, University of Guilan
3 Associate Professor of Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan|Member of Research Department of Sericulture, University of Guilan
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

Due to constraints in the agricultural sector, improve the productivity factors of production is the important factor for achieving sustainable economic growth. The aim of this study was to measure total factor productivity (silkworm egg, labor and mulberry) and affecting Variables Intercommunity, Motive, Job satisfaction, Interest, Scientism, innovation in productivity of sericulture units. The study sample is 1150 sericulture in Mazandaran province that was calculated with using a sample size of 240 sericultures. Sampling was multi-stage cluster and samples were selected randomly from each cluster. The main collecting tool in this study was a questionnaire. For measuring productivity of total production factors, the Cobb-Duglas and to identify factors affecting on productivity, of multiple regression was used. The production factors in Mazandaran Sericulture units are including the Caspian silkworm egg, labor and mulberry leaves. The results showed that average productivity in Mazandaran province was 0.787 and factors such as Motive, Scientism, Innovation  and With a confidence level 0.95% it is significant, and Variables Interest, Intercommunity and Job satisfaction With a confidence level 0.95%  not significant relationship in productivity of sericulture units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazandaran province
  • Productivity
  • Sericulture
بخشوده م. و اکبری ا. 1392.  اقتصاد تولید (کاربرد آن در کشاورزی). انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
پناهی ع. 1391. کار اقتصادی زنان گیلانی از نگاه سفرنامه نویسان. دنیای اقتصاد، 2882.
خانکی ح.، شهیر م. ح.، دشتی ق. 1390. بررسی بهره وری عامل تولید در واحدهای مرغداری تخم گذار استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 74: 48-29.
دبیری ف.، خوشنویس­یزدی س. و زندی ف. 1392. اثرات بهره­وری کشاورزی در رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 5: 31-17.
دشتی ق.، الفی خ.،  قهرمان زاده م. و حیاتی ب. 1394. تغییرات تکنولوژی آثار مقیاس و رشد بهره­وری کل عوامل تولید پنبه در ایران.  اقتصاد کشاورزی و توسعه، 89: 202- 185.
شاه آبادی ا. 1388. منابع رشد بخش کشاورزی ایران طی سا­ل­های 1342 تا 1385. فصلنامه روستا و توسعه، 4: 147-125.
شیرانی بیدآبادی ف.، احمدی­گلیجی س. و امین­روان م. 1394. بررسی بهره­وری کل عوامل تولید محصول گندم دیم در شمال کشور. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7: 155-137.
عسگری ح. 1391. تحلیل بهره­وری در صنایع استان ایلام. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 62: 123-101.
ولی­زاده­زنوز پ. 1384.  بررسی بهره­وری در اقتصاد ایران. مجموعه پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی، 24.
ولی­زاده­زنوز پ. 1388. بهره­وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید. مجموعه پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی، 40.
Chaudhary S. H. 2012. Trends in total factor Productivity in Indian Agriculture: State-Level Evidence Using Non-Parametric Sequential Malmquist Index. Working Paper, 215, Centre for Development Economics, Department of Economics, Delhi School of Economics.
Diewert W. E. 1992. The Measurment of Productivity. Bulletin of Economic Research, 1-166.
Kumaresan P., Srinivasa G. and Vijaya Prakash N. B. 2005. Productivity and Profitability in Rainfed Sericulture -A Study in the District of Chamaraja Nagar in Karnataka. Agricultural Economics Research Review, 18: 91-102.
Suhariyanto K. and Thirtle C.  2001. Asian Agricultural Productivity and Convergence. Journal of Agricultural Economics, 52(3): 96-110.