مقایسه پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر گاو هلشتاین در ایران ناشی از آزمون نتاج و انتخاب ژنومی و اثر تعداد گاو نر جوان بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار، گروه علوم دامی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق رشد ژنتیکی حاصل از یک برنامه آزمون نتاج مطابق با مشخصات جمعیتی گاو هلشتاین در ایران و یک برنامه انتخاب ژنومی معادل از نظر تعداد والدین نر و ماده مورد نیاز مقایسه و اثر تعداد گاو­های نر جوان بر رشد ژنتیکی در این دو برنامه بررسی شد. هدف انتخاب صفت تولید شیر بود. رشد ژنتیکی حاصل از انتخاب چهار مسیری با استفاده از روش جریان ژن و در یک افق 150 ساله برای صفت تولید شیر برآورد شد. نتایج نشان داد که آزمون نتاج و انتخاب ژنومی علاوه بر صحت انتخاب از نظر شدت انتخاب و نیز فاصله نسل متفاوتند. رشد ژنتیکی سالانه در آزمون نتاج برابر 7/114 و در انتخاب ژنومی برابر 7/173 کیلوگرم بود. نتایج حاصل از تغییر تعداد گاو نر جوان تحت آزمون از 50 تا 300 رأس نشان داد، رشد ژنتیکی در آزمون نتاج بین 11/106 تا 53/117 کیلوگرم و در انتخاب ژنومی بین 95/160 تا 38/185 کیلوگرم متغیر است. در هر دو برنامه رشد ژنتیکی نسبت به افزایش تعداد گاو نر جوان هنگامی که تعداد آن کمتر از 100 رأس بود، حساسیت بیشتری داشت. بطور کلی این تحقیق نشان داد که رشد ژنتیکی حاصل از انتخاب ژنومی در مقایسه با آزمون نتاج به دلیل فاصله نسل کوتاه­تر، می­تواند بیش از 50 درصد برتری داشته باشد. اما این برتری تحت تاثیر تعداد گاو نر جوان قرار داشته و در ازای 75 رأس به کمترین مقدار خود می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of genetic gain for milk production in Holstein cows in Iran resulted from progeny test and genomic selection and effect of number of young bulls on it

نویسندگان [English]

  • R. Aran Ardebili 1
  • A. A. Shadparvar 2
  • S. Joezy Shakalgorabi 3
1 Graduated MSc. student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study genetic gain from a progeny testing program corresponding to the characteristics of Holstein population in Iran and an equivalent genomic selection program in terms of number of needed male and female parents were compared and the effect of number young bull on the genetic gain in these two programs was evaluated. Selection objective included the milk production. Genetic gain for milk production from four path selection was estimated using gene flow method over a 150-year horizon. The results showed that the progeny testing and genomic selection differed, in addition to selection accuracy, by selection intensity and generation interval. The annual genetic gain from progeny testing was 114.7 and from genomic selection was 173.7kg. The results of the change the number of young bulls from 50 to 300 showed genetic gains varied between 106.11 to 117.53 kg by progeny testing and between 160.95 to 185.38 kg in genomic selection. In both programs the genetic gain was more sensitive to the change in the number of young bull when it was less than 100.In general this study showed that the genetic gain obtained from genomic selection could be higher than that of progeny testing by more than 50% because of shorter generation interval. But this superiority was affected by the number of young bull and would reach to minimum level at 75 young bulls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genomic selection
  • Progeny test
  • Genomic gain
  • Holstein cow
جوزی شکالگورابی س. 1389. بهینه­سازی برنامه انتخاب گاو­های هلشتاین ایران. رساله ی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، صفحه: 146.
جوزی شکالگورابی س.، شادپرور ع.، واعظ ترشیزی ر. و مرادی شهربابک م. 1389. توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، 41: 230-223.
جهان­بخشی ع. 1392. بکارگیری ماتریس روابط خویشاوندی در ارزیابی­های ژنومی. همایش ملی دام وطیور شمال، اردبیهشت، ساری، صفحه: 1431-1428.
رستمی انگاسی م. و سوداگر­امیری ا. 1389. بر­آورد پارامتر­های ژنتیکی صفات تولیدی در جمعیت گاو­های هلشتاین ساری. فصلنامه تخصصی علوم دامی، 3(3): 41-35.
شادپور س.، شادپرور ع. و عیوقی ن. 1388. بهینه سازی برنامه­های آزمون نتاج برای گاو­های هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، 40(2): 15-7.
شادپور س.، شادپرور ع. و عیوقی ن. 1391. مقایسه مختلف انتخاب گاو­های نر در شرایط متغییر بودن ظرفیت آزمون نتاج. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور، اصفهان، صفحه: 1392.
طغیانی س. 1386. برآورد پارامتر­های ژنتیکی صفات تولیدی، باروری و تیپ در گاو­های هلشتاین ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.
عیوقی ن.، شادپرور ع.، امیری ز. و غلامی نیا ع. 1386. نسبت انتخاب بهینه در آزمون نتاج گاو­های نر در شرایط ایران. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، جلد دوم، صفحه: 1238-1236.
مهربان ح.، ایبانزاسکریچ ن.، و حسین مردای م.1392. استفاده ازروش BayesB کروموزمی در پیش­بینی ارزش­های اصلاحی ژنومی. همایش ملی دام و طیور شمال، اردبیهشت، ساری، صفحه: 1383-1378.
نافذ ن.، زره داران س.، حسنی س،. و سمیعی ر. 1391. ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو هلشتاین شمال کشور. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران، 4(1): 77-69.
نصرتی م. و طهمورث­پور م. 1390. ارزیابی ژنتیکی و برآورد صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو­های هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، 3(3): 286-280.
Chegini A., Shadparvar A. A. and Ghavi Hossein-Zadeh N. 2013. Genetic trends for milk yield, persistency of milk yield, somatic cell count and calving interval in Holstein dairy cows of Iran. Iranian Journal of Applied Animal Science, 3(3): 503-508.
Dekkers J. C. M. 2004. Design and optimization of animal breeding prorammes. University of Wageningen.
König S., Simianer H. and Willam A. 2009. Economic evaluation of genomic breeding programs Journal of Dairy Science, 92: 382–391.
Meuwissen T. H. E., Hayes B. and Goddard M. E. 2001. Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps. Genetics, 157: 1819–1829.
Schaeffer L. R. 2006. Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle. Journal of Animal Breeding and Genetics, 123: 218–223.
VanVleck L. D. 1981. Potential genetic impact of artificial insemination, sex selection, embryo transfer, cloning and selfing in dairy cattle. Page 221 in new technologes in animal breeding.B. G. Brackett, G. E. Seidel Jr., and S. M. Seidel, ed. Academic press, London, Engl.