تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم ظاهری تفاله زیتون عمل‌آوری شده با پرتو الکترون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات عمل‌آوری‌ با پرتوتابی الکترون بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و پروتئین خام و تجزیه‌پذیری مادۀ خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاله زیتون انجام شد. پس از تهیه تفاله زیتون، نمونه‌ها با استفاده از شتاب­دهنده رودوترون در دزهای 200، 250 و 300 کیلوگری پرتوتابی شدند. قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و پروتئین خام به روش خاکستر نامحلول در اسید اندازه‌گیری شد. بدین منظور از 4 راس گوسفند نر قزل با میانگین وزن زنده 2±41 کیلوگرم استفاده شد. گوسفندها، 2 هفته از قبل از شروع آزمایش و در طول دوره آزمایش با جیره حاوی 70 درصد علوفه و 30 درصد تفاله زیتون به صورت جیره کاملاً مخلوط تغذیه شدند. فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شویندۀ خنثی به روش کیسه‌های نایلونی اندازه‌گیری شد. مقدار 3 گرم از هر نمونه ماده خوراکی عمل‌آوری نشده یا عمل‌آوری شده به مدت صفر، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت در شکمبه چهار رأس گوسفند نر قزل قرار داده شد. پرتوتابی سبب کاهش الیاف نامحلول در شویندۀ خنثی و اسیدی و افزایش قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و پروتئین خام تفاله زیتون شد (05/0P<). پرتوتابی تفاله زیتون با دزهای 200، 250 و 300 کیلوگری درصد تجزیه‌پذیری موثر الیاف نامحلول در شوینده خنثی در سرعت عبور 5 درصد در ساعت را به ترتیب به میزان 4/6، 6/10 و 8/16 درصد نسبت به تفاله زیتون عمل‌آوری نشده افزایش داد(05/0P<). بر پایه یافته‌های این پژوهش، پرتوتابی الکترون سبب افزایش تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم ظاهری تفاله زیتون شد و دز 300 کیلوگری، بیشترین اثرات مثبت بر بهبود ارزش غذایی تفاله زیتون را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ruminal degradability and apparent digestibility of electron beam irradiated olive cake

نویسندگان [English]

  • M. Sobhani 1
  • S. R. Ebrahimi-Mahmoudabad 2
  • M. Taghinejad-Roudbaneh 3
  • Y. Mehmannavaz 4
1 MS.c student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Maraghah Branch, Islamic Azad University, Maraghah, Iran
2 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran
4 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Maraghah Branch, Islamic Azad University, Maraghah, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effects of electron beam (EB) irradiation on chemical composition, apparent digestibility of organic matter and crude protein (CP) and ruminal degradation of dry matter (DM), CP and neutral detergent fiber (NDF) of olive cake (OC). After preparation of OC, samples were irradiated with EB at doses of 200, 250 and 300 kGy using a Rhodotron accelerator system. Four Gezel sheep (41±2 kg) were used for determination of OM and CP digestibilities of OC. The sheep were fed a total mixed ration containing 70% of DM forage and 30% of DM concentrate during two pre-experimental and experimental periods. Apparent digestibility were evaluated using acid insoluble ash method. Ruminal degradation of DM, CP and NDF was determined according to in situ procedure. Untreated and EB irradiated feed samples were incubated in the rumen of four ruminally fistulated Gezel rams at periods of 0, 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 h and resulting data were fitted to non-linear degradation model to calculate degradation parameters of DM, CP and NDF.EB decreased (P<0.05) ADF and NDF content of EB irradiated OC. Irradiation at doses of 200, 250 and 300 kGy, increased effective degradability of NDF at a rumen outflow rate of 0.05/h by 6.4, 10.6 and 16.8%, compared with untreated OC, respectively (P<0.05). According to the results of this research, EB irradiation increased ruminal degradability and apparent digestibility of OC and a dose of 300 kGy had the most positive effects on nutritional value of OC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electron beam irradiation
  • Degradability
  • Olive cake
  • digestibility
بی نام. آمارنامه محصولات زراعی.1390. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی. معاونت طرح و برنامه وزارت جهاد کشاورزی.
تقی زاده ا. 1375. تعیین قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه پذیری برخی مواد خوراکی به روش in vivo، in situ وin vitro. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
طحان ق.، فتحی نصری م. ح.، ریاسی ا.، بهگر م. و فرهنگ فر ه. 1390. اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه‌های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه‌ای و پس شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئین گیاهی. مجله پژوهش‌‌های علوم دامی ایران، جلد دوم، شماره چهارم.
شهبازی ح. ر.، صادقی ع. ا.، فضائلی ح.، رئیس علی غ. ر. و چمنی م. 1388. اثرات پرتوتابی الکترون بر تجزیه پذیری ماده خشک، الیاف نا محلول در شوینده‌های خنثی و اسیدی باگاس نیشکر. علوم و فنون کشاورزی، جلد سیزدهم، شماره چهل و هفتم.
صمدی ف.، و شمس شرق م. 1387. ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد پانزدهم، شماره سوم.
میر نظامی ز. س. 1377. ویژگی‌های داروئی تفاله روغنی زیتون. انتشارات دانش نگار، چاپ اول، 137 صفحه.
Akbarian A., Khorvash M., Ghorbani G. R., Ghasemi E., Dehghan-Banadaky M., Shawrang P. and Hosseini Ghaffari M. 2014. Effects of roasting and electron beam irradiating on protein characteristics, ruminal degradability and intestinal digestibility of soybean and the performance of dairy cows. Livestock Science, 168: 45-52.
Al-Masri M. R. and Zarkawi M. 1999. Digestibility and composition of broiler litter, as affected by gamma irradiation. Bioresource Technology, 69: 129-132.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis, 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists;. Arlington, VA, USA.
Arora D. S., Chander M. and Gill P. K. 2002. Involvement of lignin peroxidase, manganases peroxidase and lactase in the degradation and selective lignolysis of wheat straw. International Journal of Biodegradation, 50: 115-120.
Ashraf A., Sharma R. K. and Rastogi A. 2013. Effect of lime treatment of olive meal on in vitro utilization of total mixed ration containing olive meal as partial maize replacer. Veterinary World, 6(7): 440-443.
Banchorndhevakul S. 2002. Effect of urea and urea-gamma treatments on cellulose degradation of Thai rice straw and corn stalk. Radiation Physics and Chemistry, 64: 417-422.
Chaudbry A. S. 2000. Rumen degradation in succo in sheep of wheat straw treated with calcium oxide, sodium hydroxide and sodium hydroxide plus hydrogen. Peroxide. Animal Feed Science and Technology, 83: 313-323.
Ebrahimi-Mahmoudabad S. R. and Taghinejad-Roudbaneh M. 2011. Evaluation of electron beam irradiation effects on anti-nutritional factors, chemical composition and digestion kinetics of whole cottonseed, soybean and canola seeds. Radiation Physics and chemistry,80: 1441-1447.
Gaber M. H. 2005. Effect of gamma irradiation on molecular properties of bovine serum albumin. Journal of. Bioscience. Bioengineering, 100: 203–206.
Haddad S. G. and Grant R. J. 1998. Effects of wheat straw treated with alkali on ruminal function and lactational performance of dairy cow. Journal of Dairy Science, 81: 1956-1965.
Henniges U., Hssani M., Potthast A., Westman G. and Rosenau T. 2013. Electron beam irradiation of cellulosic materials-opportunities and limitations. Materials, 6: 1584-1598.
Lanzas C., Sniffen C., Seo S., Tedeschi, L. O. and Fox D. G. 2007. A revised CNCPS feed carbohydrate fractionation scheme for formulating rations for ruminants. Animal Feed Science and Technology, 136: 167-190.
Molina A. E., Yanez R. D., Moumen A. and Martin G. I. 2003. Chemical composition and nitrogen availability for goats and sheep of some olive by-products. Small Ruminant Research, 49: 329-336.
Ørskov E. R. and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation weighed according to rate of passage. Journal of Agricultural Science, 92: 499-503.
Rowghani E., Zamiri M. J. and Serdj A. R. 2008. The chemical composition, rumen degradability in vitro gas energy content and digestibility of olive cake ensiled with additives. Iranian Journal of Veterinary Research, 9: 213-221.
Sadeghi H., Teimouri Yansari A. and Ansari-Pirsarae Z. 2009. Effects of different olive cake by products on dry matter intake, nutrient digestibility and performance of Zel sheep. International Journal of Agriculture and Biology, 11: 39-44.
Sansoucy R., Alibes X., Berge P., Martilotti H. F., Nefzaoui A. and Zoïopoulos P. 1985. Olive By-products for Animal Feed. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome, FAO.
 SAS. 1996. Statistical Analysis System. SAS Instit. Inc., Cary, NC, USA.
Shahbazi H. R., Sadeghi A. A., Shawrang P. and Raisali G. 2008. Effect of gamma irradiation on ruminal DM and NDF degradation kinetics of alfalfa hay. Pakistan Journal of Biological Science,11: 1165-1168.
Taub I. A., Robbins F. M., Simic M. G., Walker J. E. and Wierbick E. 1979. Effect of irradiation on meat proteins. Food Technology, 33: 184-193.
Tahssen O., Abdallah J. and Omar J. A. 2014. In situ degradability of dry matter, crude protein, acid and neutral detergent fiber of olive cake and greenhouse wastes of tomato and cucumber. Revue Medecine Veterinaire, 165 (3): 93-98.
Van Keulen J. V. and Young B. A. 1977. Evaluation of acid insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44: 282-288.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583–3597.
Van Soest P. J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminants. 2nd Edition, Cornell University Press., NY. USA.