اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری-بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی اثر تغذیه گیاه گل میمونی سازوئی (تشنه­داری) بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و هضم­پذیری الیاف و پروتئین در گوسفند لری- بختیاری بود. در این آزمایش 12 راس بره ( میانگین وزن Kg 1 ± 5/30) به سه گروه (تیمار) و هر گروه به چهار زیر گروه (تکرار) تقسیم شدند و با جیره حاوی 6، 3 و صفر (شاهد) گرم گل میمونی سازوئی در کیلوگرم ماده خشک برای یک ماه تغذیه شدند. در پایان آزمایش، مایع شکمبه از 3 تکرار گرفته شده و فراسنجه­های تولید گاز (بعد از 96 ساعت) و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه گندم و کنجاله سویا (4 تکرار از هر کدام) اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد پتانسیل تولید گاز شاهد برای کنجاله سویا ( mL19/61) و کاه ( mL48/50)  بیشتر از تیمارهای گل میمونی بود (05/0>P)، اما خصوصیات تخمیری کنجاله سویا تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). بیشترین میزان فاکتور تفکیک و راندمان سنتز توده میکروبی کاه مربوط به تیمار 3 گرم در کیلوگرم ماده خشک (به ترتیبmg/mL  03/15 و 86 %) و بالاترین مقدار ماده آلی واقعاً هضم شده مربوط به تیمار 6 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود mg) 85/253). قابلیت هضم ماده خشک کنجاله سویا در تیمار حاوی 3 گرم در کیلوگرم ماده خشک بیشترین مقدار (57/83 %) بود (05/0>P). قابلیت هضم ماده خشک کاه در هیچ کدام از تیمارها معنی­دار نشد (05/0<P). با توجه به نتایج، استفاده از 3 گرم در کیلوگرم گل میمونی سازویی در جیره گوسفند لری-بختیاری تاثیر مثبتی بر تخمیر و قابلیت هضم میکروبی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding Scrophularia striata Boiss on fermentation, gas production and in vitro digestibility characteristics of Lori- Bakhtiari sheep

نویسندگان [English]

  • F. Rezaei 1
  • T. Mohammadabadi 2
  • M. Chaji 2
  • M. Mashayekhi 3
1 MSc Graduated student, College of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
2 Associate Professor, College of Animal Science and Food Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
3 Research Instructor, Agricultural Research Center, Safiabad, Dezful, Iran
چکیده [English]

The aim of this experiment was to evaluate the effect of feeding Scrophularia striata on fermentation characteristics, gas production and fiber and protein digestibility of Lori- Bakhtiari sheep. In this experiment, 12 lambs with average weight 30±1.5 kg divided to 3 groups (treatments) and 4 subgroups (replicate) and were fed with diets containing 6, 3 and 0.0 (control) g Scrophularia striata /kg DM for one month. In the end of experiment, rumen fluid collected from 3 replicates and parameters of fermentation and gas production (after 96 h) and in vitro digestibility of wheat straw and soybean meal were measured (4 replicates per each). The results showed gas production potential of soybean meal (61.19 mL) and straw (50.48 mL) in controltreatment was more than Scrophularia striata treatments (P<0.05). But fermentative characteristics of soybean meal was not affected by treatments (P>0.05). Most of PF and efficiency of microbial biomass of wheat straw was for 3 g/kg DM Scrophularia striata (15.03 mg/ml and 86 %, respectively) and most of organic matter digestibility was for 6 g Scrophularia striata (253.85 mg). Dry matter digestibility of soybean meal (83.57 %) was the greatest in treatment containing 3 g/kg DM (P<0.05). Dry matter digestibility of wheat straw was not significant between treatments (P>0.05). According to the result, the using of3 g/kg DM Scrophularia striata in Lori-Bakhtiarisheep diet had positive impact on microbial fermentation and digestibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fermentation
  • Gas production
  • digestibility
  • Scrophularia striata
  • Lori- Bakhtiari sheep
ببری ش.، دوستی م.، فاتحی ل. و سالاری ع ا. 1391. تأثیر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر رفتار های اضطرابی و افسردگی در موش های سوری نر بالغ. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله علوم دارویی، 18(3):140-133.
مظفریان و. 1378. فلور استان خوزستان. ناشر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خوزستان. 243-242.
نعمتی شیرزی ف.، روزبهان ی.، کریمی ترشیزی م. ا. و رضائی ج. 1391. بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه­ای در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم دامی، 43 (2): 206-193.
نوریان سرور ا. و روزبهان ی. 1392. بررسی تاثیر گیاه گلپر بر فراسنجه های تخمیر شکمبه گوسفند و تولید گاز متان به روش درون شیشه ای. نشریه علوم دامی، 44 ( 4): 395-385.
نوریان سرور ا. و روزبهان ی. 1391. تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیر شکمبه ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون تنی. مجله علوم دامی، 43(2): 296-287.
Alexander G., Singh B., Sahoo A. and Bhat T. K. 2008. In vitro screening of plant extracts to enhance the efficiency of utilization of energy and nitrogenin ruminant diets. Animal Feed Science and Technology, 145: 229-242
Bahrami A. 2011. The effectiveness of Scrophularia Striata on Newcastle disease. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (12): 2883-2888.
Blümmel M., Steinggab H. and Becker K. 1997. The relationship between in vitro gas production, in vitro microbial biomass yield and 15N incorporation and its implications for prediction of voluntary feed intake of roughages, British Journal of Nutrition, 77: 911–921.
Boadi D., Benchaar C., Chiquette J. and Masse D. 2004. Mitigation strategies to reduce enteric methane emissions from dairy cows: update review. Canadian Journal of Animal Science, 84: 319–335.
Bodas R., Fernández M., García-González R., González J. S., López S. and Wallace R. J. 2009. Phytogenic additives to decreas e in vitro ruminal methanogenesis. Options Méditerranéennes. Série A. Séminaires Méditerranéens, N, 85: 279- 283.
Broderick G. A. and Kang J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Diary Science, 63: 64-75.
Broudiscou L. P., Papon Y. and Broudiscou A. F. 2000. Effects of dry plant extracts on fermentation and methanogenesis in continuous culture of rumen microbes. Animal Feed Science and Technology, 87: 263–277.
Busquet M., Calsamiglia S., Ferret A. and Kamel C. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 89: 761–771.
Castro-Montoyaa j., De Campeneere S., Van Ranst G. and Fievez V. 2012. Interactions between methane mitigation additives and basal substrates on in vitro methane and VFA production. Animal Feed Science and Technology, 176: 47– 60.
Garcia-Gonzalez R., Lopez S., Fernandez M. and Gonzalez J. S. 2005. Effects of the addition of some medicinal plants on methane production in a rumen simulating fermenter (RUSITEC). In: Soliva C. R., Takahashi J., Kreuzer M. (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of Greenhouse Gases and Animal Agriculture. ETH Zurich, Zurich, Switzerland, pp. 444–447.
Cushnie T. P. T. and Lamb A. J. 2011. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. International Journal of Antimicrobial Agents, 38 (2): 99–107.
Hart K. J., Ruzi D. R., Duval S. M., McEwan N. R. and Newbold C. J. 2007. Plant extract to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 54: 588-596.
Hart K. J., Yanez-Ruiz D. R., Duval S. M., McEwan N. R. and Newbold C. J. 2008. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 147: 8–35.
JimÈnez-Peralta F. S., Salem A. Z. M., Mejia-Hernndez P., Gonzlez-Ronquillo M., lbarrn-Portillo B., Rojo-Rubio R. and Tinoco-Jaramillo J. L. 2011. Influence of individual and mixed extracts of two tree species on in vitro gas production kinetics of a high concentrate diet fed to growing lambs. Livestock Science, 136: 192-200.
Macheboeuf D., Morgavi D. P., Papon Y., Mousset J. L. and Arturo-Schaan M. 2008. Dose response effects of essential oils on in vitro fermentation activity of the rumen microbial population. Animal Feed Science and Technology, 145: 335–350.
Mahboubi M., Kazempour N. and Boland Nazar A. R. 2013. Total Phenolic, Total Flavonoids, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Scrophularia StriataBoiss Extracts. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products, 8 (1): 15-19.
NRC. 1985. Nutrient Requirements of Small Ruminants. 7th Ed. National Academy Press, Washington, D.C, USA.
Oskoueian E., Norhani A. and Oskoueian A. 2013. Effects of Flavonoids on Rumen Fermentation Activity, Methane Production, and Microbial Population. Hindawi Publishing Corporation. BioMed Research International: Article ID 349129, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/349129.
Patra A. K., Kamra D. N. and Agarwal N. 2010. Effects of extracts of spices on rumen methanogenesis, enzyme activities and fermentation of feeds in vitro. Journal of Science Food Agriculture, 90: 511–520.
Sallam S. M. A., Bueno I. C. S., Brigide P. B., Vittii D. M. S. S. and Abdalla A. L. 2009. Efficiency of eucalyptus oil on in vitro ruminal fermentation and methane production. Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats, 85: 267-272.
Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M. and DeHaan C. 2006. Livestock’s Long Shadow, Environmental Issues and Options. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/A0701E/A0701E00. pdf. (Accessed 16 November 2008).
Tekippe J. A., Hristov A. N., Heyler K. S., Cassidy T. W., Zheljazkov V. W., Ferreira J. F. S., Karnati S. K. and Varga G. A. 2011. Rumen fermentation and production effects of Origanum vulgare L. leaves in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 90: 5056-5079.
Wallace R. J., McEwan N. R., McIntosh F. M., Teferedegne B. and Newbold C. J. 2002. Natural products as     manipulators of rumen fermentation. Asian-Australian Journal of Animal Science, 15: 1458-1468.