بررسی اثر سن بلوغ جنسی بر برآورد مولفه های واریانس و وراثت پذیری صفت تولید تخم تجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، واحد آزاد‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد‌شهر، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سن بلوغ جنسی بر برآورد مولفه­های واریانس و وراثت­پذیری صفت تولید تخم تجمعی در یک لاین تجاری گوشتی بود. تولید تخم از سن 24 تا 55 هفتگی ثبت و از جمع تعداد تخم هفته­های مختلف هر مرغ، تولید تخم تجمعی محاسبه شد. مولفه­های واریانس ژنتیکی و فنوتیپی در سه حالت قرار دادن یا ندادن سن بلوغ جنسی به عنوان متغیر کمکی در مدل و سن بلوغ جنسی به عنوان یک صفت در تجزیه چند­صفتی، با استفاده از مدل حیوان و نرم­افزار WOMBAT برآورد شد. بدون در نظر گرفتن سن بلوغ جنسی، وراثت­پذیری تولید تخم تجمعی دامنه­ای از 17/0 (تولید تجمعی هفته­های 1 تا 32) تا 43/0 (تولید تجمعی هفته­های 1 تا 4) داشت. با درنظر­گرفتن اثر سن بلوغ جنسی، ضریب تغییرات وراثت­پذیری برای تولید تجمعی هفته­های مختلف تخمگذاری کاهش یافت. این برآوردها دامنه­ای از 12/0 (تولید تجمعی هفته­های 1 تا 20) تا 19/0 (تولید تجمعی هفته­های 1 تا 4) داشت. برآوردهای حاصل از تجزیه و تحلیل دو صفتی تولید تجمعی تخم و سن بلوغ جنسی مشابه نتایج حاصل از در نظر نگرفتن سن بلوغ جنسی به عنوان متغیر کمکی بود. این نتایج نشان می­دهد که با در نظر گرفتن سن بلوغ جنسی به عنوان یک صفت در تجزیه چند­صفتی، اثر آن بر تولید تخم و به ویژه تولید هفته­های آغازین تخمگذاری تصحیح نشده و حتماً باید این اثر به عنوان یک متغیر در مدل آماری لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of age at sexual maturity on the variance components and heritability for cumulative egg production

نویسندگان [English]

  • N. Farzin 1
  • A. Seraj 2
1 Department of Animal Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
2 Department of Animal Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

The objective of present study was to estimate effect of age at sexual maturity (ASM) on the variance components and respective parameters for cumulative egg numbers in a commercial broiler line. The period of data collection was from 24 to 55 weeks of age. From the weekly records, cumulative egg productions for different weeks were created. Estimates of variance components and heritability were carried out using Restricted Maximum Likelihood (REML) procedure and WOMBAT software. To investigate the effect of ASM on variance components and genetic parameters, the data were reanalyzed, by fitting this effect as a covariate in the model. Also, we analyzed ASM as a trait in multi-traits analysis. Without considering ASM as a covariate, heritabilities for cumulative egg records varied from 0.17 (weeks 1 to 32) to 0.43 (weeks 1 to 4). With implementing ASM in the model, these estimates ranged from 0.12 (weeks 1 to 20) to 0.19 (weeks 1 to 4). When ASM was considered as a trait in two-traits analysis with cumulative egg records, heritability estimates varied from 0.16 to 0.44. These results indicated that considering ASM as a trait in the multiple models could not correct its effect on initial cumulative egg records and it is necessary to implement it as a covariate in the model. Also, the exclusion of age at sexual maturity from the analysis of cumulative egg records, especially for the initial week’s records resulted to overestimation of variance components and their corresponding parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cumulative egg production
  • Age at sexual maturity
  • Variance components
  • Heritability
امامقلی بگلی ح.، زره داران س.، حسنی س. و عباسی م.  ع. 1388. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد. 1388. مجله علوم دامی ایران، 4 (4): 70-63.
حسین زاده ن.، فیاضی ج.، روشنفکر ه.، بیگی نصیری م. ت. و اسماعیل خانیان س. 1389. تعیین فراسنجه­های ژنتیکی و محیطی صفات رشد و تولید تخم­مرغ در مرغان بومی اصفهان. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. کرج.
رییس الساداتی س. م. م.، حسین پور مشهدی م. و بهاری کاشانی ر. 1389. بررسی پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی خراسان. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. کرج.
سراج ا.، واعظ ترشیزی ر. و نجاتی جوارمی ا. 1386. بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولید و تولید مثل مرغان بومی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، 38 (4): 542-535.
سراج ا.، واعظ ترشیزی ر. و پاکدل ع. 1389. تاثیر برازش مدل‌­های مختلف حیوانی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن جوجه یک روزه. مجله علوم دامی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران)، 41 (4): 371-363.
فتحی ع.، واعظ ترشیزی ر. و امام جمعه کاشان ن. 1384. بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولیدی و تولید­مثل یک لاین تجاری گوشتی. پژوهش و سازندگی (در امور دام و آبزیان)، 67: 21-16.
قره داغی ع. ا.، کمالی م. ع.، عباسی م. ع. و قربانی ش. 1393. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان آذربایجان. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104: 254-243.
یوسفی زنوز ا.، علیجانی ص. و محمدی ح. 1392. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه­گیری گیبس. پژوهش­های تولیدات دامی، 88: 99-91.
Adedeji T. A., Adebamo A. O., Ozejo M. O., Ojedapo L. O. and Ige A. O. 2006. Preliminary results of short-term egg laying performance of pure and crossbred chicken progeny in a humid environment. Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (7): 570-573.
Akbas Y. and Takma C. 2005. Canonical correlation analysis for studying the relationship between egg production traits and body weight, egg weight and age at sexual maturity in layers. Czech Journal of Animal Science, 50 (4): 163–168.
Al-Samarai F. R., Al-Kassie G. A., Al-Nedawi A. M. and Al-Soudi K. A. 2008. Prediction of total egg production from partial or cumulative egg production in a stock of white Leghorn hens in Iraq. International Journal of Poultry Science, 7 (9): 890-893.
Anang A., Mielenz N. and Schuler L. 2000. Genetic and phenotypic parameters for monthly egg production in WhiteLeghorn hens. Journal of Animal Breeding and Genetics, 117: 407–415.
Anang A., Mielenz N. and Schuler L. 2001. Monthly model for genetic evaluation of laying hens. I. Fixed regression. British Poultry Science, 2: 191–196.
Biscarini F., Bovenhuis H. and van Arendonk J. A. M. 2008. Estimation of variance components and prediction of breeding values using pooled data. Journal of Animal Science, 86: 2845-2852.
Cheng Y. S., Rouvier R., Poivey J. P. and Tai C. 1995. Genetic parameters of body weight, egg production and shell quality traits in the brown Tsaiya laying duck. Genetic Selection Evolution, 27: 459-472.
Dobson A. J. 1991. An introduction to generalized linear models. Chapman and Hall. London, UK. 147 pages.
Farzin N., Vaez Torshizi R., Gerami A. and Seraj A. 2013. Estimates of genetic parameters for monthly egg production in a commercial female broiler line using random regression models. Livestock Science Journal, 153 (1): 33–38.
Farzin N., Vaez Torshizi R., Kashan N. E. J. and Gerami A. 2010. Estimates of genetic and phenotypic correlations between monthly and cumulative egg productions in a commercial broiler female line. Global Veterinaria, 5 (3): 164-167.
Farzin N., Vaez Torshizi R., Kashan N. E .J. and Gerami A. 2011. Estimates of genetic parameters for monthly egg production traits in a commercial broiler female line. Italian Journal of Animal Science, 10 (e12): 54-57.
Francesch A., Estany J., Alfonso L. and Iglesias M. 1997. Genetic parameters for egg number, egg weight, and eggshell color in three Catalan poultry breeds. Poultry Science, 76: 1627–1631.
Ghazikhani Shad A., Nejati Javaremi A. and Mehrabani Yeganeh H. 2007. Animal model estimation of genetic parameters for most important economic traits in Iranian native fowls. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (16): 2787-2789.
Ghorbani Sh., Kamali M. A., Abbasi M. A. and Ghafouri-Kesbi F. 2012. Estimation of maternal effects on some economic traits of north Iranian native fowls using different models. Journal of Agriculture Science and Technology, 14: 95-103.
Grossman M., Gossman T. N. and Koops W. J. 2000. A model for persistency of egg production. Poultry Science, 79: 1715–1724.
Hartmann C., Johansson K., Strandberg E. and Rydhmer L. 2003. Genetic correlations between the maternal genetic effect on chick weight and the direct genetic effects on egg composition traits in a White Leghorn line. Poultry Science, 82: 1–8.
Kamali M. A., Ghorbani Sh., Moradi Shahrbabak M. and Zamiri M. J. 2007. Heritabilities and genetic correlations of economic traits in Iranian native fowl and estimated genetic trend and inbreeding coefficients. British Poultry Science, 48: 443-448.
Khalil M. K., Al-Homidan A. H. and Hermes I. H. 2004. Crossbreeding components in age at first egg and egg production for crossing Saudi chickens with White Leghorn. Livestock Research for Rural Development, 16 (1): article 5.
Lillpers K. and Wilhelmson M. 1993. Age-dependent changes in oviposition pattern and egg production traits in the domestic hen. Poultry Science, 72 (11): 2005-2011.
Luo P. T., Yang R. Q. and Yang N. 2007. Estimation of genetic parameters for cumulative egg numbers in a broiler dam line by using a random regression model. Poultry Science, 86: 30-36.
Lwelamira J. G., Kifaro C. and Gwakisa P. S. 2009. Genetic parameters for body weights, egg traits and antibody response against Newcastle Disease Virus (NDV) vaccine among two Tanzania chicken ecotypes. Tropical Animal Health and Production, 41: 51-59.
Meyer K. 2007. WOMBAT- A program for mixed model analyses by restricted maximum likelihood. User Notes. Animal Genetics and Breeding Unit. Armidale. 55 pages.
Noda K., Kino K. Miyakawa H. and Banba H. 2002. Persistency of laying strain building by index selection trait in laying hen. Journal of Poultry Science, 39: 140-148.
Nwagu B. I., Olorunju S. A. S., Oni O. O., Eduvie L. O., Adeyinka I. A., Sekoni A. A. and Abeke F. O. 2007. Response of egg number to selection in Rhode Island chickens selected for part period egg Production. International Journal of Poultry Science, 6 (1): 18-22.
Pelmus R., Lazar C. and Ghita E. 2008. Genetic determinism of the reproduction traits in a Plymouth Rock line. Lucrari stiinNifice Zootehnie si Biotehnologii, 41 (2): 685-689.
Sabri H. M., Wilson H. R., Harms R. H. and Wilcox C. J. 1999. Genetic parameter for egg and related characteristics of white leghorn hens in a subtropical environment. Genetics and Molecular biology, 22(3): 183-186.
Salehinasab M., Zerehdaran S., Abbasi M. A., Alijani S. and Hassani S. 2013. Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl. Archiv Tierzucht, 56 (23): 237-245.
Wolc A., Lisowski M. and Szwaczkowski T. 2007. Heritability of egg production in laying hens under cumulative, multitrait and repeated measurement animal models. Czech Journal of Animal Science, 52 (8): 254-259.
Zieba G. 1990. Prediction of total egg production based on individual part-records. PhD Thesis. Agricultural University of Lublin, Poland. (in Polish).