اثر سطوح مختلف عصاره آبی سیر در آب آشامیدنی بر عملکرد، لیپیدهای سرم و فلور میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

اثر افزودن سطوح مختلف عصاره آبی سیر در آب آشامیدنی بر عملکرد، لیپیدهای خون و میکروفلور روده بلدرچین­های ژاپنی با استفاده از 280 قطعه جوجه بلدرچین در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تیمار و 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارها شامل صفر، 5/0، 1، 5/1 و2 میلی­لیتر عصاره آبی سیر در یک لیتر آب آشامیدنی بودند. در روز 42 آزمایش، از هر واحد آزمایشی دو قطعه بلدرچین به ‌صورت تصادقی انتخاب و نمونه­گیری از ایلئوم به منظور تعیین وضعیت میکروفلور صورت گرفت و سپس لاشه آنها تجزیه شد. در روز 42 از ورید بال دو قطعه بلدرچین (یک نر و یک ماده) از هر قفس نمونه خون گرفته شد و پس از جدا کردن سرم، میزان تری­گلیسیرید، کلسترول کل، HDL و LDL اندازه­گیری شد. افزودن عصاره آبی سیر به آب آشامیدنی بلدرچین ژاپنی اثر معنی­داری بر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن نسبی اجزای لاشه و اندام­های داخلی نداشت. طول نسبی قسمت­های مختلف روده کوچک شامل دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم و غلظت لیپیدهای سرم تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). اثر سطوح مختلف عصاره آبی سیر بر جمعیت لاکتوباسیلوس و کلی­فرم ناحیه ایلئوم روده معنی­دار نبود (05/0<P). تعداد پرگنه (CFU/g) اشریشیاکلی بدست آمده از محتویات روده بلدرچین­هایی که سطح 2 میلی­لیتر عصاره آبی سیر (83/5) دریافت کرده بودند کمتر از گروه شاهد (95/5) بود (05/0>P). به طور کلی می­توان گفت سطوح استفاده شده عصاره آبی سیر بر صفات مورد مطالعه بلدرچین ژاپنی موثر نبود اما سطح 2 میلی­لیتر عصاره باعث کاهش اشریشیاکلی روده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of garlic (Allium sativum) aqueous extract in drinking water on performance, blood lipids and intestinal microflora of Japanese quail

نویسندگان [English]

  • S. Mahdizadeh 1
  • M. Mohammadi 2
  • M. Mohiti-Asli 3
1 Graduated MSc student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The effects of garlic (Allium sativum) aqueous extract in drinking water were studied on performance, blood lipids and intestinal microflora using 280 Japanese quails in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 14 birds per replicate. The treatments included 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mL garlic aqueous extract per litre of drinking water, respectively. On day 42, two birds per replicate were randomly selected and after sampling from ileum for determining the microflora populations, their carcasses were decomposed. Blood samples were collected on day 42 (one male and one female) and after separating the serum, triglycerides, total cholesterol, HDL  and  LDL were measured. The results indicated that consumption of garlic aqueous extract in drinking water had no significant effect on feed intake, daily gain, feed conversion ratio, weight of carcass, internal organs (P>0.05). Treatments had no significant effect on relative length of the small intestine segments including duodenum, jejunum and ileum, and serum lipids  (P>0.05). The different levels of garlic extract had no effect on Lactodacillus and Coliform populations of ileum segment. Number of E.coli colony (CFU/g)in quails that received 2 mL extract (5.83) was lower (P<0.05) than the control group (5.95). It is concluded that the applied levels of garlic aqueous extract had no effect on the studied parameters in Japanese quail, however 2 mL extract reduced E.coli populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese quail
  • garlic
  • Performance
  • Blood lipids
  • Microflora
پورسینا ب.، میرقلنج ع.،  سلیمانی رودی پ.،  صدقی م.، و طیبی پور ع. 1393. تاثیر پودر نعناع، آویشن و کاسنی بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه­های گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی. دانشگاه تبریز، ص 300-301.
پورنیا خ.، افتخاری س. م.، و سرایی ح. 1391. اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر موفولوژی پرز های روده جوجه های گوشتی نر. مجموعه مقالات پنچمین کنگره علوم دامی از دانشگاه صنعتی اصفهان. 8 تا 9 شهریور، ص 330-334.
سالاری ج.، صاحبی اعلاء ف.، کلانتر م.، و صاحبی اعلاء م. 1394. تاثیر پودر سیر بر فراسنجه­های عملکردی، متابولیت­های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107: 161-168.
خرمکی س. 1393. اثر افزودن پودر سیر و شوید بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه­های خون جوجه­های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام، دانشگاه گنبد کاووس.
شکوهمند م. 1387. پرورش بلدرچین، تالیف،انتشارات نوربخش، 160 ص.
شهریار م.، طغیانی م.، محمودی ا.، و معماریان س. 1391  .تأثیر سطوح مختلف دانه رازیانه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 497-499.
لطفی­پور م.، شاکری ف. 1393. راهنمای کامل پرورش بلدرچین. انتشارات موسسه تحقیقات علوم دامی، 148 ص.
محیطی اصلی م.، حسینی س.، ع. میمندی پور ا.، و مهدوی ع. 1389. گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور. ترجمه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۳۱7ص.
Alcicek A., Bozkurt M and Cabukm M. 2003. The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 33 : 89-94.
Augusti K. T. 1977. Hypocholesterolemic effect of garlic (Allium sativum). Indian Journal of Experimental Biology, 15: 489-490.
Barrow P. A. 1992. Probiotics for chickens. Probiotics the Scientific Basis. R. Fuller (Ed). Chapman Hall,  London. Pp. 225-259.
Bedford M. R.  2000. Exogenous enzymes in monogastric nutrition- their current value and future benefits.  Animal Feed Science and Technology: 86: 1-13.
Bakhshi D. and Arakawa O. 2006. Effects of UV-B irradiation on phenolic compound accumulation and antioxidant activity in Jonathan apple influenced by bagging, temperature and maturation. Journal of Food, Agriculture and Environment, 4(1): 75-79.
Blair R.  2008. Nutrition and feeding of organic poultry. CAB International, Wallingford, Oxfordshire.
Bordia A., Bansal H. C., Arora S. K. and Singh S. V. 1975. Effect of essential oils of garlic and onion on alimentary hyperlipemia. Atherosclerosis, 12: 15- 19.
Borek C. 2001. Antioxidant health effects of aged garlic extract.Journal of Nutrition, 131: 1010- 1015.
Caldwell  D. R. and  Danzer, C. J. 1998. Effects of allyl sulfides on the growth of predominant gut anaerobes. Current Microbiology, 16: 237-241.
Cowan M. M. 1999. Plant products as antimicrobial agent. Clinical Microbiology Reviews, 12: 564-582.
Ebsunum M. O., Popoola O. O., Agbedana E. D., Olisekodiaka J. M., Onuegbu  J. A. and Onyeagala A. A. 2007. The effect of garlic on plasma lipid and lipoproteins in rats fed on hight cholestrol enriched diet. Nigerian Society for Experimental Biology, 19: 53- 58.
Gorinstein S., Leontowicz  H., Leontowicz  M., Drzewiecki  J., Najman  K., Katrich  E., Barasch D., Yamamoto K. and Trakhtenberg S. 2006. Raw and boiled garlic enhances plasma antioxidant activity and improved plasma lipid metabolism in cholesterol fed rats. Life Sciences, 78: 655- 663.
 Hernandez F., Madrid J., GarciaV., Orengo J. and Megias M. D. 2004. Influence of two plant extracts on broilersperformance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Science, 83: 169- 174.
Horton G. M. J., Fennell M. J. and Prasad, B. M. 1991. Effect of dietary garlic (Allium sativum)   on performance, carcass composition and blood chemistry changes in broiler chickens. Canadian Journal of Animal Science, 71: 939- 942.
Karimzadeh G., Omidbaigi R. and  Bakhshi D. 2001. Influence of irrigation and row spacing on the growth, seed   yield and active substance of milk thistle. International Journal of Horticultural Science,  7: 78- 81.   
Knobloch K. A., Pauli A., Iberl B. H., Weigand H. and Weis N. 1989. Antibacterial and antifungal properties of essential oil components. Journal of Essential Oil Research, 1: 119-128.
Konjufca V. H., Pesti, G. M. and Bakalli R. I. 1997. Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietry garlic and copper. Poultry Science, 76: 1264-1271.
National Research Council, 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC.
Qureshi A. A., Din Z. Z., Abuirmeileh N., Burger W. C., AhmadY. and Elson C. E. 1983a. Suppression of avian hepatic lipid metabolism by solvent extracts of garlic: impact on serum lipids. Journal of  Nutrition, 113: 1746-1755.
Qureshi A. A., Abuirmeileh  N., Din  Z. Z., Elson C. E. and Burger W. C. 1983b. Inhibition of cholesterol and fatty acid biosynthesis in liver enzymes and chicken hepatocytes by polar fractions of garlic. Lipids, 18: 343-348.
Reddy R. V., Lighsey S. F. and  Maurice  D. V. 1991. Effect of feeding garlic oil on performance and egg yolk cholesterol concentration. Poultry Science, 70: 2006- 2009.
Sarica S., Ciftci A., Demir  E., Kilinc K. and Yildirim Y. 2005. Use of an antibiotic growth promoter and two herbal natureal feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based broiler diets. South African Journal of Animal Science, 35: 61- 72.
Si W., Gong J., Tsao R., Zhou Yu H., Poppe C., Johnson R. and Du Z. 2006. Antimicrobial activity of essentioal oils and structurally related synthetic food additives towards selected pathogenic and beneficial gut bacteria. Journal of Applied Microbiology, 100: 296-305.