شناسایی جایگاه‌های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنچ بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمان- خیابان ابن سینا- جنب پارک خواجه خصر- غربی ۱

2 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکترای بخش علوم دامی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی جایگاه‌های صفات کمی (QTL) موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره 5 بلدرچین ژاپنی با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره‌ انجام شد. آزمایش در قالب یک طرح سه نسلی با استفاده از تلاقی دو جانبه دو سویه سفید و وحشی اجرا شد. از میان پرندگان نسل دوم 34 پرنده بطور تصادفی انتخاب و با تلاقی بین آنها 422 پرنده نسل سوم ایجاد شدند. رکوردهای فنوتیپی مربوط به میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر روی پرندگان نسل F2 ثبت شدند. تمامی 472 پرنده مربوط به هر سه نسل برای نشانگرهای ریزماهواره موجود بر روی کروموزوم شماره 5 تعیین ژنوتیپ شدند. برای آنالیز جایگاه­ صفات کمی، روش مکان­‌یابی درون فاصله­ای مبتنی بر رگرسیون در 5 مدل مختلف آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود جایگاه­های صفات کمی معنی­داری با اثر افزایشی برای صفات میانگین افزایش وزن روزانه از یک روزگی تا یک هفتگی در موقعیت 21 سانتی مورگانی و نسبت کلیبر سه تا چهار هفتگی در موقعیت 18 سانتی‌مورگانی بود. اثرات غلبه و ایمپرینتینگ جایگاه صفات کمی بر هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی­دار نبود. واریانس افزایشی جایگاه‌های صفات کمی شناسایی شده برای صفات مختلف در محدوده 1/1 تا 6/3 بود. با برازش مدل­های آماری مختلف، برای صفات میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر جایگاه­های صفات کمی معنی‌دار با اثرات مختلف شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of quantitative trait loci affecting average daily gain and Kleiber ratio on chromosome 5 in an F2 population of Japanese quail

نویسندگان [English]

  • M. Iranmanesh 1
  • A. Esmailizadeh 2
  • M. R. Mohammad abadi 2
  • S. Sohrabi 3
1 Graduated M.Sc., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Professor, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This research carried out to identify effective quantitative trait loci in growth rate and Keliber ratio on chromosome 5 of Japanese quail by microsatellite markers. A three-generation resource population was developed by using two distinct Japanese quail strains, wild and white, to map quantitative trait loci underlying growth rate and Kleiber ratio. Eight pairs of white (S) and wild (W) birds were crossed reciprocally and 34 F1 birds were produced. The F1 birds were intercrossed to generate 422 F2 offspring. All of the animals from three generations (472 birds) were genotyped for three microsatellite markers on chromosome 5. Phenotypic data including average daily again and Kleiber ratio were collected on F2 birds. QTL analysis was performed using least squares regression interval mapping method fitting five various statistical models. Significant additive QTL were identified for average daily gain from hatch to one week of age and Kleiber ratio between 3 to 4 weeks of age. Dominance and imprinting QTL effects were not significant. The F2 phenotypic variance explained by the detected additive QTL effects ranged from 1.1 to 3.6 for different traits Significant QTLs identified by doing various statically types for average daily gain and keliber ratio with various effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese quail
  • Average daily gain
  • Kleiber ratio
  • Microsatellite markers
  • QTL
جباری، ر. 1391. مکان‌یابی جایگاه­های ژنی مرتبط با رشد روی کروموزوم شماره 3 با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در بلدرچین ژاپنی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سهرابی، س. 1390. نقشه‌یابی جایگاه­های ژنی (QTL) مرتبط با رشد روی کروموزوم شماره 1 در بلدرچین ژاپنی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
Asadi Khoshoei E., Miraei-Ashtiani S. R., Torkamanzehi A. N., Rahimi S. H. and Vaez-Torshizi R. 1999. The evaluation of Kleiber ratio as a selection criterion for ram selection in Lori-Bakhtiari sheep breed. Iranian Journal Agriculture Science, 30(4): 649-655.
Dickerson G. E. 1978. Animal size and efficiency: Basic Concepts. Production Animal, 27: 367-379.
Esmailizadeh A. K., Baghizadeh A. and Ahmadizadeh M. 2012. Genetic mapping of quantitative trait loci affecting bodyweight on chromosome 1 in a commercial strain of Japanese quail. Animal Production Science, 52: 64-68.
Kayang B. B., Vignal A., Inoue-Murayama M., Miwa M., Monvosin J. L., Ito S. and Minvieele F. 2004. A First-generation microsatellite linkage map of the Japanese quail. Animal Genetic, 35: 195-200.
Kleiber M. 1947. Body size and metabolic rate. Physiological Reviews, 27: 511-541.
Minvielle F., Kayang B., Inoue-Murayama M., Miwa M., Vignal A., Gourichon D., Neau A., Monvoisin J. and Ito S. 2005. Microsatellite mapping of QTL affecting growth, feed consumption, egg production, tonic immobility and body temperature of Japanese quail. Genomics, 6: 87.
Wakasugi N. 1984. Japanese quail. Evolution of Domesticated Animals Edited by: Mason IL. New-York, Longman Inc. 319-321.