تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مدیر بخش تحقیقات نانوتکنولوژی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

3 گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده علوم دامی، گرگان، گلستان، ایران.

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده علوم دامی، گرگان، گلستان، ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم­های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیدار و مالون دی آلدئید سرم جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به پنج تیمار و هر تیمار به پنج تکرار (15 قطعه) تقسیم شدند و به مدت 42 روز با جیره پایه، جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت و جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت پوشش داده شده با 25/0، 5/0 و 75/0 درصد نانو ذرات نقره تغذیه شدند. به منظور تعیین غلظت مالون دی­آلدهید، فعالیت آنزیم­های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز سرم، در روزهای 21 و 42 نمونه خون از ورید بال دو پرنده در هر تکرار جمع آوری شد، سپس این پرنده­ها ذبح و وزن لاشه و درصد نسبی وزن ران، سینه و چربی محوطه بطنی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد ضریب تبدیل غذا در تیمارهای زئولیت پوشش داده شده با 25/0 درصد (87/1)، 5/0درصد (84/1) و 75/0 درصد نانو ذرات نقره (92/1) تفاوتی را نشان نداد (05/0<P). افزودن زئولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره سبب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در روزهای 21 (U/mL 585) و 42 (U/mL 20/472) و افزایش درصد نسبی وزن عضله سینه در روزهای 21 (%11/50) و 42 (%19/39) شد (05/0<P). بنابراین زئولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو ذرات نقره به عنوان افزودنی جیره در جوجه­های گوشتی سبب بهبود میزان سوپراکسید دیسموتاز سرم خون و درصد نسبی وزن عضله سینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of silver nanoparticles coated with zeolite on performance, function of superoxide dismutase and glutathione peroxidase, carcass characteristics and internal organs weight of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • M. Esmaili 1
  • S. R. Hashemi 1
  • Y. Jafari Ahangari 2
  • S. Hassani 4
  • A. Shabani 4
1 Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran.
2 Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran.
4 Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of silver nanoparticles coated with zeolite on performance, function of superoxide dismutase and glutathione peroxidase and level of malondialdehyde of broiler chickens. Three handered seventy five 1-day old broiler chicks divided into 5 treatments with 5 replicates (15 chicks per each) and were fed with basal diet, and basal diet supplemented with 1% zeolite and basal diet supplemented with 1% zeolite coated with 0.25%, 0.5% and 0.75% nanosilver. On days 21 and 42 two birds from each replicate were randomly selected and blood sample from their wing vein were collected to determine the malondialdehyde concentration, glutathione peroxidase and superoxide dismutase function in the serum, and then birds was slaughtered and carcass weight and relative weight percentage of thigh, breast and abdominal fat were measured. The result showed that feed conversion ratio of treatments coated with 0.25 (1.78), 0.5 (1/48) and 0.75 (1.92) percent of silver nanoparticles were not different from other treatments (P<0.05). Addition of zeolite coated with 0.5 percent of nanosilver increased function of superoxide dismutase on 21 (585 U/gHb) and 42(472.20 U/gHb) days and increase of breast muscle weight gain in 21 (50.11%) and 42 (39.19%) days (P>0.05). In conclusion, silver nanoparticles coated with zeolite at levels of 0.5% as feed additive in broiler diets improved oxidative enzymes concentrations and breast muscle relative weight percentage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carcass characteristics
  • Broiler chickens
  • zeolite
  • Silver Nanoparticles
  • superoxide dismutase enzyme
اورنگی ا.، رحیمی ع.، مهدوی ر.، صومی م. ح.، و طرزمنی م. ک. 1389. شاخص­های مرتبط با استرس اکسیداتیو و وضعیت آنتی‌اکسیدانی در بیماران کبد چرب غیر الکلی. مجله­ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 12(۵):  ۴۹3-۴۹9.
پریزادیان کاوان. پ.، شمس شرق م.، حسنی س.، و مصطفی­لو ی. 1392. تاثیر اندازه و سطوح مختلف کلینوپتیلویت در جیره بر فعالیت آنزیم­های گوارشی، خصوصیات استخوان درشت­نی و لاشه جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی، 101: 101-111.
زرگران اصفهانی م.، شریفی س. د.، برین ع.، و افضل­زاده ا. 1389. اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. مجله علوم دامی، 41(2): 137-143.
غلام حسینی زهرایی م.، شکوری م. د.، میرزائی آقجه قشلاق ف.، و دستمالچی ف. 1392. تأثیر نانو زئولیت نقره، زئولیت و آنتی­بیوتیک فلاوومایسین بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذّی جوجه­های گوشتی طی دوره­ی آغازین.نشریه پژوهش­های علوم دامی، 32(4): 57-68.
فنائی ح.، غزیزی ع.، و خیاط س. 1392. مروری بر نقش استرس اکسیداتیو در ناباروری مردان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2: 93-103.
قدرت ع.، ایلا ن.، و صالحی م. 1388. بررسی اثر خورانیدن نانو ذرات نقره و پروبیوتیک و اثر متقابل آنها بر عملکرد جوجه­های گوشتی. مجله دانش و پژوهش علوم دامی، 4: 11-17.
کرم سیچانی س.، نقش ن.، و رزمی ن. 1391. تأثیر عصاره الکلی اسپند بر غلظت مالون دی آلدئید و فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز در موش­های تیمار شده با نانو ذرات نقره. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22(95): 10-17.
نقی­زاده ف.، کریمی ترشیزی م. ا.، و رحیمی ش. 1390. تأثیر نانوسیلور و ضدعفونی کننده های خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و کلسترول زرده مرغ تخمگذار. مجله تولیدات دامی ایران، 13(1): 48-59.
نقی­زاده م.، و کریمی ترشیزی م. ا. 1392. ارزیابی نانو سیلور به عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه­های مرفومتریک روده جوجه­های گوشتی. مجله علوم دامی، 44(3): 255- 262.
Ahmadi F. and Hafsi Kurdestany A. 2010. The impact of silver nano particles on growth performance, lymphoid organs and oxidative stress indicators in broiler chicks. Global Veterinaria, 5: 366- 370.
Ahmadi F. and Rahimi F. 2011. The effect of different levels of nano silver on performance and retention of silver in edible tissues of broilers. World Applied Sciences Journal, 12: 1- 4.
Ahmadi F. 2011. Impact of different levels of silver nanoparticles (Ag-NPs) on performance, oxidative enzymes and blood parameters in broiler chicks. Pakistan Veterinary Journal, 32: 325- 328.
Ahmadi F., Mohammadi Khah M., Javid S., Zarneshan A., Akradi L. and Salehifar P. 2013. The effect of dietary silver nanoparticles on performance, immune organs and lipid serum of broiler chickens during starter period. International Journal of Biosciences, 3: 95- 100.
Akradi L., Sohrabi Haghdoost I., Djeddi A. N. and Mortazavi P. 2012. Histopathologic and apoptotic effect of nanosilver in liver of broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 22: 6207- 6211.
Asharani P. V., Wu Y. L., Gong Z., Valiyaveettil S. 2008. Toxicity of silver nanoparticles in zebrafish models. Nanotechnology, 25: 255102.
Choi O., Clevenger T. E., Deng B., Surampalli R.Y., Ross J. L. and Hu Z. 2009. Role of sulfide and ligand strength in controlling nanosilver toxicity. Water Research, 43: 1879- 1886.
Cobb-Vantress. 2012. Cobb 500 broiler manual. http://www.cobb-vantress.com.
Duncan DB. 1955. Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11: 1- 42.
Felehgari K. h., Ahmadi F., Rokhzadi A., Hafsy Kurdestany A. and Mohammadi Khah M. 2013. The effect of dietary silver nanoparticles and inorganic selenium supplementation on performance and digestive organs of broilers during starter period. Academy for Environment and Life Sciences, 2: 104- 108.
Hashemi S. R. and Davoodi H.2011. Herbal plants and their derivatives as growth and health promoters in animal nutrition. Veterinary Research Communications, 35: 180- 169.
Hashemi S. R. and Davoodi H. 2012. Herbal plants as new immunostimulator in poultry industry: A Review. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 105- 116.
Kim J. S., Kuk E. and Yu K. N. 2007.  Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine, 3: 95- 101.
Morones J. R., Elechiguerra J. L., Camacho A., Holt K., Kouri J. B., Ramirez J. T. and Yacaman M. J. 2005. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology, 16: 2346- 2353.
National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. (9th rev. Ed.) National Academy Press, Washington, DC.
Palic T., Vukicevice O., Resanovic R. and Rajic I. 1993. Possible applications of natural zeolite in poultry production. Zhivinarstvo, 28: 52- 54.
Rogers E., Hsieh S., Organti N., Schmidt D. and Bello D. 2008. A high throughput in vitro analytical approach to screen for oxidative stress potential exerted by nanomaterials using a biologically relevant matrix: Human blood serum. Toxicol in Vitro, 6: 1639- 1647.
Safaei Katuli M., Boldaji F., Dastar B. and Hassani S. 2010. The effect of dietary silicate minerals supplementation on apparent ileal digestibility of energy and protein in broiler chickens. International Journal of Agriculture and Biology, 14: 299- 302.
SAS Institute. 2003. SAS/STAT® Users guide, Release 9.1 edition. SAS Institute Inc, Cary, NC.
Sies, H. 1993. Strategies of antioxidant defense. European Journal of Biochemistry, 215: 213–219
Singh M., Singh S., Prasad S. and Gambhir I. S. 2008. Nanotechnology in medicine andantibacterial effect of silver nanoparticles. Digest Journal in Nanomaterials and Biostructures, 3: 115- 122.
Yoshioka T., Kawada K., Shimada T. and Mori M. 1979. Lipid peroxidation in maternal and cord blood and protective mechanism against activated-oxygen toxicity in the blood. American Journal of Obstet Gynecol, 135: 372- 376.