اثرمقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی برگ توت سفید (Morus alba L.) بر پاسخهای ایمنی، پراکسیداسیون چربی سرم و گوشت جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

این آزمایش برای تعیین اثر عصاره هیدروالکلی برگ توت بر پاسخ­های ایمنی و پراکسیداسیون چربی با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه­ها به پنج گروه و هر گروه به 4 دسته 10 قطعه­ای تقسیم شدند. مقادیر صفر، 2، 4، 6 و 8 درصد عصاره هیدروالکلی برگ توت در دو دوره سه روزه (روزهای 14 تا 17 و 21 تا 24) به جیره تیمارها اضافه شد. در روز 16، به منظور بررسی پاسخ­های ایمنی سلولی از تزریق داخل پوستی فیتوهماگلوتنین استفاده شد. در روزهای 16 و 23 مقدار 1/0 میلی لیتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن IgG و IgM ضد­SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 19و 26  تعیین شد. غلظت مالون دی­آلدئید سرم (روزهای 29 و 42) و عضله ران (روز 42) خام و پخته بعد از ذبح پرنده و ذخیره­سازی (6 ماه) در دمای 20- درجه سلسیوس اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد تیتر پادتن IgG تیمار 8 درصد عصاره برگ توت (7/5) در روز 26 بیشتر از شاهد (1/4) بود (05/0>P). در روز 42، غلظت مالون دی­آلدئید  سرم (میلی­لیتر/ نانو مول) تیمار 8 درصد عصار برگ توت (6/7) کمتر از شاهد (8/7) بود (05/0>P). غلظت مالون دی­آلدئید گوشت خام (گرم/ نانومول) تیمار 8 (3)، 6 (1/3) و 4 درصد عصار برگ توت (5/3) کمتر از شاهد (7/4) بود (05/0>P). بنابراین افزودن کوتاه مدت عصاره برگ توت به جیره سبب بهبود پاسخ­ ایمنی هومورال و کیفیت لاشه جوجه­های گوشتی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Alcoholic Extract of White Mulberry Leaves (Morus alba L.) on Immune Responses and Lipid Peroxidation of Serum and Muscle of Broiler

نویسندگان [English]

  • M. Seidasli 1
  • M. Roostaei-Ali Mehr 2
1 Graduate Master of Animal Physiology, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Prof., Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effect of hydro-alcoholic extract of mulberry leaves on immune responses and lipid peroxidation by using 200 broiler chicks. Chickens were assigned to five groups and each group was divided into four categories with 10 birds.  Diets were supplemented with 0, 2, 4, 6 and 8 % hydro-alcoholic extract of mulberry leaves in two periods of three-days  (14-17 and 21-24 days). To evaluate cellular immune responses were evaluated by intra-dermal injection of at day16. Sheep red blood cells (SRBC) 25% (0.1 ml) was injected intramuscularly at days 16 and 23 and anti-SRBC IgM and IgG antibody titer were determined by hemagglutination test at days 19 and 26. Concentration of malondialdehyde was measured in serum (days 29 and 42) and muscle of raw and cooked thigh (day 42) after slaughtering birds and storage of thighs at -20 ℃ for six mouth. Results showed that, titer IgG was higher in 8 % blackberry leaf extract (5.7) than control (4.1) on day 26 (P<0.05). Concentration of malodialdehyde (nM/mL) in serum was lower in 8 % berry leaf extract (7.6) than control (7.8) on day 42 (P<0.05). Concentrations of malodialdehyde (nM/g) in raw meat were lower in treatments 8 (3), 6 (3.1) and 4 % (3.5) white mulberry leaf extract than control (4.7; P<0.05). Therefore, supplementation of diet with white mulberry leaf extract for short period of time improve humoral immune responses and quality of carcasses in broiler chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Humoral immunity
  • Mulberry
  • Lipid peroxidation
رنجبر ز.، شریعتمداری ف. و کریمی ترشیزی م. 1393. اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه­های گوشتی. دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 30: 681-675.
روستائی علی مهر م.، قهرمانی زهرائی ب. و حقیقیان رودسری م.1392. اثر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران، 9: 60-70.
روستائی علی­مهر م.،  حقیقیان رودسری م.،  منصوری ب.  و  نیکبخت بروجنی غ.1391. اثر  هیدروکلراید لوامیزول آشامیدنی بر پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال در جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 67: 241-235.
صالح ح.، گلیان ا.، کرمانشاهی ح.، فرهوش ر. و ابریشمچی پ. 1394. فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیرههای حاوی -α اثرات آنتیاکسیدانی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه­های گوشتی نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران ، 7: 317-305.
محمد امینی م. 1390. بررسی و مقایسه اثر سه گیاه دارویی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های مرتبط با آسیت در جوجه گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
مهاجری د.، منادی ع .، کفاشی الهی ر. و نشاط قراملکی م. 1394. مطالعه اثرات محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک، ناشی از متوترکسات در موش صحرایی. پاتوبیولوژی مقایسه ای، علمی  پژوهشی، 12: 1637-1648.
همدیه م.، حسینی ع.، لطف  الهیان ه.، محیطی اصلی م، و غلام کرکانی ع. 1392.اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه­های گوشتی . تحقیقات تولیدات دامی، 2: 43-53.
 
Anadón H. L. S. 2002. Biological, nutritional, and processing factors affecting breast meat quality of broilers. PhD Thesis. Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University. USA.
Bahrami M., Shariatmadari F. and Karimitarshizi M. A. 2010. Effect of dietary extract of Tymuse Vulgarise and Mentha Piperita and vitamin E supplementation on immune responce of laying hen in heat stress and content of peroxideation egg during storage. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27: 326-337.
Barbara M., Böhmer H., Brigitte R. and Paulicks F. X. 2009. Echinacea purpurea as a potential immunostimulatory feed additive in laying hens and fattening pigs by intermittent application. Livestock Science, 122: 81–85.
Botsoglou N. A, Christaki E., Fletouris D.J., Florou-Paneri P. and Spais A. B. 2002.The effect of dietary oregano essential oil on lipid oxidation in raw and cooked chicken during refrigerated storage. Meat Science, 62 :259–265.
Brenes A., Viveros A., Goni I., Centeno C., Sayago-Ayerdy S. G, Arija I. and Saura-Calixto F. 2008. Effect of grape pomace concentrate and vitamin E on digestibility of polyphenols and antioxidant activity in chickens. Poultry Science, 87: 307–316.
Chao W. W., Kuo Y. H., Li W. C. and Lin B.F. 2009. The production of nitric oxide and prostaglandin E2 in peritoneal macrophages is inhibited by Andrographis paniculata, Angelica sinensis and Morus alba ethyl acetate fractions. Journal of Ethnopharmacology, 122: 68–75.
Chen F. J., Nakashima N., Kimura I. and  Kimura M. 1995. Hypoglycemic activity and mechanisms of extracts from mulberry leaves and Cortex mory radicis in streptozotocin-diabetic mice. Yakugaku Zasshi, 115: 374-375.
Chen H. L., Li D. F., Chang B. Y., Cong L. M., Dai J.G. and Yi G. F. 2003. Effects of Chinese herbal on the polysaccharids immunity and growth performance of young broiler. Poultry Science 82: 364- 370.
Choi E. M. and Hwang J. K. 2005. Effects of Morus alba leaf extract on the production of nitric oxide prostaglandin E2 and cytokines in RAW2647 macrophages. Fitoterapia, 76: 608–613.
Chu Q., Lin M., Tian X. and Ye J. 2006. Study on capillary electrophoresis amperometric detection profiles of different parts of Morus alba L. Journal ofChromatography A,1116: 286-290.
Chung K. O., Kim B. Y., Lee M.H., Kim Y.R., Chung H. Y., Park J. H. and Moon J. O. 2003. In-vitro and in-vivo anti-inflammatory effect of oxyresveratrol from Morus alba L. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 55: 1695–1700.
Cook N. C. and Samman S. 1999. Flavonoids-Chemistry Metabolism, cardio perfective effects and dietary sources. The Journal of Nutrient and Biochemistry, 7: 66-76.
Dash S., Nath L. K., Bhise J., Kar P. and Bhattacharya S. 2006. Stimulation of immune function activity by the alcoholic root extract of Heracleum nepalence. Indian Journal of Pharmacology, 38: 336-340.
Edremitlioglu M., Andi M. F. and Korkut O.2012. Quercetin, a powerful antioxidant bioflavonoid, prevents oxidative damage in different tissues of long-term diabetic rats. Balkan Medical Journal, 29:49-53.
Erf G. F. and Bottje W. G. 1996. Nutrition and immune function in chickens: Benefits of dietary vitamin E supplementation. Proceedings of the Arkansas Nutrition Conference, 24: 113-130.
Erf G. F., Bottje W. G., Bersi T. K., Headrick M. D. and Fritts C. A.1998. Effects of dietary vitamin E on the immune system in broilers: altered proportions of CD4 T cells in the thymus and spleen. Poultry Science, 77: 529-537.
Ezzati M. S., Bozorgmehrifard M. H., Bijanzad P., Rasoulinezhad S., Faramarzi S., Ghaedi A., Ghabel H. and Stabraghi E. 2013. Effects of different levels of zinc supplementation on broilers performance  and immunity response to Newcastle disease vaccine. European Journal of Experimental Biology, 3: 497-501.
Frankič T., Salobir J. and Rezar V. 2008. The effect of vitamin E supplementation on reduction of lymphocyte DNA damage induced by T-2 toxin and deoxynivalenol in weaned pigs. Animal Feed Science and Technology, 141: 274–286.
Georgieva N. V., Koinarski . and Gadjeva . 2006. Antioxidant status during the course of Eimeria tenella infection in broiler chickens. Veterinary Journal, 172: 488–492.
Goliomytis M ., Tsoureki D. , Simitzis P. E., Charismiadou M.A., Hager-Theodorides A. L. and Deligeorgis S. G. 2014. The effects of quercetin dietary supplementation on broiler growth performance, meat quality, and oxidative stability. Poultry Science, 93 :1957–1962.
Gon I., Brenes A., Centeno C., Viveros A., Saura-Calixto F., Rebole A., Arija I. and Estevez R. 2007. Effect of Dietary Grape Pomace and Vitamin E on Growth Performance, nutrient Digestibility, and Susceptibility to Meat Lipid Oxidation in Chickens. Poultry Science, 86:508–516
Gray J.  I., Gomaa E.  A. and Buckley D.  J. 1996. Oxidative quality and shelf life of meats. Meat Science, 43: 111–123.
Grundy S. M. 1991. George Lyman Duff Memorial Lecture. Multifactorial etiology of hypercholesterolemia. Implications for prevention of coronary heart disease. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 11: 1619–1635.
Habibian Dehkordi S., Fallah V.  and Habibian Dehkordi S. 2011. Enhancement of broiler performance and immune response by Echinacea purpurea supplemented in diet. African Journal of Biotechnology, 10:11280-11286.
Hager-Theodorides A. L., Goliomytis M. S. and Delis S. 2014. Effects of dietary supplementation with quercetin on broiler immunological characteristics. Animal Feed Science and Technology, 198: 224–230.
Heres L., Engel B., Urlings H. A. P., Wagenaar J. A. and Van knapen F. 2004. Effect of acidified feed on susceptibility of broiler chickens to intestinal infection by campylobacter and salmonella. Veterinary Microbiology, 99:  259-267.
Hsu D. Z. and Liu M. Y. 2004. Sesame oil protects against lipopolysaccharide-stimulated oxidative stress in rats. Critical Care Medicine, 32: 227-231.
Islam M.R., Siddiqui M.N., Khatun A., Siddiky M.N.A., Rahman M.Z., Bostami A.B.M.R. and Selim A.S.M. 2014. Dietary effect of mulberry leaf (Morus alba) meal on growth performance and serum cholesterol level of broiler chickens. SAARC Journal of Agriculture, 12: 79-89.
Kara K., Kocaoğlu Güçlüa B., Baytoka E. and Şentürk M. 2016. Effects of grape pomace supplementation to laying hen diet on performance, egg quality, egg lipid peroxidation and some biochemical parameters. Journal of Applied Animal Research, 44: 303–310.
Katsube t., Imawaka N., Kawano Y., Yamazaki Y., Shiwaku K. and Yammane Y. 2006. Antioxidant flavonol glycosides in mulberry (Morus alba L.) leaves isolated based on LDL antioxidant activity. Food Chemistry, 97:25-31.
Kidd M. T., Ferket P. R. and Quresh M. A. 1996. Zinc metabolism with special reference to its role in immunity. World’s Poultry Science Journal, 52:309.
KoshiharaY., Neichi T., Murota S., Lao A., Fujimoto Y. and Tatsuno T. 1984. Caffeic acid is a selective inhibitor for leukotriene synthesis. Biochimica et Biophysica Acta, 792: 92–97.
Li L. N. 1998. Biologically active components from traditional Chinese medicines. Pure and Applied Chemistry, 70: 547–554.
Lin H,, Decuypere E, and Buyse J. 2006. Acute heat stress induces oxidative stress in broiler chickens. Comparative Biochemistry and Physiology A-Molecular and Integrative Physiology, 144: 11–17.
Lopez-Bote C. J., Gray J. I., Gomaa E.A. and  Flegal C. J. 1998. Effect of dietary administration of oil extracts from rosemary and sage on lipid oxidation in broiler meat. British Poultry Science, 39: 235–240.
Lovrić J., Mesić M., Macan M., Koprivanac M., Kelava M. and Bradamante V. 2008. Measurement of malondialdehyde (MDA) level in rat plasma after simvastatin treatment using two different analytical methods. Periodicum Biologorum, 110: 63–68.
Luo X. B, Chen B. O., Yao S. Z. and Zeng J. G. 2003. Simultaneous analysis of caffeic acid derivatives and alkamides in roots and extracts of Echinacea purpurea by high-performance liquid chromatography–photodiode array detection–electrospray mass spectrometry. Journal of Chromatography, 986: 73-81.
Maiorka A., Dahlke F., Furquim S. M and Morgulis A. 2006. Broiler adaptation to post-hatching period. Ciência Rural.Santa Maria, 36:701-708.
Messaoudene D., Belguendouz H., Ahmedi M. L., Benabdelkader T., Otmani F.  and Terahi M. 2011. Ex vivo effects of flavonoids extracted from Artemisia herba alba on cytokines and nitric oxide production in Algerian patients with adamantiades-behcet’s disease. Journal of Inflammation, 8: 2-9.
Middleton E. 1984. The flavonoids. Trends in Pharmalogical Sciences, 5: 335-338
Middleton E. J. R., Kandaswami C. and Theoharides T. C. 2000. The effects of plant flavonoids on mammalian cells: implications for inflammation, heart disease, and cancer. Pharmacological Reviews, 52: 673-751.
Pandey R., Maurya R., Singh G., Sathiamoorthy B. and Naik S. 2005. Immunosuppressive properties of flavonoids isolated from Boerhaavia diffusa Linn. International Immunopharmacology, 5: 541–553.
Prasad A. S., Bao B., Beck F. W., Kucuk O. and Sarkar F. H. 2004. Antioxidant effect of zinc in humans. Free Radical Biology and Medicine, 37: 1182-90.
Roussel A. M., Kerkeni A., Zouari N., Mahjoub S., Matheau J. M. and Anderson R. A. 2003. Antioxidant Effects of Zinc Supplementation in Tunisians with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of the American College of Nutrition,  22:316-21.
Saddul D., Jelan Z.A., Liang J.B. and Halim R.A. 2005. Evaluation of mulberry (Morus alba) as potential feed supplement for ruminants: The effect of plant maturity on in situ disappearance and in vitro intestinal digestibility of plant fractions. Asian- Australasian Journal of Animal Science, 18: 1569- 1574.
Schrank C. S., CooK M. E. and Hansen W. R., 1990. Immune response of mallard ducks treated with immuno-suppressive agents: antibody response to erythrocytes and in vivo response to phytohemagglutinin-p. Journal of Wildlife Diseases, 26: 307-315.
Sharififar F., Pournourmohammadi S. and Arabnejad M. 2009, Immunomodulatory activity of aqueous extract of Heracleum persicum Desf. In mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 8: 287-292.
Sheehy P. J. A., Morrissey P. A. and Fynn A. 1993. Increased storage stability of chicken muscle by dietary a-tocopherol supplementation. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 32: 67–73.
Shen M. Y., Liu Y. J., Don M. J., Liu H. Y., Chen Z. W., Mettling C., Corbeau P., Chiang C. K., Jang Y. S. and  Li T. H. 2011. Combined phytochemistry and chemotaxis assays for identification and mechanistic analysis of anti-inflammatory phytochemicals in Fallopia japonica. PLoS One, 6: 274-280.
Srivastava S., Kapoor R., Thathola A. and Srivastava R. P. 2006. Nutritional quality of leaves of some genotypes of mulberry (Morus alba). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 57: 305–313.
Sun X., Elroy A., Webb J. K. E., Sefton A. E. and Novak C. 2005.Broiler performance and intestinal alterations when fed drug-free diets. Poultry Science, 84:1294–1302.
Tang S., Sheehan D., Buckley D. J., Morrissey P. A. and Kerry J. P. 2001. Antioxidant activity of added tea catechins on lipid oxidation of raw minced red meat, poultry and fish muscle. International Journal Food Science & Technology, 36: 685-692.
Vasantha Rupasinghe H. P., Clinton M. R., Rathgeberb B. and Robin A. R., 2010. Absorption and tissue distribution of dietary quercetin and quercetin glycosides of apple skin in broiler chickens. Journal of Science of Food and Agriclture,  90: 1172–1178.
Virden W. S., Yeatman J. B., Barber S. J., Willeford K. O., Ward T. L., Fakler T. M., Wideman R. F. J. and Kidd M. T. 2004. Immune system and cardiac functions of progeny chicks from dams fed diets differing in zinc and manganese level and source. Poultry Science, 83:344.
Voljc M., Frankic T., Levart A., Nemec M. and Salobir J. 2011. Evaluation of different vitamin E recommendations and bioactivity of α-tocopherol isomers in broiler nutrition by measuring oxidative stress in vivo and the oxidative stability of meat. Poultry Science, 90: 1478–1488.
Volpatoa G. T., Calderona B. I. M. P., Sinzatoa S., Camposa K. E., Rudgea M. V. C. and Damascenoa D. C. 2011. Effect of Morus nigra aqueous extract treatment on the maternal–fetal outcome, oxidative stress status and lipid profile of streptozotocin-induced diabetic rats Journal of Ethnopharmacology, 138: 691– 696.
Williamson G., Plumb G. W., Uda Y., Price K. R. and Rhodes M. J. 1996. Dietary quercetin glycosides: antioxidant activity and induction of the anticarcinogenic phase II marker enzyme quinone reductase in HepaIcIc7 cells. Journal of Carcinogensis,17: 2385- 2387.
Wu T., Yin J., Zhang G., Long H. and  Zheng X. 2016. Mulberry and cherry anthocyanin consumption prevents oxidative stress and inflammation in diet-induced obese mice. Molecular Nutrition & Food Research, 60: 687-94.
Yang Z. G., Matsuzaki K., Takamatsu S., Kitanaka S. 2011. Inhibitory effects of constituents from Morus alba var. multicaulis on differentiation of 3T3-L1 cells and nitric oxide production in RAW264.7 cells. Molecules, 16: 6010–6022.
Zafar M., Anjum A. A., Qamar M. F., Najeeb M. I. and Maqbool A. 2011. Role of herbal polysaccharides as growth promoters in broilers. Science International, 23:157-159.
Zhang F., Chen B., Xiao S. and Yao S. 2005. Optimization and comparison of different extraction techniques for sanguinarine and chelerythrine in fruits of Macleaya cordata (Willd) R.Br. Separat Purif. Technol, 42:283–290.