بررسی فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله دانه‌های روغنی عمل‌آوری شده با استفاده از سیستم نورفور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات پرتوتابی گاما و الکترون بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله‌های پنبه‌دانه، آفتابگردان، سویا و کانولا با استفاده از سیستم نورفور (NorFor) بود. کنجاله‌ها با مقادیر 25، 50 و 75 کیلوگری پرتوهای گاما و الکترون عمل‌آوری شدند. بخش پروتئین محلول (sCP) در آزمایشگاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و اجزای پروتئین با پتانسیل تجزیه‌پذیری (pdCP) و نرخ تجزیه pdCP (kdCP) به روش in situ و با استفاده از سه راس گاو نر بالغ فیستولاگذاری شده در فواصل زمانی صفر، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 ساعت تعیین شد. مقدار 75 کیلوگری گاما بیشترین تاثیر را در کاهش مقدار sCP کنجاله‌های پنبه‌دانه، آفتابگردان، سویا و کانولا (به‌ترتیب با 52/63، 22/133، 74/58 و 20/119 گرم در کیلوگرم CP) داشت. عمل‌آوری با مقدار 75 کیلوگری پرتوهای گاما و الکترون سبب مشاهده بیشترین مقدار pdCP در کنجاله‌های پنبه‌دانه (به ‌ترتیب 41/656 و 50/759 گرم در کیلوگرم CP)، کانولا (به‌ ترتیب 91/790 و 39/768 گرم در کیلوگرم CP) و سویا (به‌ترتیب 49/847 و 89/858 گرم در کیلوگرم CP) شد، درحالیکه در کنجاله آفتابگردان تنها مقدار 25 کیلوگری گاما موجب افزایش pdCP )21/706 گرم در کیلوگرم (CP در مقایسه با تیمار شاهد (25/540 گرم در کیلوگرم CP) شد (001/0>P). نتایج نشان داد سیستم نورفور شباهت زیادی با سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل دارد. با توجه به سادگی سیستم نورفور نسبت به سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل، توصیه می‌شود متخصصین تغذیه دام از این سیستم استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of protein degradation parameters of processed oilseed meals using NorFor system

نویسندگان [English]

  • S. Pashaei 1
  • T. Ghoorchi 2
  • F. Ghanbari 3
1 Ph.D Student, Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Professor, Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

he aim of this study was to evaluate the effects of gamma and electron irradiation on protein degradation parameters of cottonseed, sunflower, soybean and canola meals using NorFor system. The meals were processed by gamma and electron irradiation each at doses of 25, 50 and 75 kGy. Soluble crude protein (sCP) measured in vitro and both potentially degradable crude protein (pdCP) and fractional degradation rate of pdCP (kdCP) were mature determined in situ for 0, 2, 4, 8, 16, 24 and 48 hours of rumen incubation by three ruminally fistulated bulls. Gamma ray (GR) at dose of 75 kGy had the most effect on reducing sCP content of cottonseed, sunflower, soybean and canola meals (63.52, 133.22, 58.74 and 119.20 g kg-1 CP, respectively).The highest level of pdCP in cottonseed (656.41 and 759.50 g kg-1 CP respectively), canola (790.91 and 768.39 g kg-1 CP, respectively) and soybean (847.49 and 858.89 g kg-1 CP, respectively) meals was belong to the dose of 75 kGy of GR and electron beam (EB), While in sunflower meal just the dose of 25 kGy of GR resulted in a significant increase (P<0.001) in pdCP compared to control (706.21 vs 540.25 g kg-1 CP). Results showed a high similarity between NorFor and Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS). Utilization of NorFor system is recommended to animal nutritionists, because of facility of NorFor system in comparison to CNCPS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degradability
  • Electron
  • Gamma
  • Meal
  • NorFor
شورنگ پ. 1385. مطالعه اثرات پرتوتابی روی ناپدید شدن شکمبه‌ای و پس‌شکمبه‌ای پروتئین بعضی مواد خوراکی با استفاده از تکنیک‌های کیسه‌های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی‌آکریلامید. رساله دکتری علوم دامی دانشگاه تهران. ص. 164.
قره باش آ. م.، مصطفی لو ی.، قورچی ت. و تربتی نژاد ن. م. 1389. مقایسه اثر کنجاله تخم پنبه حرارت شده جیره غذایی بر عملکرد بره‌های نر نژاد دالاق. سومین سمینار بین المللی دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی، ص. 378.
مولایی م.، فرودی ف.، چمنی م.، جانمحمدی ه. و رئیسعلی غ. 1389. اثرات فرآوری با اتوکلاو و پرتوتابی گاما بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه کنجاله سویا با روش نمونه‌گیری از ایلئوم در جوجه خروس‌های مادر گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، ص. 137-141.
Abu J. O., Muller K., Duodu K. G. and Minnaar A. 2006. Gamma irradiation of cowpea (Vigna unguiculata K. Walp) flours and pastes: Effects on functional, thermal and molecular properties of isolated protein. Food Chemistry, 95: 138-147.
Ebrahimi S. R., Nikkhah A., Sadeghi A. and Raisali G. 2009. Chemical composition, secondary compounds, ruminal degradation and in vitro crude protein digestibility of gamma irradiated canola seed. Animal Feed Science and Technology, 151: 184–193.
Gaber M. H. 2005. Effect of g-irradiation on the molecular properties of bovine serum albumin. Journal of Bioscience and Bioengineering, 100: 203–206.
Ghanbari F., Ghoorchi T., Shawrang P., Mansouri H. and Torbati-Nejad N. M. 2012. Comparison of electron beam and gamma ray irradiations effects on ruminal crude protein and amino acid degradation kinetics, and in vitro digestibility of cottonseed meal. Radiation Physics and Chemistry, 81: 672-678.
Gustafsson A. H., Volden H., Mehlqvist M., Larsen M., Gudmundsson G. and Aaes O. 2005. NorFor- the new Nordic feed evaluation system for cattle. The 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden.
Lacroixa M., Lea, T. C., Ouattaraa B., Yua H., Letendrea M., Sabatoc S. F., Mateescub M. A. and Patterson G. 2002. Use of Jirradiation to produce films from whey, casein and soya proteins: structure and functionals characteristics. Radiation Physics and Chemistry, 63: 827-832.
National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 7th ed. National Academy of Sciences, Washington, DC, USA.
Ørskov E. R. and Mc. Donald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science (Camb.), 92: 499–503.
SAS Institute. 2003. SAS/stat User’s Guide, release 9.1 edition. SAS institute Inc., Cary, NC.
Shawrang P., Nikkhah A., Zare-Shahneh A., Sadeghi A., Raisali G. and Moradi-Shahrebabak M. 2008. Effects of gamma irradiation on chemical composition and ruminal protein degradation of canola meal. Radiation Physics and Chemistry, 77: 918– 922.
Shawrang P., Nikkhah A., Zare-Shahneh A., Sadeghi A., Raisali G. and Moradi-Shahrebabak M. 2007. A effects of gamma irradiation on protein degradation of soybean meal in the rumen. Animal Feed Science and Technology, 134: 140–151.
Taghinejad M., Nikkhah A., Sadeghi A. A., Raisali G. and Chamani M. 2009. Effects of gamma irradiation on chemical composition, antinutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of full-fat soybean. Asian-Australian Journal of Animal Science, 22: 534-541.
Taghinejad-Roudbaneh M., Ebrahimi S.R., Azizi S. and Shawrang P. 2010. Effects of electron beam irradiation on chemical composition, antinutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of canola meal. Radiation Physics and Chemistry, 79: 1264-1269.
Volden H. 2001. NorFor - the Nordic Feed Evaluation System. EAAP Scientific Series. 130, ISSN: 0071-2477. P, 180.
Volden H. 2010. The potential of using the NorFor model to evaluate dietary strategies to reduce methane production and nitrogen excretion in cattle. 1st Nordic Feed Science Conference. Uppsala, Sweden.
WHO 1994. Safety and nutritional adequacy of irradiated food. World Health Organization, Geneva.