وقوع همزمان التهاب ضربه‌ای نگاری- پریکارد و اجسام خارجی غیر نفوذی در یک گوساله پنج ماهه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 دانشجوی دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

بر اساس دانش نویسندگان مقاله، هیچ گزارشی در مورد وقوع همزمان بیماری التهاب ضربه‌ای نگاری- پریکارد و اجسام خارجی غیر نفوذی در گوساله وجود ندارد و هدف این مقاله بیان اهمیت این بیماری‌ها در گوساله است. یک گوساله هلشتاین نر تلف شده برای کالبدگشایی به بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ارجاع داده شد. بعد از انجام کالبدگشایی، برای مطالعه هیستوپاتولوژی، نمونه‌های بافتی از ارگان‌های احشائی گرفته شدند. از نظر ماکروسکوپی، مایع آسیت حاوی رشته‌های فیبرین در حفره شکمی مشاهده شد. در دیواره نگاری کانون‌های خونریزی و نکروز وجود داشت. همچنین چسبندگی‌های متعدد بین نگاری، کبد و دیافراگم مشاهده شد. اجسام خارجی غیر نفوذی در داخل شکمبه یافت شد. میزان زیادی مایع متمایل به رنگ زرد و بدبو حاوی نکروز کازئوز در کیسه پریکارد مشاهده شد. پریکارد و اپیکارد بسیار ضخیم شده بودند و به وسیله بافت همبند فیبروزه به یکدیگر متصل شده بودند. در مطالعه میکروسکوپی، پرخونی، نفوذ سلول‌های آماسی، رشته‌های فیبرین، بافت‌های نکروزه و تشکیل بافت همبند در دیواره نگاری، سطح کبد، پریکارد و اپیکارد مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باید به آسیب‌های بالقوه التهاب ضربه­ای نگاری- پریکارد و اجسام خارجی غیر نفوذی در سنین پایین توجه ویژه‌ای مبذول نمود تا از زیان‌های اقتصادی پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concurrent occurrence of traumatic reticulopericarditis and non-penetrating foreign bodies in a five-month-old calf

نویسندگان [English]

  • H. Nourani 1
  • A. Dehghani Samani 2
1 Associate Professor, Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Student, School of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

To our knowledge, there is no report aboutconcurrent occurrence of traumatic reticulopericarditis and non-penetrating foreign bodies in calf and the aim of this case report is to show the importance of them in calf. A dead, male Holstein cross calf was referred to Department of Pathology, School of Veterinary Medicine, Shahrekord University for necropsy. The necropsy was performed and for histopathological study, issue samples were taken from visceral organs. Macroscopically, ascitic fluid with strands of fibrin was observed in the abdominal cavity. The reticulum wall had necrohemorrhagic foci. There were numerous fibrous adhesions among reticulum, liver and diaphragm. Non-penetrating foreign bodies were found in the rumen. A large quantity of yellowish, foul-smelling fluid with caseous necrotic materials was observed in the pericardial sac. The pericardium and epicardium were greatly thickened and fused to each other by fibrous connective tissue. Microscopically, hyperemia, infiltration of inflammatory cells, fibrin fibrils, necrotic tissues and proliferation of connective tissue were seen in the reticulum wall, liver surface, pericardium, and epicardium. The results of this study show that the potential risk of TRP and non-penetrating foreign bodies should be taken into consideration for young animals such as a five-month-old calf to prevent economic losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Non-penetrating foreign bodies
  • Pathological findings
  • Traumatic reticulopericarditis
بکایی س.، قدردان مشهدی ع.، صالحی م. و شریفی ل. 1386. بررسی کشتارگاهی وجود اجسام خارجی در گوسفند. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 75: 166-170.
قدردان مشهدی ع.، مظاهری ی. و رستگار غ. 1386. بررسی فراوانی و انواع اجسام خارجی شکمبه و نگاری و وجود چسبندگی نگاری در گاومیش‌های کشتار شده در کشتارگاه اهواز. مجله تحقیقات دامپزشکی، 62(1): 39-43.
نورمحمد‌زاده ف.، رحیمی‌کیا ا.، شاهی‌فردوس م.، وشکینی ع. و عبداالله‌پور غ. 1387. گزارش موردی نادر از ورود جسم خارجی متنفذه به ریه یک راس گوساله. مجله دامپزشکی ایران، 4(1): 129-133.
Ahmadi H., Zakarian B., Nuwrouzian I., Bazargan T. T. and Ghodsian I. 1988. Exprimental induction of traumatic reticulopericarditis in sheep. Journal of Faculty of Veterinary Medicine, 36(3) :1-28.
Athar H., Parrah J. D., Moulvi B. A., Singh M. and Dedmari F. H. 2012. Pericarditis in Bovines- A review. International Journal of Advanced Veterinary Science and Technology, 1(1): 19-27.
Gokce H. I., Gokce G. and Cihan M. 2007. Alterations in coagulation profiles and biochemical and haematological parameters in cattle with traumatic Reticuloperitonitis. Veterinary Research Communications, 31: 529–537.
Hajighahramani S. and Ghane M. 2010. Traumatic reticuloperitonitis in cattle of Khorramabad (Center of Lorestan provenience, west of Iran). Global Veterinaria, 5(2): 135-139.
Ismail Z. B., Al-Majali A. and Al-Qudah K. 2007. Clinical and surgical findings and outcome following rumenotomy in adult dairy cattle affected with recurrent rumen tympany associated with non-metallic foreign bodies. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 2(3): 66-71.
Janzen E. 1974. Letter: Traumatic reticulo-peritonitis in a preweaned calf. Canadian Veterinary Journal, 15(2): 56.
Karadamir B. 2006. Evaluation of glutaraldehyde test in traumatic reticuloperitonitis in cattle. Indian Veterinary Journal, 83: 996-998.
Karadamir B. and Atalan G. 2003. The prevalence of traumatic reticuloperitonitis in cattle of Kars province. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9: 26-28.
Ocal N., Gokce G., Gucu A. I., Uzlu E., Yagci B. B. and Ural K. 2008.Pica as a predisposing factor for traumatic reticuloperitonitis in dairy cattle: Serum mineral concentrations and hematological findings. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(6): 651-656.
Ramin A. G., Hashemiasl M., Asri-Rezaie S., Batebi E., Tamadon A. and Ramin S. 2011. Prediction of traumatic pericarditis in cows using some serum biochemical and enzyme parameters. Acta Veterinaria (Beograd), 61(4): 383-390.
Rwakishaya E. K. 1996. Traumatic reticulopericarditis caused by a non-metallic object. Tropical Animal Health and Production, 28: 317.
Suthar D. N., Jhala S. K., Bhatt R. H., Patel J. B. and Joy N. 2011. Surgical management of ruminal impaction due to non-penetrating foreign body syndrome in Kankrej cattle. International Journal for Agro Veterinary and Medical Sciences, 5(5): 477-480.
Tesfaye D. and Chanie M. 2012. Study on rumen and reticulum foreign bodies in cattle slaughtered at Jimma municipal abattoir, South West Ethiopia. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 7(4): 160-167.
Torki E., Mokhber Dezfoli M. R., Sasani F., Baghban F., Shahabi M. and Motaghinejad M. 2011. Traumatic reticulopericarditis (TRP) in sheep: A report of 4 cases in a herd. Slovenian Veterinary Research, 48(2): 45-50.