مقایسه پاسخ به انتخاب، میزان ضریب درون‌زادآوری و واریانس ژنتیکی در روش‌های انتخاب ژنومی و رایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر انتخاب ژنومی و رایج بر پاسخ به انتخاب، ضریب درون‌زادآوری و واریانس ژنتیکی در بلندمدت، تعداد 100 حیوان غیرخویشاوند  شبیه‌سازی شد و به مدت 50 نسل جهت ایجاد عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها آمیزش تصادفی داشتند. برای هرحیوان ژنومی با طول 10مورگان و تعداد 10 کروموزوم باطول یکسان 1 مورگان، شبیه‌سازی شد. تعداد 1000 نشانگر SNP درفواصل مساوی برروی هرکروموزوم قرار گرفتند. برای هر حیوان دوصفت با توارثپذیری 5/0 و 1/0 درنظرگرفته شد و برای هر صفت تعداد 200 جایگاه ژنی مؤثر، بصورت تصادفی روی ژنوم پخش شدند. ازروش BLUP برای پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی رایج و اثر نشانگرها در جمعیت مرجع استفاده و ارزش‌های اصلاحی ژنومی افراد از مجموع اثرات نشانگرها باتوجه به ژنوتیپ آنها محاسبه شد. بعد از نسل 51 حیوانات به مدت 15 نسل با یکی از روشهای رایج و ژنومی انتخاب شده و نسل بعد را ایجاد می کردند. نتایج نشان دادکه برای هر دو صفت پاسخ به انتخاب تجمعی برای روش انتخاب ژنومی (35/7 و 45/2) بیشتر از انتخاب رایج (58/6 و 99/1)، ولی واریانس ژنتیکی (42/0 و 71/0 در مقابل 56/0 و 77/0) کمتر بود. میزان پاسخ به انتخاب و کاهش واریانس ژنتیکی برای صفت با توارث پذیری بالا بیشتر بود. انتخاب رایج نسبت به انتخاب ژنومی باعث افزایش تقریبا دو برابری میزان ضریب درون‌زادآوری (13/0 در مقابل 07/0) بعد از 15 نسل انتخاب شد و با افزایش تعداد نسل‌ها تفاوت نرخ مزبور دو روش افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparision of response to selection, inbreeding and genetic variance in traditional and genomic selection methods

نویسندگان [English]

  • S. Foroutanifar 1
  • H. Mehrabani-Yeganeh 2
  • M. Moradi-Shahrbabak 3
1 Assistant professor of animal science, College of agriculture and natural resources, Razi University.
2 Associate professor of animal science, College of agriculture and natural resources, University of Tehran.
3 Professor of animal science, College of agriculture and natural resources, University of Tehran.
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of genomic and traditional selection methods onlong term response to selection, genetic variance and inbreeding, a base population of 100 animals was randomly mated for 50 generations. The simulated genome size for each animal was 10 Morgan that was equally divided between 10 chromosomes. On each chromosome, 1000 SNP markers were evenly located. Two traits with the heritability of 0.5 and 0.1 were simulated for each animal and 200 QTL were randomly distributed over the genome for each trait. BLUP method was used for prediction of traditional breeding value as well as estimation of SNP effects. Genomic breeding values of the animals for each trait were sum of SNP effects for all loci. After generation 51, animals were selected based on traditional breeding values or genomic breeding values for 15 generations. The results of this study showed that for both traits the genomic selection method increased response to selection, butdecreased genetic variance relative to the traditional selection. Greater response to selection and reduction in genetic variance was for trait with higher heritability. A twofold increase in the inbreeding coefficient was observed for traditional selection relative to genomic selection after 15 generations of selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genomic selection
  • Genetic variance
  • Inbreeding
  • Response to selection
  • Traditional selection
فروتنی فر ص.، مهربانی یگانه ح.، و مرادی شهربابک م. 1391. مقایسه صحت برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی. مجله علوم دامی ایران. 43 (4):497-504.
Daetwyler H. D., Villanueva B., Bijma P. and Woolliams J.A. 2007. Inbreeding in genome-wide selection. Jornal of Animal Breeding and Genetics, 124: 369-76.
Dekkers J.C.M. 2007. Prediction of response to marker-assisted and genomic selection using selection index theory. Jornal of Animal Breeding and Genetics, 124: 331-41.
Falconer D.S., Mackay T.F.C. and Frankham, R. 1996. Introduction to Quantitative Genetics (4th edn). Trends in Genetics, 12: 280.
Goddard M.E. and Hayes B.J. 2007. Genomic selection. Journal of Animal Breeding and Genetics, 124: 323-30.
Goddard M.E., Hayes B.J. and Meuwissen T.H. 2010. Genomic selection in livestock populations. Genetics Researches, 92: 413-21.
Jannink J.L. 2010. Dynamics of long-term genomic selection. Genetics Selection Evolution, 42: 35.
Haldane J. 1919. The combination of linkage values and the calculation of distances between the loci of linked factors. Genetics, 8(29): 299-309.
Heidaritabar M., Vereijken A., Muir W. M., Meuwissen T., Cheng H., Megens H. J., Groenen M. A. M.,  and  Bastiaansen J. W. M. 2014 . Systematic differences in the response of genetic variation to pedigree and genome-based selection methods. Heredity, 113:503.
Meuwissen T. and Luo Z. 1992. Computinginbreeding coefficients in large populations. Genetics Selection Evolution, 24: 1-9.
Meuwissen T.H., Hayes B.J. and Goddard M.E. 2001. Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps. Genetics, 157: 1819-29.
Nejati-Javaremi A., Smith C. and Gibson J.P. 1997. Effect of total allelic relationship on accuracy of evaluation and response to selection. Journal of Animal Science,75: 1738-45.
Nielsen H.M., Sonesson A.K. and Meuwissen T.H.E. 2011. Optimum contribution selection using traditionalbest linear unbiased prediction and genomic breeding values in aquaculture breeding schemes. Journal of Animal Science, 89: 630-8.
Sonesson A.K. and Meuwissen T.H. 2009. Testing strategies for genomic selection in aquaculture breeding programs. Genetics Selection Evolution, 41: 37.
VanRaden P. 2008. Efficient methods to compute genomic predictions. Journal of Dairy Science, 91: 4414-23.
Wolc, A., Zhao H.H., Arango J., Settar P., Fulton J.E., O’Sullivan N.P., Preisinger R., Stricker C., Habier D., Fernando R.L., Garrick D.J Lamont., S.J., and Dekkers J.C. 2015. Response and inbreeding from a genomic selection experiment in layer chickens. Genetics Selection Evolution,47: 59.