مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره‌های افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، پردیس واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

     به منظور ارزیابی تأثیر سیلو کردن و افزودن اوره بر ترکیب شیمیایی و تولید گاز بوته طالبی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول بوته تازه طالبی با مقادیر 5/0 و 1 درصد اوره، عمل­آوری و در کیسه نایلونی در شرایط اتاق سیلو شد. عمل­آوری بوته طالبی با اوره سطح پروتئین خام را نسبت به بوته طالبی سیلو شده بدون افزودنی افزایش داد (05/0P<) و همچنین تولید گاز در 96 ساعت، انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم ماده آلی افزایش یافت (05/0P<). در آزمایش دوم بوته­های طالبی بدون اوره و یا با 5/0درصد اوره سیلو گردید. تعداد 15 رأس بره نر افشاری در قالب طرح کاملاً تصادفی به یکی از 3 تیمار غذایی: جیره 1) حاوی 15 درصد جیره سیلاژ ذرت، جیره 2) حاوی 15 درصد جیره سیلاژ طالبی بدون اوره و جیره 3) دارای 15 درصد سیلاژ طالبی عمل­آوری شده با 5/0درصد اوره اختصاص داده شدند (بر اساس ماده خشک). استفاده از 15 درصد سیلاژ بوته طالبی در جیره بره­ها اثر معنی‌داری بر مصرف خوراک، وزن بدن، اضافه وزن روزانه و pH شکمبه نداشت (05/0<P)، اما غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در سیلوی حاوی اوره در مقایسه با گروه شاهد (5/13 در مقابل 8/10 میلی­گرم در دسی­لیتر) بالاتر بود (01/0P<). در نتیجه گیاه طالبی سیلو شده عمل­آوری شده با اوره می­تواند در تغذیه نشخوارکنندگان کوچک و بره­های پرواری با هزینه پایین استفاده شود و این کاربرد می­تواند در مقایسه با سیلوی ذرت مزایای اقتصادی در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of chemical composition and nutritive value of cantaloupe silage in in vitro and the effect of feeding on performance of Afshari lambs

نویسندگان [English]

  • K. Ghorbanpour 1
  • R. Valizadeh 2
  • A. A. Naserian 2
1 Ph.D student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, International Campus Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Two experiments were conducted to evaluate the chemical composition, gas production and also inclusion of cantaloupe plant and its silage in lamb rations. In first experiment, the cantaloupe plant samples were treated with 0.5 or 1% of urea (DM basis) and ensiled in plastic bags. Ensiling cantaloupe plant treated with urea increased its crude protein content (P<0.05) and its gas production after 96 h incubation as well as metabolizable energy and organic matter digestibility (P<0.05). In the second experiment, cantaloupe plants were ensiled with urea (0.5% DM basis) or without urea. Fifteen male Afshari lambs were allocated to three dietary treatments in a completely randomized design and fed with the experimental diets. Three dietary treatments were 1) diet containing 15% corn silage without cantaloupe plants silage, 2) diet containing 15% cantaloupe silage without urea supplementation, 3) diet containing cantaloupe silage supplemented with 0.5% of urea (DM basis). There were no differences between the dietary treatments in the case of feed intake, average daily gain, final body weight, and rumen pH (P>0.05), but N-ammonia concentration was higher for the urea treated cantaloupe silage (13.5 vs. 10.8 mg/dL) in comparison with the control group (P<0.01). It was concluded that the ensiled cantaloupe plants treated with urea can be utilized in feeding of small ruminant in fattening feedlots with low cost and economical diets instead of corn silage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cantaloupe silage
  • Afshari lambs
  • Gas production
  • Performance
آمارنامهکشاورزی، محصولات زراعی (سال 91-92). 1394. معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. تهران.
رافضی،ر. 1393. زراعت خربزه و طالبی، نشریه فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
خداوردی، ر.، ناصریان، ع.، ولی زاده، ر. 1395. جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ بوته گوجهفرنگی غنی شده با تفاله خشک چغندر و  اثر آن بر تولید و ترکیبات شیر، ماده خشک مصرفی و فراسنجه­های خونی گاوهای شیری هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد (پذیرفته شده).
رزاقی، ع.، ولی زاده، ر.، ترحمی، م. 1394. ترکیب شیمیایی، تجزیه­پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences) ،علف شور (Salsola rigida) و چمن شور (Aeluropus littoralis). پژوهش­های علوم دامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. 7(1): 1-11.
مختارپور، ا.، ناصریان، ع.، ولی زاده، ر.، طهماسبی، ع. 1391. تأثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل­آوری شده با پلی اتیلن گلایکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. 4(1): 55-62.
AOAC. 1997. Official Methods of Analysis. Association on Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
AnigboguM. N. 2003. Supplementation of dry brewer’s grain to lower quality forage diet for growing lambs in southeast Nigeria. Asian-Australian Journal of Animal Science, 16:384-388.
Awawdeh M. S.2011. Alternative feedstuffs and their effects on performanceofAwassi sheep: a review. Tropical Animal Health and Production, 43: 1297-1309.
Bolsen K., Axe H. D. and Smith R. 1985. Urea and limestone additions to forage sorghum silage. Cattlement's Day'85. Report Progress, 470: 82-84.
Buchanan-Smith J. G. 1982.  Preservation and feeding value for yearling steers of whole plant corn ensiled at 28 and 42% dry matter with and without cold flow ammonia treatment. Canadian Journal of Animal Science, 62: 173-180.
Boucher S. E., Ordway R. S. Whitehouse N. L., Lundy F. P., Kononoff P. J. and Schwab, C. G. 2007. Effect of incremental urea supplementation of a conventional corn silage-based diet on ruminal ammonia concentration and synthesis of microbial protein. Journal of Dairy Science, 90: 5619–5633.
Demirel M., DeniZ S., Yilmaz I. and Nursoy H. 2004. The effect of adding urea or urea + molasses in some sorghum varieties harvested at dough stage on silage. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28: 29-37.
Durmic Z., Hutton P., Revell D. K., Emms J., Hughes, S. and Vercoe P. E. 2010. In vitro fermentative traits of Australian woody perennial plant species that may be considered as potential sources of feed for grazing ruminants. Animal Feed Science and Technology, 160: 98–109.
Getachew G., Blummel M. Makkar H. P. S. and Becker K. 1998.  In vitro gas measuring techniques for assessment of nutritional quality of feeds: a review. Animal Feed Science and Technology, 72: 261-281.
Gholizadeh H., Naserian A. A., Valizadeh R. and Tahmasbi A. M. 2010. Effect of feeding pistachio by product on performance and blood metabolites in Holstein dairy cows. International Journal of Agricultural Biology, 12: 867–870.
Hill J and Leaver J. D. 1999. Energy and protein supplementation of lactating dairy cows offered urea treated whole-crop wheat as the sole forage. Animal Feed Science and Technology, 82: 177-193.
Hinds, M. A., Bolsen K.K., Brethour J., Milliken G. and Hoover J. 1985. Effects of molasses/urea and bacterialinoculant additives on silage quality, dry matter recovery and feeding value for cattle. Animal Feed Science andTechnology, 12: 205-214.
Keskun B. and Yilmaz U.H.2005. Effects of urea or Urea plus molasses supplementation to silages with differentsorghum Varieties harvested at the quality and In vitro dry matter digestibility of silages. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29: 1143-1147.
Menke K. H. and Staingass H. 1988. Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal. Research and Development, 28: 7-55.
Muela C. R., Cano E. A., Salvador F., Ortega J. A.  Villalobos C. and Arzola C. 2005. Effect of the urea concentration in protein supplement added to dry grass on the in vitro production of gas, volatile fatty acids and ammonia. Proc. Western Section. American Society of Animal Science, 56: 365–368.
Mokhtarpour A., Naserian A.A., Valizadeh R., Tahmasebi A. 2012. Effect of feeding pistachio by-products silage supplemented with polyethylene glycol and urea on Phenolic composition and gas production and Holstein dairy cows performance. Iranian Journal of Animal Science Research, 4(1): 55-62.
Norman H. C., Friend C.,Masters D. G., Rintoul A. J.  Dynes R. A. and Williams I. H. 2004. Variation within and between two saltbush species in plant composition and subsequent selection by sheep. Australian Journal of Agricultural Research, 55: 999–1007.
Norton B. W. 2003. The nutritive value of tree legumes. Pages 1-10 in Forage tree legumes in tropical agriculture. R. C. Gutteridge, and H. M. Shelton, ed. Available in website: http://www.fao.org/ag/agP /agpc/doc/Publicat/Guttshel/x5556e0j.htm.
NRC 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants. National Academy Press, Washington, DC.
Ørskov E. R. and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agriculture Science, 92: 499–503.
Razzaghi A., Naserian A. A., Valizadeh R., Ebrahimi S. H., Khorami B., Malekkhahi M. and Khiaosa ard R. 2015. Pomegranate  seed  pulp,  pistachio  hulls,  and  tomato  pomace as  replacement  of  wheat  bran  increased  milk  conjugated linoleic  acid  concentrations  without  adverse  effects  on ruminal  fermentation  and  performance  of  Saanen  dairy  goats. Animal Feed Science and Technology, 210: 46–55.
SAS Institute Inc. 2001. SAS/STAT User's Guide: Version 9.1. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
Tedeschi L. O., Cannas A. and Fox D.G. 2010. A nutrition mathematical model to account for dietary supply and requirements of energy and other nutrients for domesticated small ruminants: the development and evaluation of the Small Ruminant Nutrition System. Small Ruminant Research, 89: 174–184.
Theodorou M. K, Williams B. A., Dhanoa M. S., McAllan A. B. and France J. 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 48: 185-197.
Singh B.and Doel, S. G. 1985. Effect of locality and diameter class on chemical composition of Quercusle cotrichophora A. Camus ex Bahadur Seeds. Indian Journal. 5: 301-304.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
Weatherburn M. W. 1967. Phenol hypochlorite reaction for determination of ammonia. Analytical Chemistry. 89: 971–974.
Wolin M. J. 1960. A Theoretical rumen Fermentation balance. Journal of Dairy Science, 43: 1452-145.