بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر سامانه تولید پیله تر ابریشم استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 کارشناس مرکز توسعه نوغانداری کشور، گیلان، رشت، ایران

چکیده

سیاست­های کشاورزی مجموعه­ای از قوانین مرتبط با کشاورزی داخلی و سیاست خارجی محصولات کشاورزی است. دولت­ها معمولاً با قصد دست­یابی به اهدافی خاص در بازارهای داخلی محصولات کشاورزی سیاست­ هایی را اجرا می­کنند. تجربه اکثر کشورهای توسعه یافته و پاره­ای از کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که دولت­ها ابتدا سیاست­های حمایتی خود را در عرصه تولید در بخش کشاورزی متمرکز نموده تا بهره وری و کارایی تولید افزایش یابد و به مرور زمان این حمایت­ها را کاهش می­دهند. در این پژوهش اثر 6 سیاست حمایتی دولت بر میزان تولید پیله تر ابریشم در دوره زمانی 94-1385 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، از داده­های ترکیبی مربوط به 16 شهرستان استان گیلان طی این دوره زمانی و رهیافت گشتاور تعمیم­یافته (GMM) استفاده شد. داده­های مورد استفاده در این پژوهش از مرکز توسعه نوغانداری کشور اخذ شد. نتایج این مطالعه نشان داد، سیاست برگزاری دوره­های آموزشی و ترویجی و اعطای تسهیلات اعتباری ناکارآمد بوده و اثری غیرسازنده داشته است. سیاست توزیع جعبه تخم نوغان بیشترین اثر گذاری مثبت را بر میزان تولید پیله تر ابریشم در شهرستان­های استان گیلان داشت. به طوری که، افزایش یک درصدی میزان توزیع جعبه تخم نوغان منجر به افزایش 22/1 درصدی میزان تولید پیله تر ابریشم در استان گیلان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of government’s supportive policies’ impact on silk cocoon production system at Guilan Province

نویسندگان [English]

  • M. K. Motamed 1
  • M. Kavoosi-Kalashami 2
  • M. R. Rahi 3
1 Associate professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Expert in charge, Iran Sericulture Development Center, Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Agricultural policy includes a set of laws related to domestic agriculture and foreign policy for agricultural crops. Governments implement policies in order to achieve specific goals in the domestic markets of agricultural products. The experience of most developed countries and some developing countries indicated that governments initially focus supportive policies in the field on production to increase productivity and production efficiency and then gradually reduce these supports. In this research the effect of 6 supportive government policies on the production of silk cocoons over 2007-2016 were evaluated. In this regard, the panel data of the 16 city of Guilan province during this period of time and approach the Generalized Method of Moments (GMM) were used. The data used in this study were taken from the Iran sericulture development center. The results showed that the policies of promotion and training courses and granting credit facilities were ineffective and had counterproductive effect. The policy of distributing silkworm cocoons egg had the most positive effects on the production of silk cocoon in the cities of Guilan province, so that an increase of one percent in distribution of silkworm cocoons egg boxes increased 1.22 percent in the production level of silk cocoon in Guilan province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sericulture
  • First Order Difference Generalized Method of Moments (DGMM)
  • Orthogonal Deviations Generalized Method of Moments (OGMM)
  • Iran Sericulture development Center
افتخاری ع.، 1385. ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی، مطلالعه موردی تعاونی­های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 56: 56-45.
بی نام.، 1384. ارزیابی سیاست­های حمایتی در بخش کشاورزی، پیشنهاد سیاست­ها و راهکارهای موثرتر. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 5: 23-22.
تیرابی م .، حسن نژاد م.، 1388. بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه­های ترویجی اجرا شده در مسیر فرایند توسعه کشاورزی، مطالعه موردی گندمکاران شهرستان مشهد. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 86: 68-59.
جابری ا.، 1378. بررسی عوامل محدودکننده مشارکت در بیمه محصولات کشاورزی. مجموعه مقالات دومین همایش سراسری مسئولین و کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مرکز آموزش کشاورزی و بانک کشاورزی بابلسر، ص 58-51.
حسینی س. ص.،  1387. ارزیابی سیاست­های حمایتی دولت در بازار گندم ایران. اقتصاد کشاورزی، 12: 120-95.
خادمی پور ع.، نجفی ب.، 1388. اثر سیاست­های حمایتی دولت بر انگیزه تولید محصولات عمده زراعی، کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی، پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران.
دشتی ق.، جنگجو تازه­کند ا.، و قهرمان­زاده م.، 1394. تاثیر سیاست­های حمایتی دولت بر تغییرات بهره­وری عامل تولید گوشت قرمز در ایران. پژوهش­های علوم دامی، 99: 45-34.
رحیمی ع.، 1376. مبانی نظری سیاست­های حمایت از کشاورزی با نگاهی به ایران، فصلنامه توسعه و روستا. 2 و 3 :60-37.
رحیمی ع.، 1385. بررسی مقایسه­ای سیاست­ها و ساختار نظام اعتباری روستایی در ایران  با دو کشور برزیل و اندونزی. ماهنامه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، 275: 62-35.
زمانی غ.ح.، کرمی ع.ا.، و کشاورز م.، 1386. پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، سازه­های تعیین­کننده. اقتصاد کشاورزی، 1: 168-141.
سوان سون ب.، 1381. بهبود ترویج کشاورزی ترجمه غلامحسین صلحی نسب. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
شمشادی ک.، خلیلیان ص.، 1389. تأثیر سیاست یارانه­ای دولت در تولید محصول گندم آبی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25: 30-1.
شهابی س.، سیف­الهی م.، و قنبری ی.، 1391. ارزشیابی اثرات آموزش­های ترویجی بر خانواده­های روستایی، مطلالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان. فصلنامه روستا و توسعه، 60: 89-63.
صبوری م.، امانی ا.، 1387. عوامل مرتبط با پذیرش بیمه دام توسط دامداران شهرستان گرمسار. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، 2: 104-93.
عبدالهی م.، عابدیان م.، 1389. مطالعه میزان و نحوه اثرگذاری سیاست­ها و اقدامات دولت در بازار خرمای ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 5: 219-210.
کریم ع.، 1387. تعیین­کننده­های بیمه محصولات کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 62: 81-53.
کریمی ف.، زاهدی ک.، 1389. تعیین الگوی بهینه تخصیص یارانه­های بخش کشاورزی به مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان (رهیافت تحلیل سلسله مراتبی بازه­ای). مجله اقتصاد کشاورزی، 8: 120-99.
کمیجانی ا.، 1376. تحلیل تاریخی از سیاست­های قیمت­گذاری و ارزیابی عملکرد آنها در دهه­های اخیر در اقتصاد ایران. مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
کوپاهی م.، 1388. اصول اقتصاد کشاورزی. چاپ 12. انتشارات دانشگاه تهران.
کیانی­راد ع.، رضوانی س.، 1382. مدیریت ریسک و بیمه محصولات کشاورزی، تجارب و آزموده­ها. چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. 4 تا 6 شهریور 1382، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
میرزایی ر.، 1386. ارزیابی نظام ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 10: 67-57.
نصابیان ش.، 1381. راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی مطالعه موردی محصولات استراتژیک. دو فصلنامه پژوهش نامه اقتصادی، 6: 124-101.
نوری ک.، 1382. بررسی کارایی سیاست قیمت­گذاری برنج در ایران. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 61: 81-74.
وزارت جهاد کشاورزی.، 1375. مجموعه قوانین و مقررات کشاورزی (1374-1302) معاونت امور حقوقی مجلس و اطلاع رسانی، ص 272-269 و 455-429.
Arrelano M., and Bond S. 1991. Some tests of specification in panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economics and Statistics, 58: 277-297.
Arrelano M., and Bover O. 1995. Another look at the instrumental variables estimation of error components models. Journal of Econometrics, 68: 29-51.
Baltagi B. H. 2008. Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
Benchamin K.V. and Gildidhar K. 2005. Sericulture industry in india. The 20th congress of the international Sericulture commission. Bangalore, India, 3: 158-161.
Blundell  R., and Bond S. 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87: 11-143.
Bond S. 2002. Dynamic panel models: a guide to micro data methods and practice. Institute for Fiscal Studies, Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and practice) Working Paper. CWPO9/02. Available online: http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209.pdf
Eagle A. J. Rude J. and Boxall P. C. 2016. Agricultural support policy in Canada: What are the environmental consequences? Environmental Reviews, 93: 13-24. 
Greene W. H. 2008. Econometric analysis – sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
Hsiao C.  2003. Analysis of panel data, 2nd edition. Cambridge University Press.
Ishizuka Y. 2005. Present situation of sericulture in japan. The 20th congress if the international Sericulture commission. Bangalore, India, 3: 161-166.
Isik H. B. and Bilgin O. 2016. The effects of agricultural support policies on agricultural production: the case of Turkey. 2nd multidisciplinary conference on social issues and economic studies, Madrid, Spain, 2-4 November 2016.
Jiano H. 2002. China endeavors to become a silk power. Available online: http://www.thaitextile.org/sata/seminar/021108silk/handout.pdf
Jin J. C. 2000. Openness & growth: an interpretation of empirical evidence from East Asian countries. The Journal of International Trade and Economic Development, 33: 5- 17.
Marku  D. 2015. Agriculture and the effectiveness of support policies in Albania on focus: fruit production. European Scientific Journal, 3: 35- 41.
Mishra P.K. 1999. Planning for the development and operation of agricultural insurance.