عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابلیت هضم جیره، تخمیر شکمبه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته رومانف×لری بختیاری و لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه‌دام

2 دانشیار گروه علوم دامی/دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

آزمایش حاضر به منظور مقایسه عملکرد بره‌های نر آمیخته نسل اول رومانف×لری بختیاری و لری بختیاری انجام گرفت. از هر نژاد ۱5 راس بره (با وزن اولیه 1±20 کیلوگرم) با جیره متوازن به صورت آزاد تغذیه شدند و در پایان دوره پروار و در فواصل 15 روزه وزن­کشی انجام گرفت. افزایش وزن روزانه، مصرف روزانه مواد مغذی، قابلیت هضم جیره، pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه، گلوکز و نیتروژن اوره‌ای خون تعیین شد. فعالیت جویدن دام‌ها در طی 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اتمام دوره پروار، تعداد سه راس بره از هر گروه ذبح و وزن لاشه گرم و امعاء و احشاء اندازه­گیری شد. قابلیت هضم ماده خشک (۳۵/۶۲ در برابر ۷۹/۵۸ ٪) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (۹۲/۳۹ در برابر ۸۴/۳۵ ٪) در نژاد لری بختیاری بیشتر از حیوانات آمیخته بود (05/0>P). کل فعالیت جویدن (min/day ۲۵/۵۷۶ در برابر ۵۰/۴۷۳) در دام‌های آمیخته بیشتر از نژاد لری بختیاری بود (05/0P<). میانگین افزایش وزن روزانه (kg/d ۱۹۰/۰ در برابر ۱۵۶/۰)، ضریب تبدیل خوراک (۸۶/۴ در برابر ۰۴/۶) و بازده لاشه گرم (۶۵/۵۸ در برابر ۰۷/۵۲ ٪) در بره‌های آمیخته بهتر از نژاد لری بختیاری بود (05/0>P). در مجموع وزن امعاء و احشاء در نژاد لری بختیاری بیشتر از حیوانات آمیخته بود (05/0>P). به طور کلی، به سبب عملکرد بهتر، شاید بتوان بره‌های نسل اول آمیخته رومانف×لری بختیاری را در کنار نژاد لری بختیاری در خوزستان برای پرواربندی استفاده نمود. با این حال، بهتر است برای تأیید نتایج این آزمایش، پژوهش‌های بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fattening performance, feed intake, diet digestibility, rumen fermentation and blood parameters in Romanov×Lori Bakhtiari crossbred and Lori Bakhtiari lambs

نویسندگان [English]

  • A. Rezaee Salehbabri 1
  • Morteza Chaji 2
  • T. Mohammadabadi 3
  • M. Bojarpour 3
1 Former MSc. Student of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Industry, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Molasani, Ahvaz, Iran
2 Associate professor / Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Industry, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Molasani, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Present experiment was conducted to compare the performance of Romanov×Lori Bakhtiari crossbred (F1) and Lori Bakhtiari male lambs. Fifteen lambs (initial body weight of 20±1 kg) from each group were fed ad libitum by a balanced diet, and weightd at the end of fattening period and at 15-days intervals. Average daily gain, daily feed intake, diet digestibility, rumen pH and ammonia nitrogen, blood glucose and urea nitrogen were determined. Chewing activity was studied during 24 h. At the end of fattening period, three lambs from each group were slaughtered, and the hot carcass and offal weights and were measured. Dry matter (58.79 vs. 62.35 %) and acid detergent fiber (35.84 vs. 39.92 %) digestibility in crossbred lambs were less than Lori-Bakhtiari sheep (P<0.05). Chewing activity (576.25 vs. 473.50 min/day) of crossbreds was more than Lori-Bakhtiari lamb (P<0.05). The average daily gain (0.190 vs. 0.156 g/day), feed conversion ratio (4.86 vs. 6.04) and hot carcass efficiency (58.65 vs. 52.07 %) of crossbreds were more than Lori-Bakhtiari lambs (P<0.05). The weight of entrails in Lori-Bakhtiari sheep was higher than the crossbred animals (P<0.05). Overall, due to their superior performance characteristics, F1 crossbreds of Romanov×Lori-Bakhtiari could be used instead of Lori-Bakhtiari lambs for fattening in Khuzestan province. However, more studies should be conducted to confirm the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crossbreeding
  • Carcass efficiency
  • Romanov×Lori Bakhtiari lamb
  • Chewing activity
  • feed intake
جباری ص.، چاجی م.، اسلامی م.، محمدآبادی ط. و بوجارپور م. 1391. مقایسه جمعیت و مرفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه ای مشابه. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، 5 (3): 233-225.
دبیری ن. ق. 1366. بررسی توان پرواری بره­های ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
دانش‏مسگران م.، طهماسبی ع. م. و وکیلی ع. ر. 1387. هضم و سوخت و ساز در نشخوارکنندگان. (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ایران: مشهد 258 ص.
طالبی م. ع. 1376. مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره­های نر لری بختیاری و آمیخته سنجابی، لری بختیاری. نشریه پژوهش و سازندگی، 7 (3): 139-135.
طالبی م. ع.، و ادریس م. ع. ۱۳۸۱. اثر مدت پروار بر رشد و خصوصیات لاشه بره‌های نر لری بختیاری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۹ (۲): 153-167.
کیان‌زاد م. 1382. بررسی اثر سن و جنس بر روی میزان رشد و خصوصیات لاشه بره­های پرواری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مرتضوی پ. 1391. خصوصیات گوسفند رومانف. (چاپ اول). انتشارات مرکز پژوهش‌های نوین دامپزشکی. ایران: تهران.
مرکز آمار ایران. ۱۳۹۴. آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
مکارچیان م. و فرید مصطفایی ه. ب. ۱۳۵۱. اثر نژاد و سن از شیرگیری بر عملکرد پروار گوسفندان دنبه دار ایران. تحقیقات کشاورزی ایران. ۲ (۱): ۲۹-۲۱.
وطن‌خواه م. و ادریس م.ع. 1381. بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری. مجله علوم کشاورزی ایران، 33 (4): 592-582.
Abdolah R., Kridli J. and Sovjak R. 2002. Fattening performance and carcass value of Awassi ram lambs, F1 Crossbreds of Romanov ×Awassi in Jordan. Czech Journal of Animal Science, 44 (9): 285-324.
Adzitey F. 2011. Effect of pre-slaughter animal handling on carcass and meat quality. International Food Research Journal, 18: 485-491.
Al-Jassim R.A.M., Al-Ani A. N., Hassan S. A., Dana T. K. and Al-Jarian L. J. 1991. Effects of dietary Supplementation with rumen un-degradable protein on carcass characteristics of Iraqi Awassi lambs and desert goats. Small Ruminant Research, 4 (3): 269-275.
Association of Official Analytical Chemists, AOAC. 2002. Official Method of Analysis (15th ed.). Arlington.
Bhatia S. K., Kumar S. and Sangwan D. C. 2004. Advances in buffalo-cattle nutrition and rumen ecosystem. (1th ed.). India: International Book Distributing Co.
Broderick G. A. and Kang, J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science, 63: 64–75.
Davidson S., Hopkins B. A., Diaz D. E., Bolt S. M., Brownie C., Fellner V. and Whitlow L. W. 2003. Effects of amounts and degradability of dietary protein on lactation, nitrogen utilization, and excretion in early lactation Holstein cows. Journal of Dairy Science, 86: 1681–1689.
Dehority B. A. 2003. Rumen microbiology (1th ed.). UK-London: Academic Press, Nottingham University.
Dehority B. A. and Tirabasso P. A. 2001. Parameters in the rumen. Effect of feeding frequency on bacterial and fungal concentrations, pH, and other. Journal of Animal Science, 79: 2908-2912.
Erohin A. I., Karasev E. A. and Erohin S. A. 2006. Romanov Sheep breed state, improving the use of the gene pool. Moscow: Federal State Rosinformagroth, pp.329.
FAO. 2010. Food and Agriculture Organization of United Nations. Rome, Pp. 36-48.
Hosoda K., Nishida T., Park W. Y. and Eruden B. 2005. Influence of Mentha- xpiperita L. (peppermint) supplementation on nutrient digestibility and energy metabolism in lactating dairy cows. Journal of Animal Science, 18: 1721–1726.
Ivan M., Neill L., Forster R., Alimon R., Rode L. M. and Entz T. 2000. Effects of Isotricha, Dasytricha, Entodinium, and total fauna on ruminal fermentation and duodenal flow in wethers fed different diets. Journal of Dairy Science,83: 776–787.
Makkar H. P. S. 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research, 49: 241-256.
McDonald P., Edwards R. A., Greehalgh J. F. D., Morgan C. A., Sinclair L. A. and Wilkinson, R. G. 2010. Animal nutrition(7th ed.). England: Pearson. Harlow.
Momani-Shaker M., Abdullah A. Y., Kridli R. T., Blaha J., Sada I. and Sovjak R. 2002. Fattening performance and carcass value of Awassi ram lambs, crossbreds of Romanov&Awassi and Charollais&Awassi in Jordan. Czech Journal of Animal Science, 47 (10): 429-438.
NRC. 2007. Nutritional requirements of small ruminants. National Academy Press, Washington, D.C., USA.
Pond W. J., Church D. C., Pond R. R. and Schoknecht P. A. 2005. Basic animal nutrition and feeding (5th ed.).  John Wiley & Sons, Inc.
Ramin A., Aghazadeh A. and Karamian T. 2007. Assessment of relation of diet energy and protein with milk urea and lactose, blood urea and glucose in lactating ewes. Iranian Veterinary Journal, 3 (4): 24-32.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583– 3597.