اثر وراثت پذیری صفت و اندازه هسته بر اریبی برآورد پیشرفت ژنتیکی ناشی از نادیده گرفتن اثر انتخاب در طرح های اصلاح نژاد هسته باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استاد، گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

یک طرح اصلاح نژاد هسته باز با استفاده از اطلاعات جمعیت گوسفندان نژاد لری­بختیاری، مرکب از یک هسته­ باز با 500 رأس و یک پایه با 4500 رأس میش مولد شبیه­سازی شد، تا اثر وراثت­پذیری و اندازه هسته بر میزان اریبی برآورد رشد ژنتیکی بررسی شود. تابع هدف وزن 9 ماهگی و انتخاب بر اساس یک رکورد شخصی بود. مقادیر مختلف وراثت­پذیری صفت در هسته و پایه و نیز اندازه­های متفاوت هسته در نظر گرفته شد و پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار یک بار با نادیده گرفتن اثر انتخاب و بار دیگر با دخالت آن برآورد شده و از نسبت اولی به دومی میزان اریبی در برآورد پیشرفت ژنتیکی بدست آمد. نتایج نشان داد در شرایطی که وراثت­پذیری هسته و پایه برابر باشد، بیشترین اریبی (18 درصد) رخ می­دهد. افزایش وراثت­پذیری جمعیت هسته و پایه از 1/0 تا 9/0، نشان داد میزان اریبی با وراثت­پذیری رابطه مستقیم دارد و بین 10 تا 36 درصد تغییر می­کند. هنگامی که وراثت­پذیری جمعیت هسته ثابت ولی وراثت­پذیری جمعیت پایه تغییر داده شد، میزان اریبی تغییر کرد؛ اما دامنه آن تنها 10 درصد بود که نشان می­دهد اریبی به وراثت­پذیری جمعیت پایه چندان حساس نیست. نتایج مربوط به تغییر اندازه­ هسته، نشان داد که میزان اریبی بین 10 تا 20 درصد تغییر می­کند، بنابراین اثر این عامل بر میزان اریبی قابل صرف­نظر کردن است. بطور کلی مهمترین عامل موثر بر میزان اریبی ناشی از نادیده گرفتن اثر انتخاب در برآورد رشد ژنتیکی، وراثت­پذیری صفت در هسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of trait heritability and nucleus size on the bias of estimates for genetic gain due to ignoring the selection effect in open nucleus breeding schemes

نویسندگان [English]

  • F. Shahverdi 1
  • A. A. Shadparvar 2
  • M. Vatankhah 3
1 M.Sc. Graduated student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

An open nucleus breeding scheme consisting a nucleus herd of 500 ewes and a commercial herd of 4500 ewes was simulated deterministically using the information of the population of Lori Bakhtiari sheep to investigate the effect of heritability and nucleus size on the bias of estimates for genetic gain. The objective function was 9 months body weight and the selection was based on own record. Different values for heritability in nucleus and commercial herd and also different nucleus sizes were considered and the expected genetic gain was estimated by ignoring or accounting for the selection effect and from the ratio of these two estimates the amount of bias of estimates for genetic gain was obtained. The results showed that when the heritability of the nucleus and the commercial herd were equal, the highest bias (18%) occurred. Increasing the heritability in nucleus and commercial herd from 0.1 to 0.9 showed the amount of bias was directly related to heritability and ranged from 10 to 36 %. When the heritability in nucleus was fixed at a given value, and the heritability in commercial herd changed, the rate of bias altered, but only by 10 % indicating the amount of bias is not so sensitive to the heritability in the commercial herd. Results related to the changes in nucleus size indicated that the amount of bias changed between 10 to 20 %; therefore, effect of this factor on the bias is negligible. In general, the most important factor on the bias of genetic gain estimates, due to ignoring the effect of selection, is the heritability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection effect
  • Genetic gain
  • Open nucleus system
  • Lori Bakhtiari sheep
  • Rate of bias
ابراهمیان ن.، شادپرور ع. ا.، قوی حسین زاده ن. و عسگری همت ح. 1391. تاثیر نرخ انتقال قوچ از هسته به پایه بر روی رشد ژنتیکی در سیستم اصلاح نژاد هسته. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی ایران. شهریور، اصفهان. صفحه 521-517.
عسکری همت ح. و شادپرور ع. ا. 1391. بررسی تاثیر اندازه هسته بر پیشرفت ژنتیکی و تاخیر ژنتیکی با استفاده از شبیه­سازی طرح اصلاح نژادی هسته باز. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی ایران. شهریور، اصفهان. صفحه 1197-1193.
وطن خواه م.، مرادی شهر بابک م.، نجاتی جوارمی ا.، میرائی آشتیانی. ر. و واعظ ترشیزی ر.، 1383. مروری بر اصلاح نژاد گوسفند در ایران. کرج، ایران. صفحه: 596-590.
وطن خواه م. 1384. ارائه­ی مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی. رساله­ی دکتری. دانشگاه تهران. 207. ص.
Bulmer M. G. 1971. The effect of selection on genetic variability. American Society of Naturalists, 195: 201-211.
Dekkers J. C. M. 2004. Design and optimization of animal breeding prorammes. University of Wageningen.
Hopkins I. R. and James J.W. 1978. Theory of nucleus breeding schemes with overlapping generation. Theoretical and Applied Genetics, 53: 17-24.
James J. W. 1977. Open nucleus breeding systems. Animal Production, 24: 287-305.
Kosgey I. S., Baker R. L., Udo H. M. J. and Van Arendonk A. M. 2006. Successes and failures of small ruminant breeding programmes in the tropics a review. Small Ruminant Research, 61: 13-28.
Kosgey I. S. and Okeyo A. M. 2007. Genetic improvement of small ruminant in low-input, smallholder production systems: technical and infrastructural issues. Small Ruminant Research, 70:76-88.
Muller J. P. and James J. W. 1983. Effects of reduced variance due to selection in open nucleus breeding system. Agricultural Research, 34: 53-62.
Muller J. P. and James J. W. 1984. Developments in open nucleus breeding system. INTA Barioloche, Commication Tecnica PA Nro, 175: 204-213.