اثر همخونی بر میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر همخونی روی صفات رشد گوسفندان استان گیلان بود. صفات مورد مطالعه شامل میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه‌ماهگی (ADG1)، از تولد تا شش‌ماهگی (ADG2) و از سه‌ماهگی تا شش‌ماهگی (ADG3) و همچنین نسبت­های کلیبر منطبق با افزایش وزن­های روزانه فوق‌الذکر (به‌ترتیب KR1، KR2 و KR3) بود. در این پژوهش، از اطلاعات شجره و داده­های جمع‌آوری شده به وسیله سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در طی سال‌های 1373 تا 1390 استفاده شد. برای بررسی اثر همخونی بر صفات مورد مطالعه (میزان تغییر صفات به‌ازای یک درصد افزایش همخونی) از رویهReg  نرم افزارSAS  به تفکیک برای تیپ­ تولد، جنس‌ و کل جمعیت استفاده شد. اثر همخونی بر تمامی صفات به جز ADG1  مثبت بود. ضریب رگرسیون ADG1، ADG2 و KR2 به ترتیب 138/0- گرم، 101/0 گرم و 0053/0  بودند (01/0P<). ضریب رگرسیون ADG3 و KR3 به ترتیب برابر 071/0 و 0096/0 گرم بودند (05/0P<) و همچنین ضریب رگرسیون KR1 برابر با 0023/0 بود و روند معنی‌داری نداشت. اگر چه تاکنون افت همخونی در عملکرد صفات رشد گوسفندان استان گیلان مشاهده نشده است اما استفاده از سیستم جفت‌گیری طراحی شده در گله می‌تواند یک روش مناسب برای حفظ سطح همخونی تحت کنترل باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inbreeding effects on average daily gains and Kleiber ratios in Guilan province sheep

نویسندگان [English]

  • B. Eteqadi 1
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 2
  • A. A. Shadparvar 3
1 Graduated MS.c Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study was to evaluate the effects of inbreeding on growth traits in Guilan province sheep. Traits included average daily gain from birth to 3 months (ADG1), average daily gain from birth to 6 months (ADG2), average daily gain from 3 months to 6 months (ADG3) and corresponding Kleiber ratios (KR1, KR2 and KR3, respectively). Data and pedigree information used in this study were collected during 1994 to 2011 by the Agriculture Organization of Guilan Province. The effects of inbreeding rate on the traits investigated (for a change of 1% in inbreeding) were analyzed using the Reg procedure of SAS for type of birth, lamb’s sex and all lambs. The effects of inbreeding on all traits except ADG1 were positive. The regression coefficients of ADG1, ADG2 and KR2 were estimated to be -0.138, 0.101 and 0.0053 g, respectively (P<0.01). The regression coefficients of ADG3 and KR3 were estimated to be 0.071 and 0.0096 g, respectively and were significantly (P<0.05) and also the regression coefficients of KR1 was estimated to be 0.0023 and was non-significant. Inbreeding depression was not observed in the performance of growth traits of Guilan province sheep until now, therefore, it seems that the utilization of mating strategies at the flock could be a suitable approach to maintain the rate of inbreeding under control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inbreeding depression
  • Inbreeding Coefficient
  • Guilan province sheep
  • Average daily gain
  • Kleiber ratio
فرهادی م.، اسدی خشویی ا. و محرری ع. 1389. بررسی اثر همخونی بر روی صفات تولیدمثلی در گله­ گوسفند لری بختیاری. مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج)، 30-29 شهریور ماه، 3361-3357.
Aguilar I. and Misztal I. 2012. INBUPGF90. Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria, Uruguay University of Georgia, US. Available at: http://nce.ads.uga.edu/wiki/doku.php?id=readme.inbupgf90.
Barczak E., Wolc A., Wojtowski J., Slosarz P. and Szwaczkowski T. 2009. Inbreeding and inbreeding depression on body weight in sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 18: 42-50.
Boichard D., Maignel L. and Verrier E. 1997. The value of using probabilities of gene origin to measure genetic variability in a population. Genetics Selection Evolution,29:5-23.
Cassell B. G., Adames V. and Pearson R. E. 2003. Effect of incomplete pedigree on estimates of inbreeding depression for days to first service and summit milk yield in Holsteins and Jersey. Journal of Dairy Science, 86: 2967-2976.
Dickerson G. E. 1963. Experimental evaluation of selection theory in poultry. Genetics Today. Int. Congress of Genetics, vol. 11. Proceedings, The Hague, The Netherland, 747-761.
Falconer D. S. and Mackay T. F. C. 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th edn., Longman Group, LTD, Harlow, Essex,UK, pp. 480.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2012. Inbreeding effects on body weight traits of Iranian Moghani sheep. Archiv Tierzucht, 2: 171-178.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2013. Inbreeding effects on average daily gains and Kleiber ratios in Iranian Moghani sheep. Iranian Journal of Applied Animal Science, 3(3): 545-551.
Hussain A., Akhtar P., Ali S., Younas M. and Shafiq M. 2006a. Effect of inbreeding on pre-weaning growth traits in Thalli sheep. Pakistan Veterinary Journal, 26(3):138-140.
Hussain A., Akhtar P., Ali S., Younas M. and Javed K. 2006b. Inbreeding effects on post-weaning growth traits of Thalli sheep in Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Sciences,43(1-2):89-92.
Lamberson W. R. and Thomas D. L. 1984. Effects of inbreeding in sheep: a review. Animal Breeding Abstracts,52:287-297.
Lush J. L. 1945. Animal breeding plans. Iowa State College, Ames, 443 pp.
Lutaaya E., Misztal I., Bertrand J. K. and Mabry J. W. 1999. Inbreeding in populations with incomplete pedigree. Journal of Animal Breeding and Genetics, 116: 475–480.
Meyer K. 2006. WOMBAT- A program for mixed model Analyses by Restricted Maximum Likelihood. User Notes. Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale, 55 pp.
Negussie E., Abegaz S. and Rege J. E. O. 2002. Genetic trend and effects of inbreeding on growth performance of tropical fat-tailed sheep. pp: 25-35 in Proc. 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production Montpellier, France.
Norberg E. and Sørensen A. C. 2007. Inbreeding trend and in-breeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford down. Journal of Animal Science,85: 299-304.
Sargolzaei  M., Iwaisaki  H. and Colleau J. J. 2006. CFC: A tool for monitoring genetic diversity. Proc. 8th World Congr. Genet. Appl. Livest. Prod., CD-ROM Communication 27-28. Belo Horizonte, Brazil, Aug. 13-18, 2006.
SAS Institute. 2003. User’s Guide: Statistics, Version 9.1 Edition. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Scholtz M. M. and Roux C. Z. 1988. The Kleiber ratio (growth rate/metabolic mass) as possible selection criteria in the selection of beef cattle. pp. 373-375 in Proc. 3rd World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding, Paris, France.
Selvaggi M., Dario C., Peretti V., Ciotola F., Carnicella D. and Dario M. 2010. Inbreeding depression in Leccese sheep. Small Ruminant Research, 89: 42-46.
Tedeschi L. O., Fox D. G., Baker M. J. and Kirschten D. P.  2006. Identifying differences in feed efficiency among group-fed cattle.  Journal of Animal Science, 84:767-776.
Van Wyk J. B., Fair M. D. and Cloete S. W. P. 2009. Case study: the effect of inbreeding on the production and reproduction traits in the Elsenburg Dormer sheep stud. Livestock Science, 120: 218-224.
Weigel K. A. 2001. Controlling inbreeding in modern breeding programs. Journal of Dairy Science, 84:177-184.
Wocac R. M. 2003. On the importance of inbreeding at Tauernschecken goats. Archiv Tierzucht, 46:455-469.