مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه‌های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه علوم دامی، آستارا، ایران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این آزمایش تعیین قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا به روش تغذیه استاندارد (تغذیه آزاد) و روش تغذیه دقیق (تغذیه اجباری) جوجه‌های گوشتی بود. در روش تغذیه آزاد از 16 قطعه جوجه‌ نر سویه راس 308 در قالب چهار تکرار از 17 تا 21 روزگی از جیره نیمه خالص با 20 درصد پروتئین خام و حاوی کنجاله کلزا به‌ عنوان تنها منبع پروتئین جیره تغذیه و محتویات ایلئومی در 21 روزگی جمع‌آوری شد. در روش تغذیه دقیق نیز 16 قطعه جوجه ‌خروس در قالب چهار تکرار در 21 روزگی با 10 گرم جیره نیمه خالص حاوی کنجاله کلزا تغذیه و محتویات ایلئوم چهار ساعت بعد از خوراک‌دهی جمع‌آوری شد. محتویات ایلئوم بعد از جمع‌آوری، منجمد، غلظت اسیدهای آمینه و اکسید کروم اندازه‌گیری و قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه محاسبه شد. نتایج نشان داد اسیدهای آمینه لیزین، والین و هیستیدین در روش تغذیه آزاد نسبت به روش تغذیه اجباری و اسیدهای آمینه ترئونین، فنیل آلانین و اسیدآسپارتیک در روش تغذیه اجباری نسبت به روش تغذیه آزاد دارای قابلیت هضم بیشتری بود (05/0P<). در سایر اسیدهای آمینه تفاوتی از نظر قابلیت هضم استاندارد شده در بین روش‌های تغذیه‌ای مشاهده نشد. هم‌چنین میانگین کل قابلیت هضم استاندارد شده اسیدهای آمینه در هر دو روش تغذیه‌ای مشابه بود. این نتایج نشان داد گرچه قابلیت هضم ایلئومی در برخی اسیدهای آمینه بین دو روش مذکور متفاوت بود، لیکن در بسیاری از اسیدهای آمینه کنجاله کلزا بین روش­های ایلئومی (تغذیه آزاد و تغذیه اجباری) تفاوت معنی‌داری از نظر قابلیت هضم اسیدآمینه‌ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of ileal amino acid digestibility of canola meal determined with the precision-fed broiler assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay

نویسندگان [English]

  • M. Jafari 1
  • H. Janmohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to determine ileal digestibility of amino acids (AA) of canola meal using the standardized ileal digestibility (SID, ad libitum-fed), and a precision-fed ileal broiler assay (force-fed). For the SID, sixteen male Ross 308 broilers were fed a semipurified diet with 20% crude protein and containing canola meal as the only source of protein from 17 to 21 d, with ileal digesta collected at 21 d. For the precision-fed, sixteen )four groups of four chicks( 21-d-old male Ross 308 broilers were precision-fed by 10 g of semipurified diet containing canola meal mixed with chromic oxide, and ileal digesta were collected at 4 h post feeding. Then, ileal digesta samples were lyophilized, AA and chromic oxide concentration determined and standardized ileal digestibility of AA was calculated. Results showed that digestibility values for Lys, Val and His for SID assay were greater than precision-fed assay, and these values were greater for Thr, Phe and Asp for precision-fed assay than SID assay (P< 0.05). There were no significant differences in digestibilities for other AA among methods. However, means of digestibility were the same in two assays. The results of this study indicated that, although, in some cases, ileal digestibilities of amino acids were differed among methods for canola meal, however, there were no significant differences in ileal digestibility of many amino acid values among two assays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acids
  • Broiler
  • Ileal digestibility
  • canola meal
جعفری م.، ابراهیم نژاد ی.، جانمحمدی ح.، ناظر عدل ک. و نعمتی م. 1390. تعیین انواع انرژی قابل سوخت‌وساز و قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با استفاده از خروس‌های بالغ روده کور برداری شده. پژوهش‌های علوم دامی، 21 (2): 68 -57.
نیک‌نفس ف.، تقی زاده و.، ابراهیمی ح. و احمدیان ف. 1386. بررسی میزان و زمان مصرف کنجاله کلزا در جیره طیور گوشتی و تأثیر آن بر عملکرد تولیدی و اقتصادی. مجله علمی کشاورزی، 30 (1): 25–15.
Adedokun S. A., Parsons C. M., Lilburn M. S., Adeola O. and Applegate T. J. 2007. Endogenous amino acid flow in broiler chicks is affected by the age of birds and method of estimation. Poultry Science, 86: 2590–2597.
Adedokun S. A., Adeola O., Parsons C. M., Lilburn M. S. and Applegate T. J. 2008. Standardized ileal amino acid digestibility of plant feedstuffs in broiler chickens and turkey poults using a nitrogen-free or casein diet. Poultry Science, 87: 2535–2548.
Angkanaporn K., Ravindran V. and Bryden W. L. 1996. Additivity of apparent and true ileal amino acid digestibilities in soybean meal, sunflower meal, and meat and bone meal for broilers. Poultry Science, 75: 1098–1103.
AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th ed. Assoc. Off. Anal. Chemists Int., Gaithersburg, MD.
Bandegan A., Kiarie E., Payne R. L., Crow G. H., Guenter W. and Nyachoti C. M. 2010. Standardized ileal amino acid digestibility in dry-extruded expelled soybean meal, extruded canola seed-pea, feather meal, and poultry by-product meal for broiler chickens. Poultry Science, 89: 2626–2633.
Batal A. B. and Parsons C. M. 2002. Effects of age on nutrient digestibility in chicks fed different diets. Poultry Science, 81: 400–407.
Batal A. B. and Parsons C. M. 2003. Utilization of different soy products as affected by age in chicks. Poultry Science, 82: 454–462.
Fernandez S. R., Zhang Y. and Parsons C. M. 1995. Dietary formulation with cottonseed meal on a total amino acid versus a digestible amino acid basis. Poultry Science, 74: 1168–1179.
Garcia A. R., Batal A. B. and Dale N. M. 2007. A comparison of methods to determine amino acid digestibility of feed ingredients for chickens. Poultry Science, 86: 94–101.
Golian A., Guenter W., Hoehler D., Jahanian H. and Nyachoti C. M. 2008. Comparison of various methods for endogenous ileal amino acid flow determination in broiler chickens. Poultry Science, 87: 706–712.
Green S. and Keener T. 1989. Digestibilities of nitrogen and amino acids in soya-bean, sunflower, meat and rapeseed meals measured with pigs and poultry. Animal Production, 48: 157–179.
Green S., Bertrand S. L., Duron M. J. C. and Maillard R. 1987. Digestibilities of amino acids in maize, wheat and barley meals, determined with intact and caecectomised cockerels. British Poultry Science, 28: 631–641.
Huang K. H., Li X., Ravindran, V. and Bryden W. L. 2006. Comparison of apparent ileal amino acid digestibility of feed ingredients measured with broilers, layers, and roosters. Poultry Science, 85: 625–634.
Huang K. H., Ravindran V., Li X. and Bryden W. L. 2005. Influence of age on the apparent ileal digestibility of feed ingredients for broiler chickens. British Poultry Science, 46: 236–245.
Jafari M. and Mirzaei‐Aghsaghali A. 2014. Dietary formulation with poultry by‐product meal on a total amino acid vs. a digestible amino acid basis. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4: 843-848.
Kadim I. T., Moughan P. J. and Ravindran V. 2002. Ileal amino acid digestibility assay for the growing meat chicken-Comparison of ileal and excreta amino acid digestibility in the chicken. British Poultry Science, 44: 588–597.
Kim E. J., Utterback P. L. and Parsons C. M. 2011a. Development of a precision-fed ileal amino acid digestibility assay using 3-week-old broiler chicks. Poultry Science, 90: 396–401.
Kim E. J., Utterback P. L., Applegate T. J. and Parsons C. M. 2011b. Comparison of amino acid digestibility of feedstuffs determined with the precision-fed cecectomized rooster assay and the standardized ileal amino acid digestibility assay. Poultry Science, 90: 2511–2519.
Kocher A., Choct M., Porter M. D. and Broz J. 2000. The effects of enzyme addition to broiler diets containing high concentrations of canola or sunflower meal. Poultry Science, 79: 1767–1774.
Lemme A., Ravindran V. and Bryden W. L. 2004. Ileal digestibility of amino acids in feed ingredients for broilers. World’s Poultry Science Journal, 60: 423–437.
Meng X. and Slominski B. A. 2005. Nutritive values of corn, soybean meal, canola meal, and peas for broiler chickens as affected by a multi-carbohydrase preparation of cell wall degrading enzymes. Poultry Science, 84: 1242–1251.
Moore S. 1963. On the determination of cystine as cysteic acid. Journal of Biological Chemistry, 238: 235-237.
Mushtaq T., Sarwar M., Ahmad G., Mirza M. A., Nawaz H., Haroon Mushtaq M. M. and Noreen U. 2007. Influence of canola meal-based diets supplemented with exogenous enzyme and digestible lysine on performance, digestibility, carcass, and immunity responses of broiler chickens. Poultry Science, 86: 2144–2151.
National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC.
Parsons C. M. 1991. Amino acid digestibility for poultry: Feedstuff Evaluation and Requirements. Kyowa Hakka Technical Review–1, Nutrition Quest Inc., Chesterfield, MO.
Parsons C. M. 2002. Digestibility and bioavailability of protein and amino acids. Pages 115–135, In: Poultry Feedstuffs: Supply, Composition, and Nutritive Value. Mcnab J. M. and Boorman K. N., ed. CABI, Oxon, UK.
Parsons C. M., Castanon F. and Han Y. 1997. Protein and amino acid quality of meat and bone meal. Poultry Science, 76: 361–368.
Payne W. L., Combs G. F., Kifer R. R. and Snider D. G. 1968. Investigation of protein quality—Ileal recovery of amino acids. Feed Processing, 27: 1199–1203.
Ravindran V. and Bryden W. L. 1999. Amino acid availability in poultry – In vitro and in vivo measurements. Australian Journal of Agricultural Research, 50: 889–908.
Ravindran V., Hew L. I., Ravindran G. and Bryden W. L. 1999. A comparison of ileal digesta and excreta analysis for the determination of amino acid digestibility in feed ingredients for poultry. British Poultry Science, 40: 266–274.
Ravindran V., Hew L. I., Ravindran G. and Bryden W. L. 2005. Apparent ileal digestibility of amino acids in feed ingredients for broiler chickens. Animal Science, 81: 85–97.
Rostango H. S., Pupa J. M. R. and Pack M. 1995. Diet formulation for broilers based on total versus digestible amino acids. Journal of Applied Poultry Research, 4: 293–299.
 SAS Institute. 2004. SAS User’s Guide. Statistics. Version 9.1 ed. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
Sibbald I. R. 1986. The T. M. E. system of feed evaluation: Methodology, feed composition data and bibliography. Technical bulletin 1986-4E. Agriculture, Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
Taylor M. L., Stanisiewski E. P., Riordan S. G., Nemeth M. A., George B. and Hartnell G. F. 2004. Comparison of broiler performance when fed diets containing Roundup Ready (Event RT73), nontransgenic control, or commercial canola. Poultry Science, 83: 456–461.
Ten Doeschate R. A. H. M., Scheele C. W., Schreurs V. V. A. M. and van Der Klis J. D. 1993. Digestibility studies in broiler chickens: Influence of genotype, age, sex and method of determination. British Poultry Science, 34: 131–146.
Woyengo T. A., Kiarie E. and Nyachoti C. M. 2010. Metabolizable energy and standardized ileal digestible amino acid contents of expeller-extracted canola meal fed to broiler chicks. Poultry Science, 89: 1182–1189.