چند شکلی ژن Kiss1 و ارتباط آن‌ با تعداد بره به ازای هر زایش در گوسفند مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانش آموخته گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

ژن Kiss1 به عنوان یکی از ژن‌های موثر بر باروری شناخته شده است. در مطالعه حاضر چندشکلی‌های یک قطعه 331 جفت بازی از اگزون یک و یک قطعه 286 جفت بازی از اینترون یک ژن Kiss1 و ارتباط آن‌ها با صفت تولیدمثلی تعداد بره به ازای هر زایش در 100 راس میش نژاد مهربان مورد بررسی قرار گرفت. روش­های چندشکلی فضایی تک رشته‌ای مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR-SSCP) همراه با توالی‌‌یابی DNA برای شناسایی چندشکلی‌های احتمالی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان­دهنده چندشکلی تک نوکلئوتیدی در سه جایگاه (g.102C>T، g.155G>C و g.272G>A) با چهار الگوی متفاوت SSCP (هاپلوژنوتیپ) در اگزون یک بود. برای اینترون یک، تمامی نمونه­ها دارای الگوی باندی مشابه بودند و هیچ چندشکلی شناسایی نشد. مقایسه فراوانی‌های مشاهده شده با مورد انتظار برای هاپلوژنوتیپ‌های مورد مطالعه با کمک آزمون کای­اسکور نشان داد که فراوانی‌ ژنوتیپ‌های مربوط به جهش‌های g.102C>T و g.272G>A در اگزون یک به­طور معنی‌‌داری متفاوت و در تعادل هاردی- واینبرگ نبودند (001/0>P). در بررسی پیوستگی بین هاپلوژنوتیپ‌های شناسایی شده با صفت تعداد بره به ازای هر زایش، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (P<0.05). نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان دادند که تنوع موجود در اگزون یک ژن Kiss1 را می‌توان برای برنامه‌های انتخاب به کمک نشانگرها در گوسفندان نژاد مهربان مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polymorphism of KiSS-1 gene and its association with litter size in Mehraban sheep

نویسندگان [English]

  • A. Ahmadi 1
  • Zh. Rajabi 2
  • P. Zamani 3
  • A. A. Bahari 4
1 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Former MSc. Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Kiss1 gene is known as one of the genes affecting fertility. In the present study, DNA polymorphisms were investigated in gene 331 bp exon one and 286 bp of intron one of Kiss1 and their associations with reproduction trait (liter size) in 100 Mehraban sheep. Polymerase chain reaction based single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) and DNA sequencing methods were used to identify eventual polymorphisms. The results showed single nucleotide polymorphism at three sites (g102C> T, g.155G> C and g.272G> A) with four different band patterns (four haplogenotypes) in exon one. All samples were detected with the same SSCP banding patterns and no polymorphism in intron one. The Chi-square test was used to compare the observed and expected genotypic frequencies. It was shown that the frequency of genotypes were significantly different in g.102C> T and g.272G> A mutations in exon one and they weren’t in the Hardy-Weinberg equilibrium (P˂ 0.01). In the association analysis, the identified haplogenotypes were significantly associated with litter size, the number of lambs per parturition (P< 0.05). The results of this study showed that the variation in exon one of the Kiss1 gene can be considered in marker assistance selection programs in Mehraban sheep breed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymorphism
  • Kiss1 gene
  • Reproduction trait
  • Sheep
Aghaali Gamasaee V., Hafezian S. H., Ahmadi A., Baneh H., Farhadi A. and Mohamadi A. 2010. Estimation of genetic parameters for body weight at different ages in Mehraban sheep. African Journal of Biotechnology, 9(32): 5218-5223.
An X., Ma T., Hou J., Fang F., Han P., Yan Y., Zhao H., Song,Y., Wang J. and Cao,B. 2013. Association analysis between variants in KISS1 gene and litter size in goats. BMC Genetics, 14: 63.
An X. P., Hou J. X., Lei Y. N., Gao T. Y. and Cao B. Y. 2015. Polymorphism and DNA methylation in the promoter modulate KISS1 gene expression and are associated with litter size in goats. Animal Reproduction Science, 155: 36–41.
Bathaei S. S. and Leroy P. L. 1996. Growth and mature weight of Mehraban Iranian fat-tailed sheep. Small Ruminant Research, 22: 155-162.
Cao G. L., Chu M. X., Fang L., Di R., Feng T. and Li N. 2010. Analysis on DNA sequence of KiSS-1 gene and its association with litter size in goats. Molecular Biology Reports, 37: 3921–3929.
Chu M., Xiao C., Feng T., Fu Y., Cao G., Fang Li., Di Ran., Tang Q., Huang D., Ma Y., Li K. and Li N. 2012. Polymorphisms of KiSS-1 and GPR54 genes and their relationships with litter size in sheep. Molecular Biology Reports, 39: 3291-3297.
Davis G. H. 2004. Fecundity genes in sheep. Reproduction Animal Science, 82: 247-253.
El-Tarabany M. S., Zaglool A. Z., El-Tarabany A. A. and Awad A. 2017. Association analysis of polymorphism in KiSS1 gene with reproductive traits in goats. Animal Reproduction Science, 180: 92–99.
Gottch M. L., Cunningham M. J., Smith J. T., Popa M. S., Acohido B. V., Crowley W. F., Seminara S., Clifton D. K. and Stoiner R. A. 2004. A role for Kisspeptins in the regulation of gonadotropin secretion in the mouse. Endocrinology, 145: 4073-4077.
Lee J. H., Miele M. E., Hicks D. J., Phillips K. K., Trent J. M., Weissman B. E. and Welch D. R. 1996. KiSS-1, a novel human malignant melanoma metastasis-suppressor gene. Journal of the National Cancer Institute, 88: 1731-1737.
Luan X., Zhou Y., Wang W., Yu H., Li P., Gan X., Wei D. and Xiao J. 2007. Association study of the polymorphisms in the KISS1 gene with central precocious puberty in Chinese girls. Endocrinology, 157: 113-118.
Luridiana S., Mura M. C., Daga C., Cosso G., Bodano S., Farci F. and Carcangiu V. 2014. Influences of melatonin treatment, melatonin receptor 1A (MTNR1A) and kisspeptin (KiSS-1) gene polymorphisms on first conception in Sarda ewe lambs. Reproduction, Fertility and Development, 47: 154-187.
He X., Liu O., Li X., Guo X., Wang X., Hu W., Di R. and Chu M. 2018. Molecular cloning and epigenetic change detection of Kiss1 during seasonal reproduction in Chinese indigenous sheep. Reproduction, Fertility and Development, 30(5): 734-743.
Hou J. X., An X. P.,  Wang J. G.,  Song Y. X., Cui Y. H., Wang Y. F., Chen Q. J. and  Cao B.Y. 2011. New genetic polymorphisms of KiSS-1 gene and their association with litter size in goats. Small Ruminant Research, 96: 106–110.
Mekuriaw G., Mwacharo J. M., Dessie D., Mwai O., Djikeng A., Osama S., Gebreyesus G., Kidane A., Abegaz S. and Tesfaye T. 2017. Polymorphism analysis of kisspeptin (KISS1) gene and its association with litter size in Ethiopian indigenous goat populations. African Journal of Biotechnology, 16(22): 1254-1264.
NCBI Web Page. Address: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_019469.1.
Maitra A., Sharma R., Ahlawat S., Tantia M. S., Roy M. and Prakash V. 2014. Association analysis of polymorphisms in caprine KiSS1 gene with reproductive traits. Animal Reproduction Science, 151: 71-77.
Sanguinetti C. J., Dias Neto E. and Simpson A. J. G. 1994. Rapid silver staining and recovery of PCR products separated on polyacrylamide gels. Biotechniques, 17: 914-921.
SAS Institute. 2003. Users Guide, Version 9.1. SAS Institute, Cary, NC.
Smith J. T. 2009. Sex steroid control of hypothalamic Kiss1 expression in sheep and rodents: Comparative aspects. Reproduction, 11: 60-67.
Smith, J. T. 2012. The role of kisspeptin and gonadotropin inhibitory hormone in the seasonal regulation of reproduction in sheep. Domestic Animal Endocrinology, 43(2): 75-84.
Smith J. T., Dungan H. M., Stoll E. A., Gottsch M. L., Braun R. E., Eacker S. M., Clifton D. K. and Steiner R. A. 2005. Differential regulation of KiSS-1 mRNA expression by sex steroids in the brain of the male mouse. Endocrinology, 146: 2976-2984.