ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند نژاد لری در نظام پرورش روستایی با دو راهبرد یک زایش در سال و سه زایش در دو سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تغذیه دام و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی لرستان

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

3 دانش‌آموخته دکتری تغذیه دام و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

4 دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارزش اقتصادی و اهداف اصلاح نژادی صفات عملکردی گوسفند نژاد لری در نظام پرورش روستایی با دو راهبرد زایش سالیانه و سه زایش در دو سال بود. پارامترهای عملکردی، مدیریتی و اقتصادی 32 گله (مطابق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) تحت پوشش طرح اصلاح نژاد دام سبک با ظرفیت 3000 رأس میش، مربوط به سال­های 1392 الی 1394برای دوچرخه تولیدی با استفاده از یک مدل زیستی- اقتصادی تجزیه‌وتحلیل شد. اطلاعات عملکردی از سامانه ثبت اطلاعات مرکز اصلاح نژاد دام کشور و اطلاعات مدیریتی و اقتصادی از طریق تهیه پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد، سود حاصل به ازای هر رأس میش در راهبرد زایش سالیانه و سه زایش در دو سال به ترتیب 1723376 و 3429140 ریال است. در هر دو راهبرد، تغذیه با بیش از 75 درصد بالاترین درصد کل هزینه­ها و فروش گوشت با 5/98 درصد بالاترین درصد کل درآمدها را به خود اختصاص دادند. همچنین در هر دو راهبرد، ضریب اقتصادی نسبی تعداد بره در هر زایش، دارای بالاترین ضریب اقتصادی نسبی و تولید پشم با ضریبی معادل 1 کمترین ضریب نسبی در بین صفات مطالعه شده را به خود اختصاص دادند. تعداد بره متولدشده به ازا هر رأس میش و میزان آبستنی مهم‌ترین صفات در اهداف اصلاحی میش­ها و صفات اوزان (از تولد تا پایان یک‌سالگی) وزنده‌مانی بره‌ها نیز از تولد تا یک‌سالگی مهم‌ترین صفت در اهداف اصلاحی بره‌ها برای هر دو راهبرد موردمطالعه بودند. راهبرد سه زایش در دو سال به علت افزایش تعداد بره مازاد قابل‌فروش برتر از راهبرد یک زایش در سال بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic values of productive and reproduction traits of Lori sheep in village system with two strategies of one lambing per year and three lambings in two years

نویسندگان [English]

  • S. Asadollahi 1
  • B. Yarahmadi 2
  • M. Mohhamdi Saie 3
  • A. R. Aghashahi 4
1 Ph.D in Animal Nutrition and Expert of Lorestan Jihad Agriculture Organization, Lorestan, Iran
2 Assistant Professor, Lorestasn Agricultural and Natural Resources Research Center, Lorestan, Iran
3 Ph.D in Animal Nutrition and Expert of Lorestasn Agricultural and Natural Resources Research Center, Lorestan, Iran
4 Associate Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ministry of Agriculture, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aims of the present study were to estimate economic values and to determine breeding goals of functional traits of Lori sheep in the rural development system with two strategies, one lambing per year and three births in two years. For this purpose, functional parameters, management and economics of 32 flocks (according to Cochran's sample size formula) under the cover of a livestock breeding plan with a capacity of 3000 generative ewes from 2013 to 2015 were analyzed for two production cycles using a bio-economic model. The performance data were obtained from Animal Breeding Center of Iran and management and economic data were collected through preparation of a questionnaire and interviews with farmers. The results showed profit per head of ewe in the strategy of one lambing per year and three births in two years was 1723376 and 3429140, respectively. In both strategies, feeding considered more than 75 percent of total costs and the sales of meat with 98.5% had the highest percentage of total costs and revenues. In addition, in both strategies, relative economic coefficient of the number of lambs born per ewe had the highest relative economic value and wool produced for per ewe had the lowest relative economic value. Litter size and conception rate were the most important traits in the breeding objective for ewe in village system. Birth weight, weaning weight, yearling weight and survival at 3 and 12 months of age were the most important traits in the breeding objective for ewe lamb in village system. The strategy of three lambings in two years was superior to one lambing per year strategy due to the increase in the number of lambs for consumer sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding objective
  • Village system
  • Net profit
  • Economic values
  • Loriri sheep
احمدی متقی ع.، نجاتی جوارمی ا. و رحیمی ق. 1381. برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم تولیدی در گوسفند بلوچی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.
پهلوان افشار ک.، عباسی م. ع.، امین افشار م.، وطن خواه م. و صادقی پناه ح. 1392. برآورد ضریب اقتصادی صفات مهم در گوسفند نژاد زندی درروش پرورش روستایی با استفاده از مدل زیست– اقتصادی. پژوهش در نشخوارکنندگان، 1(4): 176-157.
وطن‌خواه م.، مرادی شهربابک م.، نجاتی جوارمی ا.، میرائی­آشتیانی س. ر. و واعظ ترشیزی ر. 1388. تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد لری بختیاری تحت سیستم روستایی. پژوهش و سازندگی، 82(2): 25-17.
Abdollahy H., Hasani S., Zerehdarana S., Shadparvar A. A. and Mahmoudi B. 2012. Determination of economic values for some important traits in Moghani sheep. Small Ruminant Research, 105: 161-169.
Dekkers J. C. M., Birk P. V. and Gibson J. P. 1995. Optimum linear selection indexes for multiple generation objectives with nonlinear profit function. Animal Science, 61: 165-175.
FAO. 2009. Food and Agriculture Organization of United Nations. Rome, Pp. 36-48.
Fuerst-Waltl B. and Baumung R. 2009. Economic values for performance and functional traits in dairy sheep. Italian Journal of Animal Science, 8: 341–357.
Haghdoost A., Shadparvar A. A., Nasiri M. T. B. and Fayazi J. 2008. Estimates of economic values for traits of Arabic sheep in village system. Small Ruminant Research, 80: 91–94
Kosgey I.S., Van Arendonk J.A.M. and Baker R.L. 2003. Economic values for traits of meat sheep in medium to high production potential areas of the tropics. Small Ruminant Research, 50: 187-202.         
Kosgey I. S., Van Arendonk J. A. M. and Baker R. L. 2004. Economic values for traits in breeding objectives for sheep in the tropics: impact of tangible and intangible benefits. Livestock Production Science, 88: 143–160.
Krupova Z., Oravcova M., Krupa E. and Peskovicova D. 2013. Methodes for calculating economic weights of important traits in sheep. Journal of Animal Science, 41 (1): 24-29.
Lôbo R. N. B., Pereira I. D. C., Facó O. and McManus C. 2011. Economic values for production traits of Morada Nova Meat sheep in a pasture based production system in semi-arid Brazil. Small Ruminant Research,  96 (2–3): 93-100.
Morais O. R. and Madalena F. E. 2006. Economic value for reproduction traits in Santa Inês sheep. Proc. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 13-18, Belo Horizonte, MG, Brasil
NRC. 2007. Nutrient requirements of small ruminants. National Academy of Research, Washington DC.
Tolone M., Riggio V., Maizon D. O. and Portolano B. 2011.Economic values for production and functional traits in Valle del Belice dairy sheep using profit functions. Small Ruminant Research, 97: 41-47.
Wolfova M., Wolf J., Krupov Z. and Kica J. 2009. Estimation of economic values for traits of dairy sheep: I. Model development. Journal of Dairy Science, 92: 2183-2194.