عوامل اثرگذار بر مشارکت نوغانداران استان گیلان در توسعه زنجیره ارزش محصولات نوغانداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم دامی و گروه پژوهشی ابریشم، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 کارشناس مرکز توسعه نوغانداری کشور

چکیده

برنامه‌‌‌‌ریزی، تعیین راهبرد ‌و راهکار‏های مناسب در توسعه ‌صنعت نو‏غانداری و ایجاد زنجیره ارزش، مستلزم ‌در ‌اختیار داشتن ‌اطلاعات و تصویری کامل ‌از ‌وضعیت ‌این ‌حرفه و نگرش نوغانداران‌ است. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر مشارکت نوغانداران باتجربه استان گیلان در طرح­های توسعه­ای زنجیره ارزش نوغان صورت گرفت. در این راستا، از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت و داده­های مقطعی مربوط به 133 نوغاندار استان گیلان استفاده شد. داده­ها بر مبنای رابطه کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی ساده در سال 1395 جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که مساحت تلمبار، عمر توتستان، سطح رضایت‌‌مندی نوغاندار از عملکرد تخم نوغان و سطح مشارکت زنان خانوار در فرایند تولید اثر مثبت و مستقیم بر احتمال مشارکت نوغاندار در طرح­های توسعه­ای زنجیره ارزش نوغان دارد. در حالی که سن نوغاندار و نسبت درخت توت اصلاح شده به کل درختان در توتستان نوغاندار اثر منفی بر متغیر یاد شده دارد. همچنین، نتایج نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، هر یک درصد تغییر متغیر میزان رضایت­مندی بهره­بردار از عملکرد تخم نوغان توزیع شده بیشترین اثرگذاری مثبت (54/0) و هر یک درصد تغییر متغیر توضیحی سن نوغاندار بیشترین اثرگذاری منفی (95/0-) را بر احتمال مشارکت نوغانداران در طرح­های توسعه­ای زنجیره ارزش نوغان دارد. توجه به اثرگذاری مشخصه­های فردی نوغاندار و پارامترهای مرتبط با سامانه تولید بهره­برداران در تدوین سیاست­های زنجیره ارزش نوغان نقش شایان توجهی در اثربخشی آن خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the participation of Guilan province sericulturists in developing value chain for sericulture products

نویسندگان [English]

  • M. Kavoosi-Kalashami 1
  • S. H. Hossieni Moghaddam 2
  • M. Farzaneh 3
  • M. R. Rahi 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science and Department of Sericulture, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Expert in charge, Iran Sericulture Development Center, Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Planning, identifying strategies and appropriate strategies for the development of sericulture and preparing a value chain require information and a complete picture of the status of this profession and the attitudes of the sericulturists. The present study was conducted to investigate the effective factors on the participation of experienced sericulturists of Guilan province in developmental projects of sericulture value chain. In this regard, econometric model of logit binary choice and cross section data of 133 sericulturists in Guilan province was used. Data were collected based on Cochran's relationship and simple random sampling method in 2016. Results revealed that silkworm rearing house area, mulberry garden life, satisfaction from silkworm egg quality and cooperation level of family women in production process had positive and direct effect on the probability of sericulturists cooperation in developing plans of sericulture products value chain. On the other hand, sericulturists’ age and the ratio of improved mulberry/total trees had negative effect on mentioned dependent variable. Also, results showed that among the studied variables, a one percent change in the satisfaction from silkworm egg quality variable had the most positive effect (0.54) and a one percent change in the explanatory variable of sericulturists’ age had the most negative effect (-0.95) on the probability of sericulturists cooperation in developing plans of sericulture products value chain. Considering the individual characteristics of sericulturists and parameters related to production system could have notable role in effectiveness of sericulture value chain policies.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal effect
  • Econometric model of logit binary choice
  • Value chain
  • Weighted elasticity
  • Sericulture
اخوان ف.، حسینی س. م. و چیذری م. 1391. بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب­بران در مدیریت منابع آب کشاورزی استان قزوین. تعاون و کشاورزی، 11: 135-117.
انصاری ح.، جورابلو م.، پورافکاری ن. و هاشمیان‌فر، ع. 1393. عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اعضای تعاونی‌های تولیدی استان تهران. تعاون و کشاورزی، 11: 51-25.
انصاری ح.، جورابلو م.، پورافکاری ن. و هاشمیان­فر ع. 1394. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی­های تولیدی کشاورزی و مقایسه آن با تعاونی­های تولیدی صنعتی در استان تهران. تعاون و کشاورزی، 13: 98-73. 
حسینی مقدم س. ح. 1392. اصول پرورش کرم ابریشم. انتشارات دانشگاه گیلان.
راحلی ح.، قهرمان­زاده م.، نصیری م. و حیاتی ب. 1393. بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان چغندرکار در طرح پیشنهادی بیمه عملکرد منطقه­ای: مطالعه موردی شهرستان خوی. دانش کشاورزی و تولید پایدار، (1)24: 30-17.
روستا ک.، تاجریزی ا. و زمانی­پور ا. 1389. عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونی­های تولیدی. تعاون، (2)21: 109-91.
زمانی غ. و ابدی ب. 1388. عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت کشاورزان در تأسیس تعاونی‌های آبخیزداری استان فارس. تعاون، 211: 134-117
سالکی ح. 1378. جامعه و مشارکت. تعاون، 95: 14-12.
سند راهبردی هنر- صنعت فرش دستباف ایران. 1396. مرکز ملی فرش ایران.
عابدی پریجانی ع.، معتمد م. ک. و کاوسی کلاشمی م. 1395. بررسی بهره­وری کل عوامل تولید و عوامل مؤثر بر آن در واحدهای پرورش کرم ابریشم استان مازندران. تحقیقات تولیدات دامی، (1)5: 96-89.
عابدی پریجانی ع.، معتمد م. ک.، کاوسی کلاشمی م. و شعبانعلی فمی ح. 1395. برآورد ارزش اقتصادی نهاده­های پرورش کرم ابریشم در استان مازندران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، (4)2-47: 886-879.
عابدی پریجانی ع.، معتمد م. ک. و کاوسی کلاشمی م. 1393. نقش پرورش کرم ابریشم در اشتغال­زایی. دومین همایش بین­المللی توسعه روستایی، 29 و 30 بهمن ماه 1393، مشهد، ایران.
قنبری ی. و انصاری ر. 1394. شناسایی و تبیین عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رستم). پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 11: 10-1.
معتمد م. ک.، کاوسی کلاشمی م. و راهی م. ر. 1396. بررسی اثر سیاست­های حمایتی دولت بر سامانه تولید پیله تر ابریشم استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی، (1)6: 151-139.
مرکز توسعه نوغاندارای ایران. 1395. گزارش وضعیت نوغانداری کشور.
نسیمی ع. 1382. مقدمه­ای بر سیاست­گذاری نوین کشاورزی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
Greene W. H. 1993. Econometric Analysis. New York: Macmillan.
Goswami C. and Bhattacharya M.  2013. Contribution of sericulture to women’s income in Assam -A case study in Goalpara District of Assam, India. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(3): 1-6.
Judge G., Hill C., Griffiths W., Lee, T. and Lutkepol H. 1985. Introduction to the theory and practice of econometrics. New York: Wiley and Sons.
Kumaresan P., Geetha Devi R. G., Rajadurai S., Selvaraju N. G. and Jayaram H. 2008. Performance of large scale farming in sericulture – an economic analysis. Indian Journal of Agricultural Economics, 63(4): 641-652.
Low J. 2000. The value creation index. Journal of Intellectual Capital, 3: 252-262.
Maddala G. S. 1991. Introduction of econometrics. 2nd edition, Macmillan, New York.
Malik M. S., Kaushal P. and Sah R. B. 2008. Socioeconomic upliftment of tribal communities in Jharkhand through Agroforestry based farming system. Birsa Agril University, Ranchi.
Ranjan R. 2010. Factors affecting participation in spot and options markets for water. Journal of Water Resources Planning and Management, 136(4): 454-462.
Shukla R. 2012. Economics of ranfed sericulture- a study in the district of Udaipur in Rajasthan, India. Bangladesh Journal of Agricultural Resources, 37(1): 49-54.
Soline de Villard. 2010. Agricultural value chain development: Threat or opportunity for women’s employment? Food and Agriculture Organization of the UN (FAO).
Tesfa A., Ejigu K., Yetayew A. and Assefa H. 2014. Assessment of value chain of sericulture products in Amhara Region, Ethiopia. International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources, 1(2): 61-69.