برآورد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی صنعتی گوساله نر در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی کارآیی فنی واحدهای پرواربندی گوساله نر در استان گیلان و تعیین بازدهی نسبت به مقیاس آن­ها از راه بکارگیری روش تحلیل پوششی داده بود. اطلاعات هزینه­ای و درآمدی مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه به وسیله 52 واحد پرواربندی در استان گیلان جمع­آوری شد. نتایج نشان داد میانگین کارآیی فنی با استفاده از رویکرد بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 961/0 و 941/0 بوده که کارآیی بالای تولید واحدهای پرواربندی را نشان می­دهند. به منظور تعیین عوامل اثرگذار بر عملکرد فنی واحدهای پرواربندی از دو مولفه امتیاز تجهیزات و تأسیسات واحدهای پرواربندی و امتیاز دانش پرواربندی استفاده شد. با استفاده از روش فاصله انحراف معیار از میانگین (ISDM)، نمرات کسب شده برای این دو مولفه به چهار گروه دسته­بندی شد. سپس با استفاده از روش تجزیه واریانس و مقایسه زوجی گروه­های تعیین شده بر اساس روش ISDM به کمک آزمون توکی به بررسی تاثیر امتیازات تاسیسات و تجهیزات و دانش پرواربندی بر نمره کارآیی فنی واحدهای پرواربندی پرداخته شد. نتایج نشان داد زوج­های گروه­های چهارگانه امتیازات تاسیسات، تجهیزات و دانش پرواربندی به ­طور معنی­داری بر نمره کارآیی فنی واحدها تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of technical efficiency of industrial fattening units of male calf in Guilan province

نویسندگان [English]

  • S. N. Saeedi 1
  • M. K. Motamed 2
  • M. Kavoosi Kalashami 3
1 MSc. Student of Rural Development, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the technical efficiency of male calf fattening units in Guilan province and to determine the yield to their scale using the data envelopment analysis method. The cost and income information required was collected by completing the questionnaire using 52 units of fattening in Guilan province. The results showed that the average technical efficiency was 0.961 and 0.494 using the variable and constant returns approach to scale, respectively, which showed the efficiency of the production of fattening units. In order to evaluate the factors influencing the technical performance of the fattening units, two components of the equipment and facilities of fattening units and knowledge of fattening knowledge were used. Using the interval of standard deviation from mean (ISDM) method, scores for these two components were categorized into four groups. Then, using ANOVA and paired comparison of the groups determined by the ISDM method with the help of Tukey test, the impact of facilities and equipment privileges and fattening knowledge was studied on the technical efficiency score of fattening units. The results showed that the couples of the four groups of facilities and equipments and fattening knowledge were significantly influenced by the technical efficiency of the units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency to scale
  • Data envelopment analysis
  • Technical performance
  • Male calf
ترابی س. و قربانی م. 1394. کارآیی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی). علوم دامی ایران، 4: 456-445.
ثابتیان شیرازی ا.، محمدی ح. و دهقانپور ح. 1392. اندازه­گیری انواع کارآیی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 21(81): 22-1.
جلالی ح. ر. و میرابراهیمی س. ع. 1394. بررسی روند تولید و مصرف گوشت در ایران طی سال­های 1381 الی 1392. آمار، 15: 25-20.
حقیقت­نژاد م. ر.، یزدانی ا. ر. و رفیعی ح. 1392. مقایسه کارآیی و شاخص بهره­وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، 4: 194-177.
دوراندیش آ.، نیکوکار ا.، حسین­زاده م. و لوشابی ع. 1392. برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری­های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله­ای تصادفی). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2: 122-114.
رضایی اوریمی ر. 1394. ارزیابی کارآیی فنی و اقتصادی در گله­های صنعتی گاو شیری غرب استان تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه زنجان.
طحاری مهرجردی م. ح.، فرید د. و بابایی میبدی ح. 1390.  ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: شعب بانک). مطالعات مدیریت صنعتی، 8(21): 37-21.
عابدی پریجایی ع.، معتمد. م ک.، شعبانعلی فمی ح. و کاوسی کلاشمی م. 1396. بررسی کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 99: 101-79.
فطرس م. ح. و سلگی م. 1381. اندازه­گیری کارآیی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش جوجه گوشتی: مطالعه موردی استان همدان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 38: 65-47.
معین­­الدینی پ. و هاشمی س. 1382. ارزیابی کارآیی واحدهای اجرایی گمرک ایران از طریق روش تحلیل پوششی داده­ها. مدیرساز، 14: 38-32.
هلالیان مطلق ف.، حسن زاده م. و زندیان ف. 1394. تحلیل اثرات واسطه­ای مؤلفه­های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(7): 29-1.
Abdelrahman M., Sami A., Suliman G. and Abudabos A. 2016. Growth performance and economic efficiency of fattening Naimi lambs on unconventional ration enhanced with enzyme cocktail. Pakistan Journal of Agriultural Science, 53: 467-471.
Akbari F., Arab M., Keshavarz K. and Dadashi A. 2012. Technical efficiency analyses in hospitals of Tabriz University of Medical Sciences. Hospital Q, 11(2): 65–75.
Asmild M., Paradi J. C., Aggarwall V. and Schaffnit C. 2004. Combining DEA window analysis with the Malmquist Index Approach in a study of the Canadian banking industry. Journal of Productivity Analysis, 21(1): 67–89.
Banker R. D., Charnes A. and Cooper W. W. 1984. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9): 1078–1092.
Ceyhan V. and Hazneci K. 2010. Economic efficiency of cattle-fattening farms in Amasya province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9: 60-69.
Charnes A. and Cooper W. W. 1994. Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. Boston, Kluwer.
Charnes A., Cooper W. W. and Rhodes E. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
Coelli T. J. 1996.  A guide to DEAP version 2.1: a data envelopment analysis (computer program). Working paper 96/08, Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA).
Emami-Meibodi A. 2005. Measurement of performance and productivity (scientific- practical). Institute of Business Research, the new economy, Business Research, Tehran, 290.
Ezeh C. I., Anyiro C. O. and Chukwuaba J. A. 2012. Technical efficiency in poultry broiler production in Umuahia Capital Territory of Abia State, Nigeria. Greener Journal of Agricultural Science, 2(1): 001-007.
Gaspar P., Mesías F. J., Escribano M. and Pulido F. 2009. Assessing the technical efficiency of extensive livestock farming systems in Extremadura, Spain. Livestock Science, 121: 7–14.
Gelan A. and Muriithi B. 2010. Measuring and explaining technical efficiency of dairy farms: A case study of smallholder farms in East Africa. Conference paper. The 3rd Conference of African Association of Agricultural Economists Africa and the Global Food and Financial Crises, Cape Town, South Africa.
Theodoridis A., Ragkosm A., Roustemis D., Galanopoulos K., Abas Z. and Sinapis E. 2012. Assessing technical efficiency of Chios sheep farms with data envelopment analysis. Small Ruminant Research, 107(2–3), 85-91.
Yususf S. A. and Malomo O. 2007. Technical efficiency of poultry production in Ogun State: Data Envelopment Analysis (DEA) Approach. International Journal of Poultry Science, 6(9): 622-629.