اثر تغذیه مکمل گیاه کاکوتی به بره‌های پرواری بر فعالیت قارچ‌ها و باکتری‌های شکمبه در هضم و تخمیر سرشاخه نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر استفاده از گیاه کاکوتی در جیره‌ بره­های پرواری بر فعالیت باکتری‌ها و قارچ‌های شکمبه در هضم برون‌تنی سرشاخه نیشکر انجام شد. سه جیره‌ آزمایشی حاوی سطوح صفر، 2/0 یا 4/0 درصد کاکوتی به مدت ۳۰ روز به ۱۵ راس بره پرواری ۷ ماهه با میانگین وزن ۴۰ کیلوگرم تغذیه شدند. در پایان آزمایش، از بره‌ها به روش لوله معدی مایع شکمبه گرفته شد. سپس جمعیت باکتری‌ها و قارچ‌ها از مایع شکمبه جداسازی و بعد از خالص‌سازی، تاثیر آنها بر هضم و تخمیر سرشاخه نیشکر در محیط کشت اختصاصی باکتریایی یا قارچی بررسی شد. نتایج نشان داد پتانسیل تولید گاز سرشاخه نیشکر به وسیله قارچ­های شکمبه در تیمارهای حاوی مایع شکمبه‌ گوسفندان تغذیه شده با کاکوتی بیشتر از شاهد بود (05/0p <). غلظت نیتروژن آمونیاکی، pH و درصد ناپدید شدن ماده خشک و NDF سرشاخه نیشکر در محیط کشت قارچی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت نیتروژن آمونیاکی محیط کشت باکتریایی در ساعت ۷۲  انکوباسیون کاهش یافت و غلظت آن در تیمار ۴/۰ درصد کاکوتی کمترین مقدار (۶/۱۳ میلی‌گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر) بود (۰۵/۰p <). ناپدید شدن ماده خشک و NDF سرشاخه نیشکر در محیط کشت باکتریایی در ساعت 24 انکوباسیون با استفاده از مایع شکمبه گوسفندان تغذیه ‌شده با کاکوتی بیشتر از شاهد بود و بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک (۶/۵۵ درصد) و NDF (۵/۴۴ درصد) مربوط به تیمار ۴/۰ درصد کاکوتی بود  (05/0p <). در مجموع، تغذیه مکمل کاکوتی به بره‌های پرواری تاثیری بر هضم سرشاخه نیشکر به وسیله قارچ‌های شکمبه نداشت و تنها منجر به افزایش پتانسیل تولید گاز سرشاخه نیشکر به وسیله آنها شد. از
طرفی مکمل کاکوتی تنها در زمان 24 ساعت انکوباسیون منجر به افزایش ناپدید شدن مواد مغذی سرشاخه نیشکر به وسیله باکتری‌های شکمبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding Ziziphora clinopodioides‌ to finishing lambs on the activity of rumen fungi and bacteria in digestion and fermentation of sugarcane top

نویسندگان [English]

  • P. Alimirzaii 1
  • M. Chaji 2
1 Graduated MSc., Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of using Ziziphora clinopodioides in the diet of fattening lambs on the activity of rumen bacteria and fungi in the in vitro digestibility of sugarcane top. Three experimental diets containing Ziziphora clinopodioides at the levels of 0, 0.2 or 0.4% were fed to 15 finishing lambs (about seven months, 40 kg weight) for 30 days. At the end of the experiment, the rumen fluid of the lambs was taken through a stomach tube. After separation and purification of the bacteria and fungi populations from the rumen fluid, their effects were investigated on the digestion and fermentation of sugarcane top in a specific medium culture
of bacteria or fungi. The results showed that the gas production potential of sugarcane top by ruminal fungi was significantly higher in the treatments containing Ziziphora clinopodioides (p < /em><0.05). Ammonia nitrogen concentration, pH, and the disappearance of dry matter and NDF of sugarcane top in fungi medium culture were not affected by experimental treatments. The ammonia nitrogen concentration in bacteria medium culture was decreased after 72 h incubation and the lowest concentration was observed in treatment containing 0.4% of Ziziphora clinopodioides (13.6 mg/100 mL) (p < /em><0.05). In comparison to the control, the disappearance of dry matter and NDF of sugarcane top from bacteria medium culture after 24 h incubation was significantly higher in the diets containing Ziziphora clinopodioides, and the highest disappearance of dry matter (55.62%) and NDF (44.5%) were
observed in treatment containing 0.4% of Ziziphora clinopodioides. Overall, feeding the Ziziphora clinopodioides supplement to finishing lambs had no effect on digestion of sugarcane top by rumen fungi, but led to an increase in the potential of gas production. On the other hand, the Ziziphora clinopodioides resulted in increase of the nutrients’ disappearance of sugarcane top by rumen bacteria only at time 24 h of incubation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas production
  • Isolated bacteria
  • Isolated fungi
  • In vitro digestibility
احمدی نقدهی ع. ع.، پیر­محمدی ر.، صحرایی­بلوردی م. و پارسایی­مهر خ. 1394. تاثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه­ای گوسفندان ماکویی. علوم دامی، ۲۸(۱): 70-65.
خضریان ع.، نوریان سرور م. ا.، و معینی م.­ م. 1395. تاثیر گیاه و اسانس پونه بر فراسنجه­های تخمیر، تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوایی شکمبه بز به روش آزمایشگاهی. تولیدات دامی، 18(3): 490-477.
رضایی ف.، محمدآبادی ط.، چاجی م. و مشایخی م. ر. a1395. اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه­داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری- بختیاری. علوم دامی ایران، ۴۷(۱): ۱۶۴-۱۵۵.
رضایی ف.، محمدآبادی ط.، چاجی م. و مشایخی م. ر. b1395. اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه­داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری- بختیاری. تحقیقات تولیدات دامی، ۵(۳): 92-83.
سلامت ع.، قورچی ت.، قنبری ف. و عشایری­زاده ا. 1394. تعیین تجزیه­پذیری و اثر گیاه کاکوتی بر قابلیت هضم ماده­ خشک، جمعیت میکروبی شکمبه و فراسنجه­های خونی گوسفند دالاق. تحقیقات دام و طیور، ۴(۳): ۳4-23.
شهابی ح.، چاشنی­دل ی.، تیموری یانسری ا. ا. و جعفرپور س. ع­. 1395. اثر اسانس پونه کوهی و روغن کلزا بر قابلیت هضم، pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و کیفیت لاشه در بره­های پرواری دالاق. پژوهش­های تولیدات دامی، 13: 135-127.
صحرایی­بلوردی م. و پیر­محمدی ر. 1393. تاثیر اسانس گیاه رزماری بر قابلیت هضم خوراک و فراسنجه­های خونی و شکمبه گوسفندان نژاد قزل. علوم دامی، 103: 82-71.
قهاری ن.، قورچی ت. و وکیلی س. ع. ر. 139۵. اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیت­های شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ‌ایران، ۸(۱): ۷۱-۵۷.
محمودی میمند ص.، چاجی م.، اسلامی م.، محمدآبادی ط. و بوجارپور م. ۱۳۹۲. استفاده از افزودنی‌های مختلف برای تهیه سیلاژ سر شاخه نیشکر و ارزیابی ارزش تغذیه‌ای آن با روش‌های هضم آزمایشگاهی. تحقیقات دام و طیور، 2(۴): 23-11.
مینوئیان­حقیقی م. ح. و خسروی ع.­ ر. 1392. اثر مهاری و تخریبی اسانس­های زیره سبز، کاکوتی و سیاه دانه روی سلول­های آسپرژیلوس، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 15: 35-25.
نیک­زاد ز.، چاجی م.، محمدآبادی ط. و ساری م. 1394. تاثیر جیره­های حاوی سطوح  مختلف خارمریم و دانه­هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قارچ­های شکمبه گاومیش خوزستان. تحقیقات دامپزشکی، 70(۲): 225-213.
Alexander G., Singh B., Sahoo A. and Bhat T. K. 2008. In vitro screening of plant extracts to enhance the efficiency of utilization of energy and nitrogenin ruminant diets. Animal Feed Science and Technology, 145: 229-242.
Benchaar C., Chaves A. V., Fraser G. R., Wang Y., Beauchemin K. A. and McAllister T. A. 2007. Effects of essential oils and their components on in vitro rumen microbial fermentation. Canadian Journal of Animal Science, 87: 413-449.
Brodrick G. A. and Kang J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science, 63: 64-75.
Busquet M., Calsamiglia S., Frevet A. and Camel C. 2006. Plant extract of feet in vitro rumen microbial fermentation. Journal Dairy Science, 89: 761-771.
Caldwell D. R. and Bryant M. P. 1966. Medium without rumen fluid for nonselective enumeration and isolation of rumen bacteria. Applied Microbiology, 14: 794-801.
Davies D. R., Theodorou M. K., Lawrence M. I. and Trinci A. P. J. 1993. Distribution of anaerobic fungi in the digestive tract of cattle and their survival in faeces. Journal of GeneralMicrobiology, 139: 1395-1400.
Dehority ­B. A. 2003. Rumen­ Microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
France J., Theodorou M. K. and Davies D. 1990. The use of zoospore concentrations and life cycle parameters in determining the population of anaerobic fungi in the rumen ecosystem. Journal of Theoretical Biology,147: 413-422.
Jahani-Azizabadi H., Danesh Mesgaran M., Vakili A. R., Rezayazdi K. and Hashemi M. 2011. Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture. African Journal of Microbiology Research, 5(27): 4812-4819.
Joblin K. N. 1981. Isolation, enumeration and maintenance of rumen anaerobic fungi in roll tubes. Applied Environmental Microbiology, 42: 1119-1122.
Kamra D. N. 2005. Rumen microbial ecosystem. Current Sciences, 89(1): 124-135.
Mahboubi M. and Haghi Gh. 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 119: 325-327.
Menke K. H. and Steingass H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28: 7–55.
Mohammadabadi T. and Chaji M. 2010. In vitro digestibility of sugarcane top treated with exogenous enzyme or sodium hydroxide. In: Proceeding of Australian Society of Animal Production 11-15 July. Armidale, Australia. p. 45.
Mohammadabadi T., Danesh Mesgaran M., Chaji M. and Tahmasebi R. 2012. Evaluation of the effect of fat content of sunflower meal on rumen fungi growth and population by direct (quantitative competitive polymerase chain reaction) and indirect (dry matter and neutral detergent fiber disappearance) methods. African Journal of Biotechnology, 11(1): 179-183.
Nagpal R., Puniya A. K., Griffith G., Goel G., Puniya M., Sehgal J. P. and Singh K. 2009. Anaerobic rumen fungi: potential and applications. Chapter 17, 375-393 in: Khachatourians G. G., Arora D. K., Rajendran T. P. and Srivastava A. K. (Eds), Agriculturally Important Micro-Organisms, Volume 1, Academic World International.  
Noroozy S. and Alemzadeh B. 2006. Effect of different amounts of treated sugarcane tops silage on performance of milk buffaloes. Buffalo Bulletin, 25(1): 1.
NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Rumenants; sheep, goats, cervids, and New World camelids (2nd ed.)Nalt Academy press.
Orpin C. G. 1977. The rumen flagellate Piromonas communis: its life history and invasion of plant material in the rumen. Journal of General Microbiology, 99: 107-117.
Orskov E. R. and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Sciences, 92: 499-503.
Roger V., Grenet E., Jamot J., Bernalier A., Fonty G. and Gouet P. 1992. Degradation of maize stem by two rumen fungal species, Piromyces comrnunis and Caecomyces comrnunis, in pure cultures or in association with cellulolytic bacteria. Reproduction Nutrition Development, 32: 321-329.
Smith H., Zoetendal E. and Mackie R. I. 2005. “Bacterial mechanisms to overcome inhibitory effects of dietary tannins”. Microbial Ecology, 50(2): 197-205.
Tamminga S. 1992. Nutrition management of dairy cows as a contribution to pollution control. Journal of Dairy Science, 75: 345-357.
Tekippe J. A., Hristov A. N., Heyler K. S., Cassidy T. W., Zheljazkov V. W., Ferreira J. F. S., Karnati S. K. and Varga G. A. 2011. Rumen fermentation and production effects of Origanum vulgare L. leaves in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 90: 5056-5079.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
Wallace R. J., McEwan N. R., McIntosh F. M., Teferedegne B. and Newbold C. J. 2002. Natural products as     manipulators of rumen fermentation. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 15: 1458-1468.
Yuangklang C., Wanapat M. and Wachirapakorn C. 2005. Effects of pelleted sugarcane tops on voluntary feed intake, digestibility and rumen fermentation in beef cattle. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 18(1): 22-26.