بررسی عملکرد، کیفیت و کمیت گوشت، تخم تولیدی و باروری در برخی سویه های بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ژنتیک و اصلاح دام، پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل

2 دانشیار اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانشیار پاتولوژی بالینی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسه عملکرد، فراسنجه­های کیفیت و کمیت گوشت، تخم تولیدی و باروری در هفت سویه بلدرچین (خالدار ایتالیایی، وحشی، تکسدو، اسکارلت، سفید انگلیسی، ای ام تگزاس و وایت باتون) بود. بدین منظور از هر سویه تعدادی (125 وحشی، 159 خالدار ایتالیایی، 58 اسکارلت، 56 تکسدو، 81 سفید انگلیسی، 92 ای. ام. تگزاس و 57 وایت باتون) جوجه یک­روزه تولید و از روز اول تا آخر آزمایش در شرایط یکسان پرورش داده شدند. از سن 21 تا 35 روزگی وزن­کشی و اندازه­گیری مصرف خوراک برای محاسبه ضریب تبدیل سویه­ها انجام شد. در سن 42 روزگی، به صورت تصادفی از هر سویه 10 پرنده کشتار و بعد از اندازه­گیری اجزای لاشه، نمونه گوشت سینه و ران جهت بررسی کیفیت و اندازه­گیری ترکیبات شیمیایی گوشت گرفته شد. با شروع تخم­گذاری سویه­ها، تولید تخم روزانه ثبت شده و از تخم­های جمع­آوری شده جهت اندازه­گیری فراسنجه­های کیفی و کمّی تخم، باروری و جوجه­درآوری استفاده شد. نتایج نشان داد که سویه اثر معنی­داری بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل 35-28 روزگی، خطر حذف در هفته ششم، اکسیداسیون روز 30 گوشت، افت خونابه روزهای 1 و 7، ترکیبات شیمیایی گوشت (به استثنای خاکستر)، فراسنجه­های کیمیت و کیفیت تولید تخم (به استثنای ارتفاع سفیده و واحد هاو) داشت (05/0 >p ). با توجه به نتایج عملکرد، فراسنجه­های اجزای لاشه و کیفیت گوشت، سویه وحشی و تکسدو به ترتیب بهترین عملکرد و کیفیت گوشت را داشتند. بالاترین و پایین­ترین درصد تولید تخم و باروری به ترتیب در سویه­های سفید انگلیسی (47/75 و 84/84 درصد) و وایت باتون (26/64 و 66/74 درصد) مشاهده شد. از لحاظ بسیاری از فراسنجه­های کیفیت تخم، سویه ای ام تگزاس مناسب­تر از سایر سویه­ها بود. با توجه به نتایج پیشنهاد می­شود در پرورش بلدرچین به منظور اهداف مختلف، بهتر است سویه مناسب انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of performance, quality and quantity of meat, egg production and fertility of some Japanese quail strains

نویسندگان [English]

  • H. Faraji- Arough 1
  • M. Rokouei 2
  • M. Jahantigh 3
1 Assistant Professor of Animal Breeding and Genetics, Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science and Bioinformatics, Agriculture Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor of Clinical Pathology, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the performance, quality and quantity of meat and egg production and fertility of seven quail strains (Italian speckled, Wild, Tuxedo, Scarlett, English White, A & M Texas and White Button). For this purpose, 125 Wild, 159 Italian speckled, 58 Scarlet, 56 Tuxedo, 81 English white, 92 A & M Texas and 57 White Button one-day-old chicks were hatched and reared from the first day under the same conditions. To calculate the feed conversion ratio (FCR) of strains, weight and feed intake of all quails were measured from 21 to 35 d of age. At day 42, 10 birds of each strain were randomly slaughtered and after measuring the carcass components, samples of breast and thigh meat were evaluated for their quality and chemical composition. After beginning the egg production, daily egg production was recorded and quality and quantity of egg parameters were recorded and fertility and hatching were evaluated. The results showed that strain had a significant effect on feed intake, weight gain, FCR, culling risk in week 6, oxidative stability of meat on  day 30, drip loss on days 1 and 7, chemical composition of meat (except for ash), quality and quantity of egg parameters (except for albumen height and Haugh unit) (p < /em><0.05). According to the results of this experiment, Wild strain and Tuxedo had the best performance and meat quality, respectively. The highest and the lowest egg production and fertility percentage were observed in English White (84.84 and 75.47%) and White Button strains (74.66 and 64.26%), respectively. In most egg quality parameters, A & M Texas strain was better than other strains. These results suggest that in quail production, suitable strain should be selected based on the purpose of rearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meat oxidation
  • Quail
  • Feed conversion ratio
  • Haugh unit
  • Egg weight
Akram M., Hussain J., Ahmad S., Rehman A., Lohani F., Munir A., Amjad R. and Noshahi H. 2014. Comparative study on production performance, egg geometry, quality and hatching traits in four close-bred stocks of Japanese quail. Journal of Livestock Production, 1: 5-10.
Anderson K., Tharrington J., Curtis P. and Jones F. 2004. Shell characteristics of eggs from historic strains of single comb white leghorn chickens and the relationship of egg shape to shell strength. International Journal of Poultry Science, 3: 17-19.
AOAC. 1990. 15th ed., Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
Ashok A. and Reddy P. M. 2010. Evaluation of reproductive traits in three strains of japanese quail. Veterinary World, 3: 169-170.
Awan F., Shah A., Soomro A., Barahm G. and Tunio S. 2017. Carcass yieild and physico- chemical characteristics of Japanese quail meat. Pakistan Journal of Agricultural Engineering and Veterinary Science, 33(1): 111- 120.
Baumgartner J., Palanska O. and Končeková Z. 1990. The technological quality and nutritive value of meat of English White quails. Hydinárstvo, 25: 97-107.
Bayomy H., Rozan M. and Mohammed G. 2017. Nutritional Composition of Quail Meatballs and Quail Pickled Eggs. Journal of Nutrition and Food Science, 7(2): 1-5.
Castellini C., Dal Bosco A., Mugnai C. and Pedrazzoli M. 2006. Comparison of two chicken genotypes organically reared: oxidative stability and other qualitative traits of the meat. Italian Journal of Animal Science, 5: 29-42.
Christensen L. B. 2003. Drip loss sampling in porcine m. longissimus dorsi. Meat Science, 63: 469-477.
Drbohlav S. and Metodiev S. 1997. Relationships between some fattening and slaughter traits in Japanese quails Journal of Animal Science, suppl: 159-162.
Faitarone A. B. G., Pavan A. C., Mori C., Batista L. S., Oliveira R. P., Garcia E. A., Pizzolante C. C., Mendes A. A. and Sherer M. R. 2005. Economic traits and performance of Italian quails reared at different cage stocking densities. Revista Brasileira de Ciência Avícola, 7: 19-22.
Genchev A., Mihaylova G., Ribarski S., Pavlo, A. and Kabakchiev M. 2008. Meat quality and composition in Japanese quails. Trakia Journal of Sciences, 6: 72-82.
Genchev A., Pavlov A., Kabakchiev M., Ribarski S. and Mikhajlova G. 2007. Effect of forae supplementation with calcium peroxide on the growth and meat quality of Japanese quails. Journal of Animal Science, 4: 29-34.
Genchev A., Ribarski S. and Zhelyazkov G. 2010. Physicochemical and technological properties of Japanese quail meat. Trakia Journal of Sciences, 8: 86-94.
Genchev A., Ribarski S., Afanasjev G. and Blohin G. 2006. Fattening capacities and meat quality of Japanese quails of Faraon and White English breeds. Journal of Central European Agriculture, 6: 495-500.
Genchev A., Ribarski S., Mikhajlova G. and Dinkov D. 2004. Slaughter characteristics and chemical copmosition of the meat from Japanese quail (Coturnix Coturnix Japonica). Journal of Animal Science, 5: 8-12.
Haugh R. 1937. The Haugh unit for measuring egg quality. United States Egg Poultry Magazine, 43: 552–555.
Hyankova L., Novotna B. and Darras V. 2008. Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail. 4. Carcase composition and thyroid hormones. British Poultry Science, 49: 96-102.
Inci H., Sogut B., Sengul T., Sengul A. Y. and Taysi M. R. 2015. Comparison of fattening performance, carcass characteristics, and egg quality characteristics of Japanese quails with different feather colors. Revista Brasileira de Zootecnia, 44: 390-396.
Jatoi A. S., Khan M. K., Sahota A. W., Akram M., Javed K., Jaspal M. H. and Khan S. H. 2013. Post-peak egg production in local and imported strains of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) as influenced by continuous and intermittent light regimens during early growing period. Journal of Animal and Plant Sciences, 23: 727-730.
Jatoi A. S., Mehmood S., Hussain J., Ishaq H. M., Abbas Y. and Akram M. 2015. Comparison of six-week growth performance in four different strains of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Sarhad Journal of Agriculture, 31: 59-64.
Kalsum U., Soetanto H. and Sjofjan O. 2012. Influence of a probiotic containing Lactobacillus fermentum on the laying performance and egg quality of Japanese quails. International Journal of Poultry Science, 11(4): 311-315.
Karapetyan R. 2003. Biological and efficiency quality of quails. Breeding Birds, 8: 29-30.
Minvielle F., Hirigoyen E. and Boulay M. 1999a. Associated effects of the Roux feather colour mutation on growth, carcass traits, egg production and reproduction of Japanese quail. Poultry Science, 78: 1479- 1484.
Minvielle F., Hirigoyen E. and Boulay M. 1999b. Associated effects of the roux plumage color mutation on growth, carcass traits, egg production, and reproduction of Japanese quail. Poultry Science, 78: 1479-1484.
Narinc D., Aksoy T., Karaman E., Aygun A., Firat M. Z. and Uslu M. K. 2013. Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities, and genetic correlations with some slaughter traits. Poultry Science, 92: 1735-1744.
Nasirifar E., Abbasi M. A., Emam Jome Kashan N. and Aminafshar M. 2016. Relationships between pectoralis muscle growth and meat quality issues in Japanese quail. Journal of Research in Ecology, 4: 56-64.
Oroian T., Vlaic A. and Cighi V. 2002. Some aspects concerning the egg production performances in two Japanese quail varieties. Cited from CAB Abstracts.
Petek M., Ozen Y. and Karakas E. 2004. Effects of recessive white plumage colour mutation on hatchability and growth of quail hatched from breeders of different ages. British Poultry Science, 45: 769-774.
Rahman M. S., Rasul K. M. G. and Islam M. N. 2016. Meat yield potentiality of the plumage color mutations of Japanese quail (Coturnix japonica). International Journal of Livestock Research, 6 (3): 51- 61.
Ribarski S. and Genchev A. 2013. Effect of breed on meat quality in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Trakia Journal of Science, 2: 181-188.
Sakunthala Devi K., Ramesh Gupta B., Gnana Prakash M. and Rajasekhar Reddy A. 2012. Genetic parameters of feed efficiency and daily weight gain In Japanese quails. Tamilnadu Jornal of Veterinary Animal Science, 8: 6-13.
Sogut, B., Celik S., Inci H., Sengul T. and Das A. 2015. Figuring out the effects of different feather color weight on carcass characteristic of Japanese quail by using Friedman and Quade Tests of Non-Parametric Tests. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2: 171-177.
Soriano-Santos J. 2010. Chemical composition and nutritional content of raw poultry meat. Handbook of Poultry Science and Technology, 1: 467-491.
Tarhyel R., Tanimomo B. and Hena S. 2012a. Effect of sex, colour and weight group on carcass characteristics of Japanese quail. Scientific Journal of Animal Science, 1: 22-27.
Tarhyel R., Tanimomo B. and Hena S. 2012b. Organ weight: As Influenced by color. sex and weight group in Japanese quail. Scientific Journal of Animal Science, 1: 46-49.
Tarladgis, B. G., Watts B. M., Younathan M. T. and Dugan L. 1960. A distillation method for the quantitative determination of malonaldehyde in rancid foods. Journal of the American Oil Chemists Society, 37: 44-48.
Tulobaev A., Alpak H., Bektemirova D. and Turdubaeva A. 2012. Morphometric development and changes in the growth and development dynamics of Japanese quail populations bred in Kyrgyzstan. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 36: 357-361.
Vali N., Edriss M. and Moshtaghi H. 2006. Comparison of egg weight between two quail strains. International Journal of Poultry Science, 5: 398-400.
Vali N., Edriss M. and Rahmani H. 2005. Genetic parameters of body and some carcass traits in two quail strains. International Journal of Poultry Science, 4: 296- 300.
Watanabe G. and Homma K. 1982. Analysis of abnormal oviduct function in a mutant Japanese quail line (recessive silver) by immunoelectrophoresis and enzyme biochemistry. Japanese Poultry Science, 19: 157-164.