ساخت مکمل رومینوبافر از ترکیب بافرهای رایج و گیاهان دارویی جهت پیشگیری از اسیدوز با استفاده از جیره پر کنسانتره در شرایط برون‌تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این مطالعه با استفاده از
کشت برون‌تنی میکروارگانیسم‌های شکمبه، امکان ساخت مکمل ترکیبی جدید جهت پیشگیری
از اسیدوز با استفاده از بافرهای رایج، مواد معدنی و گیاهان دارویی بر اساس حفظ
pH، شاخص
اسیدزایی
(AV)، مقدار
ماده خشک ناپدید شده در شرایط برون‌تنی
(IVDMD) و
نسبت
AV/IVDMD، در جیره
پر کنسانتره بررسی شد. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار آزمایش
انجام شد. در آزمایش اول، تیمارهای آزمایشی شامل بافرها (بی‌کربنات سدیم، بی‌کربنات
پتاسیم، اکسید منیزیم، بنتونیت سدیم و زئولیت)، گیاهان دارویی (آنیسون، رزماری،
فلفل، مرزنگوش، دارچین و سیر) به مقدار یک درصد ماده خشک جیره و مواد معدنی
(کبالت، مس، منگنز، سلنیم و روی) به مقدار یک در میلیون قسمت در واحد خوراک بود.در
آزمایش دوم و سوم از ترکیب‌های متفاوت (بافرها-گیاهان دارویی-مواد معدنی) به مقدار
یک درصد ماده خشک جیره استفاده شد. ترکیب 1 (
بی‌کربنات
سدیم 5/29%، اکسید منیزیم 25%، بنتونیت سدیم 18%، انیسون 10%، سیر 9% و رزماری 5/8%
) در آزمایش سوم عملکرد معنی‌داری داشت و
"رومینوبافر" نام گرفت. در آزمایش چهارم، رومینوبافر در مقایسه با بی‌کربنات
سدیم و گیاه رزماری مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد که بی‌کربنات
سدیم، بی‌کربنات پتاسیم، اکسید منیزیم و گیاه دارویی رزماری نسبت به سایر تیمارها
اثر معنی‌داری بر
pH، مقدار ماده
خشک ناپدید شده و شاخص اسیدزایی داشتند (01/0>
(p . نتایج
آزمایشات دوم و سوم نشان داد که اغلب ترکیب‌ها آثار معنی‌داری بر حفظ
pH، مقدار
ماده خشک ناپدید شده و شاخص اسیدزایی داشتند (01/0>
(p . با توجه
به نتایج این آزمایش، مکمل رومینوبافر شاخص اسیدزایی و نسبت شاخص اسیدزایی به
مقدار ماده خشک ناپدید شده‌ کمتری داشت و ضمن حفظ
pH در ساعت‌های
اولیه انکوباسیون، ‌توانست
pH محیط
را در سطح بالاتری حفظ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of Rumenobuffer supplement from combination of common buffers and herbs to prevent acidosis using high-concentrate diets in in vitro condition

نویسندگان [English]

  • W. Mohamadi Chapdareh 1
  • M. M. Moeini 2
  • M. Sori 2
1 Former Ph.D Student of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this study the possibility of producing a new compound to prevent ruminal acidosis were studied using common buffers, minerals and herbs, based on parameters such as: ability to maintain pH, acidogenic value (AV), amount of in vitro dry matter disappearance (IVDMD) and the AV/INVDMD ratio in high-concentrate diet in an in vitro batch culture. This study performed in a completely randomized design with four experiments. In the first experiment, the treatments were the buffers (sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, magnesium oxide, sodium bentonite and zeolite) in the level of 1% DM of the ration, and the herbs (anise, rosemary, pepper, marjoram, cinnamon and garlic) in the level of 1% DM of the ration and minerals (cobalt, copper, manganese, selenium and zinc) used in one part per million units of the diet. In the second and third experiments, the treatments were the various components of buffers, herbs and minerals, in the level of 1% DM of the ration. The compound 1 (29.5% sodium bicarbonate, 25% magnesium oxide, 18% sodium bentonite, 10% anise, 9% garlic  and 8.5% rosemary) had a significant effect on performance in the third experiment which was named "Rumenobuffer". In the fourth experiment, the Rumenobuffer was tested in comparison with sodium bicarbonate and rosemary. The results of the first experiment indicated that sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, magnesium oxide and rosemary had significant effects on pH, acidogenic value and IVDMD compared to other treatments (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Sodium bicarbonate
  • Rumenobuffer
  • Acidogenic value
  • Herbs
امینی ج.، و دانش مسگران م. 1391. بررسی بار اسیدی شکمبه‌ای و تخمیر جیره‌های پردانه‌ی حاوی برخی بافرهای شیمیایی در شرایط برون‌تنی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 5 صفحه.
ترابی گودرزی م.، باهنر ع.، رئوفی ا.، اکبری ح.، و حقی ق. 1389. ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی و انیسون بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 26(2):275 -282.
صحرایی بلوردی م.، و پیرمحمدی ر. 1393. تاثیر اسانس گیاه رزماری بر قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفندان نژاد قزل. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 103: 71-82.
نیکخواه ع.، صفا مهر ع.، و مرادی شهربابک م. 1382. اثرات کلینوپتیلولیت طبیعی و بی‌کربنات سدیم روی متابولیت‌‌های خون، شیر و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین. پژوهش و سازندگی، 60: 32-38.
وثوقی ف.1393. تأثیر سه نوع گیاه دارویی بر فراسنجه های تخمیر شکمبه و کاهش گاز متان به روش برون تنی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی. 128 صفحه.
Amrik B. and Bilkei G. 2004. Influence of farm application of oregano on performances of sows. Canadian Veterinary Journal, 45: 674-677.
Benchaar C., Wang Y., Chaves A. V., McAllister T. A. and Beauchemin K. A. 2007. Use of plant extracts in ruminant nutrition. In: Acharya S.N., Thomas J.E., (Eds.) Advanced in Medicinal Plant Research. Research Signpost, Kerala, India, 465-489.
Bodas R., Frutos P., Giraldez F. J., Hervas G. and Lopez S. 2009. Effect of sodium bicarbonate supplementation on feed intake, digestibility, digesta kinetics, nitrogen balance and ruminal fermentation in young fattening lambs. Spanish Journal of Agricultural Research, 7(2): 330-341.
Busquet M., Calsamiglia S., Ferret A., Cardozo P. W. and Kamel C. 2005. Effects of cinnamaldehyde and garlic oil on rumen microbial fermentation in a dual flow continuous culture. Journal Dairy Science, 88: 2508-2516.
DaneshMesgaran M., Amini J. and Paktinat M. 2013. In vitro usage of various non-organic compounds to subdue Acidogenic value and enhance the fermentation of alfalfa hay based diets by mixed rumen macrobiotic. International Journal of Livestock Production, 4(10): 165-171.
Garrett E. F., Pereira M. N., Nordlund K. V., Armentano L. E., Goodger W. J. and Oetzel G. R. 1999. Diagnostic methods for the detection of sub-acute ruminal acidosis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 82: 1170-1178.
Herod E. L., Bechtle R. M., Bartley E. E. and Dayton A. D. 1978. Buffering ability of several compounds in vitro and the effect of a selected buffer combination on ruminal acid production in vivo. Journal of Dairy Science, 61: 1114-1122.
Ivan M., Neill L., Alimon R. and Jalaludin S. 2001. Effects of bentonite on rumen fermentation and duodenal flow of dietary components in sheep fed palm kernel cake by-product. Animal Feed Science and Technology, 92 (1/2): 127-135.
Jensen Jarolim E., Gajdzik L., Haber I., Karft D., Scheiner O. and Graf J. 1998. Hot spices influence permeability of human intestinal epithelial monolayer. Journal of Nutrition, 128: 577-581.
Johny K. A., Darre M. J., Hoagland T. A., Schreiber D. T., Donoghue A. M., Donoghue D. J. and Venkitanarayanan K. 2008. Antibacterial effect of trans- cinnamaldehyde on Salmonella enteritidis and Campylobacter jejune in chicken drinking water. Journal of Applied Poultry Research, 17: 490-497.
Ketelaars J. J. M. H. and Tolkamp B. J. 1992.Towards a new theory of feed intake regulation in ruminants. 3. Optimum feed intake: in search of a physiological background. Livestock Production Science, 31: 235-258.
Nocek J. E. 1997: Bovine acidosis: implication on laminitis. Journal of Dairy science, 80: 1005-1028.
Owens F. N., Secrist D. S., Hill W. J. and Gill D. R. 1998. Acidosis in cattle: a review. Journal of Animal Science, 76: 275-286.
Richard A. and Erdman A. 1988. Dietary buffering requirements of the lactating dairy cow:  A review. Journal of Dairy Science, 71: 3246-3266.
Rustomo B., Cant J. P., Fan M. Z., Duffield T. F., Odongo N. E. and McBride B. W. 2006. Acidogenic value of feeds. I. The relationship between the acidogenic value of feeds and in vitro ruminal pH changes. Canadian Journal of Animal Science, 86: 109-117.
SAS. 2004. User''''''''''''''''s guide: Statistics, Version 9.1. SAS Inst. Inc. and Cary. NC.
Stockdale C. R. 1990. Effect of length of the period of supplementation with concentrates on pasture intake and performance of grazing dairy cows. Australian Journal of experimental Agriculture, 39: 803-809.
Wadhwa D., Beck N. F. G., Borgida L. P., Dhanoa M. S. and Dewhurst R. J. 2001. Development of a simple in vitro assay for estimating net rumen acid load from diet igredients. Journal of Dairy Science, 84: 1109-1117.