اثر روی ‌آلی و معدنی و اسید بوتیریک بر عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم‌مرغ در دوره‌های مختلف پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استاد گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور
بررسی اثر استفاده از سه شکل عنصر روی (فاقد مکمل روی، اکسید روی و روی- متیونین)
و اسید بوتیریک (صفر و 05/0 درصد) بر عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم‌مرغ در مرغ‌های
تخم‌گذار سویه های‌لاین w36 انجام شد. این آزمایش با تعداد 144 قطعه مرغ به مدت نه هفته از سن
74 تا 83 هفتگی در مرحله دوم تخم‌گذاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش
فاکتوریل 2×3 با شش تیمار، شش تکرار و چهار قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد.
پارامترهای عملکرد به صورت روزانه و صفات کیفی پوسته در سه دوره‌ سنی اندازه‌گیری
شدند. نتایج آزمایش نشان داد آثار اصلی سطوح اسید بوتیریک و سه شکل عنصر روی بر
درصد تولید تخم‌مرغ، تولید تخم‌مرغ‌های معیوب، وزن تخم‌مرغ، توده تخم‌مرغ، ضریب
تبدیل خوراک و مصرف خوراک روزانه در کل دوره آزمایش معنی‌دار نبودند. در سن 74 تا
77 هفتگی، ضریب تبدیل خوراک در تیمار حاوی اکسید روی و اسید بوتیریک از سایر تیمارها
به استثنای تیمار حاوی روی- متیونین و بدون اسید بوتیریک به طور معنی‌داری بیشتر
بود (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of organic and mineral zinc and butyric acid on performance and egg shell quality traits in different breeding periods

نویسندگان [English]

  • H. Yaghobi Taskooh 1
  • M. Schams shargh 2
  • T. Ghoorchi 3
  • S. Hassani 4
1 MSc. Student of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor of Animal and Poultry Nutrition Group, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Professor of Animal and Poultry Nutrition Group, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Professor of Genetics and Animal Breeding Group, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate
the effects of different forms of zinc (no zinc, ZnO  and Zn-Met) and butyric acid on internal egg
quality traits and performance in Hy-Line W36 strain laying hens using 144
chickens from 74 to 83 weeks of age in the second phase of laying. A complete
randomized block design with 3 × 2 factorial arrangement with six treatments, six
replicates and four layers per replicate for nine weeks was used. Performance
parameters were measured daily and quality traits were measured in three
periods of age. The results of the experiment showed that the main effects of
organic acid and three forms of zinc on egg production, defective eggs, egg
weight, egg mass, feed conversion ratio and daily feed intake were not
significant during the whole experiment. During the period of 74 to 77 weeks,
feed conversion ratio for the treatment containing mineral zinc and organic
acid was higher than other treatments (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Butyric acid
  • Organic and mineral zinc
  • Performance
  • Shell quality traits
  • Layer hen
تهامی ز.، حسینی م س.، و باشتنی م. 1393. بررسی اثر اسید آلی بر برخی فراسنجه‌های خونی و خصوصیات استخوان درشت‌‌نی جوجه‌های گوشتی. تحقیقات دام و طیور، 24: 1-15.
جعفری صیادی ا.، محیط ا.، میراعلمی ن.، و هادی پور ا. 1391. اثر سطوح مختلف اسید بنزوئیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 1(4): 45-51.
دستار ب. 1390. راهنمای کاربردی ارزیابی کیفیت تخم مرغ. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. چاپ اول. 71 ص.
سرابی ل.، شریعتمداری ف.، و کریمی ترشیزی م. 1393. اثر مکمل آلوئه‌ورا ((Aloe vera L.و اسید بوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 11: 651-660.
سروش ز.، سالاری  س.، ساری م.، فیاضی ج.، و طباطبایی ص. 1394. تأثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار. پژوهش‌های تولیدات دامی، 11: 19-27.
شربت دار س.، شمس شرق م.، حسابی نامقی ع.، حسنی س.، و وحدانیان ر. 1390. بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های علوم دامی ایران، 2: 112-113.
شمس شرق م.، و خسروی ع. 1390. افزودنی‌های خوراکی در تغذیه طیور. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گرگان. 208 صفحه.
شهیر م ح.، محمدی م.، قاضی ش.، افسریان ا.، و مرادی س. 1391. تاثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار. تحقیقات دامپزشکی، 4: 313-323.
یوسفی م. 1393. اثر منابع کلسیم با و بدون آنزیم و اسیدهای ارگانیک بر صفات تولیدی و کیفیت پوسته تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار. تحقیقات دام و طیور، 4: 70-80.  
Amani Y. W., Hassan H. M. A., Ali H. M. and Mohamed M. A. 2013. Effect of probiotics, prebiotics and organic acids on layer performance and egg quality. Asian Journal of Poultry Science, 2: 1-10.
Aydin R., Karaman M., Cicek T. and Yardibi H. 2008. Black cumen (Nigella Sativa) supplementation in to the diet of the laying hen positively influences egg yield parameters shell quality and decrease egg cholesterol. Poultry Science, 87: 2590-2596.
Castillo C., Cuca M., Pro A., Gonzalez M and Morales E. 2004. Biological and economic optimum level of calcium in white Leghorn laying hens. Poultry Science, 6: 868-872.
Cornescu G. M., Criste R. D., Untea A. E., Panaite T. D. and Olteanu M. 2013. Supplementation of manganese and zinc in laying hens diet improves eggshell quality. Lucrari Stiinţifice-Seria Zootehnie, 60: 29-34.
Courtis J. A. and Wilson G. C. 1990. Egg quality handbook. Queensland Department of primary industries, Austeralia. pp: 25-36.
Dhawale A. 2005. Better eggshell quality with a gut acidifier. Poultry International, 44: 18-21.
Dibner J. J. and Buttin P. 2002. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism. Journal of Applied Poultry Research, 4: 453-463.
Durmus I., Atasoglu C.,  Mizrak C., Ertas S. and Kaya M. 2004. Effect of increasing zinc concentration in the diets of Brown parent stock layers on various production and hatchability traits. Archives Animal Breeding, 5: 483-489.
El-Husseiny O. M., Abd-Elsamee M. O., Omara I. I. and Fouad A. M. 2008. Effect of dietary zinc and niacin on laying hens performance and egg quality. International Journal of Poultry Science, 8: 757-764.
Fakler T., Ward T. L. and Kuhl H. J. 2002. Zinc amino acid complexes improve layer production and egg quality. Poultry Science, 81: 120. (Abstr.)
Gama  N. M. S. Q., Oliveira M. B. C., Santin E. and Berchieri Junior A. 2000. Supplementation with organics acids in diet of laying hens. Ciencia Rural, 3: 499-502.
Garcia V., Catala-Gregori P., Hernandez F., Megias M. D. and Madrid J. 2006. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine
mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of Applied Poultry Research, 16: 555-562.
Gheisari  A. A., Sanei A., Samie A., Gheisari M. M. and Toghyani M. 2011. Effect of diets supplemented with different levels of manganese, zinc, and copper from their organic or inorganic sources on egg production and quality characteristics in laying hens. Biological Trace Element Research, 3: 557-571.
Hazim J. and Mahmood H. M. 2011. Effect of dietary zinc on certain blood traits of broiler breeder chickens. International Journal of Poultry Science, 10: 807-813.
Huang Y. L., Lu L., Luo X. G. and Liu B. 2007. An optimal dietary zinc level of broiler chicks fed a corn-soybean meal diet. Poultry Science, 1:  2582-2589.
Hudson  B. P., Dozier Iii W. A., Wilson J. L., Sander J. E. and Ward T. L. 2004. Reproductive performance and immune status of caged broiler breeder hens provided diets supplemented with either inorganic or organic sources of zinc from hatching to 65 wk of age. Journal of Applied Poultry Research, 2: 349-359.
Izat A. L., Tidwell N. M., Thomas R. A., Reiber M. A., Adams M. H., Colberg M. and Waldroup P. W. 1990. Effects of a buffered propionic acid in diets on the performance of broiler chickens and on microflora of the intestine and carcass. Poultry Science, 5: 818-826.
Khan S. H., Rehman  A.  and Ansari J. 2011.  Effects of dietary minerals on postmolt performance of laying hens. Veterinary World, 4(9): 389-395.
Khosravi A., Boldaji F., Dastsr B. and Hasani S. 2008. The use of some feed additives as growth promoter in broilers nutrition. International Journal of Poultry Science, 11: 1095-1099.
Kita K., Hohmura I. and  Okumura J-I. 1997. Influence of dietary zinc methionine supplementation on eggshell quality in laying hens under hot climate environment. Japanese Poultry Science, 1: 21-26.
Kucuk O., Kahraman A., Kurt I., Yildiz N. and Onmaz A. C. A. 2008. Combination of zinc and pyridoxine supplementation to the diet of laying hens improves performance and egg quality. Biological Trace Element Research, 126(1-3): 165-175.
Lim H. S., Paik I. K. 2003.  Effect of supplementary mineral methionine chelates (Zn, Ca and Mn) of performance and eggshell quality of laying hens. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 16: 1804-1808.
Mabe I., Rapp C., Bain M. M and Nys Y. 2003. Supplementation of a corn-soybean meal diet with manganese, copper, and zinc from organic or inorganic sources improves eggshell quality in aged laying hens. Poultry Science, 12: 1903-1913.
Mahdavi A. H., Rahmani H. R. and Pourreza J. 2005. Effect of probiotic supplements on egg quality and laying hen’s performance. International Journal of Poultry Science, 4: 488-492.
Martin K. M. 2016. The effects of zinc supplementation from two sources on egg quality and bone health in laying hens. MSc. Dissertation. Animal Science Department. University of Nebraska, Lincoln.
Mathlouti N., Mohamed M. A. and Larbier M. 2003. Effect of enzyme preparation containing xylanase and B-glucanase on performance of laying hens fed wheat/barley- or maize/soybean meal-based diets. British Poultry Science, 44: 60-66.
Nakada T., Koja Z. and Tanaka K. 1994. Effect of progesterone on ovulation in hypophysectomised hens. British Poultry Science, 35: 153-156.
Namra M. M. M., Abdel Wahed H. M. and Fayek H. M. 2009. Evaluation of different sources of dietary zinc supplementation for Japanese quail: 2-Laying perfomance. Egypt Poultry Science, 29: 127-143.
Park  K. W., Rhee A. R., Um J. S. and Paik I. K. 2009. Effect of dietary available phosphorus and organic acids on the performance and egg quality of laying hens. Journal of Applied Poultry Research, 3: 598-604.
Peterson C. F. 1995. Factors influencing eggshell quality.Worlds Poultry Science, 21: 118-138.
Pizzolante C., Kakimoto, S. K., Saldanha E. S. P. B., Lagana C., Souza, H. B. A. and Moraes  J. E. 2011. Limestone and oyster shell for brown layers in their second egg production cycle. Revista Brasileira de Ciência Avícola, 2: 103-111.
Ragaa N. M. and Korany R. M. S. 2016. Studying the effect of formic acid and potassium diformate on performance, immunity and gut health of broiler chickens. Animal Nutrition, 4: 296-302.
Roberts J. R. 2004. Factors affecting egg internal quality and egg shell quality in laying hens. The Journal of Poultry Science, 3: 161-177.
SAS Institute. 2003. SAS Users Guide.Version 9.1. SAS Institute. Cary, North Carolina.
Sengor E., Yardimci M., Cetingul S., Bayram I., Sahin H. and Dogan I. 2007. Effects of short chain fatty acid (SCFA) supplementation on performance and egg characteristics of old breeder hens. South African Journal of Animal Science, 3: 158-163.
Seo H., Cho Y., Kim T., Shin H. and Kwun I. 2010. Zinc may increase bone formation through stimulating cell proliferation, alkaline phosphatase activity and collagen synthesis in osteoblast MC3T3- E1cells. Nutrition Research and Practice, 4: 356-361.
Smith M. O. 2003. Effects of different levels of zinc on the performance and immunocompetence of broilers under heat stress. Poultry Science, 10: 1580-1588.
Soltan M. A. 2008. Effect of dietary organic acid supplementation on egg production, egg quality and some blood serum parameters in laying hens. International Journal of Poultry Science, 6: 613-621.
Swiatkiewicz  S., Koreleski J. and Arczewska A. 2010. Laying performance and eggshell quality in laying hens fed diets supplemented with prebiotics and organic acids. Czech Journal of Animal Science, 7: 294-304.
Yesilbag D. and Colpan I. 2006. Effects of organic acid supplemented diets on growth performance, egg production and quality and on serum parameters in laying hens. Revue de médecine vétérinaire, 5: 280-284.
Zofkova I., Nemcikova P. and Matucha P. 2013. Trace elements and bone health. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 51: 1555-1561.