اثر افزودن مکمل جیره ای گوانیدینو استیک اسید و ال- آرژنین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق، 600 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه بر اساس آزمایش فاکتوریل 3 × 2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، پنج تکرار و 20 قطعه بلدرچین در هر تکرار به واحد‌های آزمایشی اختصاص داده شدند. فاکتور‌ها شامل دو سطح ال-آرژنین (پیشنهادی NRC و 10% بیشتر از پیشنهاد NRC) و سه سطح گوانیدینواستیک اسید (GAA) (صفر، 6/0 و 2/1 گرم در کیلوگرم) بودند. وزن بدن و خوراک مصرفی در پایان دوره اندازه­گیری شدند. در سن 42 روزگی، از دو قطعه بلدرچین از هر تکرار
جهت تعیین متابولیت‌های خونی خون‌گیری به عمل آمد و سپس برای اندازه‌گیری خصوصیات لاشه کشتار شدند. مکمل ال-آرژنین در سطح 10 درصد بیشتر از
NRC منجر به افزایش خوراک مصرفی و بهبود افزایش
وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک شد (05/0
p <). اثرات مرتبط با مکمل جیره­ای GAA روی خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک معنی­دار نبود. مکمل ال-آرژنین در سطح 10% بیشتر از NRC منجر به افزایش وزن نسبی سینه، ران و کاهش چربی محوطه بطنی شد (05/0p <). اثرات اصلی ال-آرژنین در سطح 10 درصد بیشتر از NRC و GAA روی متابولیت­های سرم خون معنی­دار و منجر به کاهش کلسترول، تری­گلیسرید و VLDL و افزایش HDL در مقایسه با گروه شاهد شد. برای اثرات متقابل نیز، تیمار حاوی ال-آرژنین در سطح 10% بیشتر از NRC و 6/0 و 2/1 گرم GAA در کیلوگرم جیره به طور معنی­داری موجب کاهش کلسترول، تری­گلیسرید و VLDL و افزایش HDL سرم خون در مقایسه با تیمار
شاهد شد (05/0
p <). نتایج نشان داد که افزودن GAA به جیره­های با سطوح بالای ال-آرژنین منجر
به بهبود عملکرد و برخی از فراسنجه­های خونی در بلدرچین ژاپنی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary supplementation of Guanidino acetic acid and L- arginine on performance, blood metabolites and carcass characteristics of Japanese quails

نویسندگان [English]

  • H. Darmani Kuhi 1
  • P. Tavakolli 2
  • A. Mohit 3
  • F. Mohammad Poor 4
1 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Former MSc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Ph.D Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this study, 600 one-day Japanese quails were assigned to six treatments with five replicates of 20 chicks per replicate in 2×3 factorial arrangement based on a completely randomized experimental design. Two levels of L- arginine (the recommended level of NRC and 10% higher than the recommended level by NRC) and three levels of Guanidino acetic acid (GAA) (0, 0.6 and 1.2 g/kg diet) were used in this study. Body weight and feed intake were recorded at the end of the experiment. On day 42, blood samples from two chicks of each replicate were taken from wing vein for some blood metabolites measurements. Then, thechicks wereslaughtered for carcass and internal organs investigations. L-arginine supply at 10% over NRC recommendation increased daily feed intake, and improved body weight gain and feed conversion ratio significantly (p < /em><0.05). L-arginine supply at 10% over NRC recommendation and 1.2 g GAA/kg diet increased feed intake and improved feed conversion ratio (p < /em><0.05). The relative weight of breast and thigh increased and abdominal fat decreased significantly by L-arginine supplementation (p < /em><0.05). The main effects of L- arginine and GAA on blood metabolites were significant (p < /em><0.05), with a reduction effect on cholesterol, triglyceride and VLDL concentrations and enhancement effect on HDL content. L-arginine supply at 10% over NRC recommendation with 0.6 and 1.2 g GAA/kg diet significantly decreased blood cholesterol, triglyceride and VLDL and increased HDL concentrations in compared to those fed L- arginine at NRC recommendation (p < /em><0.05). Therefore, the findings of this study showed that providing extra L- arginine than the NRC recommendation with 0.6 g GAA/kg diet significantly improved performance and decreased blood serum cholesterol, triglyceride, and VLDL in Japanese quails (p < /em><0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-arginine
  • Japanese quail
  • Carcass characteristics
  • Guanidino acetic acid
  • Blood metabolites
ابراهیمی م.، زارع شحنه ا.، شیوازاد م.، انصاری پیرسرایی ز.، و تبیانیان م. 1392. اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه­های گوشتی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 4: 281-290.
انصاری پیرسرایی ز.، ابراهیمی م.، زارع شحنه ا.، شیوازاد م.، و تبیانیان م. 1394. تعیین بهترین سطح تغذیه ال-آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه­های خونی در جوجه­های گوشتی در دوره­های آغازین و رشد. تولیدات دامی، 12: 87-95.
اسمعیلی­نیا ل.، زاغری م.، موسوی ن.، هنربخش ش.، و لطفی ل. 1393. آیا یدک کردن آرژنین از طریق افزودن گوانیدینو استیک اسید به جیره مرغ های مادر گوشتی امکان پذیر است؟ ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.
فتحی م. 1393. اثرات تغذیه سطوح مختلف ال-آرژنین بر برخی فراسنجه­های خونی، هورمون­های تیروئیدی، تلفات عملکرد جوجه­های گوشتی تحت آسیت به روش سرما. پژوهش و سازندگی، 28: 197-206.
جوان جدیت خواه چمثقالی م. 1388. اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکرد جوجه های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. ورامین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا.
طباطبایی یزدی ف.، گلیان ا.، و زرقی ح. 1393. اثر گوانیدینو استیک اسید در جیره­های آغازین گندم-سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه های گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.
محسنی ا.، زاغزی م.، مروج ح.، هنربخش ش.، و لطفی ل. 1393. آیا افزودن گوانیدینو استیک اسید به جیره مرغ های مادر گوشتی می تواند عملکرد را بهبود دهد؟ ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.
Al-Daraji H. J. and Salih A. M. 2012. Effect of dietary L-arginine on carcass traits of broilers. Animal Veterinary Science, 2: 40-44.
Davis S. L. 2011. Plasma levels of prolactin, growth hormone, and insulin in sheep following the infusion of arginine, leucine and phenylalanine. Endocrinology, 91: 549-555.
Dilger R. N., Bryant-Angeloni K., Payne R. L., Lemme A. and Parsons C. M. 2013. Dietary guanidino acetic acid is an efficacious replacement for arginine for young chicks. Poultry Science, 92: 171-177.
Fernandes J. I. M., Murakami A. E., Martins E. N., Sakamoto M. I. and Garcia E. R. M. 2009. Effect of arginine on the development of the pectoralis muscle and the diameter and the protein: deoxyribonucleic acid rate of its skeletal myofibers in broilers. Poultry Science, 88: 1399-1406.
Fouad A. M., El-Senousey H. K., Yang X. J. and Yao H. 2013. Dietary L-arginine supplementation reduces abdominal fat content by modulating lipid metabolism in broiler chickens. Animal, 7: 1239-1245.
Jahanian R. 2009. Immunological responses as affected by dietary protein and arginine concentrations in starting broiler chicks. Poultry Science, 88: 1818-1824.
Jobgen W. S., Fried S. K., Fu W. J., Meininger C. J. and Wu G. 2006. Regulatory role for the argininenitric oxide pathway in metabolism of energy substrates. Journal of Nutritional Biochemistry, 17: 571-588.
Khajali F. and Widerman R. F. 2010. Dietary arginine: metabolic, environmental, immunological and physiological interrelationships. World's Poultry Science Journal, 66: 751-766.
Kwak H., Austic R. E. and Dietert R. R. 2001. Arginine-genotype interactions and immune status. Nutrition Research, 21: 1035–1044.
Lemme A., Ringel J., Sterk A. and Young J. F. 2007a. Supplemental guanidino acetic acid affects energy metabolism of broilers. 16th European Symposium on Poultry Nutrition, 339-342.
Lemme A., Ringel J., Rostagno H. S. and Redshaw M. S. 2007b. Supplemental guanidino acetic acid improved feed conversion, weight gain, and breast meat yield in male and female broilers.16th European Symposium on Poultry Nutrition, 26-30.
Lemme, A., Gobbi R., Helmbrecht A., Van Der Klis J. D., Firman J., Jankowski J. and Kozlowski K. 2010. Use of guanidino acetic acid in all-vegetable diets for turkeys. 4th Turkey Science and Production Conference, 57-61.
Ma X. Y., Lin Y. C., Jiang Z. Y., Zheng C. T., Zhou G. L. and Yu D. Q. 2010. Dietary Meat Science, 70: 332-341.
Michiels J., Maertens L., Buyse J., Lemme A., Rademacher M., Dierick N. A. and De Smet S. 2012. Supplementation of guanidinoacetic acid to broiler diets: Effects on performance, carcass characteristics, meat quality, and energy metabolism. Poultry Science, 91: 402-412.
Mousavi S. N., Afsar A. and Lotfollahian H. 2013. Effects of guanidinoacetic acid supplementation to broiler diets with varying energy contents. Poultry Science, 22: 47-54.
Munir K., Muneer M. A., Masaoud E., Tiwari A., Mahmud A., Chaudhry R. M. and Rashid A. 2009. Dietary arginine stimulates humoral and cell-mediated immunity in chickens vaccinated and challenged against hydropericardium syndrome virus. Poultry Science, 88: 1629-1638.
NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry, 9th Rev. Ed. National Academy Press, Washington, DC., USA.
Ringel J., Lemme A., Knox A., Mc Nab J. and Redshaw M. S. 2007. Effects of graded levels of creatine and guanidinoacetic acid in vegetable-based diets on performance and biochemical parameters in muscle tissue. 16th European Symposium on Poultry Nutrition, 387-390.
Ringel J., Lemme A., Redshaw M. S. and Damme K. 2008. The effects of supplemental guanidino acetic acid as a precursor of creatine in vegetable broiler diets on performance and carcass parameters. Poultry Science, 87 (Suppl. 1): 72 (Abstr).
Tan B., Yin Y., Liu Z., Li X., Xu H., Kong X., Huang R., Tang W., Shinzato I., Smith S. B. and Wu G. 2009. Dietary L-arginine supplementation increases muscle gain and reduces body fat mass in growing-finishing pigs. Amino Acids, 37: 169-175.
Walker J. B. 1979. Creatine: Biosynthesis, regulation, and function. Advances in Enzymology and Related AreasofMolecular Biology, 50: 177-242.
Yao K., Guan S., Li T., Huang R., Wu G., Ruan Z. and Yin Y. 2011. Dietary L-arginine supplementation enhances intestinal development and expression of vascular endothelial growth factor in weanling piglets. British Journal of Nutrition, 105: 703-709.