اثر تفاله هسته انار با آنزیم و فرآوری آن با اوره بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور مطالعه اثر تفاله هسته انار با آنزیم و تفاله هسته انار فرآوری شده با اوره بر عملکرد، فراسنجه­های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه­های‌ گوشتی در شرایط تنش گرمایی، 280 قطعه جوجه یکروزه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی در هفت تیمار شامل سطوح 0، 3، 6 و 9 درصد تفاله هسته انار به همراه مولتی­آنزیم تجاری و سطوح 3، 6 و 9 درصد تفاله هسته انار فرآوری شده با اوره (PPTU) با چهار تکرار و 10 قطعه پرنده توزیع شدند. برنامه تنش گرمایی از روز 25 تا 42، روزانه به مدت هفت ساعت (در درجه حرارت 35 تا 37 درجه سلسیوس) اعمال شد. نتایج نشان داد فرآوری تفاله هسته انار با اوره سبب افزایش درصد پروتئین آن از 11 به 7/15 درصد شد. در جوجه­های مورد آزمایش، تفاله انار سبب میزان افزایش وزن بدن بالاتر (1498 در مقابل 1020 گرم در شاهد) و ضریب تبدیل خوراک پایین­تر (82/1 در مقابل 56/2 در شاهد) شد. تفاله هسته انار، غلظت گلوکز خون  را از mg/dL 1106 در شاهد به mg/dL 611 در سطح 9 درصد PPTU کاهش داد. فعالیت آنزیم­های کبدی شامل آلکالین فسفاتاز (6483 در مقابل  U/L1667)، آسپارتات آمینوترانسفراز (8/674 در مقابل  U/L9/259) و لاکتات دهیدروژناز (3288 در مقابل  U/l1506) در سطوح بالاتر تفاله هسته انار در مقایسه با شاهد کاهش یافت و پاسخ ایمنی بر ضد SRBC نیز در سطح 9 درصد تفاله (25/9) و در سطح 9 درصد PPTU (5/8) در مقایسه با شاهد (75/6) بهبود یافت. یافته­های مطالعه حاضر نشان داد افزودن تفاله هسته انار با آنزیم یا فرآوری آن با اوره تا سطح 9 درصد سبب بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی و کاهش فعالیت آنزیم­های کبدی جوجه­ گوشتی در شرایط تنش گرمایی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of pomegranate seed pulp with enzyme and its processing with urea on performance, blood biochemical parameters and immunity response of heat stressed broiler chicks

نویسندگان [English]

  • T. Vafaeifard 1
  • S. J. hosseini-Vashan 2
  • S. H. Farhangfar 3
  • S. E. Ghiasi 4
1 MSc. Student, Animal Science Department, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Animal Science Department, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Professor, Animal Science Department, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, Iran
4 Assistant Professor, Animal Science Department, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of pomegranate seed pulp (PP) and its treated form with urea (PPTU) on performance, blood biochemical parameters and immune response of broiler chickens reared in heat stress condition. A total of 280 day-old Ross 308 chicks were used in a completely randomized design. The chicks were equally divided into seven treatments including 0, 3, 6 and 9 percent of PP and 3, 6 and 9 percent of PPTU with four replicates and 10 birds each. In heat stress period (25-42 days), the daily heat stress schedule was applied from 10:00 until 17:00 h for seven hours (35-37 oC). The PPTU increased the blood concentration of total protein (11 vs. 15.7 mg/dL). In heat-stressed chickens, PP increased body weight (1498 vs.1020 g) and decreased feed conversion ratio (1.82 vs. 2.56). The PP decreased the blood glucose concentration (611 vs. 1106 mg/dl) and also decreased the activity of the liver enzymes including alkaline phosphatase (1667 vs. 6483 U/L), aspartate aminotransferase (259.9 vs. 674.8 U/L) and lactate dehydrogenase (1506 vs. 3288 U/L). The immune response to SRBC in chickens fed PP with enzymes (9.25) or its urea-treated (8.5) were higher as compared to control (6.75). Therefore, these findings showed that the addition of pomegranate pulp with enzyme or its treated with urea up to 9% may improve performance, immune response and decreased the activity of liver enzymes in heat stressed broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate pulp
  • Heat stress
  • Broiler chick
  • Urea processing
  • Feed conversion ratio
بی­نام، 1394.  آمارنامه جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. تهران، ایران.
حسینی س. م.، آملی م.، و مدرسی س. ج. 1393. اثر سطوح مختلف تفاله هسته انار بر صفات عملکردی و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی.  تحقیقات تولیدات دامی، 4(2): 29-38.
حسینی واشان س. ج.، و غزنوی ط. 1394. تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی ارزش غذایی تفاله دانه انار با استفاده از خروس­های بالغ، اولین همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم دامی با محوریت تنش­های محیطی. دانشگاه بیرجند.
حسینی واشان س. ج. و غزنوی. ط. 1395. تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس‌های بالغ. تولیدات دامی، 18(3): 513-524.
خسروی ف.، و فتحی نسری م. ح. 1391. تاثیر روش ذخیره کردن تفاله دانه انار بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه­پذیری شکمبه آن. تولیدات دامی، 14(2): 51-61.
صالح ح.، گلیان ا.، کرمانشاهی ح.، فرهوش ر.، میرکزهی م. ط.، و آگاه م. ج. 1394.  آثار آنتی­اکسیدان­های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم­های آنتی­اکسیدانی و شاخص­های خونی جوجه­های گوشتی. دامپزشکی ایران، 11(3): 67-79.
نوبخت ع. 1393. اثرات استفاده از تفاله انگور معمول و عمل‌‌آوری شده با اوره بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه‌های خونی در مرغ‌های تخم‌گذار. دانش و پژوهش علوم دامی، 15: 27-36.
نوبخت ع.،  مهینی ف.، و خدایی ص. 1391. بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایة گندم، و جو. پژوهش‌های علوم دامی ایران. 4(1): 32-38.
Abbasi H., Rezaei K. and Rashidi L. 2008. Extraction of essential oils from the seeds of Extraction of essential oils from the seeds of pomegranate using organic solvents and supercritical CO2. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 58: 83-98.
Annison G. and Choct M. 1993. Enzymes in poultry diets in: enzymes in animal nutrition. Proceedings of 1st Symposium, Switzerland. Oct 13. 61-63.
Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2005. Official methods of analysis. 18th edition, Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C., USA.
Attia Y. A., Hassan R. A. and Qota E. M. A. 2009. Recovery from adverse effects of heat stress on slow-growing chicks in the tropics 1: Effect of ascorbic acid and different levels of betaine. Tropical Animal Health and Production, 41: 807-818.
Aviagen, 2015. Ross-Broiler-Pocket-Guide. www.aviagen.com.
Bahrami Y., Foroozandeh A., Zamani F., Modarresi M., Eghbal saeid S. and Chekani– Azar S. 2010. Effect of diet with varying levels of dried lambs. Journal of Animal and Plant Sciences, 6: 605-610.
Brenes A.,Viveros A. , Goni I., Centeno C., Sayag Ayerdy S. G., Arija I. and Sauracalixto F. 2008. Effect of grape pomace concentrate and vitamin E on digestibility of play phenols and antioxidant activity in chickens. Poultry Science, 87(2): 307-316.
Geraert P. A., Padilha J. C. F. and Guillaumin S. 1996. Metabolic and endocrine changes induced by chronic heat exposure in broiler chickens: growth performance, body composition and energy retention. British Journal of Nutrition, 75: 195-204.
Gobert M., Martin B., Ferlay A., Chilliard Y., Graulet B., Pradel P., Bauchart D. and Durand D. 2009. Plant polyphenols associated with vitamin E can reduce plasma lipoperoxidation in dairy cows given n-3 polyunsaturated fatty acids. Journal of Dairy Science, 92(12): 6095-6104.‏ ‏
Gold S. W. J., Fielder M. D., Kelly A. F. and Elsankary W. 2009. Antimicrobial pomegranate Rind Extracts: Enhance-ment by ca(II) and vitamin C. combinations against clinical IsoLates of pseudomonas aeruginosa. British Journal of Biomedical Science, 66(3): 129-32.
Goni I., Brenes A., Centeno C., Viveros A., Saura-Calixto F., Rebole Arija A. and Estevez R. 2007. Effect of dietary grape pomeace and vitamin E on growth performance, nutrient digestibility, and susceptibility to meat lipid oxidation in chickens. Poultry Science, 86: 508-516.
Hosseini-Vashan S. J., Golian A., Yaghobfar A., Zarban A., Afzali N. and Esmaeilinasab P. 2012. Antioxidant status, immune system, blood metabolites and carcass characteristic of broiler chickens fed turmeric rhizome powder under heat stress. African Journal of Biotechnology, 11(94): 16118-16125.
Hosseini-Vashan S. J., Golian A. and Yaghobfar A. 2015. Growth, immune, antioxidant, and bone responses of heat stress-exposed broilers fed diets supplemented with tomato pomace. International Journal of Biometeorology, 60: 1183-1192.
‏‏Hosseini-Vashan S. J. and Raei-Moghadam M. 2016. Plasma lipid profile, antioxidant status of broilers reared under high temperature fed pomegranate pulp and enzyme. XXV Worlds Poultry Science Congress. Beijing, China, September.
Khosravi F.,  Fathi Nasri M. H., Farhangfar H. and Modaresi S. J. 2015. Nutritive value and polyphenol content of pomegranate seed pulp ensiled with different tannin-inactivating agents. Animal Feed Science and Technology, 207: 262-266.
Kiani Nahamd M., Salamat Doust-Nobar R., Maheri N. and Lotfi A. 2010. Effect of polyethylene glycol on in vitro gas production, metabolizable energy and organic matter digestibility of apple tree leaves as ruminant feed. Global Veterinaria, 4: 587-591.
Lin H., Decuypere E. and Buyse J. 2006. Acute heat stress induces oxidative stress in broiler chickens. Comparative Biochemistry and Physiology. Par A: Molecular and Integrative Physiology, 144(1): 11-17.
Lin H. R. D. and Zhang Z. Y. 2000. Peroxide status in tissues of heat-stressed broilers. Asian Journal of Animal Science, 13: 1373-1376.
Mirzaei-Aghsaghali A., Maheri-Sis N., Mansouri H., Razeghi M. E., Mirza-Aghazadeh A., Cheraghi H. and Aghajanzadeh-Golshani A. 2011. Evaluating potential nutritive value of pomegranate processing by-products for ruminants using in vitro gas production technique. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 6: 45-51.
Mujahid A., Yoshiki Y., Akiba Y. and Toyomizu M. 2005. Superoxide radical production in chicken skeletal muscle induced by acute heat stress. Poultry Science, 84(2): 307-314.
Nelson N. A., Lakshmanan N. and Lamont S. J. 1995. Sheep red blood cell and Brucella abortus antibody responses in chickens selected for multitrait immunocompetence. Poultry Science, 74(10): 1603-1609.‏
Prakash C. V. S. and Prakash I. 2011. Bioactive chemical constituents from pomegranate (Punica granatum) juice, seed and peel. International Journal of Research in Chemistry and Environment, 1: 1-18.
Rubanza C. D., Shem K., Otsyina M. N., Bakangesa R., Ichinohe S. S. T. and Fujihara T. 2005. Polyphenolics and tannins effect on in vitro digestibility of selected Acacia species leaves. Animal Feed Science and Technology, 119: 129-142.
Sahin K., and Kucuk O. 2003. Heat stress and dietary vitamin supplementation of poultry diets. Livestock Feeds and Feeding, 73: 41-50.
Saki A. A., Rabet M., Zamani P. and Yosefi Y. 2014. The effect of different levels of pomegranate seed pulp with multi-enzyme on performance, egg quality and serum antioxidant in laying hens. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4(4): 803-808.
Spolaore P., Joannis-Cassan C., Duran E. and Isambert A. 2006. Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101(2): 87-96.‏
Syago-Ayerdi S. G., Brenes A., Viveros A. and Gol I. 2009. Antioxidative effect of dietary grape pomace concentrate on lipid oxidation of chilled and long-term frozen stored chicken patties. Meat Science, 83: 528-533.
Taher-Maddah M., Maheri-Sis N., Salamatdoustnobar R. and Ahmadzadeh A. 2012. Comparing nutritive value of ensiled and dried pomegranate peels for ruminants using in vitro gas production technique. Annals of Biological Research, 3(4): 1942-1946.
Udedibie A. B. I., Esonu B. O., Obaji C. N. and Duruna C. S. 1994. Dry urea treatment prior to toasting as a method of improving the nutritive value of Jackbeans (Canavalia ensiformis) for broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 48: 335-345.
Wang L. S. and Stoner G. D. 2008. Antnocyanins and their role in cancer prevention. Cancer Letter, 269: 281-290.
Wideman R. F., Ford B. C., May J. D. and Lott B. D. 1994. Acute heat acclimation and kidney function in broilers. Poultry Science, 73: 75-88.
Yosubi P., Barzegar M., Saha M. A. and Azizi M. H. 2007. Total phenolic contents and antioxidant activity of pomegranate (Punica granatum L.) peel extracts. Journal of Agricultural Science and Technology, 9: 35-92.