تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی با استفاده از مطالعه گسترده پویش ژنوم برای شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند بلوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار دانشکده علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

گوسفند بلوچی یکی از نژادهای بومی ایران است که از شرق کشور منشا گرفته و با شرایط آب و هوایی آن منطقه سازگار شده است. بازده اقتصادی اصلاح نژاد گوسفند به طور واضحی با بازده تولیدمثل میش­ها مرتبط است. در این پژوهش، صفت دوقلوزایی به عنوان یک صفت تولیدمثلی مهم مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این پژوهش از داده­های ژنوتیپی 91 راس میش بلوچی که با استفاده از ریزآرایه گوسفندی 50k شرکت ایلومینا تعیین ژنوتیپ شده بودند، جهت پویش ژنوم و شناسایی ژن­های مرتبط با دوقلوزایی استفاده شد. بدین منظور از مدل تکرارپذیری تعمیم یافته استفاده شد. در مرحله بعد، از تجزیه غنی­سازی مجموعه­های ژنی جهت شناسایی طبقات عملکردی مرتبط با دوقلوزایی استفاده شد. در این پژوهش تعداد شش نشانگر SNP واقع بر کروموزوم­های 1، 3، 10، 15 و 25 شناسایی شدند که با ژن­های CTH، ANKRD13C، SRSF11، PTGER3، LDHB، LRRC40 و KCNMA1 مرتبط بودند. همچنین در تجزیه غنی­سازی مجموعه­های ژنی، تعداد 25 مسیر با صفت دوقلوزایی مرتبط بودند (p <0.01). از این میان، مسیر defense response نقش مهمی در فرآیند تخمک‌ریزی دارد. عمده پروتئین‌های این مسیر، اینترفرون‌ها و اینترلوکین‌ها هستند که با ایجاد فرآیندی مشابه التهاب سبب رهاسازی تخمک در اویداکت می‌شوند. مسیرهای مربوط به چسبندگی سلولی مانند cell adhesion و مسیرهای ارتباط سلولی مانند intercellular bridge و cell junction از دیگر مسیرهای معنی‌دار بودند. مسیر cell junction به واسطه پروتئین­ کانکسین CX43 سبب انتقال اثر GDF9 به سلول­های گرانولوزا می­شود. نتیجه این پژوهش اولین گزارش از اثر غیر مستقیم GDF9 بر صفت دوقلوزایی در گوسفندان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and biological pathways associated with twinning in Baluchi sheep

نویسندگان [English]

  • S. M. Esmaeili fard 1
  • S. H. Hafezian 2
  • M. Gholizadeh 3
  • R. Abdolahi Arpanahi 4
1 Ph.D Student, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professor, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
4 Assistant Professor, University of Tehran, Pardis Aboreyhan, Tehran, Iran
چکیده [English]

Baluchi sheep is one of
the indigenous sheep breeds originating from the eastern part of Iran and it is
adapted to the severe weather conditions. The economic efficiency of sheep < br />breeding is clearly related to the reproduction efficiency of the ewes. In this
study, twinning trait was studied as an important reproductive trait. To
identify the genes associated with twinning trait, genome-wide association was
done using 91 Baluchi ewes genotyped with 50k Illumina SNP chips. For this
purpose, the extended repeatability model was used. In the next step, a gene
set enrichment analysis was implemented to identify the biological pathways
associated with the twinning. Six SNP markers on chromosomes 1, 3, 10, 15 and
25 located in CTH, ANKRD13C, SRSF11, PTGER3, LDHB, LRRC40, and KCNMA1 genes
were identified. According to pathway analysis, 25 pathways were associated
with the twinning trait. Among those pathways, the defense response biological
pathway has an important role in the ovulation. Interferons and interleukins
are the main cytokine proteins in this pathway. These cytokines create a
process such as inflammation that causes oocytes release
from the follicle into the oviductfor transport and fertilization. Cell adhesion and
intercellular bridge pathways were other significant pathways. Cell junction pathway
via the CX43 protein can affect the transfer of GDF9 effects to
granulosa cells. To the best of our knowledge, this is the first study that
reports indirect effects of GDF9 on twinning trait in Iranian sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twinning
  • Baluchi sheep
  • SNP
  • GSEA-SNP
  • GWAS
ادریس م. ع.، و خسروی نیا ح. 1379. مقدمه‌ای بر اصلاح نژاد دام. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان‌، صفحات 36-11.
اسکندری  غ.، و ایاران ع. 1389. بررسی چند شکلی ژن FecB در گوسفندان نژاد لری بختیاری با استفاده از تکنیک PCR-RFLP . چهارمین کنگره علوم دامی کشور. 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج).
امیری آ. 1385. شناسایی چندشکلی‌های موجود در ژن‌های FecB، BMP15  و GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد لری بختیاری. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خدابخش زاده ر.، محمدآبادی م. آ.،  مرادی شهربابک ح.، و اسمعیلی زاده کشکوئیه ع. 1394. شناسایی جهش های موجود در نیمه اول (منتهی به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای رومانوف و لری بختیاری. تحقیقات تولیدات دامی، 4(4): 15-26.
زارع ن.، نجاتی جوارمی ا.، صادقی م.، و میراب زاده اردکانی ع. 1389. بررسی چند شکلی در ژن BMPR-1B مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل به روش PCR-RFLP. چهارمین کنگره علوم دامی کشور. 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج).
سلیمانی ق. 1387. بررسی چندشکلی ژن‌های BMP15، FecB  و GDF9 در گوسفند نژاد سنجابی با استفاده از روش PBR و SSCP. پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
شیخلو م. ر.، طهمورث پور م.، و اسلمی نژاد ع. ا. 1390. بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد. پژوهش‌های علوم دامی ایران، 3(4): 453-458.
ضمیری م. ج. 1385. فیزیولوژی تولید مثل. انتشارات حق شناس. صفحه 111.
علی نقی زاده ر.، محمد آبادی م. ر.، و زکی زاده س. 1398. چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 2(1): 69-80.
Abdalla E. A., Penagaricano F., Byrem T. M., Weigel K. A. and Rosa G. J. M.  2016. Genome-wide association mapping and pathway analysis of leukosis incidence in a US Holstein cattle population. Animal Genetics, 47(4): 395-407.
Abdoli R., Ziaeddin- Mirhoseini S., Ghavi Hossein-Zadeh N. and Zamani P. 2018a. Screening for causative mutations of major prolificacy genes in Iranian fat-tailed sheep. International Journal of Fertility and Sterility, 12(1): 51-55.
Abdoli R., Ziaeddin- Mirhoseini S., Ghavi Hossein-Zadeh N., Zamani P. and Gondro C. 2018b. Genome-wide association study to identify genomic regions affecting prolificacy in Lori-Bakhtiari sheep. Animal Genetics, 49(5): 488-491.
Achour L., Labbe-Jullie C., Scott M. G. and Marullo S. 2008. An escort for GPCRs: implications for regulation of receptor density at the cell surface. Trends in Pharmacological Sciences, 29(10): 528-535.
Agarwal A., Gupta S. and Sharma. R. K. 2005. Role of oxidative stress in female reproduction. Reproductive biology and endocrinology, 3(1): 28.
Andreuccetti P., Taddei C. and Filosa S. 1978. Intercellular bridges between follicle cells and oocyte during the differentiation of follicular epithelium in Lacerta sicula Raf. Journal of Cell Science, 33: 341-350.
Aulchenko Y. S., Ripke S., Isaacs A. and Van-Duijn C. M. 2007. GenABEL: an R package for genome-wide association analysis. Bioinformatics, 23(10): 1294-1296.
Bacich D. J., Rohan R. M., Norman R. J. and Rodgers R. J. 1994. Characterization and relative abundance of alternatively spliced luteinizing hormone receptor messenger ribonucleic acid in the ovine ovary. Endocrinology, 135: 735-744.
Behrens R., Nolting A., Reimann F., Schwarz M., Waldschutz R. and Pongs O. 2000. hKCNMB3 and hKCNMB4, cloning and characterization of two members of the large-conductance calcium-activated potassium channel beta subunit family. FEBS Letters, 474(1): 99-106.
Berg J. M., Tymoczko J. L. and Stryer L. 2012. Biochemistry (7th ed.). New York: W. H. Freeman and Company press.
Bogan R. L., Murphy M. J., Stouffer R. L. and Hennebold J. D. 2008. Prostaglandin synthesis, metabolism, and signaling potential in the rhesus macaque corpus luteum throughout the luteal phase of the menstrual cycle. Endocrinology, 149: 5861-5871.
Brannstrom M. and Norman R. J. 1993. Involvement of leucocytes and cytokines in the ovulatory process and corpus luteum function. Human Reproduction, 8(10): 1762-1775.
Bukulmez O. and Arici A. 2000. Leucocytes in ovarian function. Human Reproduction Update, 6(1): 1-15.
Calder M. D., Caveney A. N., Westhusin M. E. and Watson A. J. 2001. Cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 (PGE2) receptor messenger RNAs are affected by bovine oocyte maturation time and cumulus-oocyte complex quality, and PGE2 induces moderate expansion of the bovine cumulus in vitro. Biology of Reproduction, 65(1): 135-140.
Clutton-Brock T. and Sheldon B. C. 2010. Individuals and populations: the role of long-term, individual-based studies of animals in ecology and evolutionary biology. Trends in Ecology and Evolution, 25: 562-573.
Coleman R. A., Smith W. L. and Narumiya S. 1994. International union of pharmacology classification of prostanoid receptors: properties, distribution, and structure of the receptors and their subtypes. Pharmacological Reviews, 46(1): 205-229.
Contet C., Goulding S. P., Kuljis D. A. and Barth A. L. 2016. BK channels in the central nervous system. In International review of neurobiology, 128: 281-342.
Coonrod S., Vitale A., Duan C., Bristol-Gould S., Herr J. and Goldberg E. 2006. Testis-specific lactate dehydrogenase (LDH-C4; Ldh3) in murine oocytes and preimplantation embryos. Journal of Andrology, 27(4): 502-509.
Davis B. J., Lennard D. E., Lee C. A., Tiano H. F., Morham S. G., Wetsel W. C. and Langenbach R. 1999. Anovulation in cyclooxygenase-2-deficient mice is restored by prostaglandin E2 and interleukin-1. Endocrinology, 140: 2685-2695.
de Mola J. R., Goldfarb J. M., Hecht B. R., Babbo C. J., Baumgardner G. P. and Friedlander M. A. 1998. Gonadotropins Induce the Release of Interleukin-1β, Interleukin-6 and Tumor Necrosis Factor-α from the human preovulatory follicle. American Journal of Reproductive Immunology, 39(6): 387-390.
Drouilhet L., Mansanet C., Sarry J., Tabet K., Bardou P., Woloszyn F., Lluch J., Harichaux G., Viguie C., Monniaux D., Bodin L., Mulsant P. and Fabre S. 2013. The highly prolific phenotype of Lacaune sheep is associated with an ectopic expression of the B4GALNT2 gene within the ovary. PLOS Genetics, 9(9): e1003809.
Duffy D. M. and Stouffer R. L. 2001. The ovulatory gonadotrophin surge stimulates cyclooxygenase expression and prostaglandin production by the monkey follicle. MHR: Basic science of reproductive medicine, 7(8): 731-739.
Duffy D. M. and Stouffer R. L. 2002. Follicular administration of a cyclooxygenase inhibitor can prevent oocyte release without alteration of normal luteal function in rhesus monkeys. Human Reproduction, 17(11): 2825-2831.
Durinck S., Spellman P., Birney E. and Huber W. 2009. Mapping identifiers for the integration of genomic datasets with the R/Bioconductor package biomaRt. Nature Protocols, 4: 1184-1191.
Espey L. L. and Richards J. S. 2006. Ovulation. Academic Press, Elsevier.
Everse J. and Kaplan N. O. 1973. Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology (1th Ed.), Lactate dehydrogenases: structure and function. New York: An interscience publication. Pp. 61-133.
Fabre S., Pierre A., Mulsant P., Bodin L., Di Pasquale E., Persani L., Monget P. and Monniaux D. 2006. Regulation of ovulation rate in mammals: contribution of sheep genetic models. Reproduction Biology and Endocrinology, 4(1): 20.
Fogarty N. M. 1995. Genetic parameters for live weight, fat and muscle measurements, wool production and reproduction in sheep: a review. Animal Breeding, 63(3): 101-143.
Forges T., Monnier-Barbarino P., Alberto J. M., Gueant-Rodriguez R. M., Daval J. L. and Gueant J. L. 2007. Impact of folate and homocysteine metabolism on human reproductive health. Human Reproduction Update, 13(3): 225-238.
Gholizadeh M., Rahimi-Mianji G., Nejati-Javaremi A., De Koning D. J. and Jonas E. 2014. Genome wide association study to detect QTL for twinning rate in Baluchi sheep. Journal of Genetics, 93: 489-493.
Gilmour A. R., Gogle B. J., Cullis B. R. and Thompson R. 2009. ASREML User Guide Release 3.0. VSN International Ltd, Hemel Hempstead, UK.
Gittens J. E. I.  and Kidder G. M. 2005. Differential contributions of connexin 37 and connexin 43 to oogenesis revealed in chimeric reaggregated mouse ovaries. Journal of Cell Science, 118(21): 5071-5078.
Gmyrek G. B., Sozanski R., Jerzak M., Chrobak A., Wickiewicz D., Skupnik A., Sieradzka U., Fortuna W., Gabrys M. and Chelmonska-Soyta A. 2005. Evaluation of monocyte chemotactic protein-1 levels in peripheral blood of infertile women with endometriosis. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 122(2): 199-205.
Goldberg E. 1975. Lactate dehydrogenase-X from mouse testes and spermatozoa. Methods in Enzymology, 41: 318-323.
Goldberg E. 1985. Reproductive implications of LDH-C4 and other testis-specific isozymes.  Experimental and Clinical Immunogenetics, 2(2): 120-124.
Harris S. M., Aschenbach L. C., Skinner S. M., Dozier B. L. and Duffy D. M. 2011. Prostaglandin E2 receptors are differentially expressed in subpopulations of granulosa cells from primate periovulatory follicles. Biology of Reproduction, 85(5): 916-923.
Henry Davis G. 2005. Major genes affecting ovulation rate in sheep. Genetics Selection Evolution, 37(1): 11.
Hirschhorn J. N. and Daly M. J. 2005. Genome-wide association studies for common diseases and complex traits. Nature Reviews in Genetics, 6(2): 95-108.
Hizaki H., Segi E. and Sugimoto Y. 1999. Abortive expansion of the cumulus and impaired fertility in mice lacking the prostaglandin E receptor subtype EP2. Proceedings of the National Academy of Sciences, 96(18): 10501-10506.
Hussein M. R. 2005. Apoptosis in the ovary: molecular mechanisms. Human Reproductuon Update, 11: 162-77.
Iwabe T., Harada T., Tsudo T., Tanikawa M., Oonohara Y. and Terakawa N. 1998. Pathogenetic significance of increased levels of interleukin-8 in the peritoneal fluid of patients with endometriosis. Fertility and Sterility, 69(5): 924-930.
Kobayashi T. and Narumiya S. 2002. Function of prostanoid receptors: studies on knockout mice. Prostaglandins and other lipid mediators, 68: 557-573.
Kobe B. and Kajava A. V. 2001. The leucine-rich repeat as a protein recognition motif. Current Opinion in Structural Biology, 11(6): 725-732.
Li J., Liu J., Campanile G., Plastow G., Zhang C., Wang Z., Cassandro M., Gasparrini B., Salzano A., Hua G., Liang A. and Yang L. 2018. Novel insights into the genetic basis of buffalo reproductive performance. BMC Genomics, 19: 814.
Long J. C. and Caceres J. F. 2009. The SR protein family of splicing factors: master regulators of gene expression. The Biochemical Journal, 417(1): 15-27.
Luna E. J. and Hitt A. L. 1992. Cytoskeleton-Plasma membrane interactions. Science, 258: 955-963.
Marettova E. and Maretta M. 2002. Demonstration of intermediate filaments in sheep ovary. Acta Histochem, 104: 431-434.
Markosyan N. and Duffy D. M. 2009. Prostaglandin E2 acts via multiple receptors to regulate plasminogen-dependent proteolysis in the primate periovulatory follicle. Endocrinology, 150: 435-444.
Mohammadabadi M. R. 2017. Role of clostridium perfringens in pathogenicity of some domestic animals. Journal of Advances in Agriculture, 7: 1117-1121.
Mooney M. A. and Wilmot B. 2015. Gene Set Analysis: A Step-By-Step Guide. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 168(7): 517-527.
Murdoch W. J., Hansen T. R. and McPherson L. A. 1993. A review–role of eicosanoids in vertebrate ovulation. Prostaglandins, 46: 85-115.
Nguyen M., Camenisch T. and Snouwaert J. N. 1997. The prostaglandin receptor EP4 triggers remodelling of the cardiovascular system at birth. Nature, 390: 78-81.
Norris R. P., Freudzon M., Mehlmann L. M., Cowan A. E., Simon A. M., Paul D. L., Lampe P. D.  and Jaffe L. A. 2008. Luteinizing hormone causes MAP kinase-dependent phosphorylation and closure of connexin43 gap junctions in mouse ovarian follicles: one of two paths to meiotic resumption. Development, 135: 3229-3238.
Norris R. P., Ratzan W. J., Freudzon M., Mehlmann L. M., Krall J., Movsesian M. A., Wang H., Ke H., Nikolaev V. O. and Jaffe L. A. 2009. CyclicGMP fromthe surrounding somatic cells regulates cyclic AMP and meiosis in the mouse oocyte. Development, 136: 1869-1878.
Parent A., Roy S. J., Iorio-Morin C., Lepine M. C., Labrecque P., Gallant M. A., Slipetz D. and Parent J. L. 2010. ANKRD13C acts as a molecular chaperone for G protein-coupled receptors. The journal of Biological Chemistry, 285(52): 40838-40851.
Penagaricano F., Weigel K. A., Rosa G. J. M. and Khatib H. 2013. Inferring quantitative trait pathways associated with bull fertility from a genome-wide association study. Frontiers in Genetics, 3: 307.
Peters M. W., Pursley J. R. and Smith G. W. 2004. Inhibition of intrafollicular PGE2 synthesis and ovulation following ultrasound-mediated intrafollicular injection of the selective cyclooxygenase-2 inhibitor NS-398 in cattle. Journal of Animal Science, 82(6): 1656-1662.
Pramod R. K., Sharma S. K., Kumar R. and Rajan A. 2013. Genetics of ovulation rate in farm animals. Veterinary World, 6(11): 833.
Purcell S., Neale B., Todd-Brown K., Thomas L., Ferreira M. A. R., Bender D., Maller J., Sklar P., De Bakker P. I., Daly M. J. and Sham P. C. 2007. PLINK: a toolset for whole-genome association and population-based linkage analysis. The American Journal of Human Genetics, 81(3): 559-575.
Regan S. L., McFarlane J. R., O’Shea T., Andronicos N., Arfuso F., Dharmarajan A. and Almahbobi G. 2015. Flow cytometric analysis of FSHR, BMRR1B, LHR and apoptosis in granulosa cells and ovulation rate in Merino sheep. Reproduction, 150: 151-63.
Richards J. A. S. 2007. Genetics of ovulation. Seminars in Reproductive Medicine, 25(4): 235-242
Roller R. J., Kinloch R. A., Hiraoka B. Y., Li S. S. and Wassarman P. M. 1989. Gene expression during mammalian oogenesis and early embryogenesis: quantification of three messenger RNAs abundant in fully grown mouse oocytes. Development, 106: 251-261.
Ronnegard L., McFarlane S., Husby A.,  Kawakami T., Ellegren H. and Qvarnstrom A. 2016. Increasing the power of genome wide association studies in natural populations using repeated measures – evaluation and implementation. Methods in Ecology and Evolution, 7: 792-799.
Runesson E., Bostrom E. K., Janson P. O. and Brannstrom M. 1996. The human preovulatory follicle is a source of the chemotactic cytokine interleukin-8. MHR: Basic Science of Reproductive Medicine, 2(4): 245-250.
Runesson E., Ivarsson K., Janson P. O. and Brannstrom M. 2000. Gonadotropin-and cytokine-regulated expression of the chemokine interleukin-8 in the human preovulatory follicle of the menstrual cycle. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 85(11): 4387-4395.
Russell D. L. and Robker R. L. 2007. Molecular mechanisms of ovulation: co-ordination through the cumulus complex. Human Reproduction Update, 13: 289-312.
Salkoff L., Butler A., Ferreira G., Santi C. and Wei A. 2006.  A: High-conductance potassium channels of the SLO family. Nature Reviews in Neuroscience, 7(12): 921-931.
Santiquet N. W., Develle Y., Laroche A., Robert C. and Richard F. J. 2012. Regulation of gap-junctional communication between cumulus cells during in vitro maturation in swine, a gap-FRAP study. Biology of Reproduction, 87(5): 46-51.
Santiquet N., Robert C. and Richard F. J. 2013. The dynamics of connexin expression, degradation and localisation are regulated by gonadotropins during the early stages of in vitro maturation of swine oocytes. PLoS ONE, 8: 68456.
Sargolzaei M., Iwaisaki H. and Colleau J. J. 2006. CFC: A tool for monitoring genetic diversity. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production 13-18 August, Brasil. Pp. 13-8
Segi E., Sugimoto Y. and Yamasaki A. 1998. Patent ductus arteriosus and neonatal death in prostaglandin receptor EP4-deficient mice. Biochemical and Biophysical Research Communications, 246(1): 7-12.
Selstam G., Nilsson I. and Mattson M. O. 1993. Changes in the ovarian intermediate filament desminduring the luteal phase of the adult pseudopregnant rat. Acta Physiologica Scandinavica, 147(1): 123-129.
Serdynska Szuster M., Jedrzejczak P., Ewa Ozegowska K., Hołysz H., Pawelczyk L., and Piotr Jagodzinski P. 2016. Effect of growth differentiation factor-‑9 C447T and G546A polymorphisms on the outcomes of in vitro fertilization. Molecular Medicine Reports, 13: 4437-4442.
Simon A. M., Goodenough D. A., Li E. and Paul D. L. 1997. Female infertility in mice lacking connexin 37. Nature, 385: 525-529.
Sirois J. 1994. Induction of prostaglandin endoperoxide synthase-2 by human chorionic gonadotropin in bovine preovulatory follicles in vivo. Endocrinology, 135: 841-848.
Sirois J. and Dore M. 1997. The late induction of prostaglandinG/H synthase-2 in equine preovulatory follicles supports its role as a determinant of the ovulatory process. Endocrinology, 138: 4427-4434.
Smolikova K., Mlynarcikova A. and Scsukova S. 2012. Role of interleukins in the regulation of ovarian functions. Endocrine Regulations, 46(4): 237-253.
Steegborn C., Clausen T., Sondermann P., Jacob U., Worbs M., Marinkovic S., Huber R. and Wahl M. C. 1999. Kinetics and inhibition of recombinant human cystathionine gamma-lyase. Toward the rational control of transsulfuration. Journal of Biological Chemistry, 274(18): 12675-1284.
Sun Q., Collins R., Huang S., Holmberg-Schiavone L., Anand G. S., Tan C. H., van-den-Berg S., Deng L. W., Moore P. K., Karlberg T. and Sivaraman J. 2009. Structural basis for the inhibition mechanism of human cystathionine gamma-lyase, an enzyme responsible for the production of H2S. Journal of Biological Chemistry, 284(5): 3076-3085.
Szymanski W. and Kazdepka-Zieminska A. 2003. Effect of homocysteine concentration in follicular fluid on a degree of oocyte maturity. Ginekologia Polska, 74(10): 1392-1396.
Takehara Y., Dharmarajan A., Kaufman G. and Wallach E. 1997. Effect of interleukin-1β on ovulation in the in vitro perfused rabbit ovary. Endocrinology, 134: 1788-1793.
Tamura T. and Picciano M. F. 2006. Folate and human reproduction. The American Journal of Clinical Nutrition, 83(5): 993-1016.
Thaler C. D. and Epel D. 2003. Nitric oxide in oocyte maturation, ovulation, fertilization, cleavage and implantation: a little dab’ll do ya. Current Pharmaceutical Design, 9(5): 399-409.
Thierry-Mieg D. and Thierry-Mieg J. 2006. AceView: a comprehensive cDNA-supported gene and transcripts annotation. Genome Biology, 7(1): 12.
Tsai S. J., Wiltbank M. C. and Bodensteiner K. J. 1996. Distinct mechanisms regulate induction of messenger ribonucleic acid for prostaglandin (PG) G/H synthase-2, PGE (EP3) receptor, and PGF2α receptor in bovine preovulatory follicles. Endocrinology, 137: 3348-3355.
Ujioka T., Matsukawa A., Tanaka N., Matsuura K., Yoshinaga M. and Okamura H. 1998. Analysis of the cytokine interaction among interleukin-l beta, interleukin-8, and interleukin-1 receptor antagonist in the rabbit ovulatory process. Fertility and Sterility, 70: 759-765.
Ujioka T., Matsukawa A., Tanaka N., Matsuura K., Yoshinaga M. and Okamura H. 1998. Interleukin-8 as an essential factor in the human chorionic gonadotropin-induced rabbit ovulatory process: interleukin-8 induces neutrophil accumulation and activation in ovulation. Biology of Reproduction, 58(2): 526-530.
Ushigoe K., Irahara M., Fukumochi M., Kamada M and Aono T. 2000. Production and regulation of cytokine-induced neutrophil chemoattractant in rat ovulation. Biology of Reproduction, 63(1):121-126.
Ushikubi F., Segi E. and Sugimoto Y. 1998. Impaired febrile response in mice lacking the prostaglandin E receptor subtype EP3. Nature, 395: 281-284.
Van der Huck R., Dijkstra G., Vanmil F. N., Hulshof S. C. and Van den Ingh S. G. 1995. Distribution of the intermediate filament proteins vimentin, keratin, and desmin in the bovine ovary. Molecular Reproduction and Development, 41: 459-467.
Vatankhah M., Talebi M. and Edriss M. 2008. Estimation of genetic parameters for reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep. Small Ruminant Research, 74: 216-220.
Wang L. H., Zhang W., Gao Q. X. and Wang F. 2012. Expression of the luteinizing hormone receptor (LHR) gene in ovine non-gonadal tissues during estrous cycle. Genetics and Molecular Research, 11: 3766-3780.
Wang M., Guo Z. and Wang S. 2013. The effect of certain conditions in the regulation of cystathionine γ-lyase by exogenous hydrogen sulfide in mammalian cells. Biochemical Genetics, 51(7-8): 503-513.
Wang R. 2010. Toxic Gas, Lifesaver. Scientific American, 302(3): 66-71.
Wheat T. E. and Goldberg E. 1977. An allelic variant of the sperm-specific lactate dehydrogenase C4 (LDH-X) isozyme in humans. Journal of Experimental Zoology, 202(3): 425-430.
Wigglesworth K., Lee K. B., O’Brien M. J., Peng J., Matzuk M. M. and Eppig J. J. 2013. Bidirectional communication between oocytes and ovarian follicular somatic cells is required for meiotic arrest of mammalian oocytes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(39): 3723-3279.
Winterhager E. and Kidder G. M. 2015. Gap junction connexins in female reproductive organs: implications for women’s reproductive health. Human Reproduction Update, 21(3): 340-352.
Wong W. Y. and Richards J. S. 1991. Evidence for two antigenically distinct molecular weight variants of prostaglandin H synthase in the rat ovary. Molecular Endocrinology, 5(9): 1269-1279.
Yang G., Wu L., Jiang B., Yang W., Qi J., Cao K., Meng Q., Mustafa A. K., Mu W., Zhang S., Snyder S. H. and Wang R. 2008. H2S as a physiologic vasorelaxant: hypertension in mice with deletion of cystathionine gamma-lyase. Science, 322: 587-590.
Young M. D., Wakefield M. J., Smyth G. K. and Oshlack A. 2010. Gene ontology analysis for RNA-seq: accounting for selection bias. Genome Biology, 11(2): 14.
Zamani P., Akhondi M. and Mohammadabadi M. R. 2015. Associations of Inter-Simple Sequence Repeat loci with predicted breeding values of body weight in sheep. Small Ruminant Research, 132: 123-127.