اثر استفاده از سرشاخه و برگ کنوکارپوس هرس شده بر قابلیت‌ هضم، تخمیر شکمبه ‎ای و فراسنجه‎ های خونی گوسفند عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار استفاده از گیاه کنوکارپوس بر هضم­پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه‌های خونی در گوسفند عربی انجام شد. در آزمایش اول، مناسب‏ترین جیره از بین جیره‎های حاوی 0، 5، 10، 15 و20 درصد سرشاخه و برگ کنوکارپوس به عنوان جایگزین سیلاژ ذرت با روش­های آزمایشگاهی و مبتنی بر یک طرح کاملاً تصادفی انتخاب شد، که نتایج نشان داد جیره‌ حاوی 15 درصد کنوکارپوس، تولید گاز و قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی مناسب‌تری داشت (05/0>p ). سپس، از جیره­ حاوی 15 درصد کنوکارپوس در تغذیه گوسفندان عربی با وزن 5±25 کیلوگرم و سن 1±12 ماه با جیره 55 درصد علوفه و 45 درصد کنسانتره برای مدت 35 روز استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از گیاه کنوکارپوس تأثیر معنی­داری بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، ماده­ آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی نداشت. همچنین تری­گلیسرید خون و آنزیم‌های آسپارتات و آلانین آمینو ترانسفراز تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. پتانسیل تولید گاز و هضم‏پذیری کاه در دام­های تغذیه شده با جیره‎های آزمایشی تفاوتی با تیمار شاهد نداشت (05/0<p ). ماده خشک مصرفی، غلظت اوره، گلوکز و LDL خون در جیره حاوی کنوکارپوس نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی­داری داشت (05/0>p )، در حالی­که غلظت کلسترول و HDL افزایش داشت. غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH شکمبه در جیره­ حاوی کنوکارپوس کمتر از تیمار شاهد بود (05/0>p ). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد با توجه به اینکه جیره حاوی سرشاخه و برگ کنوکارپوس تاثیر منفی بر قابلیت هضم و تخمیر و دیگر فراسنجه‎های مورد مطالعه در این آزمایش نداشت، شاید بتوان کنوکارپوس را به میزان 15 درصد به ‌صورت جایگزین با بخشی از علوفه، در جیره­ گوسفندان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of using pruning foliage of conocarpus on digestibility, rumen fermentation and blood parameters of Arabi sheep

نویسنده [English]

  • T. Mohammadabadi
Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

The current experiment was conducted to investigate the effect of conocarpuson digestibility, microbial rumen fermentation, and blood parameters in the Arabi sheep. At the first experiment, the most proper diet among diets containing 0, 5, 10, 15 and 20% conocarpusfoliage, instead of corn silage, were selected by in vitro methods. The result indicated, diet containing 15% conocarpus had the greatest potential of gas production and digestibility of dry matter and neutral detergent fiber (p < /em><0.05). Then, diet containing 15% conocarpusfoliage was used in the feeding of Arabi sheep with average weight of 25±5 kg and 12±1 months age. These diets containing 55% forage to 45% concentrate were used in the completely randomized design for a period of 35 days. Digestibility of dry matter, crude protein, organic matter and neutral detergent fiber and acid in the experimental diets was not different (p < /em>>0.05). Also, blood triglyceride and aspartate and alanine aminotransferase did not influence by treatments (p < /em>>0.05). The potential of gas production and digestibility of straw in sheep fed with control and experimental diets had not significant difference (p < /em>>0.05). Dry matter intake, blood urea, glucose and LDL in treatment containing conocarpus were less than the control treatment, but blood cholesterol and HDL increased (p < /em><0.05). Ammonia nitrogen and pH of rumen in diet containing conocarpus was less than control (p < /em><0.05). The result of this study showed, due to the lack of a negative effect on digestibility and fermentation and the other parameters in this experiment, maybe conocarpus foliage can be used by 15% as replacement with some forage in Arabi sheep diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn silage
  • Blood parameters
  • Forage
  • Conocarpus
  • Digestibility
خضری ا.، جاویدان س.، محمد آبادی، م. ر.، و دیانی ا. 1391. اثر تفاله خرما بر تخمیر شکمبه‎ای و فراسنجه‎های خونی در گوسفند نژاد کرمانی . همایش ملی خرمای ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 12 و 13 شهریور. ص 562-567.
رستم­زاده ح.، پیرمحمدی ر.، و علی­جوی ی. ع. 1394. اثر اسانس زنیان بر عملکرد و برخی از فراسنجه­های خونی بزهای نژاد مهابادی در اوایل شیردهی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 106: 103-110.
محمدآبادی ط. 1396. مطالعه فراسنجه‎های تخمیری و تولید گاز گیاه کنوکارپوس ارکتوس رشد یافته در خوزستان. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی.  15 شهریور ماه 1396. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
Al-Koaik F., El-Waziry A. M., Khalil A. I., Metwally H. and Al-Mahasneh M. A. 2014. Evaluation of conocarpus (Conocarpus erectus) leaves and Bermuda grass (Cynodon dactylon L.) using chemical analysis and in vitro gas production technique. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (4): 824-829.
Al-Shanti H. A., Kholif A. M., Al-Shakhrit K. J., Al-Banna M. F. and Abu Showayb I. E. 2013. Use of crushed date seeds in feeding growing Assaf lambs. Egyptian Journal of Sheep and Goat Science, 8(1): 65-73.
Ammar H., Salem A. Z. M. and López S. 2010. Impact of PEG 6000 on in vitro gas production kinetics of some Mediterranean shrubs in sheep. In: Porqu eddu C. (ed.), Ríos S. (ed.). The contributions of grasslands to the conservation of Mediterranean biodiversity. Zaragoza: CIHEAM / CIBIO / FAO / SEEP, 92: 209-213.
Ayoub N. A. 2010. A trimethoxyellagic acid glucuronide from Monocarpus erectus leaves: Isolation, characterization and assay of antioxidant capacity. Pharmaceutical Biology, 48(3): 328-332.
Baroon Z. and Razzaque M. A. 2012. Nutritional evaluation and trial of ensiled conocarpus greenery residue. Experimental Agriculture, 48(1): 138-147.
Bashir M., Uzair M. and Chaudhry B. A. 2015. A review of phytochemical and biological studies on conocarpus erectus combretaceae. Pakistan Journal of Pharmaceutical Research, 1(1): 1-8.
Broderick G. A. and Kang J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science, 63(1): 64-75.
Cardozo P. W., Calsamiglia S., Ferret A. and Kamel C. 2005. Screening for the effects of natural plant extracts at different pH on in vitro rumen microbial fermentation of a high-concentrate diet for beef cattle. Journal of Animal Science, 83: 2572-2579.
Carulla J. E., Kreuzer M., Machmuller A. and Hess H. D. 2005. Supplementation of Acacia mearnsii tannins decreases methanogenesis and urinary nitrogen in forage-fed sheep. Australin Journal of Agricultural Research, 56: 961-970.
Chaji M., Direkvandi E. and Salem A. Z. 2019. Ensiling of Conocarpus erectus tree leaves with molasses, exogenous enzyme and Lactobacillus plantarum impacts on ruminal sheep biogases production and fermentation. Agroforestry Systems, 94: 1611-1623.
Dehority B. A. 2003. Rumen Microbiology. Academic Press, London.
Francis G., Makkar H. P. S. and Becker K. 2002. Effects of cyclic and regular feeding of Quillajasaponin supplemented diet on growth and metabolism of common carp (Cyprinuscarpio L). Fish Physiology and Biochemistry, 24: 343-350.
Hosoda K., Nishida T., Park W. Y. and Eruden B. 2005. Influence of Mentha- xpiperita L. (peppermint) supplementation on nutrient digestibility and energy metabolism in lactating dairy cows. Journal of Animal Science, 18: 1721-1726.
Hristov A. N., Ropp J. K., Zaman S. and Melgar A. 2008. Effects of essential oils on in vitro ruminal fermentation and ammonia release. Animal Feed Science and Technology, 144: 55-64.
Jouany J. P. and Morgavi D. P. 2007. Use of natural products as alternatives to antibiotic feed additives in ruminant production. Journal of Animal Science, 1: 1443-1446.
Kim S. C., Adesogan A. T., Badinga L. and Staples C. R. 2007. Effects of dietary n-6: n-3 fatty acid ratio on feed intake, digestibility, and fatty acid profiles of the ruminal contents, liver, and muscle of growing lambs. Journal Animal Science, 85: 706-716.
Lee C. S., Han J. H., Jang Y. Y., Song J. H. and Han E. S. 2002. Differential effect of catecholamines and MMP+ on membrane permeability in brain mitochondria and cell viability in PC12 cells. Neurochemistry International, 40: 361-369. 
Makkar H. P. S. 2004. Recent advances in the in vitro gas method for evaluation of nutritional quality of feed resources. Journal of Animal Production and Health Section, 78: 51-84.
Matsuda M. and DeFronzo R. A. 1999. Insulin sensitivity indices obtained from oral glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes Care, 22(9): 1462-1470.
McNeill D. M., Komolong M. K., Gobius N. and Barber D. 2000. Influence of dietry condensed tannins on microbial CP supply in sheep. In: J. D. Brooker, ed. Tannins in Livestock and Human Nutrition. ACIAR. Proceedings, 92: 57- 61.
McSweeney C. S., Palmer B., McNeill D. M. and Krause D. O. 2001. Microbial interaction with tannins: nutritional consequences for ruminants. Animal Feed Science and Technology, 91: 83-93.
Menke K. H. and Steingass H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and invitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development, 28: 7-55.
Min B. R., Attwood G. T., Reilly K., Sun W., Peters J. S., Barry T. N. and McNabb W. C. 2005. Lotuscorniculatus condensed tannins decrease in vivo populations of proteolytic bacteria and affect nitrogen metabolism in the rumen of sheep. Journal of Microbiology, 48: 911-921.
NRC. 2007. Nutritional Requirements of Small Ruminant. National Academy Press. Washington, D.C.
Orskov E. R. and McDonald P. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agriculture Science, 92: 499- 503.
Sallam S. M. A., da Silva Bueno I. C., de Godoy P. B., Eduardo F. N., Schmidt Vittib D. M. S. and Abdalla A. L. 2010. Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browses using a semi-automated gas production technique. Journal of Tropical and Subtropical Agroecosystems, 12: 1-10.
SAS. 2003. SAS User’s Guide Statistics. Version 9.1.3 Edition. SAS Inst., Inc., Cary NC.
Scalbert A. 1991. Antimicrobial properties of tannins. Phytochemistry, 30: 3875-3883.
Suleiman M. K., Bhat N. R., Abdel M. S. and Bellin R. R. 2005. Testing newly introduced ornamental plants to the arid climate of Kuwait. Archives of Agronomy and Soil Science, 51(4): 469-479.
Tilley J. M. A. and Terry R. A. 1963. A two stage technique for the in digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society, 18: 104-111.