اثر سطوح مختلف اسانس دارچین بر ترکیبات شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ یونجه در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و‌ منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش به ­منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس ­دارچین (صفر، 60 و 120 میلی­گرم اسانس به ­ازای هر کیلوگرم ماده تر) بر ترکیبات شیمیایی، پایداری­ هوازی و فراسنجه­های تولید گاز سیلاژ یونجه در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.تیمارهای آزمایشی شامل تیمار یونجه بدون افزودنی (شاهد)، یونجه همراه با اسانس­ دارچین با سطح 60 میلی­گرم بر کیلوگرم و یونجه به­ علاوه اسانس ­دارچین با سطح 120 میلی­گرم بر کیلوگرم بودند. سیلوهای تهیه شده به مدت 60 روز در دمای اتاق نگهداری شدند. پس از باز نمودن سیلوها، ترکیبات شیمیایی تیمارهای مورد آزمایش و همچنین پایداری هوازی سیلاژها اندازه­گیری شد. اندازه­گیری قابلیت تولید­ گاز با استفاده از روش درون آزمایشگاهی با پنج تکرار در ساعت­های 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72، 96 و 120 انجام گرفت. داده­های حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه شدند. نتایج نشان دادکه افزودن اسانس در هر دو سطح به سیلاژ یونجه، میزان pH سیلاژ را به ­طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد کاهش داد (05/0>P). همچنین افزودن اسانس دارچین در سطح 60 میلی­گرم به سیلاژ یونجه غلظت کربوهیدرات­های محلول در آب (80/4 درصد) را نسبت به شاهد (08/4 درصد) افزایش داد (05/0>P). میزان پروتئین خام در تیمارهای مکمل شده با اسانس دارچین افزایش (47/12 درصد) یافت. میزان پایداری هوازی در تیمارهای فرآوری شده با اسانس دارچین نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. افزودن 60 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس دارچین موجب کاهش حجم گاز تولیدی (7/128 میلی­لیتر به ازای گرم ماده خشک) در مقایسه با تیمار شاهد (52/136 میلی­لیتر به ­ازای گرم ماده خشک) شد (05/0>P). در مجموع، داده­های بدست آمده نشان­دهنده اثر مثبت اسانس دارچین بر کیفیت سیلاژ یونجه و خصوصیات تخمیری آن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of cinnamon essential oil on chemical composition, gas production parameters and aerobic stability of alfalfa silage on in vitro condition

نویسندگان [English]

  • M. Besharati 1
  • M. Niazifar 2
  • Z. Nemati 1
1 Associate Professor, Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Nature Resources, University of Tabriz, Ahar, Iran
2 Graduated MSc. in Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Nature resources, University of Tabriz, Ahar, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of different levels of cinnamon essential oil (CEO; 0, 60 or 120 mg/kg) on chemical composition, aerobic stability and gas production parameters of alfalfa silage on in vitro condition. Experimental treatments included: alfalfa without additive (control), alfalfa with 60 mg cinnamon essential oil/kg (CEO60), and alfalfa with 120 mg cinnamon essential oil/kg (CEO120). Silos were kept at room temperature for 60 days. After opening the silos, the chemical composition of the treatments and aerobic stability of the silages were measured. Gas production was measured by in vitro method with five replications at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96, and 120 hours. The data were analyzed in a completely randomized design. The results showed that adding the essential oil to alfalfa silage significantly reduced the pH of the silage in comparison to control (P<0.05). Adding CEO to alfalfa silage at 60 mg increased water soluble carbohydrate concentration (4.80%; P<0.05) in comparison to control (4.08%). Crude protein content increased in treatments supplemented with CEO (12.47%) in comparison to control. Aerobic stability was increased in CEO treated groups compared to control. Adding 60 mg/kg of CEO reduced the gas production volume compared to control treatment (P<0.05). Overall, the obtained data indicated a positive effect of cinnamon essential oil on the quality of alfalfa silage and its fermentation properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinnamon essential oil
  • Aerobic stability
  • In vitro gas production
  • Alfalfa silage
جعفری خورشیدی ک. 1384. راهنمای مدیریت سیلاژ. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر. انتشارات افکار. ص 41-60.
شریعت ح. 1376. ارزیابی کیفی و کمی ترکیبات فعال و روش های کنترل برای گیاهان دارویی. انتشارات مانی، ص 23-30.
قربانی ه.، و وکیلی س. ع. 1393. اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه­های تولید گاز سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی. ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز، شهریور ۱۳9۳.
کریمی م.، بشارتی م.، تقی زاده ا.، و صفری ر. 1396. اثر افزودنی باکتریایی تولید کننده اسید لاکتیک ناهمگن بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تخمیری مخلوط یونجه پلاسیده شده به همراه تفاله پرتقال. تحقیقات تولیدات دامی، 6(1): 27-37.
مقصودلو ف.، بیات کوهسار ج.، قنبری ف.، و طلیعی ف. 1395. تاثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه و زنیار بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 4: 553-568.
هادیان ف.، قنبری ف.، بیات کوهسار ج.، و راه چمنی ر. 1397. اثر تلقیح باکتریایی و اسانس­های نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون­تنی و فراسنجه­های تولید گاز آزمایشگاهی سیلاژ ذرت. تحقیقات تولیدات دامی، 7(2): 67-57.
Adesogan A. T., Krueger N., Salawu M. B., Dean D. B. and Staples C. R. 2004. The influence of treatment with dual purpose bacterial inoculants or soluble carbohydrates on the fermentation and aerobic stability of bermudagrass. Journal of Dairy Science, 87: 3407-3416.
Amanullah S., Kim D. H., Lee H. J., Joo Y. H., Kim S. B. and Kim S. C. 2014. Effect of microbial additives on
chemical composition and fermentation characteristics of barley silage. Asian-Australasian Journal of
Animal Science, 4: 511-517.
Association of offical Analytic chemists (AOAC). 2002. Official method of Analytic. Vol. 1. 17th ed. AOAC, Arilington, VA. Pp: 120-155.
Benchaar C., McAllister T. A. and Chouinard P. Y. 2008. Digestion, ruminal fermentation, ciliate protozoal populations and milk production from dairy cows fed Cinnamaldehyde, Quebracho Condensed Tannin, or Yucca schidigera Saponin Extracts. Journal of Dairy Science, 91: 4765-4777.
Besharati M. and Taghizadeh A. 2009. Evaluation of dried grape by-product as a tanniniferous tropical feedstuff. Animal Feed Science and Technology, 152(3–4): 198-203.
Besharati M., Palangi V., Moaddab M. Nemati Z., Pliego A. B. and Salem A. Z. M. 2020. Influence of cinnamon essential oil and monensin on ruminal biogas kinetics of waste pomegranate seeds as a biofriendly agriculture environment. Waste and Biomass Valorization, https://doi.org/10.1007/s12649-020-01167-2
Besharati M., Shafipour N., Abdi E. and Nemati Z. 2017. Effects of supplementation alfalfa silage with molasses, orange pulp and Lactobacillus buchneri on in vitro dry matter digestibility and gas production. Journal of Bioscience and Biotechnology, 6(1): 43-47.
Besharati M., Taghizadeh A., Janmohammadi H. and Moghaddam G. A. 2008. Evaluation of some by-products using in situ and in vitro gas production techniques. American Journal of Animal and Veterinary Science, 3: 7-12.
Bolsen K. K., Bonilla D. R., Huck G. L., Young M. A. and Hart-Thakur R. A. 1996. Effect of propionic acid bacterial inoculant on fermentation and aerobic stability of whole-plant corn silage. In: Report of progress of Kansas state university agricultural experiment station. Kansas State University, Manhattan, Pp. 78-81.
Brochers R. 1965. Proteolytic activity of rumen fluid in vitro. Journal of Animal Science, 24: 1033-1038.
Busquet M., Calsamiglia S., Ferret A. and Kamel C. 2005. Screening for the effects of natural plant extracts and secondary plant metabolites on rumen microbial fermentation in continuous culture. Animal Feed Science and Technology, 123: 597-613.
Calsamiglia S., Castillejos L. and Busquet M. 2006. Recent Advances in Animal Nutrition (Ed.), Alternatives to antimicrobial growth promoters in cattle. Nottingham, UK: Nottingham University Press. Pp. 129–167.
Cardozo P. W., Calsamiglia S., Ferret A. and Kamel C. 2004. Effects of natural plant extracts on protein degradation and fermentation profiles in continuous culture. Journal of Animal Science, 82: 3230-3236.
Carlton R. R., Gray A. I. and Waterman P. G. 1992. The antifungal activity of the leaf gland oil of sweet gale (Myrical gale). Chemecology, 3: 55-59.
Castillejos L., Calsamiglia S. and Losa R. 2007. Effect of dose and adaptation time of a specific blend of essential oils compounds on rumen fermentation. Journal of Animal Feed Science and Technology, 132: 186-201.
Castillejos L., Calsamiglia S. Ferret A. and Losa R. 2005. Effects of a specific blend of essential oil compounds and the type of diet on rumen microbial fermentation and nutrient flow from a continuous culture system. Animal Feed Science and Technology, 119: 29-41.
Chaves A. V., Baah J., Wang Y., McAllistera T. A. and Benchaar C. 2012. Effects of cinnamon leaf, oregano and sweet orange essential oils on fermentation and aerobic stability of barley silage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92: 906-915.
Chaves A. V., Stanford K., Dugan E. R., MGibson L. L., McAllister T. A., Van Herk F. and Benchaar C. 2008. Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs. Livestock Production Science, 117: 215-224.
Dorman H. J. D. and Deans S. G. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology, 88: 308-316.
Dubios A., Giles M. K. A., Hamilton J. K., Ronerts P. A. and Smith F. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry, 28: 350-356.
Falcone P., Speranza B., Nobile M. A., Corbo M. R. and Sinigaglia M. 2005. A study on the antimicrobial activity of thymol intended as a natural preservative. Journal of Food Protection, 68: 1664-1670.
Faleiro M. L., Miguel M. G., Ladeiro F., Venancio R., Tavares J. C., Brito A. C., Figueiredo J., Barros G. and Pedro L. G. 2003. Antimicrobial activity of essential oils isolated from Portuguese endemic species of Thymus. Letters in Applied Microbiology, 36: 35-40.
Fedorak P. M. and Hurdy D. E. 1983. A simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultures in serum bottles. Environmental Technology, 4: 425-432.
Fraser G. R., Chaves A. V., Wang Y., McAllister T. A., Beauchemin K. A. and Benchaar C. 2007. Assessment of the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems. Journal of Dairy Science, 90: 2315-2328.
Garcia-Gonzalez R., Lopez S., Fernandez M. and Gonzalez J. S. 2008. Dose–response effects of Rheum officinal root and Frangulaalnus bark on ruminal methane production in vitro. Animal Feed Science and Technology, 145: 319-334.
Gerbshenzon J., Croteau R., Rosenthal G. A., Berenbaum M. R. 1991. Terpenoidesin Herbivores: Their interactions with secondary plant metabolites. Academic press, San Diego, CA. 1, 165-219.
Giordani R., Regli P., Kaloustian J., Mikail C., Abou L. and Portugal H. 2004. Potentiation of anti-fungal action of amphotericinB by essential oil from thymus vulgaris. Journal of Phytotherapy Research, 18: 990-995.
Gottschalk G. 1986. Propionate and Succinate Fermentation. In: Gottschalk, G. (Ed.) Bacterial Metabolism. Springer-Verlag, New York. Pp. 242-244.
Gustafson R. H. and Bowen R. E. 1997. Antibiotic use in animal agriculture. Journal of Applied Microbiology, 83: 531-541.
Hart K. J., Yáñez-Ruiz D. R., Duval S. M., McEwan N. R. and Newbold C. J. 2008. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 147: 8-35.
Hodjatpanah‐Montazeri M., Danesh Mesgaran N. and Vakili A. 2016. Effect of essential oils of various plants as microbial modifier to alter corn silage fermentation and in vitro methane production. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6 (2): 269-276.
Juven B. J., Kanner J., Schved F. and Weisslowicz H. 1994. Factors that interact with the antibacterial action of thyme essential oil and its active constituents. Journal of Applied Bacteriology, 76: 626-631.
Kung Jr. L., Williams P., Schmidt R. J. and Hu W. 2008. A blend of essential plant oils used as an additive to altern silage fermentation or used as a feed additive for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 91: 4793-4800.
Lambert R. J. W., Skandamis P. N., Coote P. and Nychas G. J. E. 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology, 91: 453-462.
Lee S. E., Hwang H. J., Ha J. S., Jeong H. S. and Kim J. H. 2003. Screening of medicinal plant extracts for antioxidant activity. Life Sciences, 73: 167-179.
Lourrenco M., Ardozo P. W., Calsamiglia S. and Fievez V. 2008. Effects of saponins, quercetin, eugenol and cinnamaldehyde on fatty acid biohydrogenation of forage polyunsaturated fatty acids in dual-flow continueculture fermenters. Journal of Animal Science, 86: 3045-3053.
Makkar, H. P. S. 2004. Recent advances in the in vitro gas method for evaluation of nutritional quality of feed resources. Assessing quality and safety of animal feeds. FAO Animal Production and Health Series, 160: 55-88.
Markham R. 1942. A steam distillation apparatus suitable for micro-Kjeldahl analysis. Biochemistry Journal, 36, 790.
Martinez S., Madrid J., Hernandez F., Megias M. D., Sotomayor J. A. and Jordan M. J. 2006. Effect of thyme essential oils (Thymus hyemalis and Thymus zygis) and monensin on in vitro ruminal degradation and volatile fatty acid production. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 6598-6602.
McDougall E. E. I. 1984. The composition and output of sheep in salvia. The Biochemical Journal, 43(1): 99-109.
Nanon A., Suksombat W. and Yang W. Z. 2014. Effects of essential oils supplementation on in vitro and in situfeed digestion in beef cattle. Animal Feed Science and Technology, 196: 50-59.
Newbold C. J., McIntosh F. M., Williams P., Losa R. and Wallace R. J. 2004. Effects of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science Technology, 114: 105-112.
Pahlow G., Muck R. E., Driehuis F., Oude Elferink S. J. W. H. and Spoelstra S. F. 2003. Microbiology of ensiling. Pages 31–94 in Silage Science and Technology. D. R. Buxton, R. E. Muck, and J. H. Harrison, ed. American Society of Agronomy, Madison, WI.
Patra A. K., Kamra D. N. and Agarwal N. 2006. Effect of plant extracts on in vitro methanogenesis, enzyme activities and fermentation of feed in rumen liquor of buffalo. Animal Feed Science and Technology, 128: 276-291.
Rowghani E., Zamiri M. J., Khorvash M. and Abdollahipanah A. 2008. The effects of Lactobacillus plantarum and Propionibacterium acidipropionici on corn silage fermentation, ruminal degradability and nutrient digestibility in sheep. Journal of Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 263-267.
Soycan-Onenc S., Koc F., Coscuntuna L., Ozduven M. L. and Gumus T. 2015. The effect of oregano and
cinnamon essential oils on fermentation quality and aerobic stability of field pea silages. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 9: 1281-1287.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10): 3583-3597.