تاثیر اندازه ذرات و تلقیح باکتری‌های تخمیرکننده همگن و ناهمگن در علوفه‏ ذرت با رطوبت بالا بر کیفیت سیلاژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار، بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این آزمایش برای تعیین اثر اندازه ذرات سیلاژ ذرت و تلقیح مخلوط باکتری­های تخمیرکننده همگن و ناهمگن بر ترکیب شیمیایی، ارزیابی حسی، پایداری هوازی و آزمون تولید گاز  در 30، 45، 60  و 90 روز بعد از تهیه سیلاژها انجام شد. علوفه­ ذرت با دستگاه خردکن در دو اندازه درشت و ریز  (به ترتیب 16 و 8 میلی­­متر) خرد و از آن­ها در کیسه­های نایلونی در اندازه 45×90 سانتی­متر (4050 سانتی­متر مربع)، سیلاژها تهیه شدند. در هنگام تهیه سیلاژ، تلقیح باکتریایی به 50 درصد علوفه ذرت درشت و ریز افزوده شد. سیلوها در 30، 45، 60 و 90  روز بعد از تهیه، باز و نمونه­برداری شدند. در 90 روز بعد از تهیه سیلاژ، نمره کل ارزیابی حسی در سیلاژ­های تلقیح شده بیشتر بود (05/0>­p ). در 45 و 60  روز بعد از تهیه سیلاژها، pH در سیلاژهای ریز، کم­ترین (به ­ترتیب 77/3 و 80/3) بودند (05/0>­p ). 90 روز بعد از تهیه سیلاژ، پروتئین خام در سیلاژ با اندازه درشت بیشتر از ریز بود (05/0>­p ، به ترتیب 45/8 و 38/8 درصد). 30 روز  بعد از تهیه سلاژ، الیاف نامحلول در شوینده­ خنثی در سیلاژ با اندازه درشت و تلقیح نشده بیشترین بود (05/0>­p ). 45روز بعد از تهیه سیلاژ، پایداری هوازی در سیلاژ با اندازه درشت و تلقیح نشده بیشتر بود (05/0>­p ). همچنین، 90  روز بعد از تهیه سیلاژ، پتانسیل تولید گاز (A+B) در سیلاژهای با اندازه ذرات ریز  بیشترین بود. نتایج آزمایش نشان داد تاثیر اندازه ذرات بر کیفیت سیلاژ بیشتر از تلقیح باکتریایی بود، امّا تلقیح باکتریای سبب افزایش پایداری هوازی سیلاژها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of particle size and inoculation of homofermentative and heterofermentative bacteria in high moisture corn forage on the silage quality

نویسندگان [English]

  • M. Dehghani 1
  • M. M. sharifi Hosseini 2
  • O. Dayani 3
  • A. Maddahian 4
1 Graduated MSc, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Agricultural Sciences Department, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effect of corn silage particle size, homofermentative and heterofermentative fermenting bacteria inoculation on chemical compounds, sensory evaluation, aerobic stability, and gas production on days 30, 45, 60, and 90 after silage preparation. The corn forage was harvested in coarse and fine sizes (16 and 8 mm, respectively), and the silage was prepared in nylon bags with a size of 90×45 cm (4050 cm2). During the preparation of the silage, bacterial inoculation was added to 50 percent of coarse and fine corn forage. Silages were sampled at 30, 45, 60, and 90 days after the preparation of silage. On the 90th day after silage preparation, the score of total sensory evaluation of silages was higher in inoculated silage (p < /em><0.05). On the 45th and 60th days after silage preparation, pH was the highest in fine silage (3.77 and 3.80, respectively) (p < /em><0.05). The crude protein content of silage was higher in fine silage only on day 90. The percentage of the neutral detergent fiber was the highest in coarse and non-inoculated silages on day 30 after the preparation of silage (p < /em><0.05). Aerobic stability was higher in coarse and inoculated silages on day 45 (p < /em><0.05). The gas production potential (A+B) in fine silages was the greatest on day 90 after the preparation of silage. The results of the experiment showed that the effect of particle size on the quality of silage was greater than bacterial inoculation, but inoculation of bacteria increased the aerobic stability of silages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heterofermentative bacteria
  • Homofermentative bacteria
  • Bacterial inoculum
  • Corn silage
احمدی ک.، عباد زاده ح. ر.، حاتمی ف.، عبدشاه ه.، و کاظمیان آ. 1398. آمارنامه کشاورزی سال زراعی97-1396 جلد اول: محصولات زراعی. تهران: مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی.
صیدالی دولت آباد س.، خوروش م.، قربانی  غ.  ر.، و محمدزاده ح. 1394. اثر افزودنی باکتریایی و مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی. پژوهشهای علوم دامی ایران، 7(4): 413-421.
مکاری ف.، بیات کوهسار ج.، قنبری ف.، و فلاحی ح. ع. 1396. اثر استفاده از افزودن باکتریایی، اسیدهای آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه­های تولید گاز و گوارش­پذیری علوفه سیلو شده تریتیکاله در شرایط برون­تنی. تحقیقات تولیدات دامی، 6(2): 13-27.
ولی­زاده ر.، ناصریان ع. ع.، اژدری فرد ا.، و صادقی ا. 1382. بیوشیمی سیلاژ. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 416 صفحه.
Acosta Aragon  Y., Jatkauskas  J. and Vrotniakien V. 2012. The effect of a silage inoculant on silage quality, aerobic stability, and meat production on farm scale. Veterinary Science, 2012: 1-6.
Addah  W., Baah  j., Groenewegen P., Okine  E. K. and McAllister T. A.  2011. Comparison of the fermentation characteristics, aerobic stability and nutritive value of barley and corn silages ensiled with or without a mixed bacterial inoculant. CanadianJournal of Animal Science, 91: 133-146.
Adesogan A. T., Arriola K. G., Jiang Y., Oyebade A., Paula E. M., Pech-Cervantes A. A., Romero J. J., Ferraretto L. F. and Vyas D. 2019. Symposium review: Technologies for improving fiber utilization. Journal of Animal Science, 102: 5726-5755.
AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of AOAC International, Maryland, USA.
Bagheripour  E., Rouzbehan  Y. and Alipour, D.  2008. Effects of ensiling, air-drying and addition of polyethylene glycol on in vitro gas production of pistachio by-products. Animal Feed Science and Technology, 146: 216-226.
Biomin Biostabil Mayas. 2018. Get more out of your corn silage with Biomin Biostabil  Mayas: https://www.biomin.net/en/articles/get-more-out-of-your-corn-silage-with-biostabilr-mays/.
Denek  N. and  Can  A.  2006. Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep.Small Ruminant Research, 65: 260-265.
Ferraretto l. and Shaver R. 2012. What’s New with Corn Silage for Dairy Cattle? Tri-State Dairy Nutrition Conference, pp. 67-74.
Grant R. J. and Ferraretto L. F. 2018. Silage review: Silage feeding management: Silage characteristics and dairy cow feeding behavior. Journal of Dairy Science, 101: 4111-4121.
Grant  R. 2010. Forage fragility, fiber digestibility, and chewing response in dairy cattle. Tri state dairy conference, pp. 27-40.
Henrichs A. J. and Conrad H. R. 1984. Fermentation characteristics and feeding value of ammonia-treated corn silage. Journal  of Dairy Science, 67: 82-87.
Kristensen N. B., Sloth K. H., Hojberg O., Spliid N. H., Jensen C. and Thogersen R. 2010. Effects of microbial inoculants on corn silage fermentation, microbial contents, aerobic stability, and milk production under field conditions. Journal  of Dairy Science, 93: 3764-3774.
Kung  Jr J.,  Robinson J. R., Ranjit N. K., Chen J. H., Golt C. M. and Pesek J. D.  2000. Microbial population fermentation end products, and aerobic stability of corn silage treated with ammonia or propionic acid-based preservative. Journal  of Dairy Science, 83: 1479-1486.
Kung  Jr J., Shaver R. D., Grant R. J. and Schmidt R. J. 2018. Silage review: Interpretation of chemical, microbial, and organoleptic components of silages. Journal of Dairy science, 101: 4020-4033.
Mafakher  E.,  Meskarbashee M., Hassibi P. and Mashayekhi  M. R. 2010. Study of chemical composition and quality characteristics of corn, sunflower and corn-sunflower mixture silages. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 5: 175-179.
McDonald  P., Edward R. A., Greenhalgh J. F. D., Morgan C. A. and  Mikinson R. G. 2011. Animal Nutrition. 7th Ed. Longman, UK.
McDonald  P. A., Henderson  R.  and  Heren  S. J. E. 1991. The biochemistry of silage. 2nd Ed. Chalcombe Pub. Abersyth. UK.
Oliveira A. S., Weinberg Z. G., Ogunade I. M., Cervantes A. A. P., Arriola K. G., Jang Y., Gonalves M. C. M., Vyas D. and Adesogan A. T. 2016. Meta-analysis of effects of inoculation with homofermentative and facultative heterofermentative lactic acid bacteria on silage fermentation, aerobic stability, and the performance of dairy cows. Journal of Dairy Science, 100: 4587-4603.
Oney C. R., Gramkow J. L., Watson A. K., Erickson G. E. and MacDonald  J. C. 2018. The Effect of Inoculants on nutrient losses of corn silage and high-moisture corn stored in mini silos. university of Nebraska-Lincoln, Animal Science Department.
Pahlow G. and Zimmer E. 1985. Effect of a lactobacillus inoculant on fermentation and aerobic stability of grass silage. Proceedings of the XV Int. Grassland. Congress, Kyoto, Japan. 8: 24-31.
Rajabi  R. Tahmasbi R., Dayani O. and  Khezri A. 2017. Chemical composition of alfalfa silage with waste date and its feeding effect on ruminal fermentation characteristics and microbial protein synthesis in sheep. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101: 466-474.
Ranjit N. K. and Kung L. 2001. The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum as a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of Dairy Science, 83: 526-533.
SAS. 2005.  SAS User’s Guide. SAS Institute Inc. Version 9. 1. Cary, NC, USA.
Soita  H. W., Christensen  D. A. and McKinnon J. J. 2000. Influence of Particle Size on the Effectiveness of the Fiber in Barley Silage. Journal  of Dairy Science, 83: 2295-2300.
Theodorou M. K., Williams B. A., Dhanoa M. S., McAllan  A. B. and  France  J. 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 48: 185-197.
Silveira Rabêlo C. H. 2016. Effect of Lactobacillus and Bacillus subtilis on the fermentative process of corn silage and performance of beef cattle and sheep. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias.
Xu   Z.,  He  H., Zhang  S. and  Kong  J.  2017. Effects of inoculants Lactobacillus brevis and Lactobacillus parafarraginis on the fermentation characteristics and microbial communities of corn stover silage. Scientific Reports, 7: 1-9. 
Yahaya  M. S., Kawai  M. and Takahashi J.  2002. The effects of different moisture content and ensiling time on silo degradation of structural carbohydrate of orchardgrass. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 15: 213-217.
Yitbarek M. B. and  Tamir B. 2014. Silage Additives: Review. Open Journal of Applied Sciences, 4: 258-274.