اثر افزودن سطوح مختلف گلبرگ زعفران بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

جهت بررسی اثر گلبرگ زعفران بر شاخص­های عملکردی، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونی مرغهای تخم­گذار، این آزمایش با چهار تیمار، شش تکرار و شش قطعه مرغ لوهمن LSL-Lite)) در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت هشت هفته انجام شد. تیمارها شامل: تیمار اول (شاهد): جیره پایه بدون گلبرگ زعفران، تیمار دوم: جیره پایه + یک درصد گلبرگ زعفران، تیمار سوم: جیره پایه + دو درصد گلبرگ زعفران و تیمار چهارم: جیره پایه + سه درصد گلبرگ زعفران بودند. تیمارها اثر معنیداری بر صفات عملکردی و وزن سفیده و زرده، واحد هاو، شاخص شکل تخممرغ و زرده، وزن پوسته، ضخامت پوسته و وزن مخصوص نداشتند (05/0P>). افزودن دو یا سه درصد گلبرگ زعفران باعث پر رنگتر شدن معنیدار زرده (6) نسبت به شاهد (27/5) و گروه یک درصد گلبرگ زعفران (16/5) شد (05/0p <). کلسترول زرده در گروههای دارای گلبرگ زعفران نسبت به شاهد کمتر بود (05/0p <). افزودن دو درصد گلبرگ زعفران باعث افزایش معنی­دار گلوکز سرم نسبت به گروه یک و سه درصد گلبرگ زعفران شد (05/0p <). افزودن سه درصد گلبرگ زعفران باعث کاهش معنی‌دار تری‌گلیسیرید سرم نسبت به گروههای دیگر شد (05/0p <). افزودن سه درصد گلبرگ زعفران باعث کاهش معنی‌دار LDL سرم نسبت به گروه شاهد و یک درصد گلبرگ زعفران شد (05/0p <). جیره‌های حاوی گلبرگ زعفران باعث کاهش کلسترول سرم نسبت گروه شاهد شدند (05/0p <). استفاده از گلبرگ زعفران در جیره غذایی می‌تواند از راه افزایش رنگ زرده و کاهش تری‌گلیسیرید و LDL سرم و کلسترول زرده تخممرغ قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of adding different levels of saffron petals on productive performance, egg quality traits, and blood parameters of laying hens

نویسندگان [English]

  • M. Jabbari Namroudi 1
  • M. Torki 2
  • H. Mohammadi 3
1 Graduated MSc, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, a total number of 144 Lohmann LSL-Lite laying hens (41 weeks old) were randomly assigned to 24 groups (four treatments with six replicates of six birds each). The hens were fed to diets supplemented with 0 (control), 1, 2, or 3% saffron petals (SP) for the 8-week trial period. The treatments did not influence production performance parameters, albumen weight, yolk weight, Haugh unit, egg shape index, yolk index, shell weight, eggshell thickness, and egg gravity (P>0.05). Diets supplemented with 2 or 3% SP improved yolk color compared to the group that received 1% SP and also the control group (p < 0.05). The hens received SP produced eggs with significantly lower content of yolk cholesterol (p < 0.05). Diet supplemented with 2% SP significantly increased blood glucose compared to the groups that received 1 or 3% SP (p < 0.05). Diet supplemented with 3% SP significantly decreased blood triglycerides compared to other groups (p < 0.05); besides, 3% supplementation with SP significantly decreased blood LDL compared to 1% SP and the control group (p < 0.05). The hens who received SP (1, 2, or 3%) had significantly lower blood cholesterol levels compared to the control group (p < 0.05). Based on the results of the present study, SP may improve yolk color and decreased yolk cholesterol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal additives
  • Phytogenic
  • Saffron by-products
  • Blood metabolites
  • Laying hen
بابایی ع.، آرشامی ج.، حق پرست ع. ر.، و مسگران م. 1392. اثر عصاره­ی الکلی گلبرگ زعفران بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 6: 14-21.
باقرزاده ق.، و منظری توکلی م. 1395. بررسی کمی و کیفی عوامل فیتوشیمیایی ضایعات زعفران (Crocus sativus L.) و اندازه گیری میزان آنتوسیانین با استفاده از امواج فرا صوت. پژوهش­های زعفران، 4(2): 149-158.
باقرزاده ق.، و منظری توکلی م. 1396. شناسایی دو قند جدید در ضایعات زعفران با استفاده از کروماتوگرافی گازی- طیف­سنج جرمی. پژوهش­های زعفران، 5(1): 90-99.
تیموری‌زاده ز.، رحیمی ش.، کریمی ترشیزی م. ا.، و امید بیگی ر. ۱۳۸۸. مقایسه اثر عصاره‌های آویشن، سرخارگل، سیر و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم، درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین جوجه های گوشتی. گیاهان دارویی، 4(32): 37-45.
حسینی س. م.، ناقوس م.، و حسینیان بیلندی س. ح. 1393. اثر عصاره آبی پونه و گلبرگ زعفران بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه گوشتی. پژوهش­های زعفران، 2(1): 1-14.
حسینی واشان س. ج.، محمدیان ح.، و افضلی ن. 1396. اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی. پژوهش­های زعفران، 5(2): 181-189.
چهره ای آ.، نوبخت ع.، و شهیر م. ح. 1390. اثرات سطوح مختلف مکمل گیاهی(بیوهربال) حاوی اسانسهای آویشن و سیر بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغهای تخم گذار. پژوهش و سازندگی، 90: 58-65.
زرقی ح.، گلیان ا.، و کرمانشاهی ح. 1394. تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار. علوم دامی ایران، 46(1): 1-8.
سید پیران ع.، نوبخت ع.، و خدایی ص. 1390. اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ های تخم‌گذار. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 5(1): 1111-1122.
عین افشار س. 1397. تولید رنگ و ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی از ضایعات گل زعفران. زعفران، 1(1): 25-33.
قهرمان ا. 1368. فلور ایران. جلد اول، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی.
مدرسی م.، مصری پور م.، و اسدی مرغملکی م. ۱۳۸۷. بررسی تأثیر عصاره زعفران بر الگوی الکتروفورتیک اجزای پروتئینی سرم در موش های سوری نر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 13: 23-29.
ناصری م. ع.، سلیمانی ن.، و اله‌رسانی ع. 1395. بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی عصاره آبی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L) و کاربرد آن در سنتز نانو ذرات نقره. پژوهش­های زعفران، 4(2): 279-289.
نبوی س. ج.، زالی س. ح.، قربانی ج.، و کاظمی س ی. 1396. بررسی اثر برخی از عوامل اکولوژیکی بر مواد موثره (عصاره) سرشاخه های گیاه پیرو (Juniperus communis L.) در مناطق ییلاقی هزار جریب بهشهر. فرآیند و کارکرد گیاهی، 6(19): ۳۶۷-۳۷۴.
نوبخت ع.، و مهمان نواز ی. 1389. بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی و ایمنی مرغ های تخم گذار. علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 41(2): 129-136.
Alcicek A., Bozkurt M. and Cabuk M. 2003. The effect of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 34: 217-222.
Arasteh A., Aliyev A., Khamnei S., Delazar A., Mesgari M. and Mehmannavaz Y. 2010. Effects of hydromethanolic extract of saffron (Crocus sativus) on serum glucose, insulin and cholesterol levels in healthy male rats. The Journal of Medicinal Plants Research, 4(5): 397-402.
Aydin R., Karaman M., Cicek T. and Yardibi H. 2008. Black cumin (Nigella sativa L.) supplementation into the diet of the laying hen positively influences egg yield parameters, shell quality, and decreases egg cholesterol. Poultry Science, 87(12): 2590-2595.
Botsoglou N., Florou-Paneri P., Botsoglou E., Dotas V. and Giannenas I. 2007. The effect of feeding rosemary, oregano, saffron and atocopheryl acetate on hen performance and oxidative stability of eggs. South African Journal of Animal Science, 35: 143-151.
Botsoglou N., Florou-Paneri P., Nikolakakis I., Giannenas I., Dotas V., Botsoglou E. and Aggelopoulos S. 2005. Effect of dietary saffron (Crocus sativus L.) on the oxidative stability of egg yolk. British Poultry Science, 46: 701-707.
Botsoglou N., Florou-Paneri P., Christaki E., Fletouris D. and Spais A. 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science, 43: 223-230.
Cho J. H., Zhang Z. F. and Kim I. H. 2014. Effects of Canthaxanthin on egg production, egg quality and egg yolk color in laying hens. Journal of Agricultural Science, 5(1): 269-274.
Chowdhury S. and Smith T. 2002. Effects of dietary garlic on cholesterol metabolism in laying hens. Poultry Science, 81(12): 1856-1862.
Fahim N. K., Janati S. S. F. and Feizy J. C. 2012. Chemical composition of agriproduct saffron (Crocus sativus L.) petals and its considerations as animal feed. GIDA-Journal of Food, 37: 197-201.
Goli S. A. H., Mokhtari F. and Rahimmalek M. 2012. Phenolic compounds and antioxidant activity from saffron (Crocus sativus L.) petal. Journal of Agricultural Science, 4(10): 175-181.
He S. Y., Qian Z. Y., Tang F. T., Wen N., Xu G. L. and Sheng L. 2005. Effect of crocin on experimental atherosclerosis in quails and its mechanisms. Life Science, 77 (8): 907-921.
Holder D. P. and Bradford M. V. 1979. Relationship of specific gravity of chicken eggs to number of cracked eggs observed and percent shell. Poultry Science, 58: 250-251.
Kang C., Lee H., Jung E. S., Seyedian R., Jo M., Kim J., Kim J. S. and Kim E. 2012. Saffron (Crocus sativus L.) increases glucose uptake and insulin sensitivity in muscle cells via multipathway mechanisms. Food Chemistry, 135 (4): 2350-2358.
Lokhande A., Ingale S., Lee S., Sen S., Khong C., Chae B. and Kwon I. 2014. Effects of dietary supplementation with Gynura procumbens (Merr.) on egg yolk cholesterol, excreta microflora and laying hen performance. British Poultry Science, 55(4): 524-531.
Melnyk J. P., Wang S. and Marcone M. F. 2010. Chemical and biological properties of the world's most expensive spice: Saffron. Food Research International, 43: 1981-1989.
Serrano-Diaz J., Sanchez A. M., Maggi L., Martinez-Tome M., Garcia-Diz L., Murcia M. A. and Alonso G. L. 2012. Increasing the applications of Crocus sativus flowers as natural antioxidants. Journal of food Science, 77(11): 162-168.
Sheng L., Qian Z., Zheng S. and Xi L. 2006. Mechanism of hypolipidemic effect of crocin in rats: crocin inhibits pancreatic lipase. European Journal of Pharmacology, 543: 116-122.
Skrivan M., Marounek M., Englmaierova M. and Skrivanova E. 2016. Effect of marigold (Tagetes erecta) flower extract on eggs carotenoids content, colour and oxidative stability. Journal of Animal and Feed Sciences, 25: 58-64.
Tarantilis P., Tsoupras G. and Polissiou M. 1995. Determination of saffron (Crocus sativus L.) components in crude plant extract using high-performance liquid chromatography UV-visible photodiode-arraydetection mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 699: 107-118.
Vuilleumier J. P. 1969. The ‘Roche yolk colour fan’ an instrument for measuring yolk colour. Poultry Science, 48: 767-779.
Yesilbag D., Gezen S., Biricik H. and Meral Y. 2013. Effects of dietary rosemary and oregano volatile oil mixture on quail performance, egg traits and egg oxidative stability. Poultry Science, 54 (2): 231-237.
Zak B., 1977. Cholestrol method. A review. Clinical Chemistry, 23: 1201.
Zeka K., Ruparelia K. C., Continenza M. A., Stagos D., Veglio F. and Arroo R. R. 2015. Petals of Crocus sativus L. as a potential source of the antioxidants crocin and kaempferol. Fitoterapia, 107: 128-134.