اثر جایگزینی سطوح مختلف کاه ‌گندم با گیاه ‌پنبه بر عملکرد، قابلیت ‌هضم، فراسنجه‌های خونی و رفتار نشخوار در میش‏های دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی آثار سطوح مختلف گیاه ­پنبه جایگزین کاه­ گندم بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه­های خونی و رفتار نشخوار در میش­های دالاق انجام شد. بدین منظور از 15 رأس میش با سه تیمار و پنج تکرار در یک طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. سه تیمار آزمایشی در این تحقیق به ­ترتیب صفر، 50 و 100 درصد جایگزینی گیاه پنبه به جای کاه گندم بود. کل دوره آزمایشی 35 روز بود که متشکل از هفت روز عادت­پذیری به جیره و شرایط آزمایشی بود. وزن میش­ها به­صورت هفتگی ثبت شد. نمونه­های مدفوع و خوراک در روزهای 31 تا 35 به ­مدت پنج روز از هر تیمار به منظور تعیین قابلیت ­هضم جمع­آوری شد. خون­گیری در روز 35 و چهار ساعت پس از تغذیه صبحگاهی انجام شد. در روزهای 29 و 30، فعالیت­های مربوط به رفتار نشخوار میش­ها به­صورت 24 ساعته در هر دو روز برآورد شد. با توجه به نتایج حاصله، ماده ­خشک مصرفی و افزایش وزن میش‏ها در تیمار دوم (50 درصد جایگزینی گیاه ­پنبه) نسبت به دو تیمار دیگر بیشتر و ضریب تبدیل خوراک کمتر بوده، اما از نظر آماری تیمارها تفاوت معنی‏داری با هم از نظر عملکرد و ماده ­خشک مصرفی نداشتند. هم­چنین در بین تیمارهای آزمایشی از نظر قابلیت ­هضم اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. تری‏گلیسیرید با افزایش میزان گیاه­پنبه‏ افزایش یافت (05/0>p )و گلوکز نیز در گروه شاهد کمترین و در تیمار دوم (حاوی 50 درصد گیاه پنبه) بیشترین مقدار را داشت (05/0>p ). در این آزمایش، رفتار خوردن و نشخوار با کاهش مقدار کاه­ گندم تمایل به افزایش داشت. به­طور کلی، اختلاف معنی­داری در رفتار خوردن، نشخوار و جویدن وجود نداشت. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، می­توان از گیاه پنبه‏ تا 100 درصد به­ عنوان علوفه جایگزین کاه­ گندم در تغذیه میش­های داشتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of replacing different levels of wheat straw with cottonseed plant on performance, digestibility, blood parameters, and rumination behavior in Dalagh ewes

نویسندگان [English]

  • M. Asadi 1
  • T. Ghoorchi 2
  • A. Toghdory 3
  • M. Shahi 1
1 Ph.D. Student of Animal Nutrition, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of the replacement of different levels of wheat straw with cottonseed plant on performance, digestibility, blood parameters, and rumination behavior of Dalagh ewes. Therefore, 15 ewes with three treatments and five replications were used in a completely randomized design. The treatments consisted of 0, 50, and 100% replacement of wheat straw with cottonseed plant. The whole period of the experiment was carried out in 35 days, consisting of seven days for the adaptation period. Ewe body weight was recorded weekly. Fecal and feed samples were collected on days 31 to 35 for five consecutive days from each treatment to determine digestibility. Blood sampling was done on day 35 and 4 hours after morning feeding. On days 29 and 30, the rumination behavior of ewes was estimated for 24 hours. Results indicated that dry matter intake and weight gain in the second treatment (50% cottonseed plant) increased and feed conversion rate was decreased, but generally performance and digestibility were not affected by treatments. Also, there was no significant difference between experimental treatments in digestibility. Results of the present experiment showed, by increasing the amount of whole cottonseed plant in ewe diets, the concentration of triglyceride increased (p < /em><0.05). The most and the least concentrations of glucose were observed in the first (contained 0% cottonseed plant) and second treatment (contained 50% cottonseed plant), respectively. With the reduction of wheat straw levels in the diet, chewing time and rumination behavior were increased. The difference was not significant in eating, rumination, and chewing behavior. Based on the results of this experiment it could be possible to replace the cottonseed plant in the diet of ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumination behavior
  • Digestibility
  • Wheat straw
  • Cottonseed plant
  • Dalagh ewe
اسدی م.، و توغدری ع. ۱۳۹۶. استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و ضایعات زراعی در تغذیه دام و طیور، اولین همایش ملی فرصت­های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)، دانشگاه بیرجند. 
پاسندی م.، کاویان ع.، و پورغفور پ. 1389. کاه سویا به‏عنوان یک ماده علوفه‏ایی در تغذیه گوساله‏های نر پرواری. سومین سمینار دانه‏های روغنی و روغن‏های خوراکی. کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی، تهران،.
قاسمی ا.، قربانی غ. ر.، و خوروش م. 1395. تاثیر استفاده از کاه گندم و سیلاژ فراوری­شده با سود، ملاس و دانه گندم بر عملکرد گاوهای شیرده. علوم دامی، 112: 33-46.
قورچی ت.، و سیدالموسوی س. م. م. 1397. اصول تغذیه نشخوارکنندگان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 310 صفحه.
قیاسوند م.، رضایزدی ک.، و دهقان بنادکی م. 1391. تاثیر روش­های مختلف فراوری بر ترکیب شیمیایی و تجزیه­پذیری شکمبه­ای کاه کلزا و تاثیر آن بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی، 22(1): 93-104.
کرامت­زاده ع.، مهرگان ف.، اشراقی ف.، و شیرانی بیدآبادی ف. 1395. عوامل موثر بر سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان. پژوهش­های پنبه ایران، 4(1): 1-16.
محمدی مهر ا.، قاسمی ا.، و خوروش م. 1397. اثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با کاه گندم بر گوارش‏پذیری و عملکرد بره‏های نر پرواری. پژوهشهای تولیدات دامی، 9: 39-47.
مختارپور ا.، و جهان­تیغ م. 1395. مصرف، قابلیت هضم و فراسنجه­های خونی تلیسه­های سیستانی تغذیه شده با علوفه نی عمل­آوری شده با اوره. پژوهش در نشخوارکنندگان، 4(4): 133-148.
Al-Masri M. R. 2005. Nutritive value of some agricultural wastes as affected by relatively low gamma irradiation levels and chemical treatments. Bioresource Technology, 96: 1737-1741.
AOAC. 2005. Official method of analysis, 15 ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, USA.
Araujo R. C., Pires A. V., Susin I., Mendes C. Q., Rodrigues G. H., Packer I. U. and Eastridge M. L. 2008. Milk yield, milk composition, eating behavior, and lamb performance of ewes fed diets containing soybean hulls replacing coast cross (Cynodon species) hay. Journal of Animal Science, 86: 3511-3521.
Bahman A. M., Topps J. H. and Rooke J. A. 1997. Use of date-palm leaves in high concentrate diets for lactating Friesian and Holstein cows. Journal of Arid Environment, 35: 141-146.
Beauchemin K. A. and Yang W. Z. 2005a. Effects of physically effective fiber on digestion and milk production by dairy cows fed diets based on corn silage. Journal of Dairy Science, 88: 1090-1098.
Beauchemin K. A. and Yang W. Z. 2005b. Effects of physically effective fiber on intake, chewing activity, and ruminal acidosis for dairy cows fed diets based on corn silage. Journal of Dairy Science, 88: 2117-2129.
Dillon P., Roche J. R., Shallo L. and Hran B. 2005. Optimising financial return from grazing in temperate pastures. Satellite workshop 20th Int. Grassl. Cong., Cork, Ireland. Utilisation Grazed Grass in temp. Anim. Syst. J. J. Murphy, ed. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands, pp. 131-147.
Grant R. J., Colenbrander V. F. and Mertens D. R. 1990. Milk fat depression in dairy cows: role of particle size of alfalfa hay. Journal of Dairy Science, 73: 1823-1833.
Kamalzadeh A. Rajabbaigy M. and Kiasat A. 2008. Livestock production systems and trends in livestock industry in Iran. Iranian Journal of Science and Technology, 4: 183-188.
Khazaal K., Houcheimi K., Mashlab H. and Hajj Hassan S. 2001. The nutritive value of available varieties of barley straw in Lebanon: effects of feeding barley straw of three varieties on live weight gain in Awassi lambs. In, Nutrition and feeding strategies of sheep and goats under harsh climates. Proceedings of the 9th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-network on Sheep and Goat Nutrition, Tunisia. November, 8-10.
Kulathunga K. M. W. H., Shantha K. Y. H. D. and Nayananjalie W. A. D. 2015. Preparation of cattle feed blocks using agricultural wastes. International Journal of Multidisciplinary Studies (IJMS), 2(1): 73-80.
Lachica M., Aguilera J. F. and Prieto C. 1997. Energy expenditure related to the act of eating in Granadina goats given diets of different physical form. British Journal of Nutrition, 77: 417-426.
Marie M. 1999. Links between nutrition and reproduction in cattle. Development of feed supplementation strategies for improving the productivity of dairy cattle on smallholder farms in Africa. IAEA-TECDOC, 1102: 9-23.
McDonald P., Edwards R. A., Greenhalgh J. F. D., Morgan C. A., Sinclair L. A. and Wilkinson R. G. 2011. Animal Nutrition. 7th ed., Longman Group, United Kingdom Harlow. Pp. 693.
Merck Veterinary Manual. 2009. Serum biochemical reference ranges. Available at: www.merckvetmanual.com. Accessed March 2009.
National Research Council. 2000. Nutrient requirements of beef cattle: Seventh revised edition. National Academic Press: Washington, DC.
 National Research Council. 2007. Nutrient requirements of small ruminants. Sheep, goats, cervide and new world camelids. Washington, DC: National Academy Press.
Ndlovu T., Chimonyo M., Okoh A. I., Muchenje V., Dzama K., Dube S. and Raats J. G. 2009. A comparison of nutritionally-related blood metabolites among Nguni, Bonsmara and Angus steers raised on sweetveld. Iranian Journal of Veterinary Research, 179(2): 273-281.
Poore M. H., Moore J. A., Swingle R. S., Eck T. P. and Brown W. H. 1993. Response of lactating Holstein cows to diets varying in fiber source and ruminal starch degradability. Journal of Dairy Science, 76(8): 2235-2243.
Prasad M., Reddy R. and Reddy G. V. N. 1998. Effect of feeding baled and stacked urea treated rice straw on the performance of crossbred cows. Animal Feed Science and Technology, 73(3): 347-352.
Rosler D. K., Ferguson J. D., Sniffen C. J. and Letrrema J. 1993. Dietary protein degradability effects on plasma and milk urea nitrogen and milk non protein nitrogen in Holstein cows. Journal of Dairy Science, 16(2): 525-534.
SAS. 2003. Statistical Analysis System, User’s Guide: Statistics. Version 9.1. SAS Institute, Cary, NC, USA.
Silanikove N. and Tiomkin D. 1992. Toxicity induced by poultry litter consumption: effect on parameters reflecting liver function in beef cows. Journal of Animal Health and Production, 54(2): 203-209.
Van Keulen J. B. and Young A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Dairy Science. 44: 282-287.
Van Soest P. J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd ed. Cornell University Press, Ithaca, NY.
Zhang X. Q., Wang X. D., Jiang P. D., Hua S. J., Zhang H. P. and Dutt Y. 2007. Relationship between molecular marker heterozygosity and hybrid performance in intra- and interspecific hybrids of cotton. Plant Breeding, 126: 385-391.