اثر سطوح مختلف مخمر در مقایسه با موننسین بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و تجزیه‌پذیری پروتئین در جیره‌های با کنسانتره بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

3 دانشیار، دانشگاه پیام نور مشهد

4 استاد، گروه تغذیه دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ایالتی مکزیک

5 استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان

6 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان

چکیده

در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف مخمر ساکارومیسس سرویسیه و موننسین در جیره­های با کنسانتره بالا بر فراسنجه­های تخمیر شکمبه با روش تولید گاز و تجزیه‌پذیری پروتئین به روش کیسه­های نایلونیبررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (75 درصد کنسانتره و 25 درصد یونجه)، و مکمل نمودن جیره شاهد با سه سطح مختلف مخمر (5/2، 5 و 5/7 گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک) و سه سطح مختلف موننسین (15، 30 و 45 میلی­گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک) بود. داده­های آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه شد. نتایج نشان داد که افزودن مخمر بر خلاف موننسین سبب افزایش معنی‌دار تولید گاز تجمعی و پتانسیل تولید گاز (b) شد (05/0P<). میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزودن سطوح مختلف موننسین به­طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد و سطوح مختلف مخمر کاهش یافت (05/0P<). همچنین، میانگین اسیدهای چرب زنجیر کوتاه با افزودن مخمر نسبت به تیمار شاهد و سطوح مختلف موننسین افزایش معنی­داری داشت (05/0P<). استفاده از موننسین سبب کاهش معنی‌دار میزان تجزیه‌پذیری پروتئین خام و ضرایب تجزیه‌پذیری پروتئین شد (05/0P<) .بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان پیشنهاد نمود که افزودن پنج گرم مخمر با 30 میلی‌گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک جیره غذایی با کنسانتره بالا می­تواند باعث بهبود قابلیت تخمیر شکمبه و گوارش‌پذیری ماده آلی خوراک و افزایش دسترسی حیوان به انرژی جیره ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of yeast in comparison with monensin on the ruminal fermentation parameters and protein degradability in high concentrate diets

نویسندگان [English]

 • M. Taghizadeh 1
 • M. Yousef Elahi 2
 • H. R. Mirzaei 3
 • A. Z. M. Salem 4
 • A. Azarfar 5
 • A. Azizi 6
1 Former Ph.D. Student of Animal Nutrition, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor, Payam-e Noor University, Mashhad, Iran
4 Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Autonomous University of the Mexico State, Mexico
5 Professor, Department of Animal Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
6 Assistant Professor, Department of Animal Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of different levels of yeast and monensin in high concentrate diets on the ruminal fermentation parameters by in vitro gas production method and protein degradability by in situ nylon bag technique. Experimental treatments included control diet (75% concentrate and 25% alfalfa) and supplemented control with three levels of yeast (2.5, 5, and 7.5 g per kg dry matter of diet) and three levels of monensin (15, 30, and 45 mg per kg dry matter of diet). The results showed that the addition of yeast in contrast to monensin resulted in a significant increase in cumulative gas production and the potential of gas production (b) (P<0.05). Ammonia nitrogen content was significantly decreased by adding different levels of monensin compared with the control treatment (P<0.05). Also, the average of short-chain fatty acids was significantly increased by adding yeast compared with the control treatment and different levels of monensin (P<0.05). The rumen degradable protein and its fractional degradation rate were significantly reduced by monensin supplementation (P<0.05). Based on the results of this study it can be suggested that the addition of 5 g yeast and 30 mg monensin (per kg DM) in high concentrate diets can improve ruminal fermentability and organic matter digestibility of feed and increase the accessibility of animal to diet energy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas production
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Digestibility
 • Ammonia nitrogen
 • Ionophore
انصاری ع.، تقی زاده ا.، و جانمحمدی ح. 1391. ...اثرات سطوح مختلف مخمر ساکارومایسسسرویسیا بر...اکوسیستم  شکمبه­ای و جمعیت پروتوزوآیی گوسفندان نژاد..قزل. پژوهش­های علوم دامی، 22(1): 53-62.
جمعدار ف.، و زنوزی ش.۱۳۹۳. باقیمانده آنتی بیوتیک­ها در فرآورده­های دام و آثار آن بر سلامت انسان. دومین .همایش ملی بهینه­سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف .در صنایع ...غذایی. گروه مهندسی علوم و صنایع .غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی .ساری.
خرمی ب.،وکیلی س. ا.، و دانش مسگران م. 1393. اثر برخی...اسانس­های گیاهی بر...تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین. پژوهش های علوم دامی، 42(2): 137-150.
رستم زاده پ.، تقی زاده ا.، حسن خانی ع.، و مقدم غ. ع. 1394. تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم بره­های پرواری و فاکتورهای شکمبه­ای ومتابولیت­های خونی گوسفند. پژوهش های علوم دامی، 25(2): 175-186.
رضایی م.، رضائیان م.، میرهادی س. ا. و مرادی م....1385. اثر مصرف مخمر بر.فراسنجه­های تخمیر، جمعیت.میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله­های پرواری..تحقیقات دامپزشکی، 62(6): 403-409.
سبحانی راد س.، والهی ترشیزی م. 1395. اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه­­های.. تولید گاز یونجه و جو در .محیط کشت خالص قارچ­های شکمبه. پژوهش­های.علوم دامی.ایران، 8(2): 298-307.
قاسمی ا.، نیکخواه ع.، و کفیل زاده ف. 1387. اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه (اس.سی 47) بر روی تجزیه پذیری، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گاوهای تغذیه..شده با دو منبع علوفه­ای. علوم کشاورزی ایران، 39(2): 337-344.
نقابی ن.، جلیلوند ق.، یوسف الهی م.، و شجاعیان ک. 1393. اثر سطوح مختلف مخمر ساکارومیسس سرویسزیه و ملاس بر ارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده. پژوهش در نشخوارکنندگان، 1(3): 31-50.
نوریان سرور م. ا.، و روزبهان ی. 1393. اثر سه نوع برگ اکالیپتوس بر روی تخمیر شکمبه ای، جمعیت پروتوزوآ و تولید متان به روش برون تنی. علوم دامی ایران، 45(4): 374-363.
Adsogan A. T. 2009. Using dietary additives to manipulate rumen fermentation and improve nutrient utilization and animal performance. 20th Florida Ruminant Nutrition Symposium, USA..
Bohnert D. W., Harmon D. L., Dawson K. A., Larson B. T., Richards C. J. and Streeter M. N.2000. Efficacy of laidlomycin propionate in low- protein diets fed to growing beef steers. Effects on steer performance and ruminal nitrogen metabolism. Journal of Animal Science, 37: 173-180.
Benchaar C., Petit H. V., Berthiaume R., Whyte T. D. and Chouinard P. Y. 2006. Effects of addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermentation, milk production, and milk composition in dairy cows. Journal of Dairy Scienc, 89: 4352-4364.
Bergen W. C. and Bates D. E. 1984. Ionophores: their effect on production efficiency and mode of action. .Journal  of  Animal Science, 58: 1465-1483....
Besharati M. 2015. Evaluation of Saccharomyces cerevisiae supplemented pomegranate seed using in vitro gas production technique. Slovak Journal of Animal Science, 48(2): 64-70
Blümmel M., Makkar H. P. S. and Becker K.1997. In vitro gas production: a technique revisited. Journal of.Animal Physiology and Animal Nutrition, 77: 24-34.
Blümmel M. and Ørskov E. R. 1993. Comparison of in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting feed intake in cattle. Animal Feed Science and Technology, 40: 109-119.
Broderick G. and Kang J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammoniaand total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science, 63: 64-75.
Dawson K. A., Newman K. E. and Boiling J. E. 1990. Effects of microbial supplements containing yeast and lactobacilli on roughage-fed ruminal microbial activities. Journal of Animal Science, 68: 3392-3398.
Dolezal P., Dolezal J. and Trinacty J. 2005. The effect of Saccharomyces cerevisiae on ruminal fermentation in dairy cows. Czech Journal of Animal Science, 50(11): 503-510.
Duffield T. F., Rabiee A. R. and Lean I. J. 2008. A meta-analysis of the impact of monensin in lactating dairy.cattle. Part 1. Metabolic effects. Journal of Dairy Science, 91: 1334-1346.
Elghandour M., Vazquez Chagoyan J. C., Salem A., Kholif A., Martínez Castaneda J., Camacho L...and Cerrillo M.2014. Effects of Saccharomyces cerevisiae at direct addition or pre-incubation on in vitro gas production kinetics and degradability of four fibrous feeds. Italian Journal of Animal .Science, 13: 3075-3081.
Ellis J. L., Dijkstra J., Bannink A., Kebreab E., Hook S. E., Archibeque S. and France J. 2012..Quantifying the effect of monensin dose on the rumen volatile fatty acid profile in high-grain-fed beef cattle. Journal of Animal Science, 90: 2717-2726.
Elmasry A. M. A., Mendoza G. D., Miranda L. A., Vázquez G., Salem A. Z. M. and  Hernández P. A. 2016.Effects of types and doses of yeast on gas production and in vitro digestibility of diets containing maize (Zea mays) and lucerne (Medicago sativa) or oat hay. South African Journal of Animal Science,.46(4): 391-397....
Fonty G. and Chaucheyras-Durand F. 2006. Effects and modes of action of live yeasts in the rumen. Biologia Bratislava, 6(61): 741-750....
Garcoaa C. C. G., Mendoza M. G. D., Gonzaalez M. S., Cobos P. M., Ortega C. M. E. and Ramirez L. R..2000. Effect of a yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) and monensin on ruminal fermentation and digestion in sheep. Animal Feed Science and Technology, 83: 165-170.
Getachew G., Makkar H. and Becker K. 2002. Tropical browses: content of phenolic compounds, in vitro.gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acids and in vitro gas production. Journal of Agricultural Science, 139: 341-352.
Grainger C., Auldist M. J., Clarke T., Beauchemin K. A., McGinn S. M., Hannah M. C., Eckard R. J. and Lowes L. B. 2007. Use of monensin controlled-release capsules to reduce methane emissions and improve milkproduction of dairy cows offered pasture supplemented with grain. Journal of Dairy Science,.91: 1159-1165.
Guedes D., Gonçalves M. A., Rodrigues A. and Dias S. 2008. Effects of a Saccharomyces cerevisiae yeast on ruminal fermentation and fibre degradation of maize silages in cows. Animal Feed Science and Technology, 145(1-4): 27-40.

Hristov A. N., Varga G., Cassidy T., Long M., Heyler K., Karnati S. K., Corl B., Hovde C. J. and Yoon I. 2010.…Effect of Saccharomyces cerevisiae fermentation product on ruminal fermentation and nutrient utilization in dairy cows. Journal of Dairy Science., 93(2): 682-692....

Hristov A. N., Firkins J. L., Dijkstra J., Kebreab E., Waghorn G., Makkar H. P., Adesogan A. T., Yang W., Lee C., Gerber P. J., Henderson B. and Tricarico J. M. 2013. Special topics: mitigation of methane and nitrous oxide emissions from animal operations: I. A review of enteric methane mitigation options. Journal of Animal Science, 91: 5045-5069.
Kazunari U., Akira M. and Ryoji K. 1985. Effect of monensin on ruminal VFAs and gas production of sheep fed high concentrate diet. Japan Journal of Zootechnical Science, 56(10): 822-826.
Lila Z. A. Mohammed N., Yasui T., Kurokawa Y., Kanda S. and Itabashi H. 2004. Effects of a twin strain of Saccharomyces cerevisiae live cells on mixed ruminal microorganism fermentation in vitro. .Journal of Animal Science, 82: 1847-1854.
Marrero Y, Ruiz O., Corrales A., Jay O., Galindo J. and Castillo Y. 2014. In vitro gas production of fibrous substrates with the inclusion of yeast. Cuban Journal of Agricultural Science, 48(2): 119-123.
Marten G. C. and Barnes R. F. 1980. Prediction of energy digestibility of forages with in vitro rumen fermentation and fungal enzymes systems. Pp. 61-71. In: Pidgen W. J., Balch C. C. and Graham M. (Ed.)..Standardization of Analytical Methodology for Feeds. International Development Research Center, .Ottawa, Canada.
Mendoza G. D., Britton R. A. and Stock R. A. 1993. Influence of ruminal protozoa on site and extent of starch digestion and ruminal fermentation. Journal of Animal Science, 71: 1572-1578.
Menke K. and Steingass H. 1988.  Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis .and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28: 7-55.
Mustafa Ali K., Iben C. and Riedrich Knaus W. 2012. Influence of Saccharomyces cerevisiae on fermentation parameters and nutrient degradability in an in vitro study. MSc Thesis. University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Department of Sustainable Agricultural Systems, Institute of Livestock .Sciences.
Nisbet D. J. and Martin S. A. 1991. Effect of Saccharomyces cerevisiae culture on lactate utilization by the ruminal bacterium Selenomonas ruminantium. Journal of Animal Science, 69: 4628-4633.
NRC (National Research Council). 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants, Sheep, Goats, Cervide and New York Camelids. National Academy of Science, Washington, D.C.
Ørskov E. R. and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from .incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science, 92: 499-503.

Osorio A. I., German D. M., Alberto M. L., Martínez D., Abel P. and Martínez J. 2017. Effect of calcium propionate and monensin on in vitro digestibility and gas production. Revista Brasileira de Zootecnia, 46(4): 348-353. 

Piva G. S, Belladonna S., Fusconi G. and Sicbaldi F. 1993. Effects of yeast on dairy cow performance ruminal fermentation, blood components, and milk manufacturing properties. Journal of Dairy Science, 76: 2717-2722.
SAS. 2002. SAS User’s Guide: Statistics. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
Surber L. M. M. and Bowman J. G. P. 1998. Monensin effects on digestion of corn or barley high-concentrate diets. Journal of Animal Science, 76: 1945-1954....
Tang S. X., Tayo G. O., Tan Z. L., Sun Z. H., Shen L. X., Zhou C. S., Xiao W. J., Ren G. P., Han X. F. and Shen S. B. 2008. Effects of yeast culture and fibrolytic enzyme supplementation on in vitro fermentation characteristics of low-quality cereal straws. Journal of Animal Science, 86: 1164-1172.
Thrunea M., Bach A., Ruiz-Morenoa G., Sterna M. D. and Linn J. G. 2009. Effects of Saccharomyces cerevisiae on ruminal pH and microbial fermentation in dairy cows: Yeast supplementation on rumen fermentation. Livestock Science, 124(1-3): 261-265.
Vercoe E. P., Makkar H. P. S. and Schlink A. C. 2010. In vitro screening of plant resources for extranutritional attributes in ruminants: nuclear and related methodologies (Ed.), In: In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis, New York: Springer, pp. 106-144.
Wingard S. and McLeod K. 2014. Effect of direct-fed micribials and monensin on in vitro rumen. Dissertations of Animal and Food Sciences, University of Kentucky, USA.
Wischer G., Boguhn J., Steinga H., Schollenberger M., Hartung K. and Rodehutscord M. 2013. Effect of monensin on in vitro fermentation of silages and microbial protein synthesis. Archives of Animal Nutrition, 67(3): 219-234....
Wolin M. J. and Miller T. L. 1988. Microbe interactions in Rumen: Microbial .ecosystem. Hobson P. N. (Ed.) Elsevier Science, Essex, UK, P. 343.