نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای پرواربندی گوساله نر در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر با هدف بررسی نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه واحد­های پرواربندی گوساله­ نر در استان گیلان به انجام رسید. داده­های مطالعه­ حاضر با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شد که روایی آن به وسیله 10  نفر از اساتید فن انجام پذیرفت و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 92/0 به­دست آمد. جامعه­ مورد مطالعه، پرواربندان 52 واحد فعال پرواربندی در استان گیلان بوده که به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی با استفاده از رویکرد بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 961/0 و 941/0 بوده که کارآیی بالای تولید واحدهای پرواربندی در استان گیلان را نشان می­دهند و همچنین رضایت پرواربندان از ادامه­ فعالیت کاری­ در حد متوسط عنوان شد. تحقیق حاضر همچنین به دنبال بررسی نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه­ واحدهای پرواربندی گوساله­ نر در استان گیلان بود که نگرش پرواربندان را در ارتباط با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، تعاونی­های پرواربندان، ساختاری و ارائه کلاس­های آموزشی- ترویجی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که از نقطه­ نظر پرواربندان، شاخص­های اقتصادی، ساختاری و شرکت در کلاس­های آموزشی-ترویجی تأثیر قابل ملاحظه­ای روی پرواربندی دارند و حدود 95 درصد از تغییرات آن را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Attitudes of fatteners concerning the factors affecting the development of male calf fattening units in Guilan province

نویسندگان [English]

  • M. K. Motamed 1
  • F. Ghorbani Piralidehi 2
  • S. N. Saeedi 3
1 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 MSc Student of Rural Development, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present descriptive-survey research was conducted to investigate attitudes of fatteners about the factors affecting the development of male calf fattening units in Guilan province. The data of the present study were collected through a questionnaire and its validity was controlled by 10 professors and its reliability was obtained by calculating the Cronbach's coefficient of 0.92. The study population of fatteners included 52 active fattening units in Guilan province which were census. This research was conducted in two separate sections. The purpose of the first part was to be aware of the current situation of fattening in the province that the results showed that the average technical efficiency using the variable and constant efficiency approach to the scale is equal to 0.961 and 0.941, respectively, which show the high production efficiency of fattening units in Guilan province and also fatteners' satisfaction with continuing their work was moderate. The second part of the study sought to examine the attitude of fatteners about the factors affecting the development of male calf fattening units in Guilan province, which examined the attitude of fatteners about social, economic, fattening cooperatives, structure, and presentation of educational-extension courses. The results showed that from the point of view of fatteners, indicators of economic, structural, and participation in educational-extension courses have a significant impact on fattening and explain about 95% of its changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guilan province
  • Technical efficiency
  • Fatteners’ attitude
  • Economic status of fatteners
آذربایجانی م. 1382. روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. تهران: انتشارات سمت.
اردوخانی م. 1390.  بررسی نقش مدیریت دامپروری در بهبود بهره وری تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت واحدهای دامپروری، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.
اصفهانی س.، محمدزمانی د.، و شهرامی ا. 1392. ارزیابی شاخص­های انرژی در گاوداری­های گوشتی استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی  داده­ها. مهندسی زیست سامانه، 2(2): 1-23.  
آمارنامه کشاورزی ایران. 1394. آمار جمعیت و تولیدات دامی. معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی. وزارت جهاد کشاورزی.
ثابتان شیرازی ا. ع.،  فرج­زاد ز.، و موسوی س. ن. 1385. تحلیل شرایط تولید واحدهای پرورش گاوهای شیری: مطالعه موردی استان فارس. توسعه و بهره­وری، 1(2): 27-40.  
جلایی س. ع.، عزیزی آ.، زارعی ن.، و مهرابی بشرآبادی ح. 1393. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران. مدلسازی اقتصادی، 8(25): 53-65.  
دوراندیش آ.، نیکوکار ا.، حسین­زاده م.، و لوشابی ع. 1392. برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری­های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله­ای تصادفی). اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2: 114-122.  
رزاقی بورخانی ف.، و حسینی س. م. 1394. تحلیل مشکلات و محدودیت­های دامداران عشایر مورد: روستای توچال شهرستان پاکدشت در استان تهران. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4(4): 83-104.
رستگار ش.، و مجاوریان س. م. 1394. بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هسارجریب بهشهر). مرتعداری، 2(2): 115-130.  
زراعت­کیش ی.، و یوسفی متقاعد ه. 1392. بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(4): 309-318.  
سلیم­زاده پ.، کلانتری خ.، و مطیعی ن. 1391. عوامل موثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی دامپروری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی. تعاون و کشاورزی، 23(10): 117-132.  
شریف­پور ط.، و محمدی ص. 1389. تجزیه و تحلیل روند رشد و سهم بخش های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد و مزیت نسبی آن­ها در دوره 1386-1379. بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، 8: 47-62.  
شمس ع.، نبی­زاده ن.، و شعبانعلی­فمی ح. 1394. بررسی نقش زنان روستایی در نظام بهره برداری دامپروری روستایی (نگرش، انگیزه و موانع مشارکت) در شهرستان چاراویماق. زن در توسعه و سیاست، 13(3): 439-453.  
صنایعی ع.، و شافعی ر. 1391. ارائه مدلی برای تحلیل و پیش­بینی رفتار خرید مشتری­ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران). پژوهش­نامه بازرگانی، 62: 153-192.  
عزیزپورفرد ف.، قبادی علی آبادی س.، و صدیقی ح. 1394. عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های دامداران شهرستان کوهدشت. تعاون و کشاورزی، 4(15): 1-15.
فطرس م. ح.، و سلگی م. 1381. اندازه­گیری کارآیی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش جوجه گوشتی: مطالعه موردی استان همدان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 38: 47-65.  
قارون ز.، شعبانعلی فمی ح.، و کلانتری خ. 1388. بررسی نقش آموزش­های ترویجی در بهبود مدیریت واحدهای دامپروری صنعتی ایران. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، مشهد، اسفند 1388.  
قربانی ا.، رحیم­آبادی ا.، و میرمهدوی س. ا. 1392. بررسی کارآیی فنی و الگوی پرواربندی گوساله در استان گیلان. علوم دامی، 101: 11-21.  
قره مقصودی آ. 1394. بررسی سطح توانمندی و راهکارهای ارتقاء آن در بین اعضاء تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بجنورد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
قلی­زاده ح.، اخبار ا.، و شمس ع. 1395. مزیت نسبی و پایداری گاوداری­های نیمه صنعتی: مطالعه موردی استان زنجان. پژوهش­های علوم دامی، 26(3): 137-150.  
قوی­پنجه ن.، و فتحی نسری م. ح. 1399. ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و فراسنجه­های هضم برون­تنی ضایعات برداشت زرشک در مقایسه با یونجه. تحقیقات تولیدات دامی، 9(2): 79-90.  
محسنی ارزفونی ا.، یزدانی ا. ر.، چیذری ا. ح.، و رفیعی ح. 1396. بررسی اندازه بهینه گاوداری­های صنعتی تولیدکننده شیر و برآورد عوامل تأثیرگذار (مطالعه موردی شهرستان­های منتخب استان مازندران). پژوهش­های تولیدات دامی، 8(18): 194-199.  
محمدی خیاره م.، و مظهری ر. 1396. بررسی تاثیر متقابل رشد اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9(4): 259-282.  
مکانیکی ج.،  میرحسینی ن. س.، و قال سلیمانی م. 1393. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت در شرکت­های تعاونی دامداری بر خانوارهای عضو: مطالعه موردی بخش سرولایت شهرستان نیشابور. برنامه­ریزی فضایی (جغرافیا)، 4(4): 105-128.  
منصوری ع.، و خلفی ا. 1391. بررسی و شناسایی موانع و مشکلات دامپروری سنتی و صنعتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن در استان زنجان. همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان، دانشگاه زنجان، آبان ماه 1391.
Abdelrahman M., Sami A., Suliman G. and Abudabos A. 2016. Growth performance and economic efficiency of fattening Naimi lambs on unconventional ration enhanced with enzyme cocktail. Pakistan Journal Agricultural Science, 53: 467-471.
Charnes A., Cooper W. W. and Rhodes E. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
Coelli T. J. 1996.  A guide to DEAP version 2.1: a data envelopment analysis (computer program), Working paper 96/08, Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA).
Dolman M. A., Vrolijk H. C. J. and De Boer I. J. M. 2012. Exploring variation in economic, environmental and societal performance among Dutch fattening pig farms. Livestock Science, 149: 143-154.
Gelan A. and Muriithi B. 2010. Measuring and explaining technical efficiency of dairy farms: A case study of smallholder farms in East Africa. The 3rd Conference of African Association of Agricultural Economists Africa and the Global Food and Financial Crises, Cape Town, South Africa. P. 3.
Gujarati D. N. 1995. Basic econometrics. New York: Mcgraw Hill, Inc.
Waldron S., Ngongo J. and Putri Utami S. K. 2016. Economic analysis of cattle fattening systems based on forage tree legume diets in Eastern Indonesia. Small Research and Development Activity, 16:1-102.