بررسی ارتباط بین خصوصیات منحنی شیردهی و برخی صفات اقتصادی گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

4 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

5 استادیار، پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل

چکیده

هدف این پژوهش، برآورد همبستگی فراسنجه­های منحنی تولید شیر تابع روک (تولید اولیه، نرخ رسیدن به اوج تولید، فراسنجه مرتبط با بیشینه تولید، تغییرات شیب منحنی بعد از رسیدن به اوج تولید، زمان رسیدن به اوج تولید، مقدار تولید در اوج و تداوم شیردهی) با برخی صفات تولیدی (تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز)، نمره سلول­های بدنی و سن اولین زایش و همچنین بررسی فراسنجه­های منحنی در گروه­های مختلف فنوتیپی صفات اقتصادی گاوهای هلشتاین بود. از رکورد روز آزمون تولید شیر زایش نخست 847129 گاو که بین سال­های 1362 تا 1396 به وسیله مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور جمع­آوری شده بود، استفاده شد. برآورد مولفه­های واریانس و همبستگی­های ژنتیکی بین صفات با تجزیه و تحلیل دوصفتی و روش نمونه­گیری گیبس انجام شد. پس از گروه­بندی فنوتیپی حیوانات بر اساس صفات (تولید بالا، متوسط و پایین)، فراسنجه­های منحنی تولید در گروه­های مختلف فنوتیپی مقایسه شد. بالاترین و پایین­ترین همبستگی ژنتیکی، به ترتیب، بین تولید شیر 305 روز با میزان تولید شیر در اوج شیردهی (958/0) و نمره سلول­های بدنی با فراسنجه تغییرات شیب منحنی بعد از رسیدن به اوج تولید (001/0-) برآورد شد. تداوم شیردهی با تولید شیر، چربی و پروتئین شیر 305 روز همبستگی مثبت و متوسط به بالا و با نمره سلول­های بدنی و سن اولین زایش همبستگی منفی نشان داد. بنابراین، می­توان انتظار داشت انتخاب برای تداوم شیردهی سبب افزایش مقدار صفات تولیدی شده و با کاهش تعداد سلول­های سوماتیک و سن نخستین زایش، سلامت پستان­ها را بهبود داد. مقدار فراسنجه­­های منحنی در بین سه گروه فنوتیپی صفات، در بیشتر موارد، تفاوت معنی­داری داشتند (01/0>P)، به­طوری که در گروه با تولید بالا، صفات تولیدی و سن اولین زایش، میزان تولید اولیه، تولید در اوج و تداوم شیردهی بیشتر از سایر گروه­ها بود، اما برای نمره سلول­های بدنی، رابطه عکس مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between lactation curve parameters and some economic traits of Iranian Holstein cows

نویسندگان [English]

  • M. Arianfar 1
  • M. Rokouei 2 3
  • Gh. R. Dashab 4
  • H. Faraji-Arough 5
1 Former Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science and Bioinformatics, Agriculture Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran|Associate Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Science and Bioinformatics, Agriculture Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran|Associate Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, Agriculture Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran
5 Assistant Professor, Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of a breeding program is to increase the genetic capacity of farm animals for important economic traits. Although the success of genetic selection to increase milk production in dairy cows is quite obvious, the fertility of herds has decreased. The heritability of lactation curve parameters has been reported to be low, indicating that the lactation curve is highly influenced by environmental factors. As a result, direct selection for these traits will not lead to effective genetic improvement, and selection based on correlated traits can be investigated. Studies on the lactation curve of Holstein cows in Iran have often been performed using three-parameter functions. The Rook function has recently been introduced as a suitable function to describe the lactation curve of Iranian Holstein cows. The purpose of this research was to estimate the correlation between the lactation curve parameters of the Rook function (initial production (a), the rate of reaching the production peak (b), maximum production (c), the curve changes after reaching the peak of production (d), the peak time (pt), amount of production at the peak (pm), and persistency (p)) with some production traits (305-d milk, fat and protein production), somatic cell score and age at first calving and also evaluating curve parameters in different phenotypic groups of the economic traits in Holstein cows.
Materials and methods: A total of 847129 test day records of milk production in the first lactation collected by the Animal Breeding Center and Promotion of Animal Products of Iran from 1983 until 2017, were used. The Rook function was fitted to the test day records and the function parameters were separately calculated for all animals. Estimation of variance components and genetic correlation between the parameters of the lactation curve with the production traits (305-d milk, fat, and protein), somatic cell score, and age at first calving was performed by bivariate analysis via the Gibbs sampling method. To investigate the relationship between economic traits and milk curve parameters, animals were divided into three phenotypic groups including high, medium, and low based on the phenotypes of economic trait, and then the value of curve parameters was evaluated between three groups.
Results and discussion: The highest genetic correlation was estimated between milk production and peak production (pm) (0.958). The genetic correlation between milk production and persistency was relatively high (0.725). Genetic correlation of somatic cell score with initial production (a), maximum production (c), and amount of production at the peak (pm) was undesirable and its correlation with parameter curve changes after maximum yield (d) was favorable. Therefore, it is expected that selection to reduce initial production and production at the peak and increase curve changes after maximum yield could decrease the somatic cell score. The correlation estimates between persistency with 305-d milk, fat, and protein production were positive, and a negative correlation was estimated between somatic cell score with age at first calving, so it can be expected that selection for persistency will increase the production traits, and udder health could be improved by reducing the number of somatic cell score and age at first calving. In most cases, the values of curve parameters among the three phenotypic groups of traits had significant differences, and in the high production group, age at first calving, the value of initial production, peak production, and persistency were higher compared to other groups; however, an inverse relation was observed for somatic cell score.
Conclusions: The estimated correlations showed that the selection of animals for increased initial production (a) and production at the peak (pm) will improve milk production during 305 days. Increasing the somatic cell score reduces the peak time (pt), and persistency (p). A comparison of persistency between different phenotypic groups of economic traits suggested that persistency improves with increasing milk production and its components as well as decreasing somatic cell scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peak production
  • Rook function
  • Persistency
  • Somatic cell score
  • Correlation
Arianfar M., Rokouei M., Dashab G. R. and Faraji-Arough H. 2018. Comparison and evaluation of some mathematical functions in describing the lactation curve of Iranian dairy cattle. Animal Production, 20(3): 351-363. (In Persian).
Bakhtiarzadeh M. and Moradi Shahr Babak M. 2010. An estimation of the lactation curve parameters through incomplete Gamma function and a determination of the genetic relationship between these parameters and udder traits, in Holstein population of Iran. Iranian Journal of Animal Science, 41(1): 1-10. (In Persian).
Ben Gara A., Bouraoui R., Rekik B., Hammami H. and Rouissi H. 2009. Optimal age at first calving for improved milk yield and length of productive life in Tunisian Holstein cows. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 2(3): 162-167.
Ceron-Munoz M. F., Tonhati H., Costa C. N., Maldonado-Estrada J. and Rojas-Samiento D. 2004. Genotype x environment interaction for age at first calving in Brazilian and Colombian Holsteins. Journal of Dairy Science, 87(8): 2455-2458.
Chegini A., Shaddparvar A. A. and Ghavi Hossein-Zadeh N. 2013. Genetic trends for milk yield, persistency of milk yield, somatic cell count and calving interval in Holstein dairy cows of Iran. Iranian Journal of Applied Animal Science, 3(3): 503-508.
Chegini A., Shadparvar A. A., Ghavi Hossein-Zadeh N. and Mohammad-Nazari B. 2019. Genetic and environmental relationships among milk yield, persistency of milk yield, somatic cell count and calving interval in Holstein cows. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 32(2): 81-89.
Chegini A., Shadparvar A. A. and Ghavi Hossein‐Zadeh N. 2015. Genetic parameter estimates for lactation curve parameters, milk yield, age at first calving, calving interval and somatic cell count in Holstein cows. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5(1):61- 67.
Dastaniyan V., Khalajzadeh S. and Sayadnejad M. B. 2016. Genetic analysis of milk yield for Holstein dairy cows indifferent provinces of Iran. Animal Science Journal, 29(111): 15-24. (In Persian).
Dekkers J. C. M., Jamrozik J., Ten Hag J. H., Schaeffer L. T. and Weersink A. 1996. Genetic and economic evaluation of persistency in dairy cattle. International Workshop on Genetic Improvement of Functional Traits in Cattle. Gembloux, Belgium. International Bull Evaluation Service. No. 12. Department of Animal Breeding and Genetics, SLU, Uppsala, Sweden.
Dohare A. K., Singh B., Verma M. R., Perme B., Sharma V. B., Gupta N. and Kshandakar S. 2014. Comparison of standard lactation curve models using fortnightly milk records in Frieswal cattle. Veterinary World, 7(10): 831-34.
Elahi-Torshizi M. 2016. Effects of season and age at first calving on genetic and phenotypic characteristics of lactation curve parameters in Holstein cows. Journal of Animal Science and Technology, 58(8): 1-14.
Evans R. D., Wallace M., Garrick D. J., Dillon P., Berry D. P. and Olori V. 2006. Effects of calving age, breed fraction and month of calving on calving interval and survival across parities in Irish spring-calving dairy cows. Livestock Science, 100: 216-230.
Farhangfar H. and Naeemipour Younesi H. 2007. Estimation of genetic and phenotypic parameters for production and reproduction traits in Iranian Holsteins. Journal of Crop Production and Processing, 11(1): 431-441. (In Persian).
Ferris T. A., Mao I. L. and Anderson C. R. 1985. Selecting for lactation curve and milk yield in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 68: 1438-1448.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2011. Estimation of genetic and phenotypic relationships between age at first calving and productive performance in Iranian Holsteins. Tropical Animal Health and Production, 43: 967-973.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2016. Comparison of non-linear models to describe the lactation curves for milk yield and composition in buffaloes (Bubalus bubalis). Animal, 10(2): 248-261.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2019. Comparison of the parameters of the lactation curve between normal and difficult calvings in Iranian Holstein cows. Spanish Journal of Agricultural Research, 17(1): e0401.
Ghavi Hossein-Zadeh N. and Ardalan M. 2011. Estimation of genetic parameters for milk urea nitrogen and its relationship with milk constituents in Iranian Holsteins. Livestock Science, 135: 274-281.
Hare E., Norman H. D. and Wright J. R. 2006. Trends in calving ages and calving intervals for dairy cattle breeds in the United States. Journal of Dairy Science, 89(1): 365-370.
Jain A. K. and Muldano M. 2009. Selection criteria and breeding objectives in improvement of productivity of cattle and buffaloes. In Selection and Breeding of Cattle in Asia: Strategies and Criteria for Improved Breeding. International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria.
Karrari Niri Q., Seyedsharifi R., Hedayat Evrigh N., Seifdavati J. and Bohlouli M. 2017. Estimation of genetic parameters and correlations of type, production, reproduction and longevity traits in Isfahan province Holsteins. MSc thesis, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian).
Khodayi Motlagh M., Zare Shahneh, A., Moradi Shahr Babak M. and Zamiri J. 2004. Determination of some effective factors on reproductive performance of Iranian Holstein cows. The First Congress on Animal and Aquatic Sciences. P. 935. (In Persian).
Mackey D. R., Gordon A. W., McCoy M. A., Verner M. and Maynne C. S. 2007. Associations between genetic merit for milk production and animal parameters and the fertility performance of dairy cows. Animal, 1(1): 29-43.
Madad M., Ghavi Hossein-Zadeh N. and Shadparvar A. A. 2013. Estimation of genetic parameters for productive and reproductive traits in Iranian native buffaloes, Animal Production Research, 2(1): 45-52. (In Persian).
Misztal I., Tsuruta S., Strabel T., Auvray B., Druet T. and Lee D. 2002. BLUPF90 and related programs (BGF90). Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, France. Pp. 1-2.
Moradi Shahr Babak M. 2001. Persistency in dairy cattle. Iranian Journal of Agriculture Science, 32(1): 193-202. (In Persian).
Naeemipour Younesi H. and Shariati M. M. 2016. Multivariate genetic analysis of productive and reproductive traits in first lactation Holsteins in arid climate of Iran. Journal of Ruminant Research, 3(4): 189-205. (In Persian).
Naeemipour Younesi H., Shariati M. M., Zerehdaran S. and Jabbari Nooghabi M. 2018. Effects of season and age at first caving on phenotypic and genetic characteristic of lactation curve parameters in primiparous Iranian Holstein cows. Animal Science Journal, 30(111): 163-176. (In Persian).
Nafez M., Zerehdaran S., Hassani S. and Samiei R. 2012. Genetic evaluation of productive and reproductive traits of Holstein dairy cows in the north of Iran. Iranian Journal of Animal Science Research, 4(1): 69-77. (In Persian).
Nilforooshan M. and Edriss M. 2004. Effect of age at first calving on some productive and longevity traits in Iranian Holsteins of the Isfahan Province. Journal of Dairy Science, 87: 2130-2135.
Odegard J., Gunnar K. and Berg H. 2003. Variance components and genetic trend for somatic cell count in Norwegian Cattle. Livestock Production Science, 79: 135-144.
Pinheiro J., Bates D., DebRoy S. and Sarkar D. 2014. R Core Team nlme: linear and nonlinear mixed effects models. R package version 3.1-117. Available at h ttp://CRAN. R-project. org/package= nlme.
Rakhshani Nejad M., Rokouei M., Safdari Shahroudi M. and Faraji-Arough H. 2017. Estimation of genetic correlation between dystocia with production, reproduction and birth weight traits in Holstein cattle of Iran using Bayesian linear-threshold model. Iranian Journal of Animal Science Research, 9(2): 255-267. (In Persian).
Remnant J. G., Green M. J., Huxley J. N. and Hudson C. D. 2015. Variation in the inter service intervals of dairy cows in the United Kingdom. Journal of Dairy Science, 98: 889-897.
Rook A., France J. and Dhanoa M. 1993. On the mathematical description of lactation curves. Journal of Agriculture Science, 121: 97-102.
Saghanezhad F., Atashi H., Dadpasand M., Zamiri M. J. and Shokri‐Sangari F. 2017. Estimation of genetic parameters for lactation curve traits in Holstein dairy cows in Iran. Iranian Journal of Applied Animal Science, 7(4): 559-566.
Saheb Honar M., Moradi Shahr Babak M., Mirayi Ashtiani S. R. and Sayad Nezhad MB. 2010. An estimation of genetic trend for production traits and a determination of the impact of some factors on it in Iranian Holstein cattle. Iranian Journal of Animal Science, 41(2): 173-184. (In Persian).
Serjsen K. 2005. Mammary development. In calf and heifer rearing: principles of rearing the modern dairy heifer from calf to calving. First ed. Ed P. C. Garnsworthy. Nottingham University Press. Pp. 237-251.
Seyedsharifi R., Eskandari Nasab MP., Seifdavati J. and Badbarin N. 2012. Investigation of breeding value correlation between milk production and lactation persistency traits in Iranian Holstein cattle using random regression model. Iranian Journal of Animal Science Research, 4(1): 63-68. (In Persian).
Shahdadi A., Hassani S., Saghi D., Ahani Azari M., Eghbal A. and Rahimi A. 2014. Estimation of genetic parameters of first lactation production and reproduction traits in Iranian Holstein dairy cows. Journal of Ruminant Research, 1: 109-126. (In Persian).
Swalve H. H. and Gengler N. 1999. Genetics of lactation persistency. British Society of Animal Science Occasional Publication, 24: 75-82.
Toghiani Pozveh S., Shadparvar A. A., Moradi Shahrbabak M., Dadpasand Taromsari M. 2009. Genetic analysis of reproduction traits and their relationship with conformation traits in Holstein cows. Livestock Science, 125: 84-87.
Tohidi A., Zare Shahneh A. and Motamedi M. 2007. . Determination of some effective factors on reproductive performance in two herds of Isfahan Holstein cows. The Second Congress on Animal and Aquatic Sciences. P. 1495. (In Persian).
Val-Arreola D., Kebreab E., Dijkstra J. and France J. 2004. Study of the lactation curve in dairy cattle on farms in central Mexico. Journal of Dairy Science, 87: 3789-3799.
Weller J. I., Ezra E. and Leitner G. 2006. Genetic analysis of persistency in the Israeli Holstein population by the multitrait animal model. Journal of Dairy Science, 89: 2738-2746.
Wood P. D. P. 1976. Algebraic models of the lactation curves for milk, fat and protein production, with estimates of seasonal variation. Animal Production, 22: 35-40.