اثر مکمل اسیدهای آلی بر برخی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل اسیدهای آلی بر برخی خصوصیات دستگاه گوارش، اسیدیته قسمت­های مختلف آن و مورفولوژی روده باریک جوجه­های گوشتی نر نژاد راس 308 برای مدت 42 روز انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه بدون افزودنی (شاهد)، 2- جیره پایه + 1/0% مکمل اسیدهای آلی، 3- جیره پایه + 2/0% مکمل اسیدهای آلی و 4- جیره پایه + 3/0% مکمل اسیدهای آلی بودند. نتایج نشان داد وزن و طول نسبی قسمت­های مختلف دستگاه گوارش تحت تاثیر معنی­دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). در رابطه با اسیدیته قسمت­های مختلف دستگاه گوارش نتایج نشان داد کهpH  پیش معده با استفاده از 1/0% مکمل اسیدهای آلی و pH دئودنوم به وسیله تیمار دریافت کننده 2/0% مکمل اسیدهای آلی بطور معنی­داری کاهش یافت (05/0P<). طول ویلی در ژژنوم و ایلئوم با استفاده از 2/0% مکمل اسیدهای آلی بطور معنی­داری افزایش نشان داد (05/0P<). نسبت طول ویلی به عمق کریپت در ژژنوم و ایلئوم با مصرف 2/0% مکمل اسیدهای آلی بطور معنی­داری افزایش پیدا کرد (05/0P<). ضخامت لایه ماهیچه­ای در ژژنوم نیز با استفاده از 2/0% و 3/0% مکمل اسیدهای آلی بطور معنی­داری کاهش یافت (05/0P<). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از 2/0% مکمل اسیدهای آلی، اثرات مفیدی بر مورفولوژی روده باریک جوجه­های گوشتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of organic acids supplementation on some gastrointestinal tract characteristics and small intestine morphology of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Z. Tahami 1
  • S. M. Hosseini 2
  • M. Bashtani 3
1 Graduated M.Sc. Student of Animal Science Facultyof Agriculture, University of Birjand, Iran
2 Assistant Professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran
3 Associate Professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of organic acid supplementation on some characteristics of gastrointestinal tract and small intestinal morphology in male Ross 308 broiler chicks for 42 days. The study was completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 8 chicks per each replicate. The treatments consisted of: T1: basal diet, T2: basal diet + 0.1% organic acid supplementation, T3: basal diet + 0.2% organic acid supplementation, T4: basal diet + 0.3% organic acid supplementation. The results showed that the relative weight and relative length of different parts of gastrointestinal tract were not significantly affected by experimental treatments (P>0.05). About acidity of different parts of gastrointestinal tract, the result showed that pH of proventriculus by treatment receiving 0.1% organic acid supplementation and pH of duodenum by treatment receiving 0.2% organic acid supplementation were, significantly decreased (P<0.05). Villous height in jejunum and ileum by use of 0.2% organic acid supplementation were significantly increased (P<0.05). Villous height to crypt depth ratio, in jejunum and ileum were significantly increased by consumption of 0.2% organic acid supplementations (P<0.05). Muscularis thickness in jejunum by treatment receiving 0.2% and 0.3% organic acid supplementations were significantly decreased (P<0.05). The results obtained from this experiment showed that the use of 0.2% organic acid supplementation have beneficial effect on small intestinal morphology of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic acid
  • Broiler chickens
  • Gastrointestinal tract characteristics
  • intestinal morphology
ابراهیمی ح. 1386. اکولوژی روده ای: اثرات متقابل بین تغذیه، دستگاه گوارش و جمعیت میکروبی. چکاوک، 16 (3): 51-69.
اکبری م.، کرمانشاهی ح. و کلیدری غ. 1383. بررسی اثر افزودن اسید استیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 8 (3): 139-147.
پورحسن ح.، رحیمی ش.، کریمی ترشیزی م. ا. و زهرایی صالحی ت. 1387 .تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی .مجله تحقیقات دامپزشکی. 67 (5): 283-290.
تشفام م.، رحیمی ش. و کریمی ک. 1384. تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی دانشگاه تهران. 60 (3): 205- 211.
حقیقی خوشخو پ.، اکبری آزاد گ.، معیر ف. و پژوهنده الف. 1389. تأثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و مورفولوژی روده باریک در جوجه گوشتی.  مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی. 1 (4): 235- 242.
شلایی م.، حسینی س. م. و زرگانی ا. a1392. اثر جایگزین­های آنتی­بیوتیک (اسید آلی، پروبیوتیک، پری­بیوتیک) بر عملکرد تولید و وزن قسمت­های مختلف دستگاه گوارش در مرغان تخم­گذار. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 12 اردیبهشت 1392. ساری: 63-66.
شلایی م.، حسینی س. م. و افضلی ن. b1392. بررسی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل­های مختلف (آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک) تحت شرایط تنش حرارتی. پایان نامه کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند. صفحه 107.
شهیر م. ح.، مرادی س.، افسریان ا. و حیدری نیا ا. 1390. اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیر ه های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه های گوشتی. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. 3 (4): 351-362.
قدیانلو ب.، رحیمی ش. و کریمی ترشیزی م. ا. 1387. اثر اسیدهای آلی و فرمالدئید بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی و کاهش آلودگی سالمونلایی دان. مجله تحقیقات دامپزشکی. 64 (3): 215-220.
قهری ح.، شیوازاده م.، فرهومند پ.، اقبال ج. و نجف زاده م. 1386. بررسی اثر استفاده از اسید آلی در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی. 77: 26-33.
Abdel-Fattah S. A., EI-Sanhoury M. H., EI-Mednay N. M. and Abdul-Azeem F. 2008. Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids. Poultry Science, 7: 215-222.
ALP M., Kocabagli N. and Kahraman R. 1999. Effects of dietary supplementation with organic acids and zinc bacitracin on ileal microflora, pH and performance in broilers. Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23: 451–455.
Antongiovanni M., Buccioni A., Francesco P., Leeson S., Minieri S., Martini A. and Cecchi R. 2007. Butyric acid glycerides in the diet of  broiler chickens: effects on gut histology and carcass composition. International Journal of Animal Science, 6: 19-25.
Bradley G. L., Savage T. F. and Timm K. I. 1994. The effects of supplementing diets with saccharomyces cervisiae var. boulardion male poult performance and ileal morphology. Poultry Science, 73: 1766-1770.
Chowdhury R., Islam K. M. S., Khan M. J., Karim M. R., Haque M. N., Khatun M. and Pesti G.M. 2009. Effect of citric acid, avilamycin, and their combination on the performance, tibia ash, and immune status of broilers. Poultry Science, 88: 1616–1622.
Craven S. E. and Williams D. D. 1998. In vitro attachment of Salmonella Ttyphimurium to chicken cecal mucus: Effect of cations and pretreatment with Lactobacillus spp. isolated from the intestinal tracts of chickens. Journal of Food Protection, 61:265-271.
Denli M., Okan F. and Celik K. 2003. Effect of dietary probiotic, organic acid and antibiotic supplementation to diet on broiler performance and carcass yield. Pakistan Journal of Nutrition, 2: 89-91.
Derebasi E. and Demir E. 2004. Effect of the supplementation of probiotic, prebiotic and organic acids in triticale and soybean meal based broiler diets. Gaziosmanpasa university animal science department, Tokat-Turkey.
Deschepper K., Lippens M., Huyghebaert G. and Molly K. 2003. The effect of aromabiotic and gali d’OR on technical performances and intestinal morphology of broilers. In: Proc. 14th European Symp. on Poultry Nutrition, August, Lillehammer, Norway, page, 189.
Ferd D. J. 1974. The effect of microflora on gastrointestinal pH in the chick. Poultry Science, 53: 115-131.
 
Forstner J. T. 1978. Intestinal mucins in health and disease. Digestion, 17: 234-263.
Garcia V., Catala-Grogori P., Hernandez F., Megias M. D. and Madrid J. 2007. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine  mucosa morphology, and meat yield of broilers .Journal of Applied Poultry Research, 16: 555-562.
Ghazalah A. A., Atta A. M., Elkloub K., MoustafaM. E. L. and Shata F. H. 2011. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance nutrients digestibility and health of broiler chicks. Poultry Science, 10: 176-184.
Gunal M., Yayli G., Kaya O., Karahan N. and Sulak O. 2006. The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. Poultry Science, 5: 149–155
Houshmand M., Azhar K., Zulkifli I., Bejo M. H. and Kamyab A. 2012. Effects of non-antibiotic feed additives on performance, immunity and intestinal morphology of broilers fed different levels of protein. South African Journal of Animal Science, 42: 22-32
Iji P. A., Saki A. and Tivey D. R. 2001. Intestinal structure and function of broiler chickens on diet supplemented with a mannan oligosaccharide. Journal  Science of Food Agricultre, 81: 1186-1192.
Johnson I. T., Gee J. M. and Brown J. C. 1988. Plasma entroglucagon and small bowel cynokin-etics rats fed soluble no starch polysaccharides. American Journal of Clinical Nutrition, 47: 1004-1009.
Kaya C. A. and Tuncer S. D. 2009. The effects of an organic acids and etheric oilsmixture on fatting performance, carcass quality and some blood parameters of broilers. Journal of Animal Science, 8: 94-98.
Kral M., Angelovicova M., Mrazova L., Tkacova J. and Kliment M. 2011. Probiotic and Acetic Acid Effect on Broiler Chickens Performance. Animal Science and Biotechnologies, 44: 62-64.
Langhout P. 2000. New additives for broiler chickens. Journal of World Poultry. 16: 22-27.
Nourmohammadi R., Hosseini S. M. and Farhangfar H. 2010. Influence of citric acid and microbial phytase on growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. American  Journal of Animal and Veterinary Sciences, 5: 282-288.
Ritz C. W., Hulet R. M., Self B. B. and Denbow D. M. 1995. Growth and intestinal morphology of male turkeys as influenced by Dietary supplementation of amylase and xylanase. Poultry Science, 74: 1329-1334
Samik K. P., Gobinda H., Manas K. M. and Gautam S. 2007. Effect of organic acid salt on the performance and gut health of broiler chicken. Poultry  Science, 44: 389-395.
Vieira S. L., Oyarzabal O. A., Freitas D. M., Berres J., Pena J. E. M., Torres C. A. and Coneglian J. L. B. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with sanguinarine-like alkaloids and organic acids. Journal of Applied Poultry Research, 17: 128-133.