اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد روستائی علی‌مهر

فیزیولوژی دامپزشکی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/roostaei/?lg=0
roostaei.a.mgmail.com
01333690282
0000-0001-7578-467X

سردبیر

دکتر نوید قوی حسین زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nhosseinzadeh
nhosseinzadehguilan.ac.ir
01333690282
0000-0001-9458-5860

h-index: 25  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن دانش مسگران

تغذیه نشخوارکنندگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=919&lang=fa
daneshum.ac.ir
05138805734

دکتر محمدجواد ضمیری

فیزیولوژی دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
zamirishirazu.ac.ir
07132286073

دکتر غلامرضا قربانی

تغذیه نشخوارکنندگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

ghorbani.iut.ac.ir/
ghorbanicc.iut.ac.ir
03133913501

دکتر محمد مرادی شهر بابک

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moradim
moradimut.ac.ir
02632248082

دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ashtiani
ashtianiut.ac.ir
02632248082

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mirhoseini/?lg=0
szmirhoseinigmail.com
01333690282

دکتر عبدالاحد شادپرور

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/shadparvar/?lg=0
shadparvaryahoo.com
01333690282

دکتر مجید متقی‌طلب

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mottaghi/?lg=0
mottaghi2002yahoo.co.uk
01333690282

دکتر کارلو تامانینی

استاد فیزیولوژی دامپزشکی گروه علوم دامپزشکی دانشگاه بولونیا ایتالیا

www.unibo.it/sitoweb/carlo.tamanini/cv-en
carlo.tamaniniunibo.it
0039 051 2097922
0000-0001-5795-9851

دکتر علی کایگیسیز

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه قهرمانماراش ترکیه

akademik.ksu.edu.tr/Default.aspx?kod=ZK8EuDEg0t05ziNNAMNGWtvAX0Rg3GGIrqjTQp9opAc=#
alikaygisizksu.edu.tr
00905355727044
0000-0002-5302-2735

دکتر اولیور تندای زیشیری

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کوآزولو-ناتال، دوربان، آفریقای جنوبی

lifesciences.ukzn.ac.za/oliver-zishiri/
zishiriukzn.ac.za
0000-0002-9741-4124

دکتر امیلیانو لاساگنا

دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم کشاورزی، غذایی و محیطی، دانشگاه پروجیا ایتالیا

www.unipg.it/personale/emiliano.lasagna
emiliano.lasagnaunipg.it
0000-0003-2725-2921

دکتر آیهان سیهان

استاد علوم دامی گروه دامپزشکی، دانشگاه نیقده ترکیه

akapedia.ohu.edu.tr/cv/ayhanceyhan
aceyhanohu.edu.tr
0000-0003-2862-7369

مدیر داخلی

دکتر حسن درمانی

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی

staff.guilan.ac.ir/hdarmani/?lg=0
darmani_22000yahoo.com
01333690282