اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت ‎بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

5 دانش آموخته ی دکترا، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور بررسی اثر کانی­های آلومینوسیلیکاته طبیعی و گلاکونیت در تغذیه گوسفند، دو آزمایش مستقل انجام شد. در آزمایش اول، ناپدید شدن ماده خشک این کانی­ها، در دو سطح اندازه ذرات 1-85/0 میلی­متر و 5/0> میلی­متر به روش کیسه­های نایلونی بررسی شد. بدین منظور، سه رأس گوسفند نر فسیتوله شده نژاد دالاق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چیدمان فاکتوریل 2×4 مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمایش دوم، اثر جیره­ای سطوح مختلف زئولیت و پرلیت بر میزان مصرف خوراک، قابلیت ­هضم ظاهری مواد مغذی، رطوبت مدفوع و فراسنجه­های خونی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح چرخشی با 4 تیمار، 4 دوره و 4 رأس میش بالغ انجام شد. هر دوره آزمایشی، 15 روزه بود که 10 روز به­عنوان دوره عادت­پذیری و 5 روز برای جمع­آوری کل مدفوع در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره شاهد + دو درصد زئولیت، جیره شاهد + دو درصد پرلیت و جیره شاهد + یک درصد زئولیت + یک درصد پرلیت بود. از لحاظ ناپدید شدن ماده ­خشک بین دو اندازه فیزیکی کانی بنتونیت تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0P>)، در حالی­که در دیگر کانی­ها این مقدار برای اندازه درشت­تر هرکانی، در هر زمان، به­طور معنی­داری کمتر از اندازه ریزتر آن کانی بود (05/0P<) به­طوریکه بیشترین اختلاف در مورد زئولیت در زمان 48 ساعت و به ترتیب برابر با 71/6 و 03/52 درصد در مورد اندازه درشت­تر و ریزتر بود. آزمایش دوم نشان داد که قابلیت ­هضم ظاهری پروتئین ­خام، کلسیم و فسفر در تیمار دریافت کننده 2 درصد زئولیت به طور معنی­داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). استفاده از 2 درصد زئولیت و پرلیت در جیره، می­تواند سبب بهبود عملکرد میش­ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different dietary levels and particle size of aluminosilicates and glauconite on ruminal dry matter disappearance, feed intake, nutrients digestibility and blood parameters in Dalagh sheep

نویسندگان [English]

 • M. Ghasemi Hodk 1
 • T. Ghoorchi 2
 • S. Zerehdaran 3
 • A. Tatar 4
 • B. Ghorbani 5
1 Graduated M.Sc. Student, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Ramin Agricultural and Natural Resources University of Khouzestan, Mollasani, Iran
5 Graduated Ph.D. Student, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Two independent experiments were carried out to investigate the effects of natural aluminosilicates
and glauconite in sheep nutrition. At 1st experiment, dry matter disappearance of these minerals by two particle sizes (0.85-1 mm and nd experiment conducted to investigate dietary effect of zeolite and perlite on feed intake, nutrients digestibility, fecal moisture and blood parameters. 2nd experiment carried out in a change-over design by 4 treatments, 4 periods and 4 non-pregnant Dalagh ewes. Each experimental period was 15 days, including 10 days as adaptation and 5 days for total feces collection. Dietary treatments were: 1) control 2) control diet + two percent zeolite, 3) control diet + two percent perlite and 4) control diet + one percent zeolite + one percent perlite. Analysis of variance and separation of means by Duncan's multiple range tests were conducted by SAS software. 1st experiment showed that between two particle sizes of bentonite, there was no significant difference in dry matter disappearance (P>0.05), While, in other minerals these amount having certain trend for larger size, in any time, that was lesser than smaller size significantly (P<0.05) whereas maximum difference shown in zeolite supplemented treatment that in 48 h. were 6.71 and 52.03% in coarse and fine particle size respectively. The 2nd experiment indicated that 2% zeolite supplemented treatment had significantly higher apparent digestibility of CP, Ca and P in comparison to other groups (P<0.05). Supplementation of ewe diet by two percent zeolite and perlite can be lead to better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aluminosilicates
 • Particle size
 • digestibility
 • zeolite
 • Perlite
 • Dalagh sheep
آقاشاهی ع.، نیکخواه ع.، میرهادی س. الف. و مرادی شهربابک م. 1384. اثرات بنتونیت فرآوری­شده و نشده (مونتموریلونیت) و زئولیت (کلینوپتیلیولیت) بر فراسنجه­های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و توان تولیدی گوساله­های نر. مجله علوم کشاورزی ایران، 36(3): 413-423.
اتردی س. 1378. کانی­شناسی سیلیکات­ها، دانا، جی. (مولف). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 291ص.
پریزادیان­کاوان ب. 1392. مطالعه تاثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت و سدیم زئولیت A بر شاخص­های رشد جوجه گوشتی تغذیه شده با جیره­های آلوده و غیرآلوده به آفلاتوکسین. رساله دکتری تغذیه طیور. دانشگاه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی گرگان.
دانایی م. 1352. کانی­شناسی سیلیکات­ها (جلد 2)، انتشارات دانشگاه مشهد، شماره40.
صالحی ن.، نیکخواه ع.، اسدی­مقدم ر. و میرایی­آشتیانی س. ر.1384. اثر سطوح مختلف زئولیت همراه با اوره روی توان تولیدی بره­های پرواری نر و ماده ورامینی. مجله علوم کشاورزی ایران، 36: 1553-1560.
قربانی م. 1378. پرلیت و پوکه­های معدنی. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 125 ص.
گودرزی م.، نیکخواه ع.، میرهادی س. الف.، سهرابی حق­دوست الف. و افتخارنژاد، ج. 1382. تاثیرکلینوپتیلولیت بر روی عملکرد پرواری و سلامت بافت کبد و کلیه بره­های نژاد شال. پژوهش و سازندگی،60: 70-76.
نویدشاد ب. و جعفری­صیادی ع. 1379. در ترجمه تغذیه دام، مکدونالد پی.آر.، ادواردز الف. و گرین­هال جی. اف. دی. (مولفین). انتشارات فرهنگ جامع. 506 ص.
نیکخواه ع. ف. صادقی ع. الف. و مرادی شهربابک م. 1383. اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه­های خونی-ایمنی گوساله­های شیرخوار. مجله علوم کشاورزی ایران، 35(1): 195-203.
نیکخواه ع.، گودرزی م. و میرائی­آشتیانی س. ر. 1379. اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید و ترکیب شیر، pH شکمبه و مدفوع گاوهای هلشتاین. مجله علوم کشاورزی ایران،31(2): 221-229.
نیکخواه ع. و امانلو ح. 1374. تغذیه و خوراک­دادن دام. چرچ دی. سی. و پوند وی. جی. (مولفین). انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان. 728 ص.
نیکخواه ع.، صفامهر ع.ر. و مرادی شهربابک م. 1382. اثرات کلینوپتیلولیت طبیعی و بیکربنات­ سدیم روی متابولیت­های خون، شیر و ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین. پژوهش وسازندگی، 38:32-60.
Amini A. 2005. The study of sedimentology and mineralogy of gluconite sand stone in north east of Iran. In: Proceeding of 24th AIS meeting of sedimentology. Muscat. Oman.
Amorosi A., Sammartino I. and Tateo F. 2007. Evolution patterns of glaucony maturity: amineralogicaland geochemical approach. Journal of Deep-Sea Research, 54: 1364–1374.
AOAC. 1992. Official methods of analysis. 13rd ed. Assoc. off. Anal. Chem., Washington, DC. Vol 1. No 1.
Bartko P., Seidel H. and Kovac G. 1995. Use of clinoptilolite-rich tuffs from Slovakia in animal production: a review, in Natural Zeolites 93 (Ming D.W. and Mumpton F.A. Eds), pp 467-475, Int. Comm. Natural Zeolites, Brockport, New York.
Chegeni A., Li Y. L., Deng K. D., Jiang C. G. and Diao Q.Y. 2013. Effect of dietary polymer-coated urea and sodium bentonite on digestibility, rumen fermentation, and microbial protein yield in sheep fed high levels of corn stalk. Livestock Science, 157: 141–150.
Cheshmedzhie B. V., Mircheva D., Dzharova M. and Stanchev K. 1981. Effect of zeolite in diets with urea in experiments with sheep. Zhivotonovdninauki, 18: 64.
Demirel R., Yokus B., Senturk Demirel D. and Baran M. 2011. Effects of dietary zeolite on serum contents and feeding performance in Rats. International Journal of Agriculture and Biology, 13(3): 345-350.
Dschaak C. M., Eun J. S., Young A. J., Stott R. D. and Peterson S. 2010. Effects of supplementation of natural zeolite on intake, digestion, ruminal fermentation, and lactational performance of dairy cows. The Professional Animal Scientist, 26: 647–654.
Duncan D. B. 1955. Multiple range and multiple F test. Biometrics, 11: 1-42.
Erwanto W., Zakaria A. and Prayuwidayati M. 2010. The use of ammoniated zeolite to improve rumen metabolism in ruminant. Journal of Production, 13: 138-142.
Forouzani R., Rowghani E. and Zamiri M. J. 2004.The effect of zeolite on digestibility and feedlot performance of Mehraban male lambs given a diet containing urea-treated maize silage. Journal of Animal Science, 78: 179-184.
Galindo J., Elias A., Michelena J. B. and Morffi N. 1990. The effect of zeolite on various physiological groups of ruminal bacteria of cows consuming silage under controlled grazing conditions. Cuban Journal of Agriculture Science, 24: 177.
Ghaemnia L., Bojarpour M., Mirzadeh Kh., Chaji M. and Eslami M. 2010. Effects of different levels of zeolite on digestibility and some blood parameters in Arabic lambs. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(4): 779-781.
Ghiasi Ghale-Kandi J., Valilu M. R., Ebrahimnazhad Y., Salamatdoust Nobar R., Karamouz H. and Nazeri M. 2011. Effect of different levels of perlite on performance of broiler chicks. Advance Environmental Biology, 5(4): 776-779.
Grabherr H., Spolders M., Lebzien P., Huther L., Flachowsky G., Furll M. and Grun M. 2009. Effect of zeolite A on rumen fermentation and phosphorus metabolism in dairy cows. Archives of Animal Nutrition, 63(4): 321–336.
Helfferich F. 1995. Ion exchange. Dover, New York.
Holthaus D. L. 1996. Effect of zeolite materials on rumen fermentation characteristics when compared to sodium bicarbonate. Journal of Animal Science, 74: 284.
Ingezakis V., Diamandis N., Loizidou M. and Grigoropoulou H. 1999. Effect of pore clogging on kinetics of lead uptake by clinoptilolite. Journal of Colloid Interface Science, 215: 54-57.
Irani M., Amjadib M. and Mousavian M. A. 2011. Comparative study of lead sorption onto natural perlite, dolomite and diatomite. Chemical Engineering Journal, 178: 317– 323.
Jenabi Shelmani S., Shams Shargh M., Ahani Azari M. and Tatar A. 2010. Effects of natural zeolite and perlite on carcass characteristics, feed intake cost and meat production cost in Japanese quail. In: Proceeding of Regional ISAE meeting: Applied Ethology in Australasia and Africa. New Zealand. p. 30.
Jenkins T. C. and Fotouhi N. 1990. Effects of lecithin and corn oil on site of digestion, ruminal fermentation and microbial. Journal of Animal Science, 68: 460-466.
Karimi E., Abdolzadeh A., Sadeghipour H. R. and Aminei A. 2011. The potential of glauconitic sandstone as a potassium fertilizer for olive plants. Archives of Agronomy and Soil Science, 1: 1-11.
Kononoff P. J. and Heinrichs A. J. 2002. Evaluating particle size of forages and TMRs using the New Penn State Forage Particle Separator. DAS-02-042. College of Agricultural Sciences, Cooperative Extension. Penn State Univ., University Park, PA.
Leung S., Barrington S., Wan Y., Zhao X. and El-Husseini B. 2007. Zeolite (clinoptilolite) as feed additive to reduce manure mineral content. Bioresource Technology, 98: 3309–3316.
Lopez R. G., Elias A. and Mechaca M. A. 1992. The utilization of zeolite by dairy cows. 2: effect on milk yield. Cuban Journal of Agriculture Science, 26: 131-134.
Mana M., Ouali M. S. and de Menorval L. C. 2007. Removal of basic dyes from aqueous solutions with treated spent bleaching earth. Journal of Colloid and Interface Science., 307: 9-16.
McAllister T. A., Okine E. K., Mathison G. W. and Cheng K. J. 1996. Dietary environmental and microbiological aspects of methane production in ruminants. Journal of Animal Science, 76: 231-243.
McCollum F. T. and Galyean M. L. 1983. Effects of clinoptilolite on rumen fermentation and feedlot performance in beef steers fed high concentrate diets. Journal of Animal Science, 59: 517.
Mohammad Torab F. and Kohsari A. H. 2003. Mineralogical studies of bentonite, implications for activation using chemical methods. Iranian Journal of crystalography and Mineralogy, 11(1): 3-14. 
Mongin P. 1984. Recent advances in dietary anion-cation balance in poultry. Cole D. J. A. and Haresign W. Recent development in poultry nutrition, pp. 4-96.
Mumpton F. A. and
Fishman P. H. 1977. The application of natural zeolites in animal science and aquaculture. Journal of Animal Science, 45: 1188.
National Research Council. 1985. Nutrient requirement of sheep. National Academy Press Washington DC.
Nestorov N. 1984. Possible application of natural zeolites in animal husbandary. In zeo-Agriculture: use of natural zeolites in agriculture and aquculture, Pond W. G. and Mumpton F. A. eds., Westview press, Boulder, Colorado. 197.
Nikkhah A., Safamehr A. R. and Moradi Shahre Babak M. 2001. Effect of natural clinoptilolite– rich tuff and sodium bicarbonate on milk yield, milk composition and blood profile in Holstein cows. In: Proceeding of 13rd International conference, Montpelleir, France.
Olver M. D. 1997. Effects of feeding clinoptilolite (zeolite) on the performance of three strains of laying hens. British Poultry Science, 38: 221.
Orskov E. R., Deb Hovell F. D. and Mould F. 1980. The use of the neylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Journal of Tropical Animal Production, 3: 195-212.
Pallesen A., Pallesen F., Jørgensen R. J. and Thilsing T. 2008. Effect of pre-calving zeolite, magnesium and phosphorus supplementation on periparturient serum mineral concentrations. The Veterinary Journal, 175: 234–239.
Petkova E., Venkov T., Chushrov P., Dzhurov A., Stefanov T. S., Poschakov E. and Chelebieva S. 1982. Bulgarian potasium calcium as a preventic for digestive didonders in calves. Veterinarno Meditsinski Nauki.
Petukin N. 1991. Influence of zeolite on animal digestion. In: Proceeding of Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites Conference. Fuentes G. R. and Gonzahez J. A. Havana, Cuba. P. 280.
Pnchev P. 1987. Effect of the coarseness of ground zeolite in diets for young bulls. Zhivotmov Dani Nauki, 24(1): 26.
Polat E., Karaca M., Demir H. and Onus N. 2004. Use of natural zeolite (clinoptilolite) in agriculture. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 12: 183-189.
Pond W. G. 1993. Zeolite in animal nutrition and health. In: Proceeding of Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites Conference. Ming D. W. and Mumpton F.A. Eds., Brockport, New York. P. 449.
Rolia M., Chassapis K. and Kapoutsis. 2005. Influence of thermal treatment on the water release and the glassy structure of perlite. Journal of Material Science, 41: 5870-5881.
Roussel J. D., Thibodeaux J. K., Adkinson R. W., Toups G. M. and Coodeaux L. L. 1992. Effect of feeding various levels of sodium zeolite A on milk yield, milk composition and blood profiles thermally stressed Holstein cows. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 67: 91.
Ruiz-Barrera O., Castillo-Castillo Y., Arzola-Alvarez C., Rubio-Arias H., Salvador-Torres F., Rodriguez-Mulea C., Holgoin-Licon C. and Jimenez-Castro J. 2006. Effects of graded levels of zeolite on the digestibility and nutrient intake of sheep. In: Proceeding of Western Section, American Society of Animal Science.
Sanders K. J., Richardson C. R. and Holrhaus D. L. 1995. Effect of different zeolite materials on In vitro digestibility, ammonia release and pH. Journal of Animal Science, 74: 273-280.
SAS. 2002. SAS/STAT user`s guide, version 9.1. SAS Institute, Cary, NC. USA.
Scheideler S. E. 1993. Effect of various types of aluminosilicates and aflatoxin B1 on aflatoxin toxicity, chick performance, and mineral status. Poultry Science, 72: 282-288.
Silber A., Bar-Yosef B., Suryano S. and Levkovitch I. 2012. Zinc adsorption by perlite: Effects of pH, ionic strength, temperature, and pre-use as growth substrate. Geoderma, 170: 159–167.
Sweeney T. F., Cervantes A., Bull L. S. and Hemken R. W. 1984. Effect of dietary clinoptilolite on digestion and rumen fermentation in steer. In Zeo-Agriculture :Use of natural zeolite in agriculture and aquaculture. Pond W. G. and Mumpton F. A. eds., Westview Press, Boulder, Colorado. P. 183.
Talpatra S. K., Ray S. C. and Sen K. C. 1940. The analysis of mineral constituents in biological materials. I. Estimation of phosphorous, calcium in food stuffs. Indian Journal of Veterinary Science, 10: 243.
Tatar A., Boldaji F., Dastar B. and Yaghobfar A. 2008a. Effects of different levels of perlite on broiler’s performance, gut pH, apparent digestibility of crude protein, carcass and serum characteristics. In: Proceeding of 23rd World’s Poultry Congress. Brisbane, Australia. P. 481.
Tatar A., Boldaji F., Dastar B. and Yaghobfar A. 2008b. Comparison of different levels of zeolite on serum characteristics, gut pH, apparent digestibility of crude protein and performance of broiler chickens. In: Proceeding of Iranian 1st  International Zeolite Conference. Tehran, Iran. pp: 277-278.
Tatar A., Boldaji F., Dastar B., Hassani S. and Yalçin S. 2012. Effects of dietary supplementation with perlite and zeolite on performance, litter quality and carcass characteristics of broilers from 7-42 days of age. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (6): 1148-1154.
Thilsing-Hansen T., Jorgensen R. J., Enemark J. M. D. and Larsen T. 2002. The Effect of zeolite A supplementation in the dry period on periparturient calcium, phosphorus, and magnesium homeostasis. Journal of Dairy Science, 85: 1855–1862.
Vest L. and Shutze J. 1984. Influence of feeding zeolite to poultry under field conditions. In zeo-Agriculture: use of natural zeolites in agriculture and aquculture, Pond W. G. and Mumpton F. A. eds., Westview Press, Boulder, Colorado. P. 211.
Walz L. S. and White T. W. 1998. Effects of fish meal and sodium bentonite on daily gain, wool growth, carcass characteristics, ruminal and blood characteristics of lambs fed concentrate diets. Journal of Animal Science, 76: 2025-2031.
Zorpas A., Inglezakis V., Loizidou M. and Grigoropoulou H. 2002. Size effects on uptake of heavy metals from sewage sludge compost using natural zeolite clinoptilolite.  Journal of Colloid and Interface Science, 250: 1–4.